język polski język angielski biologia matematyka informatyka historia muzyka plastyka technika religia wychowanie fizyczne geografia język mniejszości narodowej geografia

klasa 5

historia

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

KLASA V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

 

 

 

W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAT LEKCJI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

 

Poziom konieczny

ocena dopuszczająca

Poziom podstawowy

ocena dostateczna

Poziom rozszerzający  ocena dobra

Poziom dopełniający

ocena bardzo dobra

Poziom wykraczający  ocena celująca

 

Uczeń:

·  rozumie prosty tekst źródłowy,

·  odczytuje podstawowe dane kartograficzne, wskazuje na mapie wybrane państwa i regiony,

·  posługuje się podręcznikiem,

 

Uczeń:

·  podejmuje próby analizy i interpretacji tekstu źródłowego,

·  z niewielką pomocą nauczyciela umiejscawia wydarzenia w przestrzeni (mapa),

·  samodzielnie pracuje z podręcznikiem,

 

Uczeń:

·             analizuje i interpretuje teksty źródłowe z niewielką pomocą nauczyciela,

·             dobrze posługuje się mapą historyczną i planem, poprawnie odczytuje zawarte w nich informacje,

 

Uczeń

·  samodzielnie analizuje i interpretuje teksty źródłowe,

·  bardzo dobrze posługuje się mapą historyczną i planem, poprawnie odczytuje zawarte w nich informacje,

 

Uczeń:

·  rozwiązuje zadania złożone, problemowe, o podwyższonym stopniu trudności  lub  jest laureatem konkursów międzyszkolnych  (I, II, III miejsce) lub rejonowych, wojewódzkich i ponad wojewódzkich    (I, II, III miejsce lub wyróżnienie)

 

1.

Czas

w historii

Uczeń zna:

  sposób mierzenia czasu, którym posługują się ludzie w Europie

  wydarzenie, które dało początek obowiązującemu w Europie systemowi datacji

  rzymski system zapisywania liczb

 

Uczeń rozumie:

  pojęcia: nasza era (n.e.), przed naszą erą (p.n.e.), wiek (stulecie),  historia, tysiąclecie

  zasady ustalania wieku i połowy wieku dla danego wydarzenia historycznego

 

Uczeń rozumie:

    pojęcia: prehistoria, epoka

 

Uczeń potrafi:

    wyjaśnić, czym historia różni się od prehistorii

    wymienić epoki należące do prehistorii i historii

    przedstawić ramy chronologiczne epok historycznych

Uczeń rozumie:

     pojęcie: chronologia

 

Uczeń potrafi:

     wyjaśnić, co oznacza stwierdzenie, że podział na epoki jest umowny

 

 

Początki   cywilizacji

 

2.

Od  myśliwych

do rolników

 

Uczeń rozumie:

  pojęcie: rewolucja neolityczna

 

Uczeń potrafi:

  zlokalizować na mapie obszar Bliskiego Wschodu

  porównać koczowniczy tryb życia z osiadłym

 

 

 

 

Uczeń rozumie:

    pojęcia: paleolit (starsza epoka kamienna), neolit (młodsza epoka kamienna), rzemiosło

 

Uczeń potrafi:

    wyjaśnić skutki rewolucji neolitycznej

Uczeń zna:

     podstawowe zajęcia ludzi epoki paleolitu i neolitu

 

Uczeń potrafi:

     wymienić najważniejsze informacje dotyczące warunków życia ludzi w epoce paleolitu i neolitu

     wyjaśnić, dlaczego zmiany w sposobie życia ludzi epoki neolitu nazwano rewolucją neolityczną

 

 

Uczeń zna:

     ramy chronologiczne epoki paleolitu i neolitu

 

Uczeń potrafi:

       scharakteryzować epokę paleolitu i neolitu

Uczeń rozumie:

   znaczenie rewolucji neolitycznej

 

3.

Cywilizacje Sumerów,

doliny Indusu

i Chin

Uczeń zna:

  nazwy rzek, nad którymi powstały pierwsze cywilizacje

 

Uczeń rozumie:

  pojęcia: Mezopotamia, Żyzny Półksiężyc

 

Uczeń potrafi:

  wskazać na mapie Żyzny Półksiężyc

  zlokalizować w czasie i przestrzeni cywilizacje Starożytnego Wschodu (Mezopotamii), cywilizacje nad wielkimi rzekami (Indie i Chiny)

 

Uczeń rozumie:

    pojęcie: pismo obrazkowe

 

Uczeń potrafi:

    wymienić wspólne cechy pierwszych cywilizacji

Uczeń rozumie:

     pojęcia: społeczeństwo, miasto-państwo

 

Uczeń potrafi:

     wymienić osiągnięcia Sumerów

Uczeń rozumie:

     pojęcia: cywilizacja, podział pracy

 

Uczeń potrafi:

     przedstawić dokonania mieszkańców doliny Indusu oraz Chin

Uczeń potrafi:

   wyjaśnić, w jaki sposób narodziła się cywilizacja Sumerów

4.

Starożytny

Egipt

Uczeń rozumie:

  pojęcia: państwo, faraon, monarchia

 

Uczeń potrafi:

  zlokalizować w czasie i przestrzeni cywilizację starożytnego Egiptu

  przedstawić warunki naturalne panujące w Egipcie

  rozpoznać starożytne pismo egipskie

Uczeń zna:

    system sprawowania władzy w Egipcie

    organizację społeczeństwa w starożytnym Egipcie

    rodzaje pisma stosowane w starożytnym Egipcie

 

Uczeń rozumie:

    pojęcia: pisarz, hieroglify, papirus

 

Uczeń potrafi:

    umiejscowić w czasie istnienie monarchii w Egipcie

    wytłumaczyć, co oznacza stwierdzenie, że Egipt był darem Nilu i jakie znaczenie miała ta rzeka dla starożytnego Egiptu

 

 

Uczeń rozumie:

     pojęcie: danina

     na czym polegała trudność w posługiwaniu się pismem hiero-glificznym

 

Uczeń potrafi:

     wymienić uprawnienia faraona

     wyjaśnić, jaką rolę w państwie egipskim odgrywali pisarze

Uczeń rozumie:

   pojęcia: ustrój, wezyr, prowincja

   z czego wynikała i na czym polegała nieograniczona władza faraona

 

Uczeń potrafi:

   dostrzec zależność między położeniem geograficznym a narodzinami cywilizacji egipskiej

   scharakteryzować strukturę społeczeństwa w Egipcie

Uczeń rozumie:

   pojęcie: monarchia despotyczna

 

Uczeń potrafi:

   scharakteryzować funkcjonowanie państwa egipskiego

 

5.

Wierzenia starożytnych Egipcjan

Uczeń zna:

  głównych bogów starożytnego Egiptu

 

Uczeń rozumie:

  pojęcia: politeizm (wielobóstwo), mumia, piramida

 

Uczeń potrafi:

   scharakteryzować system wierzeń w Egipcie

 

Uczeń rozumie:

     pojęcia: balsamowanie, sarkofag

 

Uczeń potrafi:

     wyjaśnić, jaką rolę w wierzeniach Egipcjan odgrywał faraon

     opowiedzieć, w jaki sposób faraonowie próbowali zapewnić sobie życie wieczne

 

 

Uczeń potrafi:

   przedstawić jedną z teorii na temat sposobu, w jaki budowano piramidy

   przedstawić wyobrażenia Egipcjan na temat życia pozagrobowego

Uczeń rozumie:

   pojęcia: sąd Ozyrysa, tzw. Księga Umarłych

 

Uczeń potrafi:

   wymienić etapy procesu mumifikacji zwłok

   omówić poszczególne etapy sądu Ozyrysa nad duszą zmarłego Egipcjanina

6.

Starożytny

Izrael

Uczeń zna:

  postacie: Abrahama, Dawida, Salomona

 

Uczeń rozumie:

  pojęcia: Biblia, monoteizm (jedynobóstwo), Stary Testament, Nowy Testament, judaizm, Dekalog

 

Uczeń potrafi:

  wyjaśnić różnicę między monoteizmem a politeizmem

  wskazać na mapie Palestynę, królestwo Judy, królestwo Izraela oraz Jerozolimę

 

 

 

Uczeń zna:

    symbole judaizmu

 

Uczeń rozumie:

    pojęcia: Ziemia Obiecana, Izrael

    dwoistość znaczenia słowa Żydzi

 

Uczeń potrafi:

   zlokalizować na mapie pierwsze siedziby Żydów

   scharakteryzować system wierzeń w starożytnym Izraelu

Uczeń rozumie:

     pojęcia: Biblia hebrajska, Tora

 

Uczeń potrafi:

     wyjaśnić znaczenie Biblii

     podać różnicę między Biblią hebrajską a Biblią chrześcijańską

Uczeń zna:

  daty związane z dziejami Żydów

 

Uczeń rozumie:

   pojęcie: tzw. niewola babilońska

   z czego wynika ostrożność, z jaką historycy podchodzą do Biblii jako źródła historycznego

 

Uczeń potrafi:

  ocenić znaczenie Biblii w dziejach ludzkości

Uczeń potrafi:

opowiedzieć o losach narodu żydowskiego

 

Starożytna Grecja

7.

Demokracja ateńska

Uczeń zna:

  postać: Peryklesa

 

Uczeń rozumie:

  pojęcia: polis, demokracja

  na czym polegała demokracja ateńska

 

Uczeń potrafi:

  zlokalizować na mapie Grecję i Ateny

Uczeń rozumie:

    pojęcia: zgromadzenie ludowe, rada pięciuset, sąd ludowy, ostracyzm

    na czym polega wyjątkowość demokracji ateńskiej

 

Uczeń potrafi:

    umiejscowić w czasie powstanie i rozwój demokracji ateńskiej

Uczeń rozumie:

      pojęcia: Hellada, Hellenowie, barbarzyńcy

 

Uczeń potrafi:

     scharakteryzować organizację polityczną starożytnej Grecji

     przedstawić procedurę ostracyzmu

     porównać pozycję mężczyzny, kobiety i niewolnika w społeczeństwie ateńskim

Uczeń zna:

   organizację społeczeństwa w Atenach peryklejskich

 

Uczeń rozumie:

   dlaczego Grecy nie utworzyli jednego państwa

 

Uczeń potrafi:

   scharakteryzować system sprawowania władzy w Atenach peryklejskich

   dostrzec różnice między demokracją ateńską a demokracją współczesną

Uczeń potrafi:

   scharakteryzować strukturę społeczeństwa Grecji

8.

Mitologia

grecka

Uczeń zna:

  najważniejszych bogów greckich

 

Uczeń rozumie:

  pojęcie: bogowie olimpijscy

 

Uczeń potrafi:

  zlokalizować na mapie Olimp

  wyjaśnić, jak mieszkańcy Grecji wyobrażali sobie bogów

 

 

Uczeń zna:

    bohaterów mitów greckich: Prometeusza, Heraklesa

 

Uczeń rozumie:

    pojęcia: mitologia, mit, heros, Hades

 

Uczeń potrafi:

      zlokalizować na mapie Delfy

      wymienić główne cechy religii starożytnych Greków

 

Uczeń zna:

     dziedziny życia i zajęcia, którym patronowali bogowie greccy

 

Uczeń potrafi:

     scharakteryzować system wierzeń w Grecji

Uczeń rozumie:

   pojęcia: Chaos, Tartar, wyrocznia, Pytia

 

Uczeń potrafi:

   przedstawić wyobrażenia Greków na temat życia po śmierci

 

Uczeń rozumie:

   rolę, jaką w greckiej religii odgrywała mitologia

 

Uczeń potrafi:

   wytłumaczyć, w jakim celu Grecy korzystali z wyroczni

9.

Na olimpijskim stadionie

Uczeń zna:

  datę: 776 p.n.e.

 

Uczeń rozumie:

  pojęcia: igrzyska olimpijskie, olimpiada

 

Uczeń potrafi:

  wskazać na mapie Olimpię

  przedstawić najważniejsze podobieństwa i różnice między igrzyskami rozgrywanymi w starożytności i współcześnie

 

Uczeń zna:

    dyscypliny sportowe rozgrywane podczas starożytnych igrzysk olimpijskich

 

Uczeń rozumie:

    pojęcia: dyscypliny lekkoatletyczne, ciężka atletyka, wieniec oliwny

 

Uczeń potrafi:

    wymienić cechy starożytnych igrzysk olimpijskich

    dostrzec na przykładzie igrzysk olimpijskich wpływ starożytności na współczesność

 

 

 

Uczeń zna:

     zasady obowiązujące zawodników uczestniczących w starożytnych igrzyskach olimpijskich

 

Uczeń potrafi:

     przedstawić zasady organizacji igrzysk

 

Uczeń rozumie:

   pojęcia: pokój boży, atleci

   cele wychowania starożytnych Greków

 

Uczeń potrafi:

   wskazać budowle odnoszące się do sportowego i religijnego charakteru igrzysk

 

Uczeń rozumie:

   pojęcia: gimnazjon, stadion

   rolę i charakter igrzysk organizowanych w starożytnej Grecji

 

Uczeń potrafi:

   przedstawić przebieg igrzysk olimpijskich

10.

Co zawdzięczamy starożytnym Grekom?

Uczeń zna:

  postacie: Fidiasza, Homera

 

Uczeń rozumie:

  pojęcia: Akropol, Partenon, tragedia, komedia

 

Uczeń potrafi:

  opisać wygląd ateńskiego Akropolu

  wskazać różnice między grecką tragedią a komedią

 

Uczeń zna:

    postać: Sokratesa

 

Uczeń rozumie:

    pojęcia: filozofia, filozofowie przyrody

    co oznacza stwierdzenie Sokratesa: Wiem, że nic nie wiem

 

Uczeń potrafi:

·    przedstawić dokonania Greków w dziedzinie architektury i teatru

·    wyjaśnić, czym zajmowali się pierwsi filozofowie

·    dostrzec wpływ kultury starożytnej Grecji na współczesną kulturę

 

Uczeń rozumie:

     pojęcie: maska

 

Uczeń potrafi:

·     opisać wygląd starożytnego teatru greckiego

·     wskazać wyrazy pochodzenia greckiego obecne we współczesnym języku polskim

 

Uczeń zna:

·   postacie: Myrona, Sofoklesa, Archimedesa, Hipokratesa

 

Uczeń potrafi:

·   opowiedzieć o okolicznościach narodzin teatru

·   wymienić najważniejsze osiągnięcia naukowe starożytnych Greków

·   ocenić dokonania starożytnych Greków

Uczeń potrafi:

·   streścić Iliadę i Odyseję

·   omówić działalność Sokratesa

Antyczny Rzym

11.

Od republiki

do cesarstwa

Uczeń zna:

·  daty: 753 p.n.e., ok. 500 p.n.e.

·  postacie: Juliusza Cezara, Oktawiana Augusta

 

Uczeń rozumie:

·  pojęcia: Imperium Rzymskie, legion, imperium, republika, cesarstwo

 

Uczeń potrafi:

·  zlokalizować na mapie Italię i Rzym

·  zlokalizować w czasie okres istnienia monarchii w Rzymie

 

Uczeń zna:

·    bohaterów mitów rzymskich: Romulusa i Remusa

 

Uczeń rozumie:

·    pojęcia: zgromadzenia ludowe, konsulowie, senat, senatorowie, trybun ludowy, prawo weta

 

Uczeń potrafi:

·    określić zasięg terytorialny Imperium Rzymskiego w II w. n.e.

·    wymienić elementy uzbrojenia rzymskiego legionisty

 

Uczeń zna:

·     daty: 49 p.n.e., 30 p.n.e.

·     legendę o założeniu Rzymu

 

Uczeń rozumie:

·     pojęcie: arystokracja

 

Uczeń potrafi:

·     opowiedzieć o organizacji armii rzymskiej

Uczeń potrafi:

·   przedstawić organizację republiki rzymskiej

·   przedstawić organizację cesarstwa rzymskiego

Uczeń rozumie:

·   różnice w sposobie rządzenia państwem w okresie istnienia republiki i cesarstwa

 

Uczeń potrafi:

·   porównać republikę rzymską i demokrację ateńską

12.

Społeczeństwo antycznego

Rzymu

Uczeń potrafi:

·  przedstawić warunki życia mieszkańców starożytnego Rzymu

 

Uczeń potrafi:

·    przedstawić stosunek Rzymian do niewolników

 

Uczeń zna:

·     różne grupy wchodzące w skład społeczeństwa rzymskiego

 

Uczeń rozumie:

·     pojęcia: proletariusze, niewolnik, wyzwoleniec, arystokraci

 

Uczeń potrafi:

·     określić pozycję arysto-kratów i proletariuszy oraz niewolników i wyzwoleńców w rzymskim społeczeństwie

 

Uczeń zna:

·   uprawnienia kobiety i mężczyzny w rzymskiej rodzinie

 

Uczeń potrafi:

·   wymienić najważniejsze informacje na temat trybu życia arystokratów, proletariuszy, niewolników i wyzwoleńców

·   opowiedzieć o życiu rzymskiej rodziny

 

Uczeń potrafi:

·   opowiedzieć o wyglądzie Rzymu w starożytności

13.

Osiągnięcia starożytnych Rzymian

Uczeń rozumie:

·  pojęcia: Forum Romanum, akwedukt, amfiteatr, igrzyska, gladiator, amfiteatr Flawiuszów (Koloseum)

 

Uczeń potrafi:

·  wyjaśnić, do czego służyły amfiteatry i akwedukty

Uczeń zna:

·    przykłady rozwiązań architektonicznych stosowanych przez Rzymian

 

Uczeń rozumie:

·    pojęcia: łuk architektoniczny, kopuła, Panteon, łuk triumfalny, termy, cyrk, łacina

 

Uczeń potrafi:

·    wyjaśnić, do czego służyły termy i cyrki

·    dostrzec na przykładzie prawa rzymskiego i łaciny wpływ starożytności na współczesność

 

 

Uczeń rozumie:

·     pojęcia: bazylika, Circus Maximus, języki romańskie

·     znaczenie dróg w starożytnym Rzymie

 

Uczeń potrafi:

·     opisać wygląd Forum Romanum

·     zinterpretować sformułowanie: Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu

Uczeń potrafi:

·   scharakteryzować osiągnięcia starożytnego Rzymu

·   przedstawić sposób budowy akweduktu

·   wyjaśnić, w jaki sposób Rzymianie budowali drogi

 

Uczeń zna:

·   postacie: Wergiliusza, Horacego, Owidiusza

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić dokonania wybitnych przedstawicieli literatury rzymskiej

 

14.

Narodziny chrześcijaństwa

Uczeń zna:

·  daty: 6 p.n.e., 30 n.e.

·  postać: Jezusa Chrystusa

 

Uczeń rozumie:

·  pojęcia: tolerancja religijna, Ewangelia, chrześcijaństwo, Kościół, chrześcijanie

 

Uczeń potrafi:

·  wskazać na mapie Palestynę

·  opowiedzieć o życiu i działalności Jezusa Chrystusa

 

Uczeń zna:

·    daty: 64, 313, 380

·    wybranych bogów rzymskich i ich greckich odpowiedników

 

Uczeń rozumie:

·    pojęcie: apostoł

 

Uczeń potrafi:

·    wymienić główne cechy systemu wierzeń starożytnych Rzymian

·    przedstawić metody prześladowania pierwszych chrześcijan

·    zlokalizować obszary rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa               w III–V w.

 

 

Uczeń zna:

·     postacie: Nerona, Konstantyna Wielkiego

 

Uczeń potrafi:

·     wyjaśnić, dlaczego Żydzi i Rzymianie prześladowali pierwszych chrześcijan

Uczeń zna:

·   postacie: św. Pawła, św. Piotra

 

Uczeń rozumie:

·   przyczyny, które spowodowały, że chrześcijaństwo przetrwało mimo prześladowań

Uczeń potrafi:

·   opowiedzieć o narodzinach chrześcijaństwa i jego rozpowszechnianiu się w czasach starożytnych

Czasy średniowiecza

15.

Cesarstwo bizantyjskie

Uczeń zna:

·  daty: 476, 1453

·  postać: Justyniana I Wielkiego

·  podstawowe różnice między Kościołem katolickim i Kościołem prawosławnym

 

Uczeń rozumie:

·  pojęcia: Bizancjum, wielka schizma wschodnia, Kościół katolicki, Kościół prawosławny

·  przyczyny rozłamu chrześcijaństwa

 

Uczeń potrafi:

·  wskazać na mapie Konstantynopol

·  wymienić wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku zachodniego cesarstwa rzymskiego

 

Uczeń zna:

·    przyczyny podziału Imperium Rzymskiego na część zachodnią i wschodnią

 

Uczeń rozumie:

·    pojęcia: Hagia Sophia, spór o pierwszeństwo w Kościele

 

Uczeń potrafi:

·    umiejscowić w przestrzeni zasięg i zmiany terytorialne cesarstwa bizantyjskiego

·    wymienić największe osiągnięcia Bizancjum w dziedzinie kultury

·    opowiedzieć o dokonaniach Bizancjum w dziedzinie architektury

Uczeń zna:

·  datę: 1054

 

Uczeń rozumie:

·     pojęcia: Germanie, tzw. Kodeks Justyniana

 

Uczeń potrafi:

·     opisać wygląd świątyni Hagia Sophia

·     scharakteryzować relacje między wschodnimi i zachodnimi chrześcijanami

Uczeń zna:

·   datę: 395

 

Uczeń rozumie:

·   pojęcia: „Nowy Rzym”, ikona, patriarcha, klątwa

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić okoliczności upadku cesarstwa bizantyjskiego

·   przedstawić dokonania Justyniana Wielkiego

·   przedstawić okoliczności, w których doszło do wielkiej schizmy wschodniej

Uczeń potrafi:

·   przedstawić okoliczności powstania i rozwój Konstantynopola

·   ocenić postać Justyniana Wielkiego

16.

Początki

islamu

Uczeń zna:

·  datę: 622

·  postać: Mahometa

 

Uczeń rozumie:

·  pojęcia: Arabowie, islam, muzułmanin, Koran

 

Uczeń potrafi:

·  wskazać na mapie Półwysep Arabski, Mekkę i Medynę

·  zlokalizować na mapie podboje dokonane przez Arabów od VII do IX w.

Uczeń zna:

·    zasady islamu

·    przykłady osiągnięć cywilizacji arabskiej

 

Uczeń rozumie:

·    pojęcia: ramadan, dżihad (święta wojna)

 

Uczeń potrafi:

·    opisać warunki naturalne panujące na Półwyspie Arabskim

·    opowiedzieć o podbojach arabskich

·    wskazać wyrazy pochodzenia arabskiego obecne we współczesnym języku polskim

 

 

Uczeń rozumie:

·     pojęcia: Al-Kaba, hidżra

·     rolę Arabów jako pośredników między cywilizacją Wschodu i Zachodu

 

Uczeń potrafi:

·      scharakteryzować życie i wierzenia plemion arabskich przed VII w.

·      wyjaśnić, co zadecydowało o sukcesach podbojów arabskich

·      zlokalizować na mapie główne ośrodki polityczne Arabów

·      dostrzec wpływ kultury islamskiej na Europę

 

Uczeń rozumie:

·   pojęcia: kalif, kalifat

·   wpływ religii na politykę ekspansji prowadzoną przez Arabów

 

Uczeń potrafi:

·   scharakteryzować system religijny stworzony przez Mahometa

·   opowiedzieć o osiągnięciach cywilizacji arabskiej

 

Uczeń potrafi:

·   wyjaśnić, jak doszło do powstania islamu

·   dostrzec związki między islamem a judaizmem i chrześcijaństwem

17.

Państwo

Karola

Wielkiego

Uczeń zna:

·  postać: Karola Wielkiego

 

Uczeń rozumie:

·  pojęcie: odrodzenie karolińskie

 

Uczeń potrafi:

·  wskazać na mapie zasięg Imperium Karolińskiego

 

Uczeń rozumie:

·    przyczyny, które skłoniły Chlodwiga do przyjęcia chrztu

 

Uczeń potrafi:

·    wskazać na mapie pierwsze siedziby Franków

·    określić rolę chrześcijaństwa w umacnianiu państwa Franków

·    wyjaśnić, w czym przejawiało się odrodzenie karolińskie

 

Uczeń zna:

·     daty: 756, 800

·     postacie: Chlodwiga, Pepina Krótkiego

 

Uczeń potrafi:

·     opowiedzieć o podbojach dokonanych przez Karola Wielkiego

·     przedstawić okoliczności odnowienia zachodniego cesarstwa rzymskiego

Uczeń rozumie

·   pojęcie: sztuki wyzwolone

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić okoliczności utworzenia Państwa Kościelnego

·   scharakteryzować organizację państwa Karola Wielkiego

 

Uczeń rozumie:

·   znaczenie porozumienia między Pepinem Krótkim a papieżem dla losów obu tych przywódców

 

Uczeń potrafi:

·   porównać Imperium Karolińskie ze starożytnym cesarstwem rzymskim

·   ocenić rolę Karola Wielkiego w rozwoju cywilizacji europejskiej

18.

Nowe

państwa

w Europie

Uczeń zna:

·  datę: 843

·  postać: Ottona I

·  postanowienia traktatu w Verdun

 

Uczeń rozumie:

·  pojęcie: Słowianie

 

Uczeń potrafi:

·  zlokalizować na mapie państwa powstałe w wyniku postanowień traktatu w Verdun

·  wymienić państwa słowiańskie utworzone w X w.

 

Uczeń rozumie:

·    pojęcia: możnowładca, Święte Cesarstwo Rzymskie

 

Uczeń potrafi:

·    zlokalizować na mapie obszary wchodzące w skład Świętego Cesarstwa Rzymskiego

·    zlokalizować na mapie nowe państwa powstałe w Europie od IX w.

Uczeń zna:

·     datę: 962

·     postacie: Lotara, Karola Łysego, Ludwika Niemieckiego

·     największe zagrożenia dla wczesno-średniowiecznej Europy

 

Uczeń rozumie:

·     pojęcie: Normanowie

 

Uczeń potrafi:

·     przedstawić okoliczności rozpadu monarchii Karola Wielkiego

·     opowiedzieć o dokonaniach Ottona I

 

Uczeń zna:

·   datę: 955

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić sytuację polityczną w Europie od II połowy IX w.

·   przedstawić okoliczności powstania Świętego Cesarstwa Rzymskiego

·   scharakteryzować relacje między Słowianami a władcami niemieckimi

 

Uczeń potrafi:

·   wyjaśnić, jak doszło do powstania Królestwa Niemiec i Królestwa Węgier

 

19.

Walka

cesarza

z papieżem

Uczeń zna:

·  postacie: Grzegorza VII, Henryka IV

·  postanowienia ugody w Wormacji

 

Uczeń rozumie:

·  pojęcie: inwestytura

·  istotę sporu o inwestyturę

 

Uczeń potrafi:

·  przedstawić poglądy Grzegorza VII na temat pozycji papieża w Europie

·  przedstawić poglądy Henryka IV na temat pozycji cesarza w Europie

 

Uczeń zna:

·    datę: 1122

 

Uczeń rozumie:

·    istotę sporu między Grzegorzem VII a Henrykiem IV

 

Uczeń potrafi:

·    wyjaśnić, jaki wpływ na pozycję papieża i cesarza w Europie miał spór o inwestyturę

Uczeń zna:

·     daty: 1059, 1077

 

Uczeń rozumie:

·     pojęcie: konklawe

 

Uczeń potrafi:

·    scharakteryzować sytuację panującą we wczesno-średniowiecznym Kościele

 

Uczeń rozumie:

·   pojęcia: pastorał, reforma kluniacka, kardynał, antypapież

 

Uczeń potrafi:

·   wyjaśnić założenia reformy kluniackiej

Uczeń potrafi:

·   przedstawić relacje między papieżem a cesarzem do X w.

·   opisać przebieg sporu o inwestyturę

20.

Wyprawy krzyżowe

Uczeń zna:

·  postać: Urbana II

·  nazwy zakonów rycerskich utworzonych przez krzyżowców

 

Uczeń rozumie:

·  pojęcia: krucjata (wyprawa krzyżowa), zakon rycerski

·  cele istnienia zakonów rycerskich

 

Uczeń potrafi:

·  wskazać na mapie państwa założone na Bliskim Wschodzie przez krzyżowców

 

 

Uczeń zna:

·    daty: 1095, 1096, 1099

 

Uczeń rozumie:

·    pojęcie: Turcy seldżuccy

·    znaczenie Jerozolimy dla wyznawców trzech wielkich religii monoteistycznych

 

Uczeń potrafi:

·    wyjaśnić przyczyny krucjat

·    przedstawić skutki wypraw krzyżowych

Uczeń rozumie:

·     pojęcie: krzyżowiec

 

Uczeń potrafi:

·     przedstawić przebieg pierwszej krucjaty

 

Uczeń zna:

·   daty: 1204, 1291

 

Uczeń rozumie:

·   pojęcie: rekonkwista

 

Uczeń potrafi:

·   wyjaśnić okoliczności, w jakich Jerozolima i Palestyna znalazły się w rękach Turków seldżuckich

·   wyjaśnić, co wydarzyło się na synodzie w Clermont

Uczeń potrafi:

·   scharakteryzować organizację państw założonych przez krzyżowców

·   przedstawić przebieg i skutki czwartej wyprawy krzyżowej

Społeczeństwo średniowiecznej  Europy

21.

Feudalna

Europa

Uczeń zna:

·  stany średniowiecznego społeczeństwa

 

Uczeń rozumie:

·  pojęcia: stan, rycerstwo, lenno, senior, wasal, feudalizm

 

Uczeń potrafi:

·  przedstawić prawa oraz obowiązki seniora i wasala

 

Uczeń zna:

·    ramy chronologiczne feudalizmu

·    podstawowe zasady obowiązujące w systemie feudalnym

 

Uczeń rozumie:

·    pojęcia: suzeren, poddany, hołd lenny, inwestytura, rozdrobnienie feudalne

·    zasady, na jakich opierała się organizacja społeczeństwa średniowiecznej Europy

 

Uczeń potrafi:

·    przedstawić zależności społeczne oparte na prawie lennym

 

Uczeń rozumie:

·     pojęcie: ciężkozbrojny

 

Uczeń potrafi:

·     określić cechy charakterystyczne feudalizmu

·     wyjaśnić, jak przebiegała uroczystość nadania lenna

 

Uczeń rozumie:

·   wpływ feudalizmu na sytuację polityczną, gospodarczą i społeczną średniowiecznej Europy

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić proces kształtowania się rycerstwa

 

Uczeń potrafi:

·   ocenić funkcjonowanie systemu feudalnego

22.

Na rycerskim

zamku

Uczeń rozumie:

·  pojęcia: rycerz, rycerz bez skazy

 

Uczeń potrafi:

·  przedstawić cechy charakterystyczne wzoru osobowego średniowiecznego rycerza

Uczeń zna:

·    najważniejsze elementy zabudowy średnio-wiecznego zamku

 

Uczeń rozumie:

·    pojęcia: turniej rycerski, rozejm boży, pasowanie na rycerza

 

Uczeń potrafi:

·    wyjaśnić, jakie były cele organizowania turniejów rycerskich

 

Uczeń zna:

·     elementy uzbrojenia średniowiecznego rycerza

 

Uczeń rozumie:

·     pojęcia: paź, giermek

 

Uczeń potrafi:

·     opowiedzieć o przebiegu turnieju rycerskiego

·     wyjaśnić, jakie warunki należało spełnić, aby zostać rycerzem

Uczeń rozumie:

·   rolę Kościoła w zmianie wizerunku średniowiecznego rycerza

 

Uczeń potrafi:

·   scharakteryzować zamek średniowieczny

·   wyjaśnić, jakie warunki należało spełnić, aby zostać rycerzem

·   przedstawić wycho-wanie dziewczynek w średniowieczu i pozycję kobiety w średniowiecznym społeczeństwie

 

Uczeń potrafi:

·   opowiedzieć, jak wyglądała uroczystość pasowania na rycerza

 

23.

Średniowieczni mieszczanie

i chłopi

Uczeń zna:

·      najważniejsze budowle średniowiecznego miasta

·      główne zajęcia mieszkańców średniowiecznych miast

·      rodzaje prac wykonywanych przez średniowiecznych chłopów

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: mury miejskie, rynek, ratusz, mieszczanin, cech

 

Uczeń potrafi:

·      wyjaśnić, czym różniło się średniowieczne miasto od średniowiecznej wsi

 

Uczeń zna:

·    grupy społeczne zamieszkujące średniowieczne miasto

 

Uczeń rozumie:

·    pojęcia: baszta, patrycjat, pospólstwo, plebs, rada miejska, pańszczyzna, dziesięcina

 

Uczeń potrafi:

·    wyjaśnić, kto i w jaki sposób zarządzał średniowiecznym miastem

·    przedstawić pozycję chłopów na tle pozycji przedstawicieli innych stanów społecznych

·    wyjaśnić znaczenie cechów w życiu gospodarczym miasta

 

Uczeń rozumie:

·     pojęcia: prawa miejskie, sołtys

 

Uczeń potrafi:

·     przedstawić warunki życia w średniowiecznym mieście

·     przedstawić warunki życia w średniowiecznej wsi

 

Uczeń rozumie:

·   pojęcia: czeladnik, majstersztyk

 

Uczeń potrafi:

·   scharakteryzować mieszkańców średniowiecznego miasta i ich życie

·   scharakteryzować stan chłopski w średniowieczu

Uczeń potrafi:

·   opisać wygląd średniowiecznego miasta

·   porównać kulturę miejską z kulturą rycerską

24. Duchowieństwo

i kultura średniowiecza

Uczeń zna:

·      nazwy największych zakonów w średnio-wiecznej Europie

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcia: średniowieczny uniwersalizm, benedyktyni, franciszkanie

 

Uczeń potrafi:

·      wyjaśnić istotę średniowiecznego uniwersalizmu

Uczeń zna:

·    cechy charakterystyczne stylu romańskiego i stylu gotyckiego w architekturze

 

Uczeń rozumie:

·    pojęcia: styl romański, styl gotycki, ostrołuki, uniwersytet

 

Uczeń potrafi:

·    odróżnić styl romański od gotyckiego

·    podać przykłady budowli w stylu romańskim i gotyckim

·    wymienić miasta, w których powstały pierwsze uniwersytety

 

Uczeń zna:

·     ramy chronologiczne występowania stylu romańskiego i stylu gotyckiego w architekturze

 

Uczeń rozumie:

·     pojęcie: zakon żebraczy

 

Uczeń potrafi:

·     opisać wygląd klasztoru w Sankt Gallen

·     wyjaśnić przyczyny powstania uniwersytetów

 

Uczeń zna:

·   postacie: św. Benedykta, św. Franciszka z Asyżu

·   główne zalecenia reguły zakonnej benedyktynów

 

Uczeń rozumie:

·   pojęcie: reguła

·   znaczenie religii i Kościoła w funkcjonowaniu średniowiecznego społeczeństwa

 

Uczeń potrafi:

·   ocenić rolę uniwersytetów

Uczeń rozumie:

·   wkład benedyktynów w rozwój kultury średniowiecznej Europy

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić główne założenia działalności średniowiecznych zakonów

Polska pierwszych Piastów

25.

Początki

Polski

Uczeń zna:

·  daty: 966, 972

·  postacie: Mieszka I, Dobrawy

·  nazwy plemion zamieszkujących ziemie polskie w IX w.

·  legendy dotyczące początków państwa polskiego

 

Uczeń rozumie:

·  pojęcia: Słowianie, Piastowie, Polanie

 

Uczeń potrafi:

·  zlokalizować na mapie obszar państwa Polan oraz terytorium państwa Mieszka I na początku i pod koniec jego panowania

·  wymienić najważniejsze przyczyny chrztu Polski

·  wskazać na mapie Cedynię

 

Uczeń zna:

·    datę: ok. 960

·    ramy chronologiczne panowania dynastii Piastów w Polsce

 

Uczeń rozumie:

·    pojęcia: plemię, monarchia patry-monialna, drużyna

·    dlaczego o Polsce w X w. mówi się państwo Mieszka I

·    znaczenie przyjęcia chrztu przez Mieszka dla państwa polskiego

 

Uczeń potrafi:

·    wyjaśnić, jakie zmiany w państwie i w społeczeństwie spowodował chrzest Mieszka

·    wymienić tereny podbite przez Mieszka I

 

Uczeń zna:

·     postać: Hodona

·     grupy społeczne zamieszkujące państwo Mieszka I

 

Uczeń potrafi:

·     wyjaśnić, w jakich okolicznościach władzę na ziemiach polskich przejęli Piastowie

·     przedstawić okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić organizację państwa Mieszka I

Uczeń potrafi:

·   przedstawić polityczne i militarne dokonania władcy po przyjęciu chrztu

26.

Polska

Bolesława Chrobrego

Uczeń zna:

·  daty: 1000, 1025

·  postacie: Bolesława Chrobrego, biskupa Wojciecha

·  decyzje dotyczące organizacji kościelnej w Polsce podjęte przez papieża

 

Uczeń rozumie:

·  pojęcie: zjazd gnieźnieński

 

Uczeń potrafi:

·  opowiedzieć o zjeździe gnieźnieńskim

·  wskazać na mapie arcybiskupstwo i biskupstwa utworzone w Polsce w 1000 r.

Uczeń zna:

·    datę: 997

·    postać: Ottona III

 

Uczeń rozumie:

·    pojęcia: Prusowie, wyprawa misyjna

·    znaczenie zjazdu gnieźnieńskiego dla rozwoju organizacji kościelnej i państwowej

 

Uczeń potrafi:

·    wskazać na mapie tereny podbite przez Bolesława Chrobrego

·    przedstawić okoliczności koronacji królewskiej Bolesława Chrobrego

 

Uczeń zna:

·     daty: 1002–1018

 

Uczeń rozumie:

·      pojęcie: wojna podjazdowa

·      przyczyny, które skłoniły księcia Bolesława do zorganizowania wyprawy misyjnej do Prus

 

Uczeń potrafi:

·     przedstawić wygląd i uzbrojenie wojownika należącego do drużyny książęcej

·     przedstawić rozwój terytorialny państwa Bolesława Chrobrego

 

Uczeń zna:

·   daty: 1004, 1018

 

Uczeń potrafi:

·   ocenić skutki zjazdu gnieźnieńskiego

·   przedstawić przyczyny, przebieg i skutki wyprawy na Kijów

·   ocenić polityczne znaczenie koronacji

 

Uczeń rozumie:

· rolę i znaczenie drużyny książęcej

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić przebieg i skutki wyprawy misyjnej biskupa Wojciecha

·   przedstawić przyczyny, przebieg i skutki wojen polsko-niemieckich w latach 1002–1018

·   ocenić dokonania Bolesława Chrobrego

27.

W najdawniejszej Polsce

Uczeń zna:

·  przykładowe obowiązki mieszkańców najdawniejszej Polski

 

Uczeń potrafi:

·  wyjaśnić, jakie było przeznaczenie grodów w państwie pierwszych Piastów

Uczeń zna:

·    zadania drużyny książęcej

 

Uczeń potrafi:

·    przedstawić organizację państwa polskiego w X i XI w.

·    przedstawić strukturę i zadania mieszkańców Polski w X i XI w.

 

Uczeń zna:

·     produkty wchodzące w skład jadłospisu mieszkańców Polski

 

Uczeń rozumie:

·     zależności między księciem, drużyną a mieszkańcami w państwie Mieszka

 

Uczeń potrafi:

·     opisać wygląd grodu na Ostrowie Lednickim

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić warunki życia mieszkańców Polski pierwszych Piastów

·   opisać życie i obyczaje mieszkańców Polski w X i XI w.

 

Uczeń potrafi:

·   scharakteryzować państwo pierwszych Piastów

·   ocenić wpływ chrztu i tworzenia się państwowości polskiej na życie mieszkańców państwa pierwszych Piastów

28.

Upadek

i odbudowa państwa

Uczeń zna:

·  datę: 1031

·  postacie: Mieszka II, Kazimierza Odnowiciela, biskupa Stanisława

 

Uczeń potrafi:

·  wskazać przyczyny kry-zysu państwa polskiego za panowania Mieszka II

·  przedstawić skutki powstania ludowego w Wielkopolsce i najazdu Brzetysława na ziemie polskie

 

Uczeń zna:

·    daty: 1038, 1058, 1076

 

Uczeń rozumie:

·    pojęcie: powstanie ludowe

 

Uczeń potrafi:

·     synchronizować wyda-rzenia w Polsce z wyda-rzeniami w Europie Zachodniej w XI w.

·     przedstawić podłoże i konsekwencje konfliktu Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem

Uczeń potrafi:

·    omówić sposób utrzymania wojska, który rozwinął się za panowania Kazimierza Odnowiciela

·    omówić zmiany terytorialne państwa pierwszych Piastów

 

Uczeń zna:

·   daty: 1039, 1079

·   postać: Brzetysława

 

Uczeń potrafi:

·   opisać sytuację na ziemiach polskich po śmierci Mieszka II

·   ocenić skutki polityki Bolesława Śmiałego w stosunku do cesarza Henryka IV

 

Uczeń potrafi:

·   scharakteryzować i ocenić dokonania Mieszka II, Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Śmiałego

29.

Polska

Bolesława Krzywoustego

Uczeń zna:

·  datę: 1138

·  postacie: Bolesława Krzywoustego, Anonima tzw. Galla

·  władców piastowskich rządzących Polską od X do XII w.

 

Uczeń rozumie:

·  pojęcia: ustawa sukcesyjna, zasada senioratu, senior, dzielnica senioralna, dzielnice dziedziczne

 

Uczeń potrafi:

·  wyjaśnić przyczyny wydania ustawy sukcesyjnej

·  wskazać na mapie dzielnice utworzone na mocy ustawy sukcesyjnej

 

Uczeń zna:

·    daty: 1108, 1109

·    postacie: Władysława Hermana, Zbigniewa, Henryka V

 

Uczeń potrafi:

·    przedstawić przyczyny  sporu między Bolesławem a Zbigniewem i wyjaśnić, jaki był jego finał

·    wymienić żądania Henryka V wobec Bolesława

·    wskazać na mapie Głogów

·    przedstawić założenia ustawy sukcesyjnej

·    wskazać skutki wydania ustawy sukcesyjnej

Uczeń zna:

·     daty: 1079, 1102

·     pojęcie: trybut

 

Uczeń potrafi:

·     wskazać na mapie podział ziem polskich po śmierci Władysława Hermana

·     przedstawić charakter działań zbrojnych prowadzonych przez Bolesława w czasie wojny z Niemcami

 

Uczeń rozumie:

·   dlaczego Bolesław Krzywousty zdecydował się na odbycie publicznej pokuty po śmierci Zbigniewa

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić przebieg wojny Bolesława Krzywoustego z Niemcami

·   przedstawić okoliczności podboju Pomorza

 

Uczeń potrafi:

·   wyjaśnić znaczenie Pomorza dla funkcjonowania gospodarki państwa polskiego

·   ocenić dokonania Bolesława Krzywoustego

 

Polska rozbita na dzielnice i zjednoczona

30.

Rozbicie dzielnicowe

Polski

Uczeń zna:

·  daty: 1228, 1230

·  postać: Konrada Mazowieckiego

·  ramy chronologiczne rozbicia dzielnicowego Polski

 

Uczeń rozumie:

·  pojęcia: rozbicie dzielnicowe Polski, Krzyżacy (zakon krzyżacki)

 

Uczeń potrafi:

·  wyjaśnić przyczyny i okoliczności pojawienia się Krzyżaków na ziemiach polskich

·  wskazać na mapie ziemię chełmińską

 

 

Uczeń zna:

·    postać: Władysława Wygnańca

·    przyczyny upadku zasady senioratu

 

Uczeń rozumie:

·    pojęcie: Inflanty

 

Uczeń potrafi:

·    wskazać na mapie ziemie utracone przez Polskę w okresie rozbicia dzielnicowego

·    przedstawić konsekwencje rozbicia dzielnicowego Polski

Uczeń zna

·     daty: 1190, 1283

 

Uczeń rozumie:

·     dlaczego pojawienie się Krzyżaków było zagrożeniem dla państwa polskiego

 

Uczeń potrafi:

·      wskazać przejawy i skutki słabej obronności granic Polski w okresie rozbicia dzielnicowego

·      scharakteryzować działalność Krzyżaków prowadzoną na opanowanych terenach

Uczeń potrafi:

·   przedstawić okoliczności wygnania Władysława z Polski

·   opowiedzieć o roli Brandenburgii i celach politycznych tego państwa

 

Uczeń potrafi:

·   scharakteryzować okres rozbicia dzielnicowego

·   przedstawić rozwój terytorialny państwa krzyżackiego

·   ocenić skutki sprowadzenia zakonu krzyżackiego dla państwa polskiego

31.

Polska

w XIII wieku

Uczeń rozumie:

·  pojęcie: kolonizacja niemiecka

 

 

Uczeń potrafi:

·  określić ramy czasowe kolonizacji niemieckiej

·  wskazać na mapie obszary objęte kolonizacją niemiecką

·  przedstawić skutki kolonizacji niemieckiej

 

Uczeń zna:

·    postać: Henryka Brodatego

·    podstawowe założenia lokacji na prawie niemieckim

 

 

Uczeń rozumie:

·    pojęcia: czynsz, wolnizna, prawo składu

·    na czym polegała lokacja na prawie niemieckim

 

 

Uczeń potrafi:

·    wskazać szanse i zagrożenia dla Polski i Polaków wynikające z pojawienia się dużej grupy ludności obcej językowo i kulturowo

·    wymienić towary sprzedawane przez mieszkańców Polski, a także sprowadzane do Polski ze Wschodu i z Zachodu

 

 

 

 

Uczeń rozumie:

·     pojęcie: gospodarka towarowo-pieniężna

 

 

Uczeń potrafi:

·     przedstawić politykę Henryka Brodatego

·     wyjaśnić, jak doszło do powstania gospodarki towarowo-pieniężnej na ziemiach polskich

Uczeń rozumie:

·   przyczyny, które skłaniały osadników niemieckich do przybywania na ziemie polskie

 

 

Uczeń potrafi:

·   scharakteryzować rozwój cywilizacyjny Śląska w XIII w.

·   dostrzec związki między rozwojem ruchu osadniczego a ożywieniem gospodarczym

Uczeń potrafi:

·   przedstawić sytuację gospodarczą miast i wsi w XIII w.

32.

Dążenie

do jedności państwa

Uczeń potrafi:

·  wymienić przedstawicieli społeczeństwa polskiego, którzy popierali ideę zjednoczenia ziem polskich

·  wyjaśnić, z jakich powodów niektóre grupy społeczeństwa popierały ideę zjednoczenia ziem polskich

 

Uczeń zna:

·    datę: 1241

·    postać: Henryka Pobożnego

 

Uczeń rozumie:

·    pojęcie: Mongołowie (Tatarzy)

 

Uczeń potrafi:

·    porównać armię mongolską z europejskim rycerstwem

Uczeń zna:

·      postać: Wincentego Kadłubka

 

Uczeń rozumie:

·     znaczenie klęski w bitwie pod Legnicą dla przebiegu procesu jednoczenia ziem polskich

 

Uczeń potrafi:

·      opowiedzieć o przebiegu bitwy pod Legnicą

·      opisać uzbrojenie wojownika mongolskiego

 

 

Uczeń zna:

·   daty: 1238, 1240

·   postać: Czyngis-chana

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić okoliczności, przebieg i skutki najazdu Mongołów na ziemie polskie

·   scharakteryzować rolę Kościoła w procesie jednoczenia ziem polskich

Uczeń potrafi:

·   ocenić rolę Kościoła w utrzymaniu jedności ziem polskich

 

33.

Zjednoczona Polska

Uczeń zna:

·  datę: 1320

·  postać: Władysława Łokietka

 

Uczeń potrafi:

·  wskazać na mapie ziemie zajęte przez Władysława Łokietka i pozostające poza granicami państwa

 

Uczeń zna:

·    daty: 1296, 1300, 1308, 1309, 1331

·    postać: Przemysła II

 

Uczeń rozumie:

·    pojęcie: rzeź Gdańska

 

Uczeń potrafi:

·    wyjaśnić, jak doszło do śmierci Przemysła II

·    wskazać na mapie zasięg terytorialny państwa Przemysła II

·    wymienić etapy jednoczenia ziem polskich przez Władysława Łokietka

 

 

 

 

Uczeń zna:

·     daty: 1295, 1305,

1327–1332

·     postać: Wacława II

 

Uczeń rozumie:

·     pojęcia: starosta, proces w Inowrocławiu

 

Uczeń potrafi:

·     przedstawić okoliczności koronacji królewskiej Przemysła II

·     scharakteryzować rządy Wacława II

 

Uczeń potrafi:

·   scharakteryzować relacje polsko-

-krzyżackie w latach 1308–1309 oraz w latach 1320–1332

 

Uczeń potrafi:

·   ocenić panowanie Władysława Łokietka

 

34.

Polska

Kazimierza Wielkiego

Uczeń zna:

·  daty: 1333, 1364, 1370

·  postać: Kazimierza Wielkiego

 

Uczeń rozumie:

·  pojęcia: uniwersytet, zjazd monarchów w Krakowie

 

Uczeń potrafi:

·  wskazać na mapie zmiany terytorialne państwa polskiego w okresie panowania Kazimierza Wielkiego

·  wyjaśnić przyczyny założenia Akademii Krakowskiej

 

 

Uczeń zna:

·    datę: 1343

·    najważniejsze zagrożenia zewnętrzne państwa polskiego po 1333 r.

·    postanowienia pokoju w Kaliszu

 

Uczeń rozumie:

·    pojęcia: pokój wieczysty w Kaliszu, tolerancja religijna

 

Uczeń potrafi:

·    wyjaśnić rolę Kazimierza Wielkiego w tworzeniu pozycji Polski w Europie

Uczeń zna:

·     wyrok sądu papieskiego w Warszawie

 

Uczeń rozumie:

·     pojęcia: proces w Warszawie, statuty praw

 

Uczeń potrafi:

·     przedstawić dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie obronności kraju

Uczeń zna:

·  daty: 1339, 1340

 

Uczeń potrafi:

·   scharakteryzować pozycję międzynarodową Polski na początku panowania Kazimierza Wielkiego

·   omówić dokonania Kazimierza Wielkiego w polityce wewnętrznej

 

Uczeń potrafi:

·   scharakteryzować zmiany struktury społecznej i wyznaniowej na ziemiach polskich po zajęciu Rusi Halickiej

·   ocenić dokonania Kazimierza Wielkiego w dziedzinie polityki wewnętrznej i zagranicznej

 

Polska  i Litwa

35.

Unia

Polski

z Litwą

Uczeń zna:

·  daty: 1370, 1385, 1386

·  postacie: Jadwigi Andegaweńskiej, Władysława Jagiełły

·  postanowienia umowy o unii zawartej w Krewie

 

Uczeń rozumie:

·  pojęcie: unia personalna

 

Uczeń potrafi:

·  wyjaśnić przyczyny unii polsko-litewskiej

·  wskazać na mapie państwo polsko-

-litewskie po zawarciu unii

 

Uczeń zna:

·    datę: 1384

·    postać: Ludwika Węgierskiego

·    wrogów Wielkiego Księstwa Litewskiego

 

Uczeń rozumie:

·    korzyści wynikające z unii dla Polski i dla Wielkiego Księstwa Litewskiego

 

Uczeń potrafi:

·    wyjaśnić okoliczności zawarcia unii personalnej między Polską i Węgrami

·    wskazać na mapie państwo polsko-

-węgierskiej powstałe w wyniku unii personalnej oraz Wielkie Księstwo Litewskie

 

 

Uczeń zna:

·      datę: 1400

 

Uczeń rozumie:

·     pojęcie: Uniwersytet Jagielloński

 

Uczeń potrafi:

·     wyjaśnić przyczyny nadania przez Ludwika Węgierskiego przywileju polskiemu rycerstwu

·     przedstawić okoliczności, w jakich doszło do odnowienia Akademii Krakowskiej

 

Uczeń rozumie:

·   pojęcie: bojarzy

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić dokonania Ludwika Węgierskiego jako króla Polski

·   przedstawić najważniejsze problemy Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIV w.

 

Uczeń potrafi:

·   ocenić znaczenie odnowienia Akademii Krakowskiej

36.

Wielka

wojna

z zakonem krzyżackim

Uczeń zna:

·  daty: 1409–1411, 15 VII 1410, 1411

·  siły walczące w bitwie pod Grunwaldem po stronie polsko-

-litewskiej oraz krzyżackiej

·  postanowienia pierwszego pokoju toruńskiego

 

Uczeń rozumie:

·  pojęcia: wielka wojna, pierwszy pokój toruński

 

Uczeń potrafi:

·  wskazać na mapie Grunwald

·  wskazać na mapie miejsca związane z postanowieniami pierwszego pokoju toruńskiego

Uczeń rozumie:

·    znaczenie polsko-

-litewskiego zwycięstwa pod Grunwaldem

 

Uczeń potrafi:

·    wyjaśnić przyczyny konfliktu polsko-

-krzyżackiego za panowania Władysława Jagiełły

·    wyjaśnić okoliczności wybuchu wielkiej wojny z zakonem krzyżackim

 

Uczeń potrafi:

·     przedstawić relacje między Polakami i Litwinami a Krzyżakami po zawarciu unii

·     dostrzec dysproporcje między zwycięstwem grunwaldzkim a postanowieniami pierwszego pokoju toruńskiego

·     wyjaśnić przyczyny klęski Krzyżaków pod Grunwaldem

Uczeń rozumie:

·   dlaczego unia polsko-

-litewska negatywnie odbiła się na sytuacji politycznej zakonu krzyżackiego

 

Uczeń potrafi:

·  opisać wygląd zamku krzyżackiego w Malborku

·  przedstawić przebieg bitwy pod Grunwaldem

Uczeń potrafi:

·   ocenić skutki wielkiej wojny dla państwa polsko-litewskiego oraz dla zakonu krzyżackiego

37.

Synowie

Jagiełły

Uczeń zna:

·  daty: 1454, 1466

·  postacie: Władysława Warneńczyka, Kazimierza Jagiellończyka

·  okres, w którym istniała w Polsce monarchia dziedziczna

·  postanowienia drugiego pokoju toruńskiego

 

Uczeń rozumie:

·  pojęcia: monarchia dziedziczna, monarchia elekcyjna, wojna trzynastoletnia, drugi pokój toruński, lenno, Prusy Zakonne, Prusy Królewskie

·  charakter monarchii Jagiellonów

 

Uczeń potrafi:

·  wskazać na mapie tereny odzyskane przez Polskę w wyniku wojny trzynastoletniej

 

 

 

Uczeń zna:

·    daty: 1444, 1453

 

Uczeń rozumie:

·    pojęcia: Związek Pruski, inkorporacja, pospolite ruszenie

·    charakter monarchii Jagiellonów

 

Uczeń potrafi:

·    wymienić przyczyny wybuchu wojny z Krzyżakami

Uczeń zna:

·  datę: 1440

 

Uczeń rozumie:

·     pojęcia: Turcy osmańscy, wojsko najemne

 

Uczeń potrafi:

·     lokalizować na mapie imperium Turków osmańskich i państwa zagrożone ich najazdem

·     przedstawić przebieg wojny trzynastoletniej

 

Uczeń zna:

·   daty: 1434, 1447, 1462

 

Uczeń rozumie:

·   znaczenie klęski warneńskiej dla unii Polski z Węgrami oraz z Litwą

 

Uczeń potrafi:

·   wyjaśnić, na czym polegało zagrożenie tureckie w Europie w XV w.

·   przedstawić okoliczności zawarcia drugiej unii Polski z Węgrami

·   wyjaśnić okoliczności klęski w bitwie pod Warną

·   zanalizować przyczyny i skutki wystąpienia Związku Pruskiego przeciw Krzyżakom

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić przebieg wojny z Turcją

·   ocenić znaczenie odzyskania Pomorza Gdańskiego i ujścia Wisły dla dalszego rozwoju państwa polskiego

38.

Od rycerstwa

do szlachty

Uczeń zna:

·  stany sejmujące w sejmie walnym oraz ich uprawnienia

 

Uczeń rozumie:

·  pojęcia: przywilej, szlachta, przywilej szlachecki, posłowie, sejm walny

 

Uczeń potrafi:

·  wyjaśnić wpływ przywilejów na pozycję króla w Polsce

 

Uczeń zna:

·    treść przywilejów koszyckiego i cerekwicko-

-nieszawskiego oraz wydanych w Czerwińsku, Jedlni i Krakowie

·    treść konstytucji Nihil novi

 

Uczeń rozumie:

·    pojęcia: przywilej koszycki, przywilej cerekwicko-nieszawski, sejmiki szlacheckie, sejm walny, monarchia stanowa

·    przyczyny słabości miast i mieszczaństwa w Polsce

 

Uczeń potrafi:

·    wyjaśnić, dlaczego wykształciła się polityczna reprezentacja stanu szlacheckiego

·    wyjaśnić, dlaczego w Polsce nie doszło do wykształcenia się monarchii stanowej

 

 

 

Uczeń zna:

·     daty: 1374, 1422, 1430, 1433, 1454, 1505

 

Uczeń rozumie:

·     pojęcie: konstytucja (ustawa sejmowa)

·     wpływ przywilejów na proces przekształcania się rycerstwa w szlachtę

·     relacje między instytucjami sprawującymi władzę w Polsce

 

Uczeń potrafi:

·     opisać wygląd

XVI-wiecznych przedstawicieli stanu szlacheckiego

·     opisać wygląd

XVIII-wiecznego dworu szlacheckiego

 

Uczeń rozumie:

·   pojęcie: ustrój monarchiczno-

-szlachecki

·   związek między nadawanymi szlachcie przywilejami a jej rosnącą pozycją polityczną w państwie

·   znaczenie uchwalenia konstytucji Nihil novi

 

Uczeń potrafi:

·   scharakteryzować rozwój uprawnień stanu szlacheckiego

·   wyjaśnić organizację oraz sposób działania sejmu walnego

Uczeń rozumie:

·   rolę i znaczenie szlachty w kształtowaniu ustroju Polski

 

Uczeń potrafi:

·   opisać sposób funkcjonowania sejmików szlacheckich

·   przedstawić okoliczności wykształcenia się sejmu walnego

·   scharakteryzować ustrój Polski od XVI do XVIII w.

·   ocenić wpływ rosnącej pozycji szlachty na pozycję króla i innych stanów społecznych

 

 

 

 

 

39.

Polska

i Litwa

w XV wieku

Uczeń zna:

·  postać: Mikołaja Kopernika

 

Uczeń rozumie:

·  pojęcie: tolerancja religijna

 

Uczeń potrafi:

·  przedstawić dokonania Mikołaja Kopernika

Uczeń zna:

·    postacie: Wita Stwosza, Pawła Włodkowica, Jana Długosza

·    główne narodowości i wyznania w Polsce średniowiecznej

 

Uczeń rozumie:

·    przyczyny istnienia tolerancji religijnej w Polsce

 

Uczeń potrafi:

·      przedstawić dorobek kultury schyłku średniowiecza w Polsce

·      przedstawić dokonania Pawła Włodkowica i Jana Długosza

 

Uczeń rozumie:

·     pojęcia: szkoła parafialna, szkoła katedralna

 

Uczeń potrafi:

·     porównać rozwój cywilizacyjny ziem polskich i Europy Zachodniej w średniowieczu

·     opisać wygląd ołtarza Wita Stwosza

·     scharakteryzować działalność Akademii Krakowskiej w okresie późnego średniowiecza

 

Uczeń zna:

·   sytuację przedstawicieli innych religii i wyznań w Europie Zachodniej

 

Uczeń rozumie:

·   pojęcie: stypendium

 

Uczeń potrafi:

·   przedstawić strukturę i funkcjonowanie średniowiecznego szkolnictwa

·   scharakteryzować społeczeństwo Polski późnego średniowiecza

Uczeń potrafi:

·   ocenić rolę Kościoła w systemie edukacji w średniowieczu

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć