język polski język angielski biologia matematyka informatyka historia muzyka plastyka technika religia wychowanie fizyczne geografia język mniejszości narodowej geografia

klasa 5

język mniejszości narodowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JEZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ- JEZYK NIEMIECKI – KLASA 5B

OCENA DOPUSZCZAJĄCA:

Wymagania (wskazują na braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych, a także na opanowanie w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności podstawowych) na stopień dopuszczający (2) obejmują następujące elementy treści nauczania:

 • Niezbędne w uczeniu się języka niemieckiego;
 • Potrzebne w życiu i na co dzień;

Sprawność słuchania

Sprawność mówienia

Sprawność czytania

Sprawność pisania:

Po wysłuchaniu prostego komunikatu (wypowiedzi) uczeń potrafi przekazać jego (jej) treści w języku ojczystym;

uczeń potrafi odpowiedzieć na pytania (twierdząco lub przecząco);

uczeń potrafi czytać głośno krótkie zdania bezpośrednio po ich odczytaniu przez nauczyciela;

uczeń potrafi poprawnie przepisywać tekst, z zachowaniem norm kaligraficznego pisania liter;

Uczeń rozróżnia intonację zdania pytającego i oznajmującego

uczeń potrafi komunikować się przy pomocy prostych słów i zwrotów, które

związane są z jego osobą;

uczeń potrafi posługiwać się słownikiem dwujęzycznym

 

OCENA DOSTATECZNA:

Wymagania na stopień dostateczny (3) obejmują elementy treści nauczania:

 • Najważniejsze w uczeniu się języka niemieckiego;
 • Łatwe nawet dla ucznia mało zdolnego;
 • Niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne;
 • Często powtarzające się w programie nauczania;
 • Dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych;
 • Określone programem nauczania na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych;
 • Głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości;

Sprawność słuchania:

Sprawność mówienia

Sprawność czytania

Sprawność pisania

uczeń potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela;

uczeń opanował poprawną wymowę w zakresie poznanego materiału;

uczeń potrafi czytać płynnie znane mu słowa i zwroty;

uczeń pisze ze słuchu znaczną część poznanego słownictwa

 

uczeń udziela krótkich i prostych odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczyciela i kolegów;

 

 

 

OCENA DOBRA:

Wymagania na stopień dobry (4) obejmują treści:

 • Istotne w strukturze uczenia się języka niemieckiego;
 • Bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych;
 • Przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu z języka niemieckiego;
 • Użyteczne w szkole i pozaszkolnej działalności;

Wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów i przykładów znanych z lekcji i podręcznika

Sprawność słuchania

Sprawność mówienia:

Sprawność czytania:

Sprawność pisania

uczeń potrafi zwykle rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego

uczeń prowadzi mikro-dialogi na podstawie podanego wzorca;

uczeń potrafi czytać płynnie

uczeń stosuje podstawowe znaki interpunkcyjne;

uczeń rozumie większość słownictwa określonego zakresem leksykalnym dla danego poziomu klasy;uczeń rozumie prosty tekst autentyczny;

uczeń posługuje się zwrotami grzecznościowymi zgodnie z określoną sytuacją komunikacyjną

 

uczeń wie jak należy korzystać ze słowników dwujęzycznych.

OCENA BARDZO DOBRA

Wymagania na stopień bardzo dobry (5) obejmują pełny zakres treści określonych pro-gramem nauczania. Są to zagadnienia:

 • Złożone, trudne, ważne do opanowania;
 • Wymagające korzystania z różnych źródeł;
 • Umożliwiające rozwiązywanie problemów;
 • Pełne opanowanie programu;

Sprawność słuchania

Sprawność mówienia

Sprawność czytania

Sprawność pisania

uczeń potrafi rozpoznać uczuci i reakcje mówiącego

uczeń dokonuje modyfikacji mikrodialogi wprowadzając do niego własne realia;

uczeń potrafi odnaleźć istotne informacje w tekście

uczeń potrafi wpisać brakujące litery w wyrazach

uczeń rozumie wypowiedzi kilkuzdaniowe, składające się ze znanych mu słów

uczeń opanował pamięciowo jeden wiersz lub piosenkę

 

 

OCENA CELUJĄCA: Ocenę celującą z przedmiotu otrzymuje uczeń , który rozwiązuje zadania złożone, problemowe , o podwyższonym stopniu trudności lub jest laureatem konkursów międzyszkolnych ( I, II, III miejsce ) lub rejonowych , wojewódzkich i ponad wojewódzkich (I, II, III miejsce lub wyróżnienie).

Wymagania na stopień celujący (6) obejmują treści:

 • Znacznie wykraczające poza program nauczania;
 • Wynikające z indywidualnych zainteresowań;
 • Zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych;
 • udział w konkursach przedmiotowych

Sprawność słuchania:

Sprawność mówienia:

Sprawność czytania:

Sprawność pisania:

uczeń rozumie krótkie teksty odtworzone z kasety magnetofonowej;

uczeń potrafi odpowiedzieć na pytania do wysłuchanego tekstu

uczeń wykazuje się znajomością słownictwa wykraczającego poza program nauczania danej klasy;

uczeń samodzielnie poszerza słownictwo i wiadomości z zakresu leksyki i gramatyki;

 

 

uczeń wykazuje się bardzo dużą aktywnością;

uczeń bez problemu posługuje się słownikiem dwujęzycznym

uczeń poprawnie stosuje te wiadomości i umiejętności w wypowiedziach pisemnych;

uczeń potrafi uzupełnić tekst brakującymi słowami;

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
  mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć