język polski język angielski historia przyroda matematyka informatyka muzyka plastyka technika religia wychowanie fizyczne

klasa 4

religia

Wymagania edukacyjne z religii dla klasy IV szkoły podstawowej

do programu nr AZ-2-01/10 podręcznika nr AZ-21-01/10-RA-1/13 „Jestem chrześcijaninem” pod redakcją ks. Stanisława Łabendowicza

 

 

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA

W procesie oceniania obowiązuje stosowanie zasady kumulowania wymagań (ocenę wyższą otrzymać może uczeń, który spełnia wszystkie wymagania przypisane ocenom niższym). Oceniamy wiedzę i umiejętności ucznia oraz przejawy ich zastosowania w życiu codziennym, przede wszystkim w szkole. Gdy uczeń ubiega się o ocenę celującą, bierzemy pod uwagę również jego zaangażowanie religijno-społeczne poza szkołą.

 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne:

a)       w zakresie wiadomości i umiejętności opanował treści najłatwiejsze, najczęściej stosowane, stanowiące podstawę do dalszej edukacji,

b)      wykazuje choćby minimalne zainteresowanie przedmiotem i gotowość współpracy z nauczycielem i w grupie.

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania podstawowe:

a)       opanował treści najbardziej przystępne, najprostsze, najbardziej uniwersalne, niezbędne na danym etapie kształcenia i na wyższych etapach,

b)      uczestniczy w rozwiązywaniu problemów oraz umiejętnie słucha innych.

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania rozszerzające:

a)       opanował treści umiarkowanie przystępne oraz bardziej złożone,

b)      ukierunkowany jest na poszukiwanie prawdy i dobra oraz szanuje poglądy innych,

c)       aktywnie realizuje zadania wykonywane w grupie.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania dopełniające:

a)       opanował treści obejmujące elementy trudne do opanowania, złożone i nietypowe,

b)      wykazuje własną inicjatywę w rozwiązywaniu problemów swojej społeczności

c)       wszechstronnie dba o rozwój swojej osobowości i podejmuje zadania apostolskie.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy,

c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, regionalnym, wojewódzkim albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

 

 

 

PRZEDMIOT

OCENY

celująca

 

bardzo dobra

dobra

dostateczna

dopuszczająca

 

1. Cytaty z Pisma Świętego.

Modlitwy, pieśni

· dokładna znajomość cytatu wraz ze znajomością źródła (np. Ewangelia św. Mateusza)

· dokładna znajomość cytatów z lekcji

· przytoczenie sensu cytatu własnymi słowami

· niezbyt dokładna znajomość sensu cytatu

· skojarzenia z treścią cytatu

 

2. Zeszyt przedmiotowy (zeszyt ćwiczeń)

· wszystkie tematy

· zapisy

· prace domowe

· staranne pismo

· własne materiały

· ilustracje itp.

· starannie prowadzony

· wszystkie tematy i notatki

· prace domowe

· zeszyt staranny

· luki w zapisach (sporadyczne do 5 tematów)

· zeszyt czytelny

· braki notatek, prac domowych (do 40% tematów)

· pismo niestaranne

· liczne luki w zapisach (do 70% tematów)

 

3. Prace domowe

· staranne wykonanie

· treści wskazujące na poszukiwania w różnych materiałach

· dużo własnej inwencji

· twórcze

· merytorycznie zgodne z omawianym na lekcji materiałem

· staranne

· czytelne

· rzeczowe

· wskazują na zrozumienie tematu

· niezbyt twórcze

· powiązane z tematem

· niestaranne

· widać próby wykonania pracy

· na temat

 

4. Testy i sprawdziany

· wszystkie polecenia wykonane poprawnie

· rozwiązane też zadanie dodatkowe

· 75% spełnionych wymagań podstawowych (łatwe, praktyczne, przydatne życiowo, niezbędne)

· 75% spełnionych wymagań rozszerzających (bardzo trudne i trudne, teoretyczne, naukowe)

· 75% zadań podstawowych

· 50% wymagań

· rozszerzających

· 75% wiedzy z zakresu wymagań podstawowych (bardzo łatwe i łatwe, niezbędne w dalszej edukacji)

· 50% wiedzy  z zakresu wymagań podstawowych

 

5. Odpowiedzi ustne

 

· wiadomości zawarte w podręczniku i zeszycie uzupełnione wiedzą spoza programu

· wypowiedź pełnymi zdaniami, bogaty język

· używanie pojęć

· wiadomości z podręcznika i zeszytu prezentowane w sposób wskazujący na ich rozumienie, informacje przekazywane zrozumiałym językiem

· odpowiedź pełna nie wymagająca pytań dodatkowych

 

 

 

 

· wyuczone na pamięć wiadomości

· uczeń ma trudności w sformułowaniu myśli własnymi słowami

· potrzebna pomoc nauczyciela

· wybiórcza znajomość poznanych treści i pojęć

· odpowiedź niestaranna

· częste pytania naprowadzajace

· słabe wiązanie faktów i wiadomości

· chaos myślowy i słowny

· odpowiedź bełkotliwa, niewyraźna, pojedyncze wyrazy

· dużo pytań pomocniczych

 

6. Aktywność

· uczeń wyróżnia się aktywnością na lekcji

· korzysta z materiałów zgromadzonych samodzielnie

· uczeń zawsze przygotowany do lekcji

· często zgłasza się do odpowiedzi

· wypowiada się poprawnie

· stara się być przygotowany do lekcji chętnie w niej uczestniczy

· mało aktywny na lekcjach

· niechętny udział w lekcji

 

7. Inscenizacje, gazetka szkolna, praca na rzecz Kościoła i inne

· wiele razy pomaga w różnych pracach

· pilnie i terminowo wykonuje powierzone zadania, dużo własnej inicjatywy

· aktywnie uczestniczy w życiu małych grup formacyjnych (ministranci, oaza itp.)

· reprezentuje szkołę (parafię) w konkursie przedmiotowym (olimpiadzie)

· starannie wykonuje powierzone przez katechetę lub księdza zadania

· przejawia postawę apostolską

· niezbyt chętnie wykonuje zadania poza lekcjami, ale nie unika ich zupełnie

· uczestniczy w rekolekcjach szkolnych

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA

 

Ocena

dopuszczająca

Ocena

dostateczna

Ocena

dobra

Ocena

bardzo dobra

 

 

I.                    Żyję w przyjaźni z Jezusem

 

Uczeń:

– definiuje, czym jest katecheza,

– podaje, że w katechezie pogłębiamy przyjaźń z Panem Jezusem,

– przytacza treść przykazania miłości,

– podaje, że miłość jest podstawą prawdziwej przyjaźni,

– wymienia wydarzenia, poprzez które Bóg objawia miłość do człowieka,

– podaje, czym jest Msza Święta,

– wymienia cechy Serca Pana Jezusa,

– streszcza teksty biblijne (J 15,13 i J 19,34),

– streszcza fragment Ewangelii – J 3,16-17,

– podaje, że Pan Jezus narodził się, umarł i zmartwychwstał dla zbawienia ludzi,

– podaje, czym jest modlitwa.

Uczeń:

– wyjaśnia, jak można pogłębiać swoją przyjaźń z Panem Jezusem,

– uzasadnia swoją obecność na katechezie,

– wyjaśnia, czym jest prawdziwa przyjaźń,

– określa, jak należy wypełniać przykazanie miłości w życiu codziennym,

– określa, że źródłem prawdziwej miłości jest Pan Bóg,

– wybiera sposób okazywania wdzięczności Panu Jezusowi za Jego miłość,

– wymienia, z jakich części składa się Msza Święta,

– wskazuje, że uczestnicząc we Mszy Świętej, spotykamy się z Panem Jezusem,

– stwierdza, że praktykując pierwsze piątki miesiąca, umacniamy więź z Panem Jezusem,

– wymienia najważniejsze wydarzenia historii zbawienia Starego i Nowego Testamentu.

Uczeń:

– analizuje tekst biblijny,

– planuje wypełniać przykazanie miłości,

– wyjaśnia, dlaczego człowiek zdolny jest kochać Boga,

– określa, jakie powinno być uczestnictwo we Mszy Świętej,

– wyjaśnia, na czym polega świadome, pełne, czynne i owocne uczestnictwo we Mszy Świętej,

– planuje praktykę pierwszych piątków miesiąca jako wyraz wdzięczności Panu Jezusowi za Jego miłość,

– objaśnia, czym jest dzieło zbawienia,

– stwierdza, że należy okazywać Panu Jezusowi wdzięczność za dzieło zbawienia,

– analizuje swój udział we Mszy Świętej,

– określa, w jaki sposób powinniśmy modlić się,

– streszcza teksty źródłowe o modlitwie.

Uczeń:

– przyjmuje odpowiedzialność za pogłębianie przyjaźni z Panem Jezusem,

– wybiera sposób modlitwy o wzajemną miłość wśród ludzi,

dowodzi konieczności wypełniania przykazania miłości Boga i bliźniego,

– dowodzi potrzebę uczestnictwa we Mszy Świętej,

– wybiera sposób okazywania wdzięczności Panu Jezusowi za Jego obecność we Mszy Świętej,

– podaje, kto przyczynił się do rozpowszechnienia nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa,

– przyjmuje odpowiedzialność za umacnianie więzi z Panem Jezusem,

– określa sposoby wyrażania wdzięczności Panu Jezusowi za dzieło zbawienia,

– przyjmuje odpowiedzialność za okazywanie wdzięczności Panu Jezusowi za dzieło zbawienia.

– wskazuje, że w modlitwie jednoczymy się z Panem Jezusem,

planuje systematyczną modlitwę.

II.                 Poznaję Boga

 

Uczeń:

– nazywa Boga Stworzycielem,

– wyjaśnia słowo „stworzyć”,

– podaje, że Bóg jest Stwórcą świata duchowego,

– podaje, że Bóg powołuje człowieka do przyjaźni,

– identyfikuje Pismo Święte ze słowem Bożym,

– podaje, kto jest autorem Pisma Świętego,

– określa, do kogo jest skierowane Pismo Święte,

– nazywa części Pisma Świętego,

– określa, że wszystkie księgi Pisma Świętego stanowią jedność,

wymienia okoliczności, w jakich słuchamy słowa Bożego,

streszcza przypowieść o siewcy,

– podaje znaczenie słowa „Ewangelia”,

– wylicza autorów Ewangelii,

– ilustruje dobry uczynek względem bliźniego.

Uczeń:

– streszcza biblijny tekst o stworzeniu świata,

– streszcza sceny biblijne z udziałem aniołów,

– uzasadnia potrzebę wdzięczności Bogu za aniołów, – streszcza biblijny opis mówiący o stworzeniu człowieka,

– uzasadnia, dlaczego Pismo Święte jest nazywane księgą miłości Boga do człowieka,

wylicza Księgi Nowego Testamentu,

wymienia skróty niektórych ksiąg biblijnych,

ilustruje przypowieść o siewcy,

wyjaśnia potrzebę uważnego słuchania słowa Bożego,

– objaśnia, w jakiej postawie słuchamy i czytamy Ewangelię podczas Mszy Świętej,

– streszcza fragment Ewangelii o powtórnym przyjściu Chrystusa,

– uzasadnia potrzebę okazywania miłości bliźnim.

Uczeń:

– wymienia etapy stwarzania świata według Księgi Rodzaju,

– redaguje modlitwę do Anioła Stróża,

– wskazuje sposoby okazywania przyjaźni Panu Bogu,

– podaje nazwy wybranych ksiąg Pisma Świętego i ich autorów,

– wyjaśnia, w jaki sposób powstawała księga Pisma Świętego,

– streszcza naukę św. Pawła o słowie Bożym (1Tes 2,13),

– wyjaśnia, na czym polega jedność Pisma Świętego,

– klasyfikuje wydarzenia biblijne Starego i Nowego Testamentu,

  podaje zasady korzystania z Pisma Świętego,

uzasadnia potrzebę szacunku wobec Pisma Świętego,

wylicza, z jakich elementów składa się liturgia słowa,

– wymienia etapy formowania się Ewangelii,

– wymienia wydarzenia biblijne, w których Bóg objawiał się człowiekowi,

– identyfikuje czas Sądu Ostatecznego z przyjściem Chrystusa w chwale,

– wyjaśnia, w jaki sposób Bóg objawia swoją chwałę.

Uczeń:

– wybiera sposoby troski o świat stworzony,

– planuje troskę o stworzony świat,

– nazywa anioły duchami czystymi,

– wyjaśnia sens słów: „obraz i podobieństwo Boże”,

– określa, na czym polega podobieństwo człowieka do Boga,

– uzasadnia potrzebę poznawania Objawienia Bożego,

– stosuje odpowiednie zasady przy samodzielnym posługiwaniu się Pismem Świętym,

– wnioskuje, że jedność Pisma Świętego wynika z Objawienia Bożego,

– planuje czytanie i rozważanie słowa Boże,

– wskazuje na potrzebę częstego korzystania z Pisma

Świętego i rozważania jego słów,

– wybiera sposoby okazywania wdzięczności Bogu za Jego słowo,

– wskazuje na związek Pisma Świętego z życiem,

– planuje częstą lekturę Pisma Świętego

wskazuje prawidłowo: tytuł, rozdział i werset w perykopie biblijnej,

uzasadnia związek między słuchaniem słowa Bożego i właściwą postawą życia,

– charakteryzuje poszczególnych Ewangelistów,

– planuje żyć Ewangelią na co dzień,

– planuje w życiu kierować się przykazaniem miłości.

III.               Pytam, w co wierzę

 

Uczeń:

– definiuje słowa: miłosierdzie, sprawiedliwość, przebaczenie, skrucha, żal,

– podaje, w jakim sakramencie spotykamy się z miłosiernym Bogiem Ojcem,

– podaje, że wiara jest warunkiem zbawienia,

– identyfikuje postać biblijnego Tobiasza z człowiekiem wiernym Bogu i miłosiernym wobec bliźnich,

– ilustruje, w jaki sposób można okazać pomoc bliźnim,

– streszcza opowiadanie biblijne o Danielu,

– wymienia, cechy rodziny Machabeuszy,

– ilustruje, w jaki sposób może dawać świadectwo wiary,

– wyjaśnia znaczenie słowa: Adwent,

– nazywa Jana Chrzciciela poprzednikiem Zbawiciela,

– opowiada o wydarzeniu Zwiastowania,

– podaje, że Maryja jest najdoskonalszym przykładem wiary,

– opowiada o narodzeniu Pana Jezusa,

– streszcza biblijny opis męczeńskiej śmierci św. Szczepana,

– podaje, że Trzej Mędrcy ze Wschodu oddali cześć Panu Jezusowi,

– wymienia imiona Trzech Mędrców ze Wschodu,

– podaje, że wiarą odpowiadamy na miłość Pana Boga.

Uczeń:

– wyjaśnia, dlaczego Boga nazywamy miłosiernym Ojcem,

– definiuje słowo: „wiara”,

– streszcza tekst biblijny: Mt 16,13-19,

– ilustruje, co może uczynić, by wzrastać w wierze,

– objaśnia, w jaki sposób Tobiasz okazywał wierność Bogu i miłość bliźnim,

– wyjaśnia, dlaczego Daniel jest przykładem silnej wiary w Boga,

– streszcza wydarzenie biblijne o rodzinie Machabeuszy,

– wskazuje, że Machabeusze byli wierni Bogu aż do śmierci,

– opowiada o cudzie uzdrowienia sługi setnika,

– definiuje słowo: „cud”,

– rysuje symbole adwentowe,

– streszcza tekst biblijny zapowiadający narodziny Jana Chrzciciela,

– wylicza modlitwy, w których rozważamy wydarzenie Zwiastowania,

– wyjaśnia, jak należy przygotować się na spotkanie z Jezusem w Eucharystii,

– rysuje symbole świąt Bożego Narodzenia,

– podaje okoliczności męczeńskiej śmierci św. Szczepana,

– wyjaśnia, dlaczego św. Szczepan poniósł śmierć męczeńską,

– ilustruje przykłady świadectwa wiary,

– stosuje poprawnie określenia: świadectwo wiary, męczennik,

– wylicza dary, jakie Trzej Mędrcy ze Wschodu złożyli Panu Jezusowi,

– streszcza ewangeliczny opis pokłonu Trzech Mędrców ze Wschodu,

– objaśnia, jak wzmacniać swoją wiarę,

– używa poprawnie terminu: „wiara żywa”.

Uczeń:

– charakteryzuje warunki sakramentu pokuty,

– uzasadnia potrzebę żalu i skruchy za popełnione zło,

– określa, jak postępuje człowiek wierny Bogu,

– określa, jaki powinien być człowiek wierny Bogu,

– wybiera sposoby służenia innym,

– wylicza przymioty wiary,

– wyjaśnia, czego uczy heroiczna wiara Machabeuszy,

– objaśnia, w którym momencie Mszy Świętej wypowiadamy słowa setnika: „Panie, nie jestem godzien”,

– charakteryzuje wiarę setnika,

– określa, jakim czasem jest Adwent dla każdego z nas,

– identyfikuje Jana Chrzciciela z ostatnim prorokiem Starego Testamentu, który przygotowywał ludzi na przyjście Zbawiciela,

– wyjaśnia, w jaki sposób powinniśmy przyjmować słowo Boże,

– określa, dlaczego powinniśmy wierzyć Bożemu słowu,

– objaśnia sposoby okazywania posłuszeństwa woli Bożej,

– uzasadnia potrzebę właściwego przygotowania się do spotkania z Jezusem w czasie Bożego Narodzenia,

– wylicza znane tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia,

– wyjaśnia znaczenie narodzenia Pana Jezusa dla człowieka wierzącego,

– wskazuje na potrzebę podtrzymywania tradycji i obrzędów świątecznych w rodzinach,

– charakteryzuje postać św. Szczepana,

– objaśnia, co oznaczają poszczególne dary złożone przez Trzech Mędrców,

– wyjaśnia, dlaczego Święto Trzech Króli nazywamy też uroczystością Objawienia Pańskiego,

– określa swoje zadania wypływające z wiary.

Uczeń:

– planuje systematyczne korzystanie z sakramentu pokuty,

– proponuje sposoby troski o rozwój wiary,

– redaguje modlitwę dziękczynną za łaskę wiary,

– analizuje motywy, dla których Tobiasz narażał swoje życie,

– stosuje zasady wiary w Boga w swoim życiu,

dowodzi konieczności troski o rozwój wiary i jej umocnienie,

– określa, na czym polega „żywa wiara”,

– planuje sposoby umocnienia własnej wiary,

– dowodzi, że wiara jest podstawą życia chrześcijańskiego,

planuje modlitwę o wzrost wiary,

– przyjmuje odpowiedzialność za przyjęte słowo Boże,

– wybiera sposób naśladowania Maryi,

dowodzi konieczności troski o wzrost wiary,

– ocenia swoją postawę wobec Boga w codziennym życiu,

– planuje przeżyć święta Bożego Narodzenia w duchu chrześcijańskiej miłości i radości,

– planuje udział w obchodach święta św. Szczepana,

– dowodzi o potrzebie dawania świadectwa wiary,

– wybiera sposób modlitwy za misjonarzy,

– planuje modlitwę w intencji misji,

– wybiera sposób wzmocnienia swojej wiary.

 

IV.               Uczę się kochać Pana Boga i ludzi

 

Uczeń:

– identyfikuje Dekalog z przykazaniami Bożymi,

– definiuje termin: przymierze,

– ilustruje treść jednego z przykazań Bożych,

– definiuje słowo „cud”,

– podaje, że Pan Jezus wzywa nas do głoszenia Jego nauki,

– rozróżnia uczynki miłosierdzia,

– rysuje jeden z uczynków miłosierdzia,

– streszcza tekst biblijny opowiadający o wydarzeniu Ostatniej Wieczerzy,

– streszcza tekst biblijny, opisujący wydarzenie umycia nóg Apostołom przez Pana Jezusa,

– streszcza tekst biblijny opowiadający o modlitwie Pana Jezusa w Ogrójcu,

– streszcza tekst biblijny, mówiący o śmierci Pana Jezusa.

Uczeń:

– wyjaśnia, na czym polegało przymierze zawarte z Mojżeszem,

– objaśnia treść Dekalogu,

– opowiada o zawarciu przymierza na górze Synaj,

– podaje, że Maryja wzywa nas do wypełniania woli Pana Jezusa,

– wyjaśnia termin: apostolstwo,

– rysuje jeden z uczynków miłosierdzia,

– wymienia sakramenty ustanowione podczas Ostatniej Wieczerzy,

– nazywa Eucharystię ucztą miłości,

– wymienia przymioty służby,

– wyjaśnia treść przykazania miłości,

– podaje, że powinniśmy wypełniać wolę Bożą w codziennym życiu,

– wyjaśnia słowa modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu,

– określa, co znaczy pełnić wolę Boga,

– wskazuje przykłady pełnienia woli Boga w codziennym życiu,

– podaje, że śmierć Pana Jezusa na krzyżu jest wyrazem największej miłości Boga do człowieka.

Uczeń:

– charakteryzuje, czym są przykazania Boże dla ludzi,

– wskazuje przykazania odnoszące się do Boga i do bliźniego,

– wybiera sposób realizacji przykazań Bożych,

– wyjaśnia, czego zapowiedzią było przymierze zawarte z Izraelitami,

– wyjaśnia słowa Maryi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”,

– określa, kiedy człowiek pełni wolę Boga,

– opowiada o powołaniu uczniów i wybraniu apostołów,

– wskazuje, że uczynki miłosierdzia są znakiem miłości wobec człowieka i Boga,

– wybiera sposoby okazania wdzięczności Jezusowi za dar Eucharystii,

– uzasadnia potrzebę modlitwy za kapłanów,

– określa, jak naśladować Pana Jezusa, który jest wzorem służebnej miłości bliźniego,

– wskazuje sposoby wypełniania przykazania miłości w codziennym życiu,

– wskazuje, w których słowach Modlitwy Pańskiej prosimy Boga o to, abyśmy potrafili pełnić Jego wolę,

– wybiera sposoby okazywania wdzięczność Panu Jezusowi za Jego miłość o dar odkupienia.

 

 

 

Uczeń:

– uzasadnia potrzebę wypełniania przykazań Bożych,

– dowodzi odpowiedzialności wynikającej z przymierza chrztu świętego,

– uzasadnia, że wypełnianie przykazań jest wyrazem wiary i posłuszeństwa Bogu,

– przyjmuje odpowiedzialność za wypełnianie woli Bożej,

  wybiera sposoby apostołowania w świecie,

– proponuje modlitwę dziękczynną za dar bycia uczniem Jezusa,

– wybiera sposoby realizacji Chrystusowej nauki poprzez uczynki miłosierdzia,

– przyjmuje odpowiedzialność za właściwe uczestnictwo w Eucharystii,

– przyjmuje odpowiedzialność za wypełnianie przykazania miłości,

– wylicza uczynki miłosierdzia względem ciała i względem duszy,

– redaguje modlitwę do Boga Ojca,

– dowodzi, że śmierć Pana Jezusa jest wyrazem miłości Boga do każdego człowieka.

 

V.                  Z Jezusem jestem w drodze do Boga Ojca

 

Uczeń:

– streszcza tekst biblijny, opowiadający o zmartwychwstaniu Pana Jezusa,

– ilustruje wydarzenie zmartwychwstania Pana Jezusa,

– podaje, że Pan Jezus jest przewodnikiem w drodze do Boga Ojca,

– podaje, że Zmartwychwstały Pan Jezus ukazywał się Apostołom,

– streszcza tekst biblijny, opisujący spotkanie Zmartwychwstałego Jezusa z Apostołami,

– streszcza biblijny opis ustanowienia Eucharystii,

– wyjaśnia, czym jest Eucharystia,

– podaje, że Jezus Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem w dążeniu do życia wiecznego,

– streszcza tekst biblijny: J 14,1-6,

– podaje, że świadcząc o Panu Jezusie, wypełniamy Jego nakaz misyjny,

– opowiada o Wniebowstąpieniu Pana Jezusa,

– stwierdza, że niebo jest ostatecznym celem człowieka,

– podaje, że Pan Jezus zesłał Ducha Świętego,

– rysuje symbole Ducha Świętego,

określa modlitwę „Ojcze nasz” jako rozmowę z kochającym Bogiem Ojcem,

wskazuje Autora „Modlitwy Pańskiej”,

– podaje, że modlitwa jest wyrazem wiary, nadziei i miłości,

– podaje, że Bóg troszczy się o każdego człowieka,

– definiuje, czym jest Opatrzność Boża,

– podaje, że Jezus Chrystus pomaga przezwyciężać trudności,

– podaje, że słowo Boże jest podstawą życia chrześcijańskiego,

– klasyfikuje, które sakramenty można przyjąć tylko raz, a które można przyjmować wielokrotnie,

identyfikuje Najświętszy Sakrament z Ciałem i Krwią Pana Jezusa,

– podaje, że uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa jest nazywana Bożym Ciałem.

– podaje, że w czasie wakacji powinniśmy żyć w jedności z Panem Bogiem,

– wyjaśnia, o czym nie wolno zapomnieć w czasie wakacji,

wskazuje, że wakacje są czasem wolnym danym nam od Boga.

Uczeń:

– nazywa Wielkanoc najważniejszym świętem chrześcijan,

– definiuje słowo: „Pascha”,

– przytacza słowa Pana Jezusa skierowane do świętego Tomasza,

– podaje, kiedy Pan Jezus ustanowił sakrament Eucharystii,

– wyjaśnia, dlaczego Jezusa nazywamy Drogą, Prawdą i Życiem,

– określa, co należy czynić, by osiągnąć życie wieczne,

– wyjaśnia, dlaczego misje są jednym z najważniejszych zadań Kościoła,

– określa, na czym polega misyjna działalność Kościoła,

  podaje, że Pan Jezus pomaga nam osiągnąć wieczne szczęście w niebie,

– wyjaśnia, dlaczego Pan Jezus wstąpił do nieba,

– identyfikuje ogniste języki, wiatr i gołębicę z Duchem Świętym,

– opisuje działanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy,

podaje, że „Modlitwa Pańska jest wzorem modlitwy chrześcijanina”,

wymienia prośby zawarte w „Modlitwie Pańskiej”,

objaśnia, dlaczego modlitwę „Ojcze nasz” nazywamy „Modlitwą Pańską”,

wyjaśnia, dlaczego „Modlitwa Pańska” jest wzorem modlitwy chrześcijanina,

– definiuje, czym jest modlitwa wstawiennicza,

– określa sens i wartość modlitwy,

– używa poprawnie terminu: Opatrzność Boża,

– stwierdza, że Bóg czuwa nad każdym stworzeniem,

– przytacza tekst biblijny: Mt 11,28,

– stwierdza, że każdą trudność łatwiej przetrwać z Chrystusem,

streszcza przypowieść o domu na skale,

określa, jak postępuje człowiek roztropny,

– wyjaśnia znaczenie przypowieści o winnym krzewie,

– definiuje, czym są sakramenty,

– wymienia sakramenty święte,

przytacza słowa Pana Jezusa z Ostatniej Wieczerzy, odnoszące się do Najświętszego Sakramentu,

streszcza tekst biblijny, mówiący o ustanowieniu Eucharystii,

objaśnia, gdzie może spotkać się z Panem Bogiem w czasie wakacji.

Uczeń:

– wyjaśnia, na czym polega świętowanie Wielkanocy,

– opowiada o liturgii Wigilii Paschalnej,

– określa, jakimi słowami Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty,

– określa, jaką obietnicę dał Pan Jezus tym, którzy będą spożywać Jego Ciało,

– wybiera sposób, by podziękować Panu Jezusowi za dar Eucharystii,

– uzasadnia, że przez zaufanie Chrystusowi można osiągnąć niebo,

– przytacza słowa Pana Jezusa – Mt 28,19-20, nazywane nakazem misyjnym,

– wybiera sposób zaangażowania się w sprawy misji,

– streszcza tekst biblijny, mówiący o Zesłaniu Ducha Świętego,

charakteryzuje poszczególne prośby „Modlitwy Pańskiej”,

– redaguje krótką modlitwę,

– streszcza biblijny tekst, mówiący o uwolnieniu św. Piotra z więzienia,

– objaśnia, w jaki sposób Bóg troszczy się o człowieka,

– wybiera sposoby okazywania wdzięczności Bogu za opiekę,

– rysuje, w jaki sposób okazuje wdzięczność Bogu za Jego opiekę,

– wyjaśnia, dlaczego wszelkie trudności trzeba powierzyć Chrystusowi,

wyjaśnia, co oznacza sformułowanie „dom zbudowany na skale” w odniesieniu do życia chrześcijanina,

dowodzi, że chrześcijanin powinien swoje życie budować na fundamencie słowa Bożego,

– określa sakramenty święte jako drogę życia i świętości,

wyjaśnia znaczenie uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa dla chrześcijanina,

wskazuje na potrzebę adoracji Najświętszego Sakramentu,

wybiera sposób realizacji przyrzeczeń wakacyjnych,

uzasadnia potrzebę modlitwy w czasie wakacji.

Uczeń:

– charakteryzuje postawę człowieka wierzącego w Jezusa Zmartwychwstałego,

– planuje systematyczny udział we Mszy Świętej,

– uzasadnia, że Msza Święta jest najważniejszym spotkaniem chrześcijanina z Jezusem Zmartwychwstałym,

– planuje spotykać się z Panem Jezusem w Eucharystii,

– dowodzi, że Eucharystia jest dla chrześcijanina zadatkiem życia wiecznego,

– planuje częste i pełne uczestnictwo we Mszy Świętej,

– planuje spełnianie dobrych uczynków w codziennym życiu,

– projektuje plakat pod hasłem: Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem,

– ocenia swoją postawę w świetle nakazu misyjnego,

– redaguje modlitwę w intencji misjonarzy,

– wskazuje na postawę wdzięczności Panu Jezusowi za Jego pomoc w naszym dążeniu do nieba,

– planuje osobistą modlitwę do Ducha Świętego,

– określa sposoby współpracy z Duchem Świętym,

ocenia swoją postawę w czasie modlitwy,

– planuje modlitwę dziękczynną za Bożą opiekę,

– redaguje modlitwę o pomoc Boga w rozwiązywaniu problemów,

planuje roztropne postępowanie, oparte o słowo Boże,

– planuje częste korzystanie z sakramentów świętych,

planuje swój udział w procesji Bożego Ciała,

planuje wakacyjne spotkania ze Stwórcą.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć