język polski język angielski biologia matematyka informatyka historia muzyka plastyka technika religia wychowanie fizyczne geografia język mniejszości narodowej geografia

klasa 5

religia

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy V szkoły podstawowej

do programu nr AZ-2-01/10 i podręcznika nr AZ-22-01/10-RA-9/13 „Wierzę w Boga” pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

 

 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń ubiega się o ocenę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą.

 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:

a)       w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,

b)      wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:

a)       opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach,

b)      uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające:

a)       opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone,

b)      ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych,

c)       aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające:

a)       opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe,

b)      wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności

c)       wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 

 

 

PRZEDMIOT

OCENY

celująca

 

bardzo dobra

dobra

dostateczna

dopuszczająca

 

1. Cytaty z Pisma Świętego.

Modlitwy, pieśni

· dokładna znajomość cytatu wraz ze znajomością źródła (np. Ewangelia św. Mateusza)

· dokładna znajomość cytatów z lekcji

· przytoczenie sensu cytatu własnymi słowami

· niezbyt dokładna znajomość sensu cytatu

· skojarzenia z treścią cytatu

 

2. Zeszyt przedmiotowy (zeszyt ćwiczeń)

· wszystkie tematy

· zapisy

· prace domowe

· staranne pismo

· własne materiały

· ilustracje itp.

· starannie prowadzony

· wszystkie tematy i notatki

· prace domowe

· zeszyt staranny

· luki w zapisach (sporadyczne do 5 tematów)

· zeszyt czytelny

· braki notatek, prac domowych (do 40% tematów)

· pismo niestaranne

· liczne luki w zapisach (do 70% tematów)

 

3. Prace domowe

· staranne wykonanie

· treści wskazujące na poszukiwania w różnych materiałach

· dużo własnej inwencji

· twórcze

· merytorycznie zgodne z omawianym na lekcji materiałem

· staranne

· czytelne

· rzeczowe

· wskazują na zrozumienie tematu

· niezbyt twórcze

· powiązane z tematem

· niestaranne

· widać próby wykonania pracy

· na temat

 

4. Testy i sprawdziany

· wszystkie polecenia wykonane poprawnie

· rozwiązane też zadanie dodatkowe

· 75% spełnionych wymagań podstawowych (łatwe, praktyczne, przydatne życiowo, niezbędne)

· 75% spełnionych wymagań rozszerzających (bardzo trudne i trudne, teoretyczne, naukowe)

· 75% zadań podstawowych

· 50% wymagań

· rozszerzających

· 75% wiedzy z zakresu wymagań podstawowych (bardzo łatwe i łatwe, niezbędne w dalszej edukacji)

· 50% wiedzy  z zakresu wymagań podstawowych

 

5. Odpowiedzi ustne

 

· wiadomości zawarte w podręczniku i zeszycie uzupełnione wiedzą spoza programu

· wypowiedź pełnymi zdaniami, bogaty język

· używanie pojęć

· wiadomości z podręcznika i zeszytu prezentowane w sposób wskazujący na ich rozumienie, informacje przekazywane zrozumiałym językiem

· odpowiedź pełna nie wymagająca pytań dodatkowych

 

 

 

 

· wyuczone na pamięć wiadomości

· uczeń ma trudności w sformułowaniu myśli własnymi słowami

· potrzebna pomoc nauczyciela

· wybiórcza znajomość poznanych treści i pojęć

· odpowiedź niestaranna

· częste pytania naprowadzajace

· słabe wiązanie faktów i wiadomości

· chaos myślowy i słowny

· odpowiedź bełkotliwa, niewyraźna, pojedyncze wyrazy

· dużo pytań pomocniczych

 

6. Aktywność

· uczeń wyróżnia się aktywnością na lekcji

· korzysta z materiałów zgromadzonych samodzielnie

· uczeń zawsze przygotowany do lekcji

· często zgłasza się do odpowiedzi

· wypowiada się poprawnie

· stara się być przygotowany do lekcji chętnie w niej uczestniczy

· mało aktywny na lekcjach

· niechętny udział w lekcji

 

7. Inscenizacje, gazetka szkolna, praca na rzecz Kościoła i inne

· wiele razy pomaga w różnych pracach

· pilnie i terminowo wykonuje powierzone zadania, dużo własnej inicjatywy

· aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (ministranci, oaza itp.)

· reprezentuje szkołę (parafię) w konkursie przedmiotowym (olimpiadzie)

· starannie wykonuje powierzone przez katechetę lub księdza zadania

· przejawia postawę apostolską

· niezbyt chętnie wykonuje zadania poza lekcjami, ale nie unika ich zupełnie

· uczestniczy w rekolekcjach szkolnych

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

 

 

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

OCENA

DOSTATECZNA

OCENA

DOBRA

OCENA

BARDZO DOBRA

 

I.                    Bóg kocha ludzi

 

Uczeń:

– podaje przymioty Boga,

– nazywa Boga Stworzycielem,

– stwierdza, że wszystko, co Bóg stworzył było dobre,

– podaje istotę, przyczyny i skutki grzechu,

– podaje, kim byli Abel i Kain,

– podaje znaczenie słowa „przymierze”,

– identyfikuje arkę Noego z Kościołem,

– podaje, że grzech niszczy przyjaźń z Bogiem,

– definiuje słowa: „liturgia”, „sakrament”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

– przytacza prawdę o początku świata zawartą w Księdze Rodzaju,

– streszcza biblijny tekst o stworzeniu świata,

– wyjaśnia słowa: „stworzyć”, „wszechmogący”,

– identyfikuje pochodzenie człowieka ze stworzeniem przez Boga,

– wskazuje na powołanie człowieka do przyjaźni z Bogiem,

– określa sposoby podtrzymywania własnej przyjaźni z Bogiem,

– identyfikuje grzech Adama i Ewy z grzechem pierworodnym,

– streszcza opowiadanie biblijne o nieposłuszeństwie pierwszych ludzi,

– wybiera sposoby okazywania wdzięczności Bogu za miłość i obietnicę zbawienia,

– streszcza tekst biblijny, mówiący o Ablu i Kainie,

– przytacza biblijne opowiadanie o zawarciu przymierza Boga z Noem,

– używa poprawnie terminów: przymierze, arka, Kościół,

– definiuje słowo „pycha”,

– streszcza tekst biblijny o wieży Babel,

– uzasadnia sens jedności z Bogiem i ludźmi,

– proponuje, co należy czynić, aby wzrastała jedność wśród ludzi,

– wylicza sakramenty święte,

– określa sposoby obecności Chrystusa w liturgii,

– rysuje znak graficzny sakramentu chrztu, Eucharystii oraz pojednania i pokuty,

– wnioskuje, że liturgia jest drogą do jedności z Bogiem.

Uczeń:

– określa, w jaki sposób należy dbać o stworzony świat,

– streszcza biblijny opis stworzenia człowieka,

– wyjaśnia, dlaczego człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga,

– objaśnia, dlaczego Bóg obiecał ludziom Zbawiciela,

– wskazuje, że ofiara Abla była zapowiedzią ofiary Pana Jezusa,

– wnioskuje, że każdy grzech jest nieszczęściem człowieka,

– wyjaśnia znaczenie przymierza z Noem dla całej ludzkości,

– wyjaśnia potrzebę troski o jedność z Bogiem,

– wskazuje na jedność ludzi z Bogiem w sakramentach: chrztu, Eucharystii oraz pojednania i pokuty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

– podaje, w czym człowiek jest podobny do Boga,

– wyjaśnia tekst biblijny zapowiadający Zbawiciela,

– wskazuje podobieństwa między przymierzem zawartym z Noem a przymierzem zawartym w Chrystusie.

 

 

 

 

 

II.                  Bóg opiekuje się ludźmi

 

Uczeń:

uzasadnia potrzebę szacunku dla imienia Boga,

wyjaśnia, dlaczego Pan Bóg zesłał plagi na Egipt,

wnioskuje o potrzebie wierności Bogu w swoim życiu,

wskazuje przykłady życia zgodnego z wolą Bożą,

podaje, że Bóg wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej,

podaje, że Izraelici przeszli przez Morze Czerwone,

podaje znaczenie słowa „manna”.

Uczeń:

– charakteryzuje postawę człowieka wierzącego,

– określa postawę Abrahama wobec Bożego wezwania,

– proponuje sposoby troski o rozwój wiary,

– wybiera sposoby okazywania miłości Bogu,

– ocenia postawę Abrahama wobec Boga,

– przytacza biblijne opowiadanie dotyczące snu Jakuba,

– uzasadnia przyjmowanie przez człowieka woli Bożej,

– wskazuje na potrzebę wierności Panu Bogu i dziękowania za Jego opiekę,

– wyjaśnia, do czego wzywa nas Pan Bóg na przykładzie Józefa,

– redaguje modlitwę dziękczynną za zbawienie człowieka,

– podaje, że Józef daje nam przykład przebaczenia,

– wyjaśnia, do czego Pan Bóg wzywa każdego człowieka poprzez historię Józefa,

– uzasadnia, dlaczego należy przebaczać innym,

podaje imię, które objawił Bóg Mojżeszowi,

wskazuje na wartość współpracy z Bogiem w zbawianiu innych ludzi,

identyfikuje baranka paschalnego i Baranka Bożego,

objaśnia znaczenie baranka dla Izraelitów,

określa znaczenie wyjścia z niewoli dla historii narodu wybranego,

przytacza okoliczności przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone,

wyjaśnia analogię pomiędzy przejściem przez Morze Czerwone a sakramentem chrztu świętego,

wskazuje, że należy dziękować za łaskę chrztu świętego,

przytacza przykłady szczególnej opieki Boga nad Izraelitami,

charakteryzuje pojęcia: łaska Boża uświęcająca i łaska uczynkowa.

Uczeń:

– streszcza biblijny opis powołania Abrahama,

– wyjaśnia, dlaczego Abrahama nazywamy ojcem wierzących,

– wyjaśnia, na czym polega podobieństwo Izaaka i Jezusa,

– wyjaśnia, dlaczego powinniśmy powierzyć swoje życie Panu Bogu,

– streszcza historię Józefa, syna Jakuba,

– porównuje wydarzenia z życia Józefa i Pana Jezusa,

– charakteryzuje postać Józefa,

– streszcza losy Józefa i jego braci,

– wybiera sposoby, jak pogłębiać więź z Bogiem,

streszcza biblijne opowiadanie o powołaniu Mojżesza,

wybiera sposoby współpracy z Bogiem w dziele zbawienia,

podaje przykłady opieki Bożej nad Izraelitami,

wnioskuje, że łaska Boża ratuje człowieka z niewoli grzechu,

wyjaśnia analogię pomiędzy manną a sakramentem Eucharystii,

charakteryzuje związek między Ostatnią Wieczerzą a liturgią eucharystyczną,

określa sposoby okazywania wdzięczności Bogu za dar Eucharystii,

przytacza treść wydarzenia biblijnego, jakim było wyprowadzenie wody ze skały,

wyjaśnia analogię między wodą ze skały wodę a łaską Bożą.

Uczeń:

– podaje treść obietnicy danej Abrahamowi,

– wymienia imiona dwunastu synów Jakuba,

– wyjaśnia znaczenie proroctwa Jakuba,

wymienia dziewięć plag egipskich,

objaśnia, czym był Namiot Spotkania,

proponuje, jak rozwijać życie Boże.

 

III.                Bóg zawiera przymierze z ludźmi

 

Uczeń:

identyfikuje Dekalog z przykazaniami Bożymi,

objaśnia, czym jest przymierze,

dowodzi, że przykazania Boże są drogą do życia wiecznego,

określa, dlaczego krzyż jest znakiem wiary chrześcijańskiej,

redaguje modlitwę wdzięczności za przynależność do Kościoła,

podaje, kto powołuje człowieka do świętości.

Uczeń:

podaje treść przykazania miłości Boga i bliźniego,

wyjaśnia analogię między Dekalogiem a Nowym Przymierzem,

podaje, że wypełnianie przykazań jest wyrazem wiary i posłuszeństwa Bogu,

wymienia przykłady dochowania wierności przymierza z Bogiem,

wyjaśnia, dlaczego należy zachowywać przykazania Boże,

wskazuje, że należy formować sumienie według przykazań Bożych,

wyjaśnia analogię między Ziemią Obiecaną a niebem,

wskazuje na Pana Jezusa jako jedynego Pośrednika w zbawczym dziele Boga,

określa, dlaczego Bóg wzywa człowieka do świętości,

nazywa Pana Jezusa Wielkim Potomkiem Dawida,

wyjaśnia znaczenie słowa „Mesjasz”,

wybiera sposoby okazywania wdzięczności Bogu za sakrament chrztu świętego,

opowiada o życiu świętych ludzi,

wybiera sposoby realizowania wezwania do świętości.

Uczeń:

uzasadnia, że Dekalog jest wyrazem miłości i troski Boga o człowieka,

dowodzi, dlaczego należy wypełniać przykazania Boże,

przytacza treść opowiadania biblijnego o wężu miedzianym,

wymienia okoliczności wprowadzenia Izraelitów do Ziemi Obiecanej,

uzasadnia potrzebę współpracy z Bogiem,

wyjaśnia, na czym polega przymierze Boga z ludźmi.

 

 

 

 

Uczeń:

opowiada o przymierzu, które Bóg zawarł z Dawidem,

określa, na czym polegało Nowe Przymierze,

wyjaśnia analogię między wężem na pustyni a krzyżem Chrystusa,

wyjaśnia, co to znaczy „trwać przy Chrystusie”.

 

 

IV.                Bóg posyła Jezusa

 

Uczeń:

wylicza zadania proroków,

podaje, kim był Jan Chrzciciel,

objaśnia znaczenie słowa: „posłannictwo”,

określa warunki sakramentu pokuty,

– podaje, ze Jezus Chrystus jest postacią historyczną,

– wyjaśnia znaczenie pojęcia: „postać historyczna”,

wyjaśnia znaczenie imienia: Syn Boży,

określa znaczenie pojęcia: „objawienie”,

wybiera sposoby okazywania miłości Bogu Ojcu.

podaje, że Święta Rodzina jest wzorem życia z Bogiem,

wymienia wartości niezbędne do utworzenia szczęśliwej rodziny,

wyjaśnia, kto i co tworzy rodzinę,

podaje, że Jezus jest Królem, Kapłanem i Prorokiem,

wyjaśnia pojęcia: „Ziemia Święta”, „miejsca ewangeliczne”,

wskazuje na potrzebę poznawania miejsc związanych z życiem Jezusa.

Uczeń:

identyfikuje Adwent z czasem radości i oczekiwania,

wyjaśnia znaczenie słów: „Adwent”, „Zbawiciel”, „protoewangelia”,

określa potrójne znaczenie Adwentu,

podaje, kim był Elizeusz,

wskazuje na sakrament chrztu, jako warunek naszego zbawienia,

wybiera sposoby okazywania wdzięczności Bogu za łaski otrzymane na chrzcie świętym.

podaje, kim był Izajasz,

wskazuje na potrzebę zawierzenia Bogu,

proponuje sposoby pogłębiania wiary,

wymienia dokumenty chrześcijańskie i pozachrześcijańskie, jako źródła wiedzy o Jezusie,

określa relacje panujące w Świętej Rodzinie,

uzasadnia potrzebę wzajemnego pomagania sobie i odpowiedzialności za rodziców i rodzeństwo,

przyjmuje odpowiedzialność za postawę miłości i odpowiedzialności w rodzinie.

podaje, kto objawił się podczas chrztu Jezusa,

przytacza przykazanie miłości Boga i bliźniego,

wyjaśnia różnicę między królestwem ziemskim i Królestwem Bożym,

wylicza najważniejsze miejsca w Palestynie związane z misją Zbawiciela.

Uczeń:

streszcza wydarzenie biblijne o uzdrowieniu Naamana,

wymienia proroków zapowiadających przyjście Mesjasza,

wymienia proroctwa Izajasza odnoszące się do zapowiadanego Mesjasza.

wyjaśnia, w jaki sposób wypełniły się proroctwa Izajasza,

streszcza proroctwa Jana Chrzciciela zapowiadające Mesjasza,

podaje świadectwa Jezusa o Jego Bożym synostwie,

wymienia zadania, jakie wynikają z przyjęcia sakramentu chrztu świętego,

streszcza świadectwo wiary św. Piotra,

streszcza tekst biblijny o chrzcie Pana Jezusa,

wskazuje, że Jezus jest umiłowanym Synem Boga Ojca,

wymienia przykłady czynów Jezusa jako Króla, Kapłana, Proroka,

proponuje sposoby realizacji przykazania miłości w codziennym życiu.

Uczeń:

analizuje wezwania poszczególnych niedziel Adwentu,

uzasadnia znaczenie chrztu Jezusa w Jordanie,

streszcza proroctwa zapowiadające przyjście Mesjasza,

wyjaśnia, w jaki sposób wypełniły się proroctwa mesjańskie,

– charakteryzuje świadectwa wiary o Jezusie Chrystusie,

– dowodzi prawdy o Jezusie, jako postaci historycznej,

uzasadnia potrzebę dziękczynienia Bogu za chrzest.

 

 

 

V.                  Bóg naucza przez Jezusa

 

Uczeń:

podaje, co to jest przypowieść,

podaje, czym jest winnica,

identyfikuje bliźniego z drugim człowiekiem,

podaje, że Jezus Chrystus głosi naukę Ojca,

podaje, że Jezus uczy prawdy,

wymienia sakramenty święte,

podaje znaczenie słowa „błogosławiony”,

określa, czym jest sąd ostateczny,

uzasadnia potrzebę starania się o dobre postępowanie.

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

streszcza poznane przypowieści,

wybiera sposoby budowania i umacniania Królestwa Bożego,

identyfikuje winnicę z Królestwem Bożym,

streszcza przypowieść o robotnikach w winnicy,

wskazuje, że warunkiem przynależności do Królestwa Bożego jest nawrócenie i wiara,

– podaje, jak brzmi podstawowe prawo Królestwa Bożego,

streszcza przypowieść o miłosiernym Samarytaninie,

objaśnia, dlaczego Jezus Chrystus został posłany przez Ojca,

wyjaśnia, co stanowi istotę nauki Pana Jezusa,

określa sposoby rozwoju Królestwa Bożego,

przytacza prawdy głoszone przez Jezusa,

wyjaśnia, dlaczego Jezus Chrystus głosił prawdę,

wyjaśnia, w jaki sposób Pan Jezus działa w sakramentach,

wskazuje, że w sakramentach jednoczymy się z Chrystusem,

uzasadnia potrzebę częstego korzystania z sakramentów,

identyfikuje Kazanie na Górze z Ośmioma Błogosławieństwami,

wybiera sposób realizacji błogosławieństw w swoim życiu,

– podaje, że Pana Jezus ukazuje prawdę o Królestwie Bożym na podstawie przypowieści o ziarnku gorczycy,

stwierdza, że Kościół głosi radosną nowinę o Królestwie Bożym,

uzasadnia potrzebę korzystania z sakramentów świętych i spełniania dobrych uczynków,

przytacza treść przypowieści o chwaście i sieci.

Uczeń:

wyjaśnia prawdy zawarte w przypowieściach,

wybiera sposoby realizowania czynów miłości w codziennym życiu,

przytacza treść błogosławieństw,

wyjaśnia, jakich ludzi Jezus nazywa „błogosławionymi”,

uzasadnia potrzebę stosowania Ośmiu Błogosławieństw w swoim życiu,

wyjaśnia, dzięki czemu Królestwo Boże wzrasta,

wskazuje na sakrament chrztu świętego, jako początek rozwoju Królestwa Bożego w człowieku,

objaśnia prawdy o Królestwie Bożym, zawarte w przypowieściach o chwaście i  sieci,

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń:

dowodzi, że sakrament chrztu to czas wezwania nas do pracy w winnicy Bożej,

uzasadnia, dlaczego każdy człowiek został powołany do poszukiwania prawdy,

wskazuje na błogosławieństwa, jako drogę przyjaźni z Jezusem,

 

ocenia swoje postępowanie w świetle prawd Bożych,

planuje troskę o dążenie do świętości.

 

VI.                Bóg działa przez Jezusa

 

Uczeń:

podaje, że Jezus uzdrawia i odpuszcza grzechy,

określa, w których sakramentach Jezus odpuszcza grzechy,

podaje, że Eucharystia jest pokarmem na życie wieczne,

– podaje, że Jezus ma dwie natury – Boską i ludzką,

– stwierdza, że moc Jezusa jest ratunkiem dla człowieka pośród życiowych burz,

podaje, czym jest wskrzeszenie,

– podaje, że krzyż jest symbolem wiary chrześcijan,

wymienia symbole chrzcielne,

wyjaśnia znaczenie sakramentu chrztu,

wskazuje zadania ucznia Chrystusa,

podaje, że zmartwychwstanie Chrystusa jest podstawą i źródłem życia chrześcijańskiego,

podaje, że wiara jest darem Boga,

definiuje terminy: „dar”, „wiara”,

wskazuje na odpowiedzialność za przyjętą wiarę,

podaje, że Jezus jest naszą nadzieją w pokonywaniu trudności,

– wyjaśnia, czym jest nadzieja,

podaje, że źródłem prawdziwej miłości jest Bóg,

objaśnia, czym jest postawa miłości,

wskazuje na odpowiedzialność za pełnienie czynów miłości,

podaje, że w pięknie świata poznajemy Boga,

wskazuje na wakacje jako czas dany od Boga.

 

Uczeń:

wskazuje na chrześcijańską postawę wobec cierpienia,

– objaśnia, co to znaczy, że Eucharystia jest pokarmem na życie wieczne,

– wskazuje na związek rozmnożenia chleba z Eucharystią,

– określa sposoby okazywania wdzięczności Bogu za dar Eucharystii,

– określa, w jaki sposób okazywać zaufanie i wiarę w Jezusa,

wymienia przykłady wskrzeszeń opisanych w Piśmie Świętym,

wyjaśnia, czego zapowiedzią stał się cud wskrzeszenia,

wskazuje na różnicę między wskrzeszeniem a zmartwychwstaniem,

podaje, że śmierć Jezusa na krzyżu była spełnieniem woli Ojca i centralnym wydarzeniem w historii zbawienia,

wybiera sposoby okazywania posłuszeństwa wobec woli Bożej,

wskazuje na potrzebę wdzięczności Panu Jezusowi za Jego miłość i śmierć na krzyżu,

– objaśnia, czym jest Nowe Przymierze,

wyjaśnia, czym jest śmierć Jezusa na krzyżu,

– wskazuje na sens śmierci Chrystusa na krzyżu jako ofiary Nowego Przymierza,

dowodzi konieczności przyjęcia chrztu przez człowieka,

definiuje termin: „chrystofania”,

objaśnia, w jaki sposób należy dbać o rozwój wiary,

– stwierdza, że każdą trudność łatwiej przetrwać z Chrystusem,

 

Uczeń:

wyjaśnia istotę uzdrowień dokonanych przez Jezusa,

objaśnia, na czym polega zdrowie duszy,

– opowiada o cudownym rozmnożeniu chleba przez Jezusa,

– streszcza tekst biblijny o uciszeniu burzy na jeziorze,

– wskazuje, że Jezus, uciszając burzę na jeziorze, objawił swoją Boską moc, pogłębił wiarę uczniów i okazał swoje miłosierdzie,

opowiada tekst biblijny o wskrzeszeniu Łazarza,

streszcza opis biblijny dotyczący ukrzyżowania Jezusa,

uzasadnia znaczenie śmierci Pana Jezusa na krzyżu,

uzasadnia konieczność czerpania mocy i siły płynącej z krzyża w sytuacjach trudnych,

określa, czym jest Tajemnica Paschalna Chrystusa,

streszcza teksty biblijne na temat zmartwychwstania Pana Jezusa,

przytacza słowa Jezusa, skierowane do świętego Tomasza,

wyjaśnia, dlaczego Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazywał się Apostołom,

streszcza tekst biblijny, opisujący spotkanie Zmartwychwstałego Jezusa z Apostołami,

– analizuje, czym jest nadzieja w odniesieniu do trudności.

 

 

 

Uczeń:

określa istotne części liturgii Wielkiego Piątku,

– podaje, że chrzest jest uczestnictwem w Tajemnicy Paschalnej Chrystusa,

objaśnia, w jaki sposób uczestniczymy w Tajemnicy Paschalnej Chrystusa,

wyjaśnia, dlaczego zmartwychwstanie Jezusa stanowi dla nas źródło chrześcijańskiego życia,

uzasadnia potrzebę spotkania z Jezusem we Mszy Świętej,

uzasadnia obecność Boga w swoich przeżyciach wakacyjnych.

 


Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć