język polski język angielski historia biologia matematyka informatyka zajęcia techniczne muzyka plastyka religia wychowanie fizyczne geografia język mniejszości narodowej

klasa 6

biologia

Ogólne wymagania programowe:

 

 ocenę celująca otrzymuje uczeń, który:

            wiedza:

- w wysokim stopniu opanował wiedzę określoną programem nauczania,

-  dodatkowa wiedza pochodzi z różnych źródeł i jest owocem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń,

- łączy wiedzę z różnych źródeł,

            umiejętności:

-ocenę celującą z przedmiotu otrzymuje uczeń , który rozwiązuje zadania złożone, problemowe , o podwyższonym stopniu trudności lub jest laureatem konkursów międzyszkolnych ( I, II, III miejsce ) lub rejonowych , wojewódzkich i ponad wojewódzkich (I, II, III miejsce lub wyróżnienie).

  - w wysokim stopniu opanował umiejętności określone programem nauczania,

   -uczeń potrafi korzystać ze źródeł informacji i potrafi samodzielnie zdobywać wiadomości,

  -   systematycznie wzbogaca swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji (odpowiednio do wieku)

  - samodzielnie rozwiązuje konkretne problemy zarówno w czasie lekcji jak i w pracy pozalekcyjnej,

  -jest autorem pracy wykonanej dowolną techniką o dużych wartościach poznawczych i dydaktycznych,

-wyraża samodzielny, krytyczny (stosownie do wieku) stosunek do określonych zagadnień

– potrafi udowadniać swoje zdanie, używając odpowiedniej argumentacji będącej skutkiem nabytej samodzielnie wiedzy,

-  na lekcjach jest bardzo samodzielny;

 

ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

wiedza:

   -  w stopniu wyczerpującym opanował materiał programowy, wykorzystuje różne źródła wiedzy,

    - posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w różnych sytuacjach,

     -łączy wiedzę z pokrewnych przedmiotów,

Umiejętności:

-     sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych i wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji,

-     potrafi korzystając ze wskazówek nauczyciela dotrzeć do innych źródeł wiadomości,

-     samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługując się nabytymi umiejętnościami,

-     rozwiązuje zadania dodatkowe,

-     potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo - skutkowych, wykorzystując wiedzę przewidzianą programem nie tylko z jednego przedmiotu,

-     jest aktywny na lekcji;

 

ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

wiedza:

   -  w zakresie wiedzy ma niewielkie braki, (operuje pojęciami i faktami) stosuje język przedmiotu

 

umiejętności:

     -potrafi korzystać z poznanych w czasie lekcji źródeł informacji,

     -inspirowany przez nauczyciela potrafi samodzielnie rozwiązywać zadania tematyczne i praktyczne o pewnym stopniu trudności,

     -rozwiązuje niektóre zadania dodatkowe,

    - poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo- skutkowych,

  -   potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach typowych,

-     wykazuje się aktywnością na lekcjach

 

 ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

wiedza:

- wiedza ucznia jest wyrywkowa i fragmentaryczna,

-      opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się przedmiotu

umiejętności:

- potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,

- potrafi samodzielnie wykonać proste zadania,

- wyrywkowo stosuje wiedzę w sytuacjach typowych,

- jego aktywność na lekcjach jest sporadyczna;

 

ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

wiedza:

- uczeń ma duże braki w wiedzy, które jednak nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z przedmiotu;

umiejętności:

-  jego postawa na lekcjach jest bierna, ale odpowiednio motywowany jest w stanie z pomocą nauczyciela wykonywać proste zadania wymagające zastosowania podstawowych umiejętności, które umożliwiają edukację na następnym etapie;

 

 

ZASADY OCENIANIA NA LEKCJACH  BIOLOGII

 

1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z Zasadami Wewnętrznego  Oceniania.

2. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia – sprawdziany, kartkówki, zadania domowe, aktywność, udział w konkursach, prace dodatkowe

3. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimum 3 oceny.

4. Prace klasowe, testy wewnętrzne i zewnętrzne, sprawdziany i kartkówki oraz zadania domowe są obowiązkowe.

5. Prace klasowe i sprawdziany są zapowiadane z wyprzedzeniem zgodnie ze Statutem Szkoły  i podawany  jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. (Nauczyciel ma obowiązek z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem zapowiedzieć sprawdzian). Na sprawdzianach mogą pojawiać się zadania na ocenę celującą.

6. Kartkówki nie muszą być zapowiadane i obejmują wtedy materiał 3 ostatnich lekcji, kartkówki mogą obejmować określoną partię materiału i wówczas będą zapowiedziane.

7. Uczeń nieobecny na kartkówce, sprawdzianie, pracy klasowej jest zobowiązany uzupełnić braki do dwóch tygodni po powrocie do szkoły na  konsultacjach. Jeżeli nie przyjdzie jest to równoznaczne z oceną niedostateczną.

8. Każdą pracę pisemną( z wyjątkiem prac niezapowiedzianych) uczeń może poprawić. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia podania informacji o ocenach. Uczeń poprawia pracę tylko raz na konsultacjach.

 9. Testów dotyczących całego poziomu nauczania wewnętrznych i zewnętrznych nie poprawia się.

10.Uczeń ma prawo w ciągu semestru do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji (uczeń zgłasza nieprzygotowanie przed rozpoczęciem lekcji, nie zaś w trakcie!). Przez nieprzygotowanie do lekcji rozumiemy: brak zeszytu, brak pracy domowej, nieprzygotowanie do odpowiedzi.

11.Po wykorzystaniu limitu określonego wyżej, uczeń otrzymuje za każde nieprzygotowanie ocenę niedostateczną.

12. Przyłapanie ucznia na niesamodzielnej pracy podczas tzw. kartkówki, na sprawdzianie wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej oraz zakończeniem pracy. Otrzymaną ocenę niedostateczną uczeń będzie mógł poprawić tylko i wyłącznie w terminie ustalonym przez nauczyciela, ale nie wcześniej niż dwa tygodnie przed wystawianiem oceny semestralnej/końcoworocznej (pod warunkiem, że poprawa tej oceny wpłynie na ocenę końcową). Jeśli uczeń będzie miał kilka ocen niedostatecznych otrzymanych za nieuczciwą pracę, nie będzie miał możliwości ich poprawy.

 

Wymagania edukacyjne z biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej

oparte na Programie nauczania biologii – Puls życia autorstwa Anny Zdziennickiej

 

Dział

Temat

Poziom wymagań

ocena dopuszczająca

ocena dostateczna

ocena dobra

ocena bardzo dobra

ocena celująca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Świat zwierząt

 

1. W królestwie zwierząt

 

Uczeń:

— wymienia wspólne cechy zwierząt

— wyjaśnia, czym różnią się zwierzęta kręgowe od bezkręgowych

 

Uczeń:

— przedstawia poziomy organizacji ciała zwierząt

— podaje przykłady zwierząt kręgowych i bezkręgowych

 

Uczeń:

— definiuje pojęcia komórka, tkanka, narząd, układ narządów, organizm

— na podstawie podręcznika przyporządkowuje podane zwierzę do odpowiedniej grupy systematycznej

 

Uczeń:

— charakteryzuje bezkręgowce i kręgowce

— charakteryzuje pokrycie ciała bezkręgowców i kręgowców

— podaje przykłady szkieletów bezkręgowców

 

Uczeń:

— prezentuje stopniowo komplikującą się budowę ciała zwierząt

— na podstawie opisu przyporządkowuje zwierzę do odpowiedniej grupy systematycznej

 

2. Tkanki: nabłonkowa, mięśniowa i nerwowa

 

— wyjaśnia, czym jest tkanka

— wymienia podstawowe rodzaje tkanek zwierzęcych

— przy pomocy nauczyciela przeprowadza obserwację mikroskopową tkanek zwierzęcych i rysuje obrazy widziane pod mikroskopem

 

— wymienia najważniejsze funkcje wskazanej tkanki zwierzęcej

— opisuje budowę wskazanej tkanki

— przy niewielkiej pomocy nauczyciela przeprowadza obserwację mikroskopową tkanek zwierzęcych i rysuje obrazy widziane pod mikroskopem

 

— określa miejsca występowania w organizmie omawianych tkanek

— samodzielnie przeprowadza obserwację mikroskopową tkanek zwierzęcych i przy pomocy nauczyciela rysuje obrazy widziane pod mikroskopem

 

— charakteryzuje budowę poszczególnych tkanek zwierzęcych

— rozpoznaje na ilustracji rodzaje tkanek zwierzęcych

— omawia budowę i sposób funkcjonowania tkanki mięśniowej

— samodzielnie przeprowadza obserwację mikroskopową tkanek zwierzęcych i rysuje obrazy widziane pod mikroskopem

 

— na podstawie ilustracji analizuje budowę tkanek zwierzęcych

— wykazuje związek istniejący między budową tkanek zwierzęcych a pełnionymi przez nie funkcjami

— samodzielnie przeprowadza obserwację mikroskopową tkanek zwierzęcych

— wykonuje z dowolnego materiału model wybranej tkanki zwierzęcej

 

3. Tkanka łączna

 

— wymienia rodzaje tkanki łącznej

— wymienia składniki krwi

— przy pomocy nauczyciela przeprowadza obserwację mikroskopową tkanek zwierzęcych i rozpoznaje elementy tkanki widziane pod mikroskopem

 

— wskazuje rozmieszczenie omawianych tkanek w organizmie

— opisuje składniki krwi

— przy niewielkiej pomocy nauczyciela przeprowadza obserwację mikroskopową tkanek zwierzęcych i rozpoznaje elementy tkanki widziane pod mikroskopem

 

— wskazuje zróżnicowanie w budowie tkanki łącznej

— omawia funkcje składników krwi

— samodzielnie przeprowadza obserwację mikroskopową tkanek zwierzęcych i przy niewielkiej pomocy nauczyciela rozpoznaje charakterystyczne elementy obserwowanej tkanki

 

— omawia właściwości i funkcje tkanki kostnej, chrzęstnej i tłuszczowej

— charakteryzuje rolę poszczególnych składników morfotycznych krwi

— samodzielnie przeprowadza obserwację mikroskopową tkanek zwierzęcych i na podstawie ilustracji rozpoznaje charakterystyczne elementy obserwowanej tkanki

 

— wykazuje związek istniejący między budową elementów krwi a pełnionymi przez nie funkcjami

— wykonuje mapę mentalną dotyczącą związku między budową poszczególnych tkanek zwierzęcych a pełnionymi przez nie funkcjami

— samodzielnie przeprowadza obserwację mikroskopową tkanek zwierzęcych i na podstawie ilustracji rozpoznaje oraz opisuje elementy tkanki widziane pod mikroskopem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Od parzydełkowców do pierścienic

 

4.Parzydełkowce – najprostsze zwierzęta tkankowe

 

— wskazuje miejsce występowania parzydełkowców

— rozpoznaje na ilustracji parzydełkowca wśród innych zwierząt

 

— wymienia cechy budowy parzydełkowców

— wyjaśnia, na czym polega rola parzydełek

 

— porównuje budowę oraz tryb życia polipa i meduzy

— rozpoznaje wybrane gatunki parzydełkowców

 

— charakteryzuje wskazane czynności życiowe parzydełkowców

— ocenia znaczenie parzydełkowców w przyrodzie i dla człowieka

 

— wykazuje związek istniejący między budową parzydełkowców a środowiskiem ich życia

— przedstawia tabelę, w której porównuje polipa z meduzą

— wykonuje model parzydełkowca

 

5. Płazińce – zwierzęta, które mają nitkowate ciało

 

— wskazuje miejsce występowania płazińców

— rozpoznaje na ilustracji tasiemca

 

— wskazuje na ilustracji elementy budowy tasiemca

— wskazuje drogi inwazji tasiemca do organizmu

— wskazuje na schemacie cyklu rozwojowego tasiemca żywiciela pośredniego

 

— omawia przystosowanie tasiemca do pasożytniczego trybu życia

— charakteryzuje znaczenie płazińców

— omawia rolę żywiciela pośredniego i ostatecznego w cyklu rozwojowym tasiemca

 

— charakteryzuje wskazane czynności życiowe płazińców

— omawia sposoby zapobiegania zarażeniu się tasiemcem

 

— analizuje możliwości zakażenia się chorobami wywoływanymi przez płazińce

— ocenia znaczenie płazińców w przyrodzie i dla człowieka

 

6. Nicienie – zwierzęta, które mają nitkowate ciało

 

— wskazuje środowisko życia nicieni

— rozpoznaje na ilustracji nicienie wśród innych zwierząt

 

— wskazuje charakterystyczne cechy nicieni

— omawia budowę zewnętrzną nicieni

— wymienia choroby wywołane przez nicienie

 

— wskazuje drogi inwazji nicieni do organizmu

— wyjaśnia, na czym polega „choroba brudnych rąk”

 

— charakteryzuje objawy chorób wywołanych przez nicienie

—omawia znaczenie profilaktyki

 

— analizuje możliwości zakażenia się chorobami wywoływanymi przez nicienie

— przygotowuje prezentację multimedialną na temat chorób wywoływanych przez nicienie

— charakteryzuje znaczenie nicieni w przyrodzie i dla człowieka

 

7. Pierścienice – zwierzęta zbudowane z segmentów

 

— rozpoznaje pierścienice wśród innych zwierząt

— wskazuje środowisko życia pierścienic

 

— wymienia cechy charakterystyczne budowy zewnętrznej pierścienic

— wyjaśnia znaczenie szczecinek

 

— omawia środowisko i tryb życia nereidy oraz pijawki

— na żywym okazie dżdżownicy lub na ilustracji wskazuje siodełko i wyjaśnia jego rolę

 

— wskazuje przystosowania pijawki do pasożytniczego trybu życia

— charakteryzuje wskazane czynności życiowe pierścienic

 

— zakłada hodowlę dżdżownic, wskazując, jak zwierzęta te przyczyniają się do poprawy struktury gleby

— ocenia znaczenie pierścienic w przyrodzie i dla człowieka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Stawonogi

i mięczaki

 

8. Cechy stawonogów

 

— rozpoznaje stawonogi wśród innych zwierząt

— wymienia skorupiaki, owady i pajęczaki jako zwierzęta należące do stawonogów

— wymienia główne części ciała poszczególnych grup stawonogów

 

— wymienia miejsca bytowania stawonogów

— rozróżnia wśród stawonogów skorupiaki, owady i pajęczaki

 

— wykazuje różnorodność miejsc bytowania stawonogów

— przedstawia kryteria podziału stawonogów na skorupiaki, owady i pajęczaki

— opisuje funkcje odnóży stawonogów

— wyjaśnia, czym jest oskórek

 

— charakteryzuje wskazane czynności życiowe stawonogów

— omawia cechy umożliwiające rozpoznanie skorupiaków, owadów i pajęczaków

— wymienia cechy adaptacyjne wskazanej grupy stawonogów

— wyjaśnia, czym jest oko złożone

 

— przedstawia różnorodność budowy ciała stawonogów oraz ich trybu życia, wykazując jednocześnie ich cechy wspólne

— analizuje cechy adaptacyjne stawonogów, umożliwiające im opanowanie różnych środowisk

 

9. Skorupiaki – stawonogi, które mają twardy pancerz

 

— wymienia główne części ciała skorupiaków

— wskazuje środowiska występowania skorupiaków

— rozpoznaje skorupiaki wśród innych stawonogów

 

 

— wymienia cztery grupy skorupiaków

 

— nazywa poszczególne części ciała u raka stawowego

 

— wykazuje związek między budową skorupiaków a środowiskiem ich życia

 

— charakteryzuje znaczenie skorupiaków w przyrodzie i dla człowieka

 

10. Owady – stawonogi zdolne do lotu

 

— wymienia elementy budowy zewnętrznej owadów

— wylicza środowiska życia owadów

— rozpoznaje owady wśród innych stawonogów

 

— wskazuje charakterystyczne cechy budowy wybranych gatunków owadów

— na wybranych przykładach omawia znaczenie owadów dla człowieka

 

— na kilku przykładach omawia różnice w budowie owadów oraz ich przystosowania do życia w różnych środowiskach

— na wybranych przykładach omawia znaczenie owadów dla człowieka

 

— wykazuje związek istniejący między budową odnóży owadów a środowiskiem ich życia

— na wybranych przykładach omawia znaczenie owadów w przyrodzie i dla człowieka

 

— analizuje budowę narządów gębowych owadów i wykazuje jej związek z pobieranym pokarmem

 

11. Pajęczaki – stawonogi, które mają cztery pary odnóży

 

— wymienia środowiska występowania pajęczaków

— rozpoznaje pajęczaki wśród innych stawonogów

 

— wskazuje charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej pajęczaków

— omawia sposób odżywiania się pajęczaków

 

— na podstawie cech budowy zewnętrznej pajęczaków przyporządkowuje konkretne okazy do odpowiednich gatunków

— na podstawie obserwacji żywych okazów lub filmu edukacyjnego omawia czynności życiowe pajęczaków

 

— omawia sposoby odżywiania się pajęczaków na przykładzie wybranych przedstawicieli

— charakteryzuje odnóża pajęczaków

 

— ocenia znaczenie pajęczaków w przyrodzie i dla człowieka

— analizuje elementy budowy zewnętrznej pajęczaków i wykazuje ich przystosowania do środowiska życia

 

12. Mięczaki – zwierzęta, które mają muszlę

 

— wymienia miejsca występowania mięczaków

— wskazuje na ilustracji elementy budowy ślimaka

 

— omawia budowę zewnętrzną mięczaków

— wskazuje na ilustracjach elementy budowy mięczaków

 

— na podstawie obserwacji żywych okazów lub filmu edukacyjnego omawia czynności życiowe mięczaków

 

— wykazuje różnice w budowie ślimaków, małży i głowonogów

— omawia znaczenie mięczaków w przyrodzie i dla człowieka

 

— rozpoznaje na ilustracji gatunki ślimaków

— konstruuje tabelę, w której porównuje trzy grupy mięczaków

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Kręgowce zmiennocieplne

 

13. Ryby – kręgowce środowisk wodnych

 

— wskazuje wodę jako środowisko życia ryb

— rozpoznaje ryby wśród innych zwierząt kręgowych

 

— na podstawie ilustracji omawia budowę zewnętrzną ryb

— nazywa i wskazuje położenie płetw

— opisuje proces wymiany gazowej u ryb

 

— na podstawie obserwacji żywych okazów lub filmu edukacyjnego omawia czynności życiowe ryb

— przyporządkowuje wskazany organizm do ryb na podstawie znajomości ich cech charakterystycznych

 

— wyjaśnia, na czym polega zmiennocieplność ryb

— omawia sposób rozmnażania ryb, wyjaśniając, czym jest tarło

 

— omawia przystosowania ryb w budowie zewnętrznej i czynnościach życiowych do życia w wodzie

 

14. Przegląd i znaczenie ryb

 

— określa kształty ciała ryb w zależności od różnych miejsc ich występowania

 

— podaje przykłady zdobywania pokarmu przez ryby

— wyjaśnia, czym jest ławica i plankton

 

— kilkoma przykładami ilustruje strategie zdobywania pokarmu przez ryby

 

— omawia znaczenie ryb w przyrodzie i dla człowieka

 

— wykazuje związek istniejący między budową ryb a miejscem ich bytowania

 

15. Płazy – kręgowce środowisk wodno­-lądowych

 

— wskazuje środowisko życia płazów

— wymienia części ciała płazów

 

— na podstawie ilustracji omawia budowę zewnętrzną płaza

— wymienia stadia rozwojowe żaby

 

— charakteryzuje przystosowania płazów do życia w wodzie i na lądzie

— omawia wybrane czynności życiowe płazów

 

— omawia cykl rozwojowy żaby i wykazuje jego związek z życiem w wodzie i na lądzie

— rozpoznaje przedstawicieli płazów wśród innych zwierząt, wskazując na ich charakterystyczne cechy

 

— wyjaśnia, w jaki sposób przebiega wymiana gazowa u płazów, wykazując związek z ich życiem w dwóch środowiskach

— wykazuje związek istniejący między trybem życia płazów a ich zmiennocieplnością

 

16. Przegląd i znaczenie płazów

 

— rozpoznaje na ilustracji płazy ogoniaste, beznogie i bezogonowe

 

— podaje przykłady płazów żyjących w Polsce

— wymienia główne zagrożenia dla płazów

 

— rozpoznaje na ilustracji płazy ogoniaste, bezogonowe i beznogie

— omawia główne zagrożenia dla płazów

 

— charakteryzuje płazy ogoniaste, bezogonowe i beznogie

— wskazuje sposoby ochrony płazów

 

— ocenia znaczenie płazów w przyrodzie i dla człowieka

— wykonuje portfolio lub prezentację multimedialną na temat płazów żyjących w Polsce

 

17. Gady – kręgowce, które opanowały ląd

 

— wymienia środowiska życia gadów

— omawia budowę zewnętrzną gadów

 

— wyjaśnia związek istniejący między występowaniem gadów a ich zmiennocieplnością

— rozpoznaje gady wśród innych zwierząt

 

— opisuje przystosowania gadów do życia na lądzie

— omawia tryb życia gadów

 

— charakteryzuje rozmnażanie i rozwój gadów

— analizuje przebieg wymiany gazowej u gadów

 

— analizuje pokrycie ciała gadów w kontekście ochrony przed utratą wody

— wykazuje związek między sposobem rozmnażania gadów a środowiskiem ich życia

 

18. Przegląd i znaczenie gadów

 

— rozpoznaje na ilustracji jaszczurki, krokodyle, węże i żółwie

 

— określa środowiska życia gadów

— podaje przyczyny zmniejszania się populacji gadów

 

— omawia sposoby zdobywania pokarmu przez gady

— wskazuje sposoby ochrony gadów

 

— charakteryzuje gady występujące w Polsce

— wyjaśnia przyczyny wymierania gadów i podaje sposoby zapobiegania zmniejszaniu się ich populacji

 

— ocenia znaczenie gadów w przyrodzie i dla człowieka

— wykonuje portfolio lub prezentację multimedialną na temat gadów żyjących w Polsce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Kręgowce stałocieplne

19. Ptaki – kręgowce zdolne do lotu

 

— wymienia różnorodne siedliska występowania ptaków

— na żywym okazie lub na ilustracji wskazuje cechy budowy ptaków

 

— rozpoznaje rodzaje piór

— wymienia elementy budowy jaja

— wskazuje ptaki jako zwierzęta stałocieplne

— rozpoznaje ptaki wśród innych zwierząt, wskazując ich charakterystyczne cechy

 

— omawia przystosowania ptaków do lotu

— omawia budowę piór

— wyjaśnia proces rozmnażania i rozwój ptaków

 

— analizuje budowę piór ptaków w związku z pełnioną przez nie funkcją

— wykazuje związek istniejący między wymianą gazową a umiejętnością latania ptaków

— wyjaśnia proces rozmnażania i rozwoju ptaków

 

— wykazuje związek istniejący między przebiegiem wymiany gazowej a przystosowaniem ptaków do lotu

— na ilustracji lub podczas obserwacji w terenie rozpoznaje gatunki ptaków zamieszkujących najbliższą okolicę

 

20. Przegląd

i znaczenie ptaków

 

— podaje przykłady ptaków żyjących w różnych środowiskach

 

— wymienia pozytywne znaczenie ptaków w przyrodzie

 

— omawia znaczenie ptaków w przyrodzie i dla człowieka

— wskazuje zagrożenia dla ptaków

 

— wykazuje związek istniejący między wielkością i kształtem dziobów ptaków a rodzajem spożywanego przez nie pokarmu

— omawia sposoby ochrony ptaków

 

— wykazuje związek między stałocieplnością ptaków a środowiskiem i trybem ich życia

— korzysta z klucza do oznaczania popularnych gatunków ptaków

 

21. Ssaki – kręgowce, które karmią młode mlekiem

 

— wskazuje środowiska występowania ssaków

— na podstawie ilustracji omawia budowę zewnętrzną ssaków

 

— wykazuje zróżnicowanie siedlisk zajmowanych przez ssaki

— określa ssaki jako zwierzęta stałocieplne

— wymienia wytwory skóry ssaków

 

— na ilustracji lub na żywym obiekcie wskazuje cechy charakterystyczne

i wspólne dla ssaków

— wyjaśnia, że budowa skóry ssaków ma związek z utrzymywaniem przez nie stałocieplności

— omawia proces rozmnażania i rozwój ssaków

 

— opisuje przystosowania ssaków do różnych środowisk życia

— charakteryzuje opiekę nad potomstwem u ssaków

— identyfikuje wytwory skóry ssaków

 

— analizuje związek zachodzący między wymianą gazową ssaków a zróżnicowanymi środowiskami ich występowania i ich życiową aktywnością

— analizuje funkcje skóry w aspekcie różnorodności siedlisk zajmowanych przez ssaki

 

22. Przegląd

i znaczenie ssaków

 

— wymienia przystosowania ssaków do zróżnicowanych środowisk ich bytowania

 

— wykazuje zależność między budową morfologiczną ssaków a zajmowanym przez nie siedliskiem

— nazywa wskazane zęby ssaków

 

— rozpoznaje zęby ssaków i wyjaśnia ich funkcje

— wyjaśnia znaczenie ssaków dla przyrody

 

— omawia znaczenie ssaków dla człowieka

— wymienia zagrożenia dla ssaków

 

— analizuje zagrożenia ssaków i wskazuje sposoby ich ochrony

— wykazuje przynależność człowieka do ssaków

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć