język polski język angielski historia biologia matematyka informatyka zajęcia techniczne muzyka plastyka religia wychowanie fizyczne geografia język mniejszości narodowej

klasa 6

muzyka

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA

 

W KLASIE VI

 

Uczeń jest oceniany za: śpiewanie piosenek solo i w grupie, grę na instrumentach szkolnych, słuchanie muzyki na lekcji, pewne formy ruchowe, zaangażowanie w ćwiczeniach twórczych, wiadomości z zakresu programu oraz za zeszyt przedmiotowy.

Uczeń jest przygotowany do lekcji gdy posiada: podręcznik, zeszyt przedmiotowy oraz odrobioną pracę domową.

 

I półrocze

 

Ocena dopuszczająca

 

Uczeń w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci i niekoniecznie poprawnie pod względem muzycznym dwa utwory obowiązkowe: „Idą leśni” i „Maki”; posiada podstawową wiedzę na temat orkiestry symfonicznej, wie gdzie odbywa się Konkurs Chopinowski i do jakich muzyków jest skierowany, wie kim jest dyrygent; wymienia nazwy kilku podstawowych tańców, wie kim był Ludwik van Beethoven i na jakim grał instrumencie, jest w stanie wykonać proste ćwiczenie przy pomocy nauczyciela, potrafi powtórzyć prosty motyw muzyczny na dzwonkach chromatycznych, odrabia proste prace domowe, nie przeszkadza innym słuchaczom podczas słuchania utworów muzycznych.

 

Ocena dostateczna

 

Uczeń opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci i niekoniecznie poprawnie pod względem muzycznym trzy utwory, w tym dwa obowiązkowe: „Idą leśni” i „Maki”; posiada wiedzę na temat orkiestry symfonicznej, wymienia rodzaje chórów, posiada podstawową wiedzę na temat Konkursu Chopinowskiego, wie czym zajmuje się dyrygent; opisuje podstawowe tańce, zna najważniejsze fakty z życia Ludwika van Beethovena, potrafi wyjaśnić znaczenie kilku terminów muzycznych poznanych w I półroczu, potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na dzwonkach chromatycznych, odrabia prace domowe, potrafi się skupić podczas słuchania utworów muzycznych.

 

 

Ocena dobra

 

Uczeń opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci, poprawnie pod względem muzycznym cztery utwory, w tym dwa obowiązkowe: „Idą leśni” i „Maki”; posiada wiedzę na temat orkiestry symfonicznej, chóru, Konkursu Chopinowskiego, wymienia nazwiska kilku słynnych dyrygentów; opisuje podstawowe tańce i potrafi je rozróżnić, posiada wiedzę na temat życia i twórczości Ludwika van Beethovena, korzysta z różnych źródeł informacji, potrafi wyjaśnić znaczenie większości terminów muzycznych poznanych w I półroczu, potrafi zagrać kilka melodii i akompaniamentów do piosenek przewidzianych w programie nauczania na dzwonkach chromatycznych, na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany, odrabia prace domowe, jest uważnym słuchaczem utworów muzycznych.

 

Ocena bardzo dobra

 

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidziany w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci, poprawnie pod względem muzycznym cztery utwory, w tym dwa obowiązkowe: „Idą leśni” i „Maki”; posiada wiedzę na temat orkiestry symfonicznej, chóru, Konkursu Chopinowskiego, słynnych dyrygentów; opisuje podstawowe tańce i potrafi je rozróżnić, posiada wiedzę na temat życia i twórczości Ludwika van Beethovena, korzysta z różnych źródeł informacji, potrafi wyjaśnić znaczenie wszystkich terminów muzycznych poznanych w I półroczu, potrafi zagrać większość melodii i akompaniamentów do piosenek przewidzianych w programie nauczania na dzwonkach chromatycznych, na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, odrabia prace domowe, jest wzorowym słuchaczem utworów muzycznych.

 

Ocena celująca

 

Ocenę celującą z przedmiotu otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb, a ponadto spełnia przynajmniej jeden z warunków:

 

1) rozwiązuje zadania złożone, problemowe, o podwyższonym stopniu trudności:

  • poszerza swoje umiejętności muzyczne poza szkołą (szkoła muzyczna, ognisko muzyczne, lekcje gry na instrumencie, lekcje śpiewu) i chętnie prezentuje je przed klasą, nauczycielem oraz na forum szkoły
  • bierze udział w próbach i występach szkolnego zespołu muzycznego

 

2) jest laureatem konkursów międzyszkolnych (I, II, III miejsce) lub rejonowych, wojewódzkich i ponadwojewódzkich (I, II, III miejsce lub wyróżnienie).

 

 

 

II półrocze

 

 

Ocena dopuszczająca

 

Uczeń w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci i niekoniecznie poprawnie pod względem muzycznym dwa utwory obowiązkowe: „Oda do radości” i „Błękitny czas”; wie kim był Karol Szymanowski i na jakim grał instrumencie, wymienia nazwy kilku polskich instrumentów ludowych, potrafi wymienić najważniejsze instytucje kultury muzycznej w Polsce, posiada podstawową wiedzę na temat baletu, wymienia elementy dzieła muzycznego, wie kim jest wirtuoz, wymienia nazwy nurtów muzyki XX w., jest w stanie wykonać proste ćwiczenie przy pomocy nauczyciela, potrafi powtórzyć prosty motyw muzyczny na dzwonkach chromatycznych, odrabia proste prace domowe, nie przeszkadza innym słuchaczom podczas słuchania utworów muzycznych.

 

Ocena dostateczna

 

Uczeń opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci i niekoniecznie poprawnie pod względem muzycznym trzy utwory, w tym dwa obowiązkowe: „Oda do radości” i „Błękitny czas”; zna najważniejsze fakty z życia Karola Szymanowskiego, wymienia ludowe instrumenty charakterystyczne dla jednego wybranego rejonu Polski, potrafi wymienić najważniejsze instytucje kultury muzycznej w Polsce, posiada podstawową wiedzę na temat baletu, wymienia elementy dzieła muzycznego i potrafi opisać kilka z nich, wie kim jest wirtuoz, ogólnie opisuje kierunki muzyki XX w., potrafi wyjaśnić znaczenie kilku terminów muzycznych poznanych w II półroczu, potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na dzwonkach chromatycznych, odrabia prace domowe, potrafi się skupić podczas słuchania utworów muzycznych.

 

Ocena dobra

 

Uczeń opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci, poprawnie pod względem muzycznym cztery utwory, w tym dwa obowiązkowe: „Oda do radości” i „Błękitny czas”; posiada wiedzę na temat życia i twórczości Karola Szymanowskiego, wymienia ludowe instrumenty charakterystyczne dla kilku wybranych rejonów Polski, potrafi wymienić najważniejsze instytucje kultury muzycznej w Polsce i wie gdzie się one znajdują, posiada wiedzę na temat baletu, opisuje elementy dzieła muzycznego, wie kim jest wirtuoz i potrafi podać nazwiska kilku najbardziej znanych wirtuozów, opisuje założenia kierunków muzyki XX w. (aleatoryzm, sonoryzm, muzyka konkretna), korzysta z różnych źródeł informacji, potrafi wyjaśnić znaczenie większości terminów muzycznych poznanych w II półroczu, potrafi zagrać kilka melodii i akompaniamentów do piosenek przewidzianych w programie nauczania na dzwonkach chromatycznych, na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany, odrabia prace domowe, jest uważnym słuchaczem utworów muzycznych.

 

Ocena bardzo dobra

 

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidziany w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci, poprawnie pod względem muzycznym cztery utwory, w tym dwa obowiązkowe: „Oda do radości” i „Błękitny czas”; posiada wiedzę na temat życia i twórczości Karola Szymanowskiego, wymienia ludowe instrumenty charakterystyczne dla kilku wybranych rejonów Polski, potrafi wymienić najważniejsze instytucje kultury muzycznej w Polsce, docenia ich wartość i wie gdzie się one znajdują, potrafi opowiedzieć o ich działalności, posiada wiedzę na temat baletu, podaje tytuły nasłynniejszych baletów i nazwiska ich twórców; opisuje elementy dzieła muzycznego, wie kim jest wirtuoz i potrafi podać nazwiska kilku najbardziej znanych wirtuozów, opisuje założenia kierunków muzyki XX w. (aleatoryzm, sonoryzm, muzyka konkretna), korzysta z różnych źródeł informacji, potrafi wyjaśnić znaczenie wszystkich terminów muzycznych poznanych w II półroczu, potrafi zagrać większość melodii i akompaniamentów do piosenek przewidzianych w programie nauczania na dzwonkach chromatycznych, na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, odrabia prace domowe, jest wzorowym słuchaczem utworów muzycznych.

 

Ocena celująca

 

Ocenę celującą z przedmiotu otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb, a ponadto spełnia przynajmniej jeden z warunków:

 

1) rozwiązuje zadania złożone, problemowe, o podwyższonym stopniu trudności:

  • poszerza swoje umiejętności muzyczne poza szkołą (szkoła muzyczna, ognisko muzyczne, lekcje gry na instrumencie, lekcje śpiewu) i chętnie prezentuje je przed klasą, nauczycielem oraz na forum szkoły
  • bierze udział w próbach i występach szkolnego zespołu muzycznego

 

2) jest laureatem konkursów międzyszkolnych (I, II, III miejsce) lub rejonowych, wojewódzkich i ponadwojewódzkich (I, II, III miejsce lub wyróżnienie).

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć