język polski język angielski historia biologia matematyka informatyka zajęcia techniczne muzyka plastyka religia wychowanie fizyczne geografia język mniejszości narodowej

klasa 6

zajęcia techniczne


WYMAGANIA EDUKACYJNE Z TECHNIKI KLASA 6

 

Celujący: otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Biegle posługuje się wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. Bardzo dokładnie i bezpiecznie wykonuje zadania techniczne. Wykonuje zadania o podwyższonych stopniu trudności lub jest laureatem konkursów międzyszkolnych – I, II, III miejsce lub rejonowych, wojewódzkich, ponda wojewódzkich – I, II, III miejsce lub wyróżnienie.

Bardzo dobry: otrzymuje uczeń który opanował pełen zakres wiedzy, określony programem nauczania. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, ujęte programem. Ma ciekawe pomysły techniczne, stosuje wiedzę w nowych sytuacjach do rozwiązywania problemów.

Dobry: otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości, określonych programem nauczania. Poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie wykonuje, typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

Dostateczny: otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych programem. Wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

Dopuszczający: otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności. Wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

Ocena dopuszczająca – uczeń potrafi:

 

·     wyjaśnić, jak powinno być oświetlone miejsce do pracy;

·    w bezpieczny sposób posługiwać się podstawowymi narzędziami do obróbki papieru

·     dlaczego kuchenka i chłodziarka nie mogą stać obok siebie;

·     dlaczego kuchenka gazowa nie może stać pod oknem;

·    jak przygotować produkty do przechowywania w chłodziarce

·     kulturalnie zachować się przy stole

·     prawidłowo ułożyć serwetki w serwetniku

·     prawidłowo zareagować, gdy zostanie uszkodzona instalacja wodociągowa,

·     prawidłowo zareagować, gdy zostanie uszkodzona instalacja kanalizacyjna

·     wyjaśnić, jak można zmniejszyć koszty ogrzewania mieszkania

·     wyjaśnić co to jest bezpiecznik i tablica rozdzielcza,

·     wyjaśnić jak postąpić, gdy w domu zgaśnie światło,

·    wyjaśnić, jak należy postąpić w przypadku porażenia prądem

·     wskazać miejsca, które może sam obsługiwać,

·     wyjaśnić, jak należy postąpić, gdy w pomieszczeniu czuć zapach gazu

·     wykonuje z pomocą kolegów powierzone mu zadania

·     wyjaśnić, według jakich kryteriów można przeprowadzać klasyfikację urządzeń technicznych,

·     sklasyfikować urządzenia techniczne według wykonywanej pracy

·     wyjaśnić na dowolnym przykładzie (np. pralki), jakie zmiany w ostatnich latach nastąpiły w budowie urządzeń

·     wymienić dokumenty, w których należy szukać potrzebnych informacji, dotyczących obsługi urządzeń,

·     wymienić działania zabronione w czasie korzystania z urządzeń technicznych

·     wymienić urządzenia grzewcze stosowane w domu

·     wyjaśnić jakie środki ostrożności należy zachować, posługując się poszczególnymi urządzeniami,

·    wyjaśnić jakie niebezpieczeństwa wiążą się z korzystaniem z kuchenki mikrofalowej

 

 

Ocena dostateczna – uczeń potrafi:

·     wyjaśnić pojęcia: ciąg komunikacyjny, rzut poziomy mieszkania, ściana nośna, ściana działowa, trzon kominowy,

·     odczytać rzut poziomy mieszkania,

·     w prawidłowy, bezpieczny sposób posługiwać się podstawowymi narzędziami do obróbki papieru;

·     wyjaśnić, co to jest ciąg roboczy i zaprojektować go z pomocą nauczyciela,

·     prawidłowo rozmieścić produkty żywnościowe w chłodziarce

·     prawidłowo ułożyć podstawowe elementy nakrycia stołu

·     wykonać elementy zdobnicze stołu według podanego wzoru

·     podjąć działania mające na celu oszczędzanie wody

·   wyjaśnić, jakie czynniki mają wpływ na koszty ogrzewania mieszkania

·   wyjaśnić, co to jest obwód elektryczny i odbiornik elektryczny,

·   wyjaśnić, co to jest pion energetyczny, puszki rozgałęźne,

·   zlokalizować w domu przewody elektryczne,

·   odczytać schemat instalacji elektrycznej,

·   narysować i zmontować obwód szeregowy

·   wyjaśnić, jakie zagrożenia istnieją przy nieprzestrzeganiu zasad bhp,

·   wyjaśnić, dlaczego przewody gazowe są malowane na żółto

·   uczeń samodzielnie wykonuje powierzone mu zadania

·   przeprowadzić klasyfikację urządzeń technicznych według wykonywanej pracy i ich konstrukcji

·   wyjaśnić, jakie zmiany w technice mają związek ze zmniejszeniem uciążliwości pracy

·   wyszukiwać w instrukcji potrzebne informacje na temat obsługi urządzenia

·   wyjaśnić zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń grzewczych

·   dobrać naczynia, które mogą być używane w kuchence mikrofalowej,

·   wybrać odpowiedni program,

·   przygotować potrawy do obróbki termicznej w kuchence mikrofalowej

 

Ocena dobra – uczeń potrafi:

·   wyjaśnić, jaki wpływ na samopoczucie człowieka mają: kształt i ustawienie mebli, zastosowane kolory, oświetlenie itp.,

·   zaprojektować umeblowanie mieszkania zgodnie z zasadami ergonomii,

·  prawidłowo ciąć, zaginać i sklejać karton;

·   wyjaśnić, jaki wpływ na samopoczucie człowieka mają: kształt i ustawienie mebli, zastosowane kolory, oświetlenie itp.,

·   samodzielnie zaprojektować ciąg roboczy,

·   wskazać odpowiednie miejsce na ustawienia chłodziarki

·   prawidłowo nakryć do stołu

·   ubrać stół zgodnie z istniejącymi w tym zakresie tradycjami

·   odczytać schemat instalacji wodno-kanalizacyjnej,

·   wyjaśnić znaczenie oszczędzania wody

·   wyjaśnić, jak ciepło rozchodzi się w powietrzu,

·   narysować spiralę za pomocą cyrkla,

·   ciąć papier po okręgu,

·   przeprowadzać proste doświad­czenia

·   wyjaśnić, co to jest prąd elek­tryczny,

·   wyjaśnić, co to jest natężenie i napięcie prądu,

·   narysować i zmontować obwód równoległy,

·   wyjaśnić, jaka jest różnica między obwodem szeregowym i równoległym

·   odczytać schemat instalacji gazowej,

·   wyjaśnić, jakie działania należy podjąć w celu oszczędności gazu

·   potrafi wspólnie z innymi

·   podejmować decyzję dotyczącą formy opracowania projektu,

·   potrafi wspólnie z innymi

·   opracować plan pracy i jej podział między członków grupy 

·   wyjaśnić czym różnią się urządzenia mechaniczne od elektromechanicznych,

·   wyjaśnić do czego służą i jak działają przekładnie

·   wyjaśnić jakie zmiany w technice mają związek z niezawodnością działania urządzeń,

·   wyjaśnić, jak działają proste regulatory poziomu cieczy

·   korzystać z informacji na temat obsługi i konserwacji urządzenia zawartych w instrukcji i karcie gwarancyjnej urządzenia

·   wyjaśnić, co może być elementem grzejnym w urządzeniach

·   wyjaśnić, jakie informacje są istotne dla użytkowników kuchenki mikrofalowej,

·   opisać wady i zalety poszczególnych urządzeń,

·   wyjaśnić zasadę działania systemu centralnego odkurzania

 

Ocena  bardzo dobra – uczeń potrafi:

·   zaplanować kolorystykę wyposażenia mieszkania zgodnie z potrzebami mieszkańców;

·   racjonalnie rozplanować rozmieszczenie pomieszczeń dla poszczególnych członków rodziny

·   zaprojektować rozmieszczenie sprzętu w kuchni z uwzględnieniem ergonomii i zasad bhp

·   obsłużyć biesiadników zgodnie
z zasadami dobrego wychowania

·   zaprojektować wystrój stołu w zależnoś­ci od okoliczności

·   potrafi wyjaśnić jak dostarczano wodę do domów w czasach, gdy nie było wodociągów,

·   potrafi wyjaśnić skutki marnotrawstwa wody,

·   potrafi wyjaśnić o to jest rzut pionowy domu

·   wyciągać prawidłowe wnioski z przeprowadzonych doświadczeń

·   wyjaśnić, co to jest moc urządzeń elektrycznych,

·   wyjaśnić, od czego zależy ilość zużytej energii elektrycznej,

·   wyjaśnić, w jaki sposób można oszczędzać energię elektryczną,

·   zdiagnozować, dlaczego w obwodzie nie płynie

·   jakie skutki niesie za sobą marnotrawstwo gazu;

·   dlaczego główne zawory gazowe są umieszczane na zewnątrz budynków

·   podjąć decyzję dotyczącą wyboru tematu,

·   dopilnować prawidłowego przebiegu pracy,

·   w sposób uporządkowany, interesujący przeprowadzić prezentację

·   wyróżnić w urządzeniach zespół napędowy, przekładnie i zespół roboczy,

·   narysować schemat blokowy wybranego urządzenia technicznego

·   wyjaśnić jak zmiany wprowadzane w urządzeniach technicznych wpływają na zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania i niezawodność działania urządzeń,

·   wyjaśnić, jak działają regulatory temperatury

·   wymienić informacje, które powinny się znajdować w instrukcji obsługi,

·   wyjaśnić zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń technicznych

·   wyjaśnić jakie zadanie w urządzeniu realizują: element grzejny, śmigło i termostat

·   opisać wady i zalety poszczególnych urządzeń do obróbki termicznej produktów spożywczych,

·   wyjaśnić, jak działa kuchenka mikrofalowa,

·   wyjaśnić, jakie informacje są istotne dla użytkowników zmywarki,

·   uzasadnić przewagę nowoczesnych urządzeń do usuwania kurzu nad tradycyjnym odkurzaczem

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć