edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja informatyczna religia język mniejszości narodowej

klasa 1

edukacja informatyczna

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z EDUKACJI INFORAMTYCZNEJ DLA KLASY I   

 

 

Słabo

Dobrze

Wspaniale

·         słabo opanował wiedzę i umiejętności. W sytuacjach trudniejszych nie radzi sobie bez pomocy nauczyciela,

·         niestarannie rysuje podstawowe figury geometryczne;

·         ćwiczenia wykonuje nieestetycznie;

·         ma problemy z wykonaniem ćwiczenia zgodnie z treścią;

·         z pomocą nauczyciela nazywa i zapisuje rysunek w pliku;

·         z pomocą nauczyciela umieszcza prosty tekst w obszarze rysunku.

·         często jest nieprzygotowany do zajęć;

·         nie przestrzega regulaminu i zasad BHP w pracowni komputerowej;

·         nie rozróżnia i nie potrafi wymienić nazw części podstawowego  zestawu komputerowego

·         wie jak włączyć komputer

·         nie ma trudności z samodzielnym formułowaniem problemu oraz rozwiązywaniem trudniejszych zagadnień, rozwiązuje większość problemów i zadań

·         posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z myszki i klawiatury;

·         tworzy prosty rysunek w edytorze grafiki, korzystając z wybranych narzędzi malarskich;

·         nazywa rysunek i nie ma problemów z zapisaniem go w pliku, w folderze domyślnym;

·         wykonuje rysunek zgodnie z poleceniami nauczyciela;

·         zawsze starannie wykonuje ćwiczenia;

·         koloruje rysunki, wprowadza napisy w obszarze rysunku;

·         rysuje podstawowe figury geometryczne;

·         wie, jak trzeba korzystać z komputera, aby nie narażać zdrowia;

·         rozpoznaje miejsca, gdzie są używane komputery,

·         wymienia niektóre urządzenia, w których są stosowane komputery,

·         poprawnie wymawia czasowniki włączać, wyłączać i stosuje prawidłowe formy osobowe tych czasowników,

·         rozpoznaje, czy komputer jest włączony, czy wyłączony,

·         poprawnie włącza komputer.

·         rozróżnia elementy pulpitu

·         uruchamia i zamyka różne programy,

·         posługuje się myszką komputerową, reagując na polecenia słowne: prawy, lewy przycisk myszki

·         zna narzędzia w programie Paint

·         wie jak cofnąć ruch w programie Paint

·         zna podstawowe klawisze na klawiaturze

·         zna edytor tekstu i jego narzędzia

·         wie jak kopiować/wklejać

·         układa obrazki w logicznym porządku

·          

 

 

Bardzo dobrze opanował wiedzę i umiejętności:

Posługuje sie komputerem w podstawowym zakresie:

·         bez problemu uruchamia program, korzystając z myszki i klawiatury;

·         potrafi utworzyć rysunek w edytorze grafiki, korzystając z wybranych narzędzi malarskich;

·         wykonuje rysunek zgodnie z poleceniami zapisanymi w treści ćwiczenia;

·         nazywa rysunek i zapisuje w pliku, w folderze domyślnym;

·         koloruje rysunki, wprowadza napisy w obszarze rysunku;

·         zawsze starannie wykonuje ćwiczenia, a jego prace wykraczające poza program;

·         potrafi zmienić parametry czcionki, korzystając z paska narzędzi tekstowych;

·         tworzy kompozycje składające sie z figur geometrycznych, stosując operacje na fragmentach rysunku;

·         jest zawsze przygotowany do zajęć;

·         przestrzega regulaminu i zasad BHP w pracowni komputerowej;

·         wie, jak trzeba korzystać z komputera, ­aby nie naraż­ać zdrowia;

·         stosuje sie do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

·         rozróżnia i wymienia nazwy czterech części podstawowego  zestawu komputerowego

·         określa wybrane zastosowanie komputerów

·         posługuje się pojęciami włącznik, dioda, wentylator

·         wskazuje i nazywa podstawowe elementy pulpitu komputerowego,

·         posługuje się słownictwem komputerowym: pulpit, przycisk Start, ikony, okno programu, plik, folder

·         samodzielnie wykonuje ćwiczenia sprawdzające na płycie

·         potrafi wytłumaczyć pojęcia: kursor, ikona, okno programu

·         potrafi posługiwać się narzędziami w programie Paint

·         potrafi zastosować skrót Ctrl+Z,

·         sprawnie posługuje się klawiaturą

·         potrafi formatować tekst używając wybranych narzędzi w edytorze tekstu

·         potrafi zapisać plik

·         potrafi kopiować/wklejać za pomocą skrótu Ctrl+C, Ctrl+V

·         rozwiązuje zadania prowadzące do odkrywania algorytmów

 

/

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć