edukacja wczesnoszkolna język angielski edukacja informatyczna religia język mniejszości narodowej

klasa 1

język angielski

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO              KLASA 1

 

Treści

 

 • Przybory szkolne
 • Zwroty na powitanie i pożegnanie
 • Konstrukcja I’m (Anna)
 • Kolory
 • Polecenia i pytania dotyczące przyborów szkolnych i kolorów
 • Części twarzy
 • Słowa opisujące nastrój
 • Przymiotniki: big, small
 • Konstrukcja I’m/She’s/He‘s happy/sad
 • Polecenia i pytania dotyczące części twarzy, kolorów i przymiotników
 • Zwierzęta
 • Liczby 1-5
 • Konstrukcja It’s…/ It isn’t
 • Polecenia i pytania dotyczące zwierząt, kolorów i przymiotników
 • Zabawki
 • Liczby 1-10
 • Figury geometryczne
 • Pytania Is it…?
 • Polecenia i pytania dotyczące zabawek, kolorów i przymiotników.
 • Produkty spożywcze
 • Konstrukcje I like…, I don’t like
 • Pytania o preferencje Do you like…?
 • Pytania i polecenia dotyczące produktów spożywczych
 • Części ciała
 • Przymiotniki: big, small, long, short
 • Konstrukcja: I’ve got
 • Pytania i polecenia dotyczące części ciała
 • Miejsca w domu
 • Przedmioty w domu
 • Konstrukcje: It’s…, It isn’t in…
 • Pytania i polecenia dotyczące miejsc i przedmiotów w domu
 • Ubrania
 • Konstrukcja I’m wearing…
 • Pytania i polecenia dotyczące ubrań
 • Zwierzęta domowe
 • Zwierzęta dzikie
 • Pytania i polecenia dotyczące zwierząt domowych i dzikich

 

 

Popraw

Słabo

Dobrze

Wspaniale

Wspaniale +

Wiadomości:

środki językowe,

fonetyka,

ortografia

 

 

 

 

 

Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę Słabo, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

Braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają mu naukę na kolejnych etapach.

 

Uczeń:

zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń,

popełnia liczne błędy

w ich zapisie (po śladzie) i wymowie,

zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela,

popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań.

Uczeń:

zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń,

zwykle poprawnie je zapisuje (po śladzie) i wymawia,

zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,

popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne.

Uczeń:

zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia,

poprawnie je zapisuje (po śladzie)

i wymawia,

zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,

popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi samodzielnie poprawić.

 

 

 

 

Uczeń spełnia kryteria na ocenę wspaniale oraz wykazuje się wiedzą

i umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria.

 

Umiejętności

Recepcja

Uczeń:

rozumie polecenia nauczyciela,

w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze słowa.

Produkcja

wypowiedzi ucznia nie są płynne,

uczeń przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych informacji,

uczeń stosuje niewielki zakres słownictwa i struktur,

uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne.

Recepcja

Uczeń:

rozumie polecenia nauczyciela,

poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Produkcja

wypowiedzi ucznia są dość płynne i mają odpowiednią długość,

uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje,

wypowiedzi ucznia są logiczne i w miarę spójne,

uczeń stosuje adekwatne do tematu słownictwo i struktury,

uczeń popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające komunikacji.

Recepcja

Uczeń:

rozumie polecenia nauczyciela,

poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie,

zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi.

Produkcja

wypowiedzi ucznia są płynne i mają odpowiednią długość,

uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje,

wypowiedzi są logiczne i spójne,

uczeń stosuje bogate słownictwo i struktury,

uczeń popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć