język polski język angielski biologia matematyka informatyka historia muzyka plastyka technika religia wychowanie fizyczne geografia język mniejszości narodowej geografia

klasa 5

muzyka

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA

 

W KLASIE V

 

Uczeń jest oceniany za: śpiewanie piosenek solo i w grupie, grę na instrumentach szkolnych, słuchanie muzyki na lekcji, pewne formy ruchowe, zaangażowanie w ćwiczeniach twórczych, wiadomości z zakresu programu oraz za zeszyt przedmiotowy.

Uczeń jest przygotowany do lekcji gdy posiada: podręcznik, zeszyt przedmiotowy oraz odrobioną pracę domową.

 

I półrocze

 

Ocena dopuszczająca

 

Uczeń w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci i niekoniecznie poprawnie pod względem muzycznym  dwa utwory obowiązkowe: „Siekiera, motyka” i „Leguny w niebie”; posiada wiedzę na temat zadań różnych rodzajów muzyki, posiada podstawową wiedzę na temat muzyki ludowej, wymienia polskie tańce narodowe, wymienia nazwy kilku instrumentów dętych blaszanych i perkusyjnych, wie kim był Ignacy Jan Paderewski, jest w stanie wykonać proste ćwiczenie przy pomocy nauczyciela, potrafi powtórzyć prosty motyw muzyczny na dzwonkach chromatycznych, odrabia proste prace domowe, nie przeszkadza innym słuchaczom podczas słuchania utworów muzycznych.

 

Ocena dostateczna

 

Uczeń opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci i niekoniecznie poprawnie pod względem muzycznym  trzy utwory, w tym dwa obowiązkowe: „Siekiera, motyka” i „Leguny w niebie”; posiada wiedzę na temat zadań różnych rodzajów muzyki, posiada wiedzę na temat muzyki ludowej i polskich tańców narodowych, wymienia instrumenty dęte blaszane i perkusyjne, posiada podstawową wiedzę na temat życia i działalności Ignacego Jana Paderewskiego, jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia przy pomocy nauczyciela, potrafi wyjaśnić znaczenie kilku terminów muzycznych poznanych w I półroczu, potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na dzwonkach chromatycznych, odrabia prace domowe, potrafi się skupić podczas słuchania utworów muzycznych.

 

Ocena dobra

 

Uczeń opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci, poprawnie pod względem muzycznym cztery utwory, w tym dwa obowiązkowe: „Siekiera, motyka” i „Leguny w niebie”; posiada wiedzę na temat zadań różnych rodzajów muzyki, wiedzę na temat muzyki ludowej i polskich tańców narodowych, instrumentów dętych blaszanych i perkusyjnych, wiedzę na temat Ignacego Jana Paderewskiego, korzysta z różnych źródeł informacji, potrafi wyjaśnić znaczenie większości terminów muzycznych poznanych w I półroczu, potrafi zagrać kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na dzwonkach chromatycznych, na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany, odrabia prace domowe, jest uważnym słuchaczem utworów muzycznych.

 

Ocena bardzo dobra

 

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidziany w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci, poprawnie pod względem muzycznym cztery utwory, w tym dwa obowiązkowe: „Siekiera, motyka” i „Leguny w niebie”; posiada wiedzę na temat rodzajów muzyki i jej zadań, wiedzę na temat muzyki ludowej i polskich tańców narodowych, instrumentów dętych blaszanych i perkusyjnych oraz wiedzę na temat Ignacego Jana Paderewskiego, korzysta z różnych źródeł informacji, potrafi wyjaśnić znaczenie wszystkich terminów muzycznych poznanych w I półroczu, potrafi zagrać większość melodii oraz akompaniamentów do piosenek przewidzianych w programie nauczania na dzwonkach chromatycznych, na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, odrabia prace domowe, jest wzorowym słuchaczem utworów muzycznych.

 

Ocena celująca

 

Ocenę celującą z przedmiotu otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb, a ponadto spełnia przynajmniej jeden z warunków:

 

1) rozwiązuje zadania złożone, problemowe, o podwyższonym stopniu trudności:

 

-       poszerza swoje umiejętności muzyczne poza szkołą (szkoła muzyczna, ognisko muzyczne, lekcje gry na instrumencie, lekcje śpiewu) i chętnie prezentuje je przed klasą, nauczycielem oraz na forum szkoły

-       bierze udział w próbach i występach szkolnego zespołu muzycznego

 

2) jest laureatem konkursów międzyszkolnych (I, II, III miejsce) lub rejonowych, wojewódzkich i ponad wojewódzkich (I, II, III miejsce lub wyróżnienie).

 

 

II półrocze

 

Ocena dopuszczająca

 

Uczeń w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci i niekoniecznie poprawnie pod względem muzycznym  dwa utwory obowiązkowe: „Prząśniczka” i „Dalej chłopcy, dalej żywo”; posiada wiedzę na temat elementów muzyki i wiedzę na temat rodzajów tańców, jest w stanie wykonać proste ćwiczenie przy pomocy nauczyciela, potrafi powtórzyć prosty motyw muzyczny na dzwonkach chromatycznych, odrabia proste prace domowe, nie przeszkadza innym słuchaczom podczas słuchania utworów muzycznych.

 

Ocena dostateczna

 

Uczeń opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci i niekoniecznie poprawnie pod względem muzycznym trzy utwory, w tym dwa obowiązkowe: „Prząśniczka” i „Dalej chłopcy, dalej żywo”; posiada podstawową wiedzę na temat opery, zna kilka podstawowych faktów z życia Stanisława Moniuszki i Jana Sebastiana Bacha, wymienia instrumenty dęte drewniane, jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia przy pomocy nauczyciela, potrafi wyjaśnić znaczenie kilku terminów muzycznych poznanych w II półroczu, potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na dzwonkach chromatycznych, odrabia prace domowe, potrafi się skupić podczas słuchania utworów muzycznych.

 

Ocena dobra

 

Uczeń opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci, poprawnie pod względem muzycznym trzy utwory, w tym dwa obowiązkowe: „Prząśniczka” i „Dalej chłopcy, dalej żywo”; posiada wiedzę na temat opery, Stanisława Moniuszki, Jana Sebastiana Bacha i instrumentów dętych drewnianych; korzysta z różnych źródeł informacji, potrafi wyjaśnić znaczenie większości terminów muzycznych poznanych w II półroczu, potrafi zagrać kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na dzwonkach chromatycznych, na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany, odrabia prace domowe, jest uważnym słuchaczem utworów muzycznych.

 

Ocena bardzo dobra

 

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidziany w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci, poprawnie pod względem muzycznym cztery utwory, w tym dwa obowiązkowe: „Prząśniczka” i „Dalej chłopcy, dalej żywo”; posiada wiedzę na temat opery, Stanisława Moniuszki, Jana Sebastiana Bacha i instrumentów dętych drewnianych; korzysta z różnych źródeł informacji, potrafi wyjaśnić znaczenie wszystkich terminów muzycznych poznanych w II półroczu, potrafi zagrać większość melodii oraz akompaniamentów do piosenek przewidzianych w programie nauczania na dzwonkach chromatycznych, na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, odrabia prace domowe, jest wzorowym słuchaczem utworów muzycznych.

 

Ocena celująca

 

Ocenę celującą z przedmiotu otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb, a ponadto spełnia przynajmniej jeden z warunków:

 

1) rozwiązuje zadania złożone, problemowe, o podwyższonym stopniu trudności:

 

-       poszerza swoje umiejętności muzyczne poza szkołą (szkoła muzyczna, ognisko muzyczne, lekcje gry na instrumencie, lekcje śpiewu) i chętnie prezentuje je przed klasą, nauczycielem oraz na forum szkoły

-       bierze udział w próbach i występach szkolnego zespołu muzycznego

 

2) jest laureatem konkursów międzyszkolnych (I, II, III miejsce) lub rejonowych, wojewódzkich i ponad wojewódzkich (I, II, III miejsce lub wyróżnienie).

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć