język polski język angielski biologia matematyka informatyka historia muzyka plastyka technika religia wychowanie fizyczne geografia język mniejszości narodowej geografia

klasa 5

technika


Wymagania edukacyjne z przedmiotu - technika (klasa 5)

Celujący: otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności  znacznie wykraczające poza program nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Biegle posługuje się wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. Bardzo dokładnie i bezpiecznie wykonuje zadania techniczne. Wykonuje zadania o podwyższonych stopniu trudności lub jest laureatem konkursów międzyszkolnych – I, II, III miejsce lub rejonowych, wojewódzkich, ponda wojewódzkich – I, II, III miejsce lub wyróżnienie.

Bardzo dobry: otrzymuje uczeń który opanował pełen zakres wiedzy, określony programem nauczania. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, ujęte programem. Ma ciekawe pomysły techniczne, stosuje wiedzę w nowych sytuacjach do rozwiązywania problemów.

Dobry:  otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości, określonych programem nauczania. Poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie wykonuje, typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

Dostateczny: otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych programem. Wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

Dopuszczający: otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności. Wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

 

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:

Ocena dopuszczająca – uczeń:

- nie przeszkadza innym w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,

-  na polecenie nauczyciela wykonuje proste czynności związane z przedmiotem,

- pracę rozpoczyna bez wcześniejszego jej przemyślenia

- często jest nieprzygotowany do lekcji

- zna podstawowy zasób pojęć, rozumie je i potrafi opisać zjawiska fizyczno-techniczne

- sporządza prostą dokumentację techniczną według zasad rysunku technicznego i normalizacji;

- wykonuje proste projekty;

- zna właściwości podstawowych surowców i materiałów;

- przy pomocy nauczyciela właściwie organizuje czas pracy

- zna podstawowe urządzenia techniczne, narzędzia, przyrządy i przybory

- pod nadzorem nauczyciela organizuje stanowisko pracy, oszczędza materiały

-  pracuje na polecenie nauczyciela, samodzielnie nie podejmuje żadnych działań, pracuje według narzuconego planu

 

Ocena pracy indywidualnej i grupowej ucznia:

- Wykonanie podjętych zadań nie potrafi samodzielnie: dobrać materiałów oraz narzędzi, ustalać toku wykonania

- Organizacja i bezpieczeństwo pracy stanowisko pracy organizuje nauczyciel i czuwa nad bezpieczeństwem ucznia podczas pracy

- Wyniki pracy praca niezgodna z projektem, mało estetyczna, wykonana nieterminowo

- Komunikacja w grupie wywiązują się konflikty, które łagodzi nauczyciel

- Rzeczowość odpowiedzi błędy rzeczowe w zakresie tematyki wypowiedzi

- Uzasadnienie odpowiedzi nie potrafi uzasadnić wypowiedzi

- Sposób prezentacji chaotyczny, monotonny

 

Ocena pracy wytwórczej:

- pod względem przygotowania dokumentacji technicznej wyrobu (samodzielność wykonania projektu, zgodność z zasadami rysunku technicznego, opracowanie planu wykonania, wprowadzenie elementów usprawnień konstrukcyjnych) projekt przygotowany przez nauczyciela i analizowany z uczniem; opracowanie planu pod kierunkiem uczącego; nieskomplikowana konstrukcja przedmiotu

- pod względem realizacji zadania technicznego (organizacja stanowiska pracy, wykorzystanie czasu pracy, oszczędność materiału, dobór narzędzi i przyborów, poprawność posługiwania się narzędziami i przyborami, stopień samodzielności podczas pracy) stanowisko organizuje nauczyciel; ustala także czas wykonania pracy; dobiera właściwe narzędzia i przybory; przeprowadza instruktaż użycia narzędzi i przyborów, nadzoruje wykonanie pracy przez ucznia; znikoma oszczędność materiału przez ucznia

- pod względem stopnia opanowania przez ucznia operacji technologicznych (przenoszenie wymiarów na materiał, cięcie materiału, obróbka materiału, łączenie elementów, czynności wykończeniowe) odwzorowuje od szablonu przygotowanego przez nauczyciela; tnie po linii prostej; stosuje nieskomplikowane sposoby połączeń; pracuje mało estetycznie

- pod względem gotowego wyrobu (zgodność z rysunkiem technicznym, wykonanie zgodnie z harmonogramem, użyteczność wyrobu) niezgodny z rysunkiem; opóźnienia w terminowym wykonaniu; błędy konstrukcyjne obniżają przydatność wyrobu

 

 

 

Ocena dostateczna – uczeń:

- jest bierny, nie zabiera głosu,

- wykonuje polecenia nauczyciela,

- potrafi wymienić, na czym polega planowanie pracy, ale na ogół jej nie planuje

- napotykając trudności, szybko się zniechęca do dalszej pracy, trzeba go ponownie do niej motywować,

- na miejscu pracy często jest bałagan,

- narzędzi nie zawsze używa zgodnie z  ich przeznaczeniem,

- sporadycznie jest nieprzygotowany do zajęć

- przy sporządzaniu dokumentacji stosuje piktogramy, symbole, schematy;

- dobiera odpowiedni materiał do zaprojektowanej konstrukcji;

- zna podstawowe operacje technologiczne i wykonuje je prawidłowo;

- projektuje proces technologiczny dla danego przedmiotu (ustala kolejność czynności)

- dobiera właściwie narzędzia do operacji technologicznej, poprawnie się nimi posługuje

- zachowuje ergonomiczną postawę podczas pracy

- dba o ład i porządek na stanowisku pracy.

 

Ocena pracy indywidualnej i grupowej ucznia:

-  w podejmowaniu i planowaniu działań (zadań) wykonuje nieskomplikowane zadania, wymaga wsparcia nauczyciela, planuje i konsultuje z nauczycielem

- Wykonanie podjętych zadań dobiera materiały, ustala kolejność wykonania, realizuje, konsultuje z nauczycielem

- Organizacja i bezpieczeństwo pracy organizuje stanowisko pod kierunkiem nauczyciela, stara się pracować bezpiecznie

- Wyniki pracy uchybienia projektowe; praca wykonana poprawnie, terminowo

- Komunikacja w grupie stosują aluzje i dygresje, wymagają ingerencji nauczyciela

- Rzeczowość odpowiedzi podstawowy zakres wiedzy

- Uzasadnienie odpowiedzi interpretuje posiadaną wiedzę i uzasadnia odpowiedź

- Sposób prezentacji uporządkowany, krótki

 

Ocena pracy wytwórczej

- pod względem przygotowania dokumentacji technicznej wyrobu (samodzielność wykonania projektu, zgodność z zasadami rysunku technicznego, opracowanie planu wykonania, wprowadzenie elementów usprawnień konstrukcyjnych) samodzielne wykonanie nieskomplikowanego projektu; zachowanie podstawy rysunku technicznego; uproszczony plan pracy; próby usprawnień konstrukcyjnych wymagające akceptacji nauczyciela

- pod względem realizacji zadania technicznego (organizacja stanowiska pracy, wykorzystanie czasu pracy, oszczędność materiału, dobór narzędzi i przyborów, poprawność posługiwania się narzędziami i przyborami, stopień samodzielności podczas pracy) stanowisko pracy uczeń organizuje pod kontrolą nauczyciela; sam dobiera narzędzia, przybory i prosi o akceptację nauczyciela; wymaga nadzoru podczas pracy i zwrócenia uwagi na właściwe zastosowanie narzędzi i przyborów; uczeń zwraca uwagę na oszczędne gospodarowanie materiałem

- pod względem stopnia opanowania przez ucznia operacji technologicznych (przenoszenie wymiarów na materiał, cięcie materiału, obróbka materiału, łączenie elementów, czynności wykończeniowe) ma trudności z przeniesieniem wymiarów na materiał; wymaga pomocy nauczyciela; tnie materiał pod kontrolą nauczyciela; łączy elementy, używając prostych połączeń; pracuje estetycznie

- pod względem gotowego wyrobu (zgodność z rysunkiem technicznym, wykonanie zgodnie z harmonogramem, użyteczność wyrobu)

drobne niezgodności z rysunkiem; niewielkie opóźnienia czasowe w wykonaniu; przedmiot nadaje się do użytku

 

 

Ocena dobra – uczeń:

- czynnie uczestniczy w lekcji, zgłasza się do odpowiedzi,

- zadania powierzone przez nauczyciela wykonuje samodzielnie,

- potrafi wyjaśnić, dlaczego planowanie pracy ma duże znaczenie dla właściwego jej przebiegu,

- potrafi zaprojektować miejsce pracy, nie zawsze utrzymuje na nim porządek,

- posługuje się narzędziami i urządzeniami, w sposób bezpieczny, zgodnie z ich przeznaczeniem,

- napotykając trudności, prosi o pomoc,

- potrafi współpracować z innymi,

- zdarzają mu się pojedyncze przypadki, że jest nieprzygotowany do lekcji

- swobodnie posługuje się słownictwem technicznym, rozumie je i stosuje w wypowiedziach, używając wiele pojęć specjalistycznych; argumentuje swoje stanowisko

- stosuje zasady rysunku technicznego i normalizacji przy sporządzaniu samodzielnych rozbudowanych projektów

- zna właściwości surowców i materiałów oraz ich cechy

- dobiera właściwy materiał do zaprojektowanej przez siebie konstrukcji

- ustala proces wytwórczy, dobiera właściwe operacje technologiczne

- bezpiecznie i ergonomicznie organizuje swoje stanowisko pracy

- oszczędnie i ekologicznie stosuje materiały

- dba o ład i porządek na stanowisku pracy

 

Ocena pracy indywidualnej i grupowej ucznia:

-  w podejmowaniu i planowaniu działań (zadań) podejmuje zadania, samodzielnie planuje prace

- Wykonanie podjętych zadań dobiera materiały, ustala samodzielnie tok postępowania i sposób realizacji

- Organizacja i bezpieczeństwo pracy samodzielnie organizuje stanowisko pracy, zwraca uwagę na zachowanie zasad bhp

- Wyniki pracy praca zgodna z projektem, estetyczna, terminowo wykonana

- Komunikacja w grupie argumentują swoje stanowiska, dbają o jedność grupy, starają się sami rozwiązać konflikty

- Rzeczowość odpowiedzi odpowiedź płynna, poprawna merytorycznie, wyczerpująca

- Uzasadnienie odpowiedzi odpowiedź poparta własnymi przemyśleniami

- Sposób prezentacji płynny, wzbogacony o rysunki schematyczne, wykresy

 

Ocena pracy wytwórczej:

- pod względem przygotowania dokumentacji technicznej wyrobu (samodzielność wykonania projektu, zgodność z zasadami rysunku technicznego, opracowanie planu wykonania, wprowadzenie elementów usprawnień konstrukcyjnych) projekt rozwinięty, zgodny z zasadami rysunku technicznego; samodzielnie opracowany plan wykonania; wprowadzone usprawnienia konstrukcyjne

- pod względem realizacji zadania technicznego (organizacja stanowiska pracy, wykorzystanie czasu pracy, oszczędność materiału, dobór narzędzi i przyborów, poprawność posługiwania się narzędziami i przyborami, stopień samodzielności podczas pracy) samodzielnie organizuje stanowisko pracy; właściwie dobiera narzędzia i przybory; oszczędza materiał; pracę wykonuje samodzielnie i w terminie

- pod względem stopnia opanowania przez ucznia operacji technologicznych (przenoszenie wymiarów na materiał, cięcie materiału, obróbka materiału, łączenie elementów, czynności wykończeniowe) samodzielnie przenosi wymiary na materiał; tnie i łączy elementy zgodnie z dobraną do materiałów obróbką; wykańcza starannie; dodaje elementy zdobnicze

- pod względem gotowego wyrobu (zgodność z rysunkiem technicznym, wykonanie zgodnie z harmonogramem, użyteczność wyrobu)

zgodny z rysunkiem; wykonany planowo; użyteczny

 

 

Ocena bardzo dobra – uczeń:

- czynnie uczestniczy w lekcji, zgłasza się do odpowiedzi,

- zadania powierzone przez nauczyciela wykonuje samodzielnie,

- zawsze przed rozpoczęciem pracy planuje ją,

- potrafi zaprojektować miejsce pracy, zawsze utrzymuje na nim porządek,

- posługuje się narzędziami i urządzeniami

- w sposób bezpieczny, zgodnie z ich przeznaczeniem,

- napotykając trudności, podejmuje próby ich przezwy­ciężenia,

- tylko w ostateczności prosi o pomoc,

- gdy dysponuje czasem, pomaga słabszym uczniom w pracy,

- potrafi kierować pracą innych (w grupie),

- zawsze przygotowany do lekcji

- obsługuje prawidłowo urządzenia techniczne

- czyta i analizuje gotowe dokumentacje techniczne oraz instrukcje obsługi,

- opracowuje własne projekty lub zgłasza racjonalizatorskie pomysły usprawniające gotowe projekty

- samodzielnie dobiera narzędzia, przyrządy i przybory do właściwego procesu obróbczego

- zna budowę i działanie narzędzi, stosuje je prawidłowo podczas operacji technologicznych, usuwa podstawowe usterki

- ustala harmonogram i czas pracy

 

Ocena pracy indywidualnej i grupowej ucznia:

- w podejmowaniu i planowaniu działań (zadań) jest inicjatorem działań, planuje samodzielnie, wprowadza nowe rozwiązania, wspiera swoich kolegów w działaniu

- wykonanie podjętych zadań wprowadza innowacyjne rozwiązania, jest kreatorem działań

- Organizacja i bezpieczeństwo pracy zwraca uwagę na ergonomię stanowiska pracy i bezpieczne metody pracy

- Wyniki pracy wzbogacona o własne rozwiązania racjonalizatorskie, estetyczna, wykonana wzorcowo

- Komunikacja w grupie rozumieją się, wyciągają wnioski, dochodzą do konsensusu

- Rzeczowość odpowiedzi odpowiedź wzbogacona o informacje uzyskane na podstawie własnych poszukiwań

- Uzasadnienie odpowiedzi odpowiedź rozwinięta o własne zainteresowania i uargumentowana

- Sposób prezentacji ciekawy, interesujący, poszerzony o opracowane własnoręcznie pomoce

 

Ocena pracy wytwórczej:

- pod względem przygotowania dokumentacji technicznej wyrobu (samodzielność wykonania projektu, zgodność z zasadami rysunku technicznego, opracowanie planu wykonania, wprowadzenie elementów usprawnień konstrukcyjnych) projekt rozbudowany, ze szczegółowymi rysunkami elementów; plan pracy przemyślany ze wskazaniem czasowym wykonania operacji technologicznych; rozwiązania racjonalizatorskie

- pod względem realizacji zadania technicznego (organizacja stanowiska pracy, wykorzystanie czasu pracy, oszczędność materiału, dobór narzędzi i przyborów, poprawność posługiwania się narzędziami i przyborami, stopień samodzielności podczas pracy) samodzielnie organizuje własne stanowisko pracy i pomaga kolegom; samodzielnie dobiera narzędzia z zastosowaniem przyrządów; wprowadza nowe materiały i usprawnienia technologiczne; praca wzorcowa; pomaga przy pracy słabszym uczniom

- pod względem stopnia opanowania przez ucznia operacji technologicznych (przenoszenie wymiarów na materiał, cięcie materiału, obróbka materiału, łączenie elementów, czynności wykończeniowe) samodzielnie nanosi wymiary na materiał, nawet gdy przedmiot ma skomplikowaną budowę; dobiera właściwe metody cięcia i obróbki materiału; stosuje nowe technologie połączeń; pracuje wzorowo

- pod względem gotowego wyrobu (zgodność z rysunkiem technicznym, wykonanie zgodnie z harmonogramem, użyteczność wyrobu)

zgodny z rozwiniętą dokumentacją; skrócony czas pracy; dodatkowo wygospodarowany czas na pomoc kolegom; wysokie walory użyteczności

 

 

Ocena celująca – uczeń:

 

- jest kreatywny, często dzieli się swoimi pomysłami,

- inspiruje innych do aktywności,

- proponuje nowe rozwiązania rozpatrywanych problemów (konstrukcji itp.)

 

Ocena pracy indywidualnej i grupowej ucznia:

- w podejmowaniu i planowaniu działań (zadań) wychodzi ponad wymagania na ocenę bardzo dobrą

- Wykonanie podjętych zadań - wychodzi ponad wymagania na ocenę bardzo dobrą

- Organizacja i bezpieczeństwo pracy wychodzi ponad wymagania na ocenę bardzo dobrą

- Wyniki pracy wychodzi ponad wymagania na ocenę bardzo dobrą

- Rzeczowość odpowiedzi wychodzi ponad wymagania na ocenę bardzo dobrą

- Uzasadnienie odpowiedzi wychodzi ponad wymagania na ocenę bardzo dobrą

- Sposób prezentacji wychodzi ponad wymagania na ocenę bardzo dobrą

 

Ocena pracy wytwórczej

- pod względem przygotowania dokumentacji technicznej wyrobu (samodzielność wykonania projektu, zgodność z zasadami rysunku technicznego, opracowanie planu wykonania, wprowadzenie elementów usprawnień konstrukcyjnych) wychodzi ponad wymagania na ocenę bardzo dobrą

- pod względem realizacji zadania technicznego (organizacja stanowiska pracy, wykorzystanie czasu pracy, oszczędność materiału, dobór narzędzi i przyborów, poprawność posługiwania się narzędziami i przyborami, stopień samodzielności podczas pracy) wychodzi ponad wymagania na ocenę bardzo dobrą

- pod względem stopnia opanowania przez ucznia operacji technologicznych (przenoszenie wymiarów na materiał, cięcie materiału, obróbka materiału, łączenie elementów, czynności wykończeniowe) wychodzi ponad wymagania na ocenę bardzo dobrą

- pod względem gotowego wyrobu (zgodność z rysunkiem technicznym, wykonanie zgodnie z harmonogramem, użyteczność wyrobu) wychodzi ponad wymagania na ocenę bardzo dobrą

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć