język polski język angielski biologia matematyka informatyka historia muzyka plastyka technika religia wychowanie fizyczne geografia język mniejszości narodowej geografia

klasa 5

wychowanie fizyczne


Wymagania edukacyjne z WF dla klasy V szkoły podstawowej
- wymagania szczegółowe

W klasie V szkoły podstawowej kontrolujemy i oceniamy następujące obszary aktywności ucznia:

1)POSTAWĘ UCZNIA I JEGO KOMPETENCJE SPOŁECZNE,

2)SYSTEMATYCZNY UDZIAŁ I AKTYWNOŚĆ W TRAKCIE ZAJĘĆ,

3)SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ:

·         siła mięśni brzucha – siady z leżenia tyłem wykonywane w czasie 30s (według MTSF),

·         gibkość – skłon tułowia w przód z podwyższenia (według MTSF),

·         skok w dal z miejsca (według MTSF),

·         bieg ze startu niskiego na 40m,

·         biegi przedłużone:

- na dystansie 600m – dziewczęta,

- na dystansie 1000m – chłopcy,

·         siła mięśni ramion:

- rzut piłką lekarską 2kg w przód zza głowy ,

- rzut piłką lekarską 3kg w tył za głowę,

·         pomiar tętna przed wysiłkiem i po jego zakończeniu – test Coopera,

4)UMIEJĘTNOŚCI RUCHOWE:

·         gimnastyka:

- przewrót w tył z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego,

- podpór łukiem leżąc tyłem „mostek”,

·         mini piłka nożna:

- prowadzenie piłki prostym podbiciem prawą lub lewą nogą,

- uderzenie piłki prostym podbiciem na bramkę po kilku krokach rozbiegu,

·         mini koszykówka:

- kozłowanie piłki w biegu ze zmianą ręki kozłującej i kierunku poruszania się,

- rzut do kosza z miejsca,

·         mini piłka ręczna:

- rzut na bramkę z biegu,

- podania jednorącz półgórne w biegu,

·         mini siatkówka:

- odbicia piłki sposobem oburącz górnym w parach,

- zagrywka sposobem dolnym z 3-4m od siatki,

5)WIADOMOŚCI:

·         uczeń zna podstawowe przepisy mini gier zespołowych,

·         uczeń potrafi wyjaśnić i scharakteryzować pojęcie zdrowia,

·         uczeń zna test Coopera, potrafi go samodzielnie przeprowadzić oraz indywidualnie interpretuje własny wynik.

6) KOMPETENCJE SPOŁECZNE


Uczeń: 

·         aktywnie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego,

·         chętnie podejmuje dodatkową aktywność fizyczną w trakcie zajęć rekreacyjno-ruchowych,

·         godnie reprezentuje szkołę w rozgrywkach i zawodach sportowych,

·         charakteryzuje się wysokim poziomem kultury osobistej,

·         nie sprawia trudności swoim zachowaniem w trakcie obowiązkowych i dodatkowych zajęć ruchowych,

·         kulturalnie kibicuje w trakcie zawodów sportowych,

·         buduje właściwe relacje z osobami z najbliższego otoczenia,

·         jest świadomy swoich mocnych i słabych stron w odniesieniu do psychofizycznego rozwoju,

·         kreatywnie poszukuje rozwiązania sytuacji problemowych,

·         aktywnie współpracuje z innymi uczestnikami zajęć ruchowych,

·         pomaga mniej sprawnym fizycznie,

·         wspiera osoby niepełnosprawne intelektualnie i fizycznie.

  

System oceniania dla klas 4-8
z wychowania fizycznego
System oceniania

1.      Ocenianie z wychowania fizycznego jest integralną częścią wewnątrzszkolnego systemu oceniania szkoły.

2.      Ocena semestralna lub roczna ustalana jest na podstawie ocen cząstkowych za określony poziom wiadomości, umiejętności i kompetencji społecznych w procesie szkolnego wychowania fizycznego.

3.      Ocena semestralna lub roczna nie jest średnia arytmetyczną ocen cząstkowych.

4.      Przy ustalaniu oceny semestralnej i rocznej uwzględnia się przede wszystkim wysiłek ucznia , wynikający z realizacji programu nauczania oraz systematyczny i aktywny udział w lekcjach wychowania fizycznego.

5.      Ocena z wychowania fizycznego może być podniesiona za dodatkową aktywność ucznia, np. udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych, zawodach sportowych, turniejach i rozgrywkach pozaszkolnych, konkursach plastycznych i literackich  o tematyce sportowej itp.

6.      Ocenę za dodatkową aktywność ucznia nauczyciel wystawia dwa razy w roku szkolnym – na koniec pierwszego i drugiego semestru.

7.      Szkolne ocenianie z wychowania fizycznego ma być czynnikiem motywującym młodzież do aktywności fizycznej w wymiarze teraźniejszym i przyszłościowym.

8.      Obniżenie oceny z wychowania fizycznego na koniec semestru lub roku szkolnego następuje wskutek negatywnej postawy ucznia, np. częste braki stroju, niesystematyczne ćwiczenie, sporadyczne uczestniczenie w sprawdzianach kontrolno-oceniających, brak właściwego zaangażowania w czasie poszczególnych lekcji, niski poziom kultury osobistej itp.

9.      Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. (Rozporządzenie MEN z dnia 16.08.2017r.).

10.  Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, WF uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” lub „zwolniona”. (Rozporządzenie MEN z dnia 16.08.2017r.).

11.  Rada pedagogiczna szkoły, w której uczeń opuścił z własnej winy lub nie ćwiczył w 51% i więcej obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, może ustalić dla ucznia egzamin klasyfikacyjny.

12.  Egzamin klasyfikacyjny obejmuje zadania praktyczne (umiejętności ruchowe), które były przedmiotem nauczania w trakcie semestru lub roku szkolnego.

13.  Osoby, które nie biorą udziału w lekcji ze względów od siebie niezależnych (np. choroba), jeśli opuściły mniej niż 50% lekcji w danym miesiącu, mają braną pod uwagę ilość lekcji, w których uczestniczyły. Jeśli opuściły więcej nie są oceniane.

14.  Według powyższych zasad każdy uczeń bez względu na wrodzone zdolności ma szansę otrzymać ocenę bardzo dobrą, jeśli tylko jest przygotowany do lekcji i aktywny na miarę swoich możliwości.

15.   będą wystawiane według następującej skali ocen :systematyczność, zaangażowanie, stosunek do przedmiotu, nauczyciela i kolegów) , które ocen cząstkowych za określony poziom:  wiadomości, umiejętności, prób sprawnościowych, przygotowania do lekcji( strój sportowy)  i kompetencji społecznych (Ocena z wf jest składową

 •  .      Ocena celująca (6)
 •     Ocena bardzo dobra(5)
 •         Ocena dobra(4)
 •        Ocena dostateczna(3)
 •        Ocena dopuszczająca(2)
 •        Ocena niedostateczna(1)

          

                Próby sprawnościowe 

Uczniowie w próbach sprawnościowych mogą otrzymać ocenę od 6 do 3 oraz  w przypadku słabego wyniku „zal. „.- co ozn. zaliczenie próby.

        Przygotowanie do lekcji 

Na lekcji WF obowiązuje strój sportowy zmienny tj. biała koszulka, lub czarna gładka, bez nadruków oraz ciemne spodenki lub getry, lub też inny ustalony przez nauczyciela prowadzącego.

W dni chłodne ucznia obowiązuje dres tj. bluza ciepła i długie spodnie.
Na zajęciach wymagane jest obuwie sportowe zmienne, dla bezpieczeństwa najlepiej wiązane.

Uczeń w semestrze może złościć 2x brak stroju, bez żadnych konsekwencji.

Każde kolejne nieprzygotowanie do lekcji wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

OCENY:

OCENĘ  CELUJĄCĄ- może otrzymać uczeń, który posiada

 • umiejętności na poziomie pełnego bdb
 • nie otrzymał oceny niedostatecznej
 • wykazał się ponad przeciętną postawą i umiejętnościami, co wyraża się w reprezentowaniu szkoły w rozgrywkach pozaszkolnych (turnieje towarzyskie ,
 • uczestniczył w szkolnych sportowych zajęciach pozalekcyjnych
 • Jest laureatem zawodów, turniejów , konkursów sportowych międzyszkolnych I, II, III miejsce lub rejonowych, wojewódzkich i ponadwojewódzkich I, II, III miejsce lub wyróżnienie.
 • Uwzględniana będzie także pozaszkolna aktywność sportowa uczniów potwierdzona m. in. dyplomami, medalami i wyróżnieniami.

 

OCENĘ  BARDZO DOBRĄ - może otrzymać każdy uczeń (bez względu na wrodzone zdolności), który:

 • wykazuje się umiejętnościami na poziomie bdb
 • posiada umiejętności na poziomie dobrym i ma zaliczone wszystkie próby sprawnościowe
 • posiada umiejętności na poziomie dostatecznym, ma zaliczone wszystkie próby sprawnościowe i wykonał przynajmniej 2 zadania dodatkowe

 

OCENĘ  DOBRĄ może otrzymać uczeń, który posiada

 • umiejętności na poziomie bdb , małe zaangażowanie
 • umiejętności na poziomie dobrym, min. 2 zadania dodatkowe
 • Umiejętności na poziomie dostatecznym oraz 3 zadania dodatkowe
 • max. jedna ocena niedostateczna

 

OCENĘ  DOSTATECZNĄ  może otrzymać uczeń, który posiada

 • umiejętności na poziomie bardzo dobrym, ale otrzymał  max. 2 oceny niedostateczne
 • umiejętności na poziomie dobrym, otrzymał 1 ocenę niedostateczną  i nie wykonał  zadań dodatkowych
 • umiejętności na poziomie dostatecznym

 

OCENĘ  DOPUSZCZAJĄCĄ może otrzymać uczeń, który posiada

 • umiejętności na poziomie bdb, wykazuje się brakiem zaangażowania i otrzymał więcej niż 2 oceny niedostateczne
 • umiejętnościami na poziomie dobrego i otrzymał więcej niż 3 oceny niedostateczne
 • umiejętności na poziomie dostatecznym,  wykazuje się niską  aktywnością z zakresu wychowania fizycznego, otrzymał więcej niż 3 oceny niedostateczne, nie zaliczył wszystkich prób sprawnościowych

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
  mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć