język polski język angielski historia przyroda matematyka informatyka muzyka plastyka technika religia wychowanie fizyczne

klasa 4

technika

 

 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu - Zajęcia techniczne (klasa4)

Podczas ustalania oceny z techniki szczególną uwagę zwraca się na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Oprócz wiedzy i umiejętności równie ważna jest pozytywna postawa wobec przedmiotu. Składają się na nią: aktywne uczestnictwo w zajęciach, przynoszenie na lekcje odpowiednich materiałów i przyborów, przestrzeganie zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami, efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na prace techniczne, a także zachowywanie porządku w swoim miejscu pracy – zarówno podczas zajęć, jak i po ich zakończeniu.

Uczeń ma prawo bez żadnych konsekwencji 1 raz w semestrze:

- być nieprzygotowanym do zajęć (brak zeszytu przedmiotowego, podręcznika lub wiedzy z trzech ostatnich tematów)

- nie mieć pracy domowej;

- nie posiadać materiałów plastycznych zapowiedzianych wcześniej przez nauczyciela, a potrzebnych do wykonania pracy plastycznej.

Oceniana jest aktywność ucznia na lekcji (za 5 tzw. ”+” otrzymuje ocenę bardzo dobrą) oraz wiedza ucznia z zakresu przerabianych treści edukacyjnych poprzez kartkówki (które mogą być niezapowiedziane) z trzech ostatnich tematów, a także odpowiedzi ustne. Uczeń zobowiązany jest do posiadania oraz prowadzenia zeszytu przedmiotowego.

 

Wymagania konieczne (K) na ocenę dopuszczającą:

·        Wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności

·        wymienia zasady bezpiecznego używania narzędzi i urządzeń w pracowni technicznej

·        wymienia rodzaje znaków drogowych i opisuje ich kolor oraz kształt

·        prawidłowo organizuje miejsce pracy

·        opisuje prawidłowy sposób przechodzenia przez jezdnię na przejściach dla pieszych z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji

·        analizuje prawa i obowiązki pieszych

·        opisuje prawidłowy sposób poruszania się po drogach w obszarze niezabudowanym

·        wymienia najczęstsze przyczyny wypadków powodowanych przez pieszych

·        wymienia numery telefonów alarmowych

·        wymienia warunki niezbędne do zdobycia karty rowerowej

·        wymienia nazwy elementów obowiązkowego wyposażenia roweru

·        opisuje, w jaki sposób należy przygotować rower do jazdy

·        rozróżnia poszczególne rodzaje znaków drogowych

·        omawia sposób poruszania się rowerzysty po chodniku i jezdni

·        dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

·        zna zasady BHP na stanowisku pracy

·        wymienia kolejne czynności rowerzysty włączającego się do ruchu

·        określa, w jaki sposób kierowany jest ruch na skrzyżowaniu

·        podaje zasady pierwszeństwa pojazdów na różnych skrzyżowaniach

·        podaje zasady zapewniające rowerzyście bezpieczeństwo na drodze

·        wyjaśnia terminy: recykling, segregacja opadów, surowce

·        organiczne, surowce wtórne

·        określa rolę segregacji odpadów

 

Wymagania podstawowe (P) na ocenę dostateczną (K+P)

·        Wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

·        przestrzega zasad BHP na stanowisku pracy

·        wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom w szkole

·        omawia procedurę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

·        odczytuje informacje przedstawione na znakach drogowych i stosuje się do nich w praktyce

·        wymienia kolejność działań i szacuje czas ich trwania

·        dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy

·        przewiduje skutki działania technicznego

·        przedstawia zasadę działania sygnalizatorów na przejściach dla pieszych

·        ocenia bezpieczeństwo pieszego w różnych sytuacjach na przejściach przez jezdnię i wskazuje możliwe zagrożenia

·        omawia znaczenie wybranych znaków dotyczących pieszych

·        ustala, jak należy zachować się w określonych sytuacjach na drodze, aby nie doszło do wypadku

·        wyjaśnia, jak prawidłowo wezwać służby ratownicze na miejsce wypadku

·        demonstruje, jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej w razie wypadku

·        opisuje właściwy sposób ruszania rowerem z miejsca

·        omawia sposoby konserwacji poszczególnych elementów roweru

·        określa, od czego zależy częstotliwość przeprowadzania konserwacji roweru i jak wpływa ona na bezpieczeństwo podczas jazdy

·        wyjaśnia, o czym informują określone znaki

·        opisuje, w jaki sposób powinni zachować się uczestnicy ruchu sytuacjach na drodze

·        samodzielnie realizuje zaplanowany wytwór techniczny

·         omawia właściwy sposób wykonywania skrętu w lewo oraz w prawo na skrzyżowaniu na jezdni jedno- i dwukierunkowej

·        prawidłowo wykonuje manewry wymijania, omijania, wyprzedzania i zawracania

·        wyjaśnia znaczenie poszczególnych gestów osoby kierującej ruchem

·        przedstawia kolejność przejazdu poszczególnych pojazdów przez skrzyżowania różnego typu

·        opisuje sposób zachowania rowerzysty w określonych sytuacjach drogowych

·        omawia, w jaki sposób każdy człowiek może przyczynić się do dbania o środowisko naturalne i racjonalnie gospodarować materiałami

·        prawidłowo segreguje odpady

·        wyjaśnia, jak postępować z wytworami techniki, szczególnie zużytymi

 

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R)

·        Poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie wykonuje, typowe zadania teoretyczne i praktyczne. 

·        przestrzega regulaminu pracowni technicznej

·        wyjaśnia znaczenia znaków bezpieczeństwa (piktogramów) 

·        wylicza elementy budowy drogi

·        wykonuje zaprojektowane przez siebie przedmioty

·        właściwie dobiera narzędzia do obróbki papieru

·        formułuje reguły bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię

·        wskazuje różnice między drogą w obszarze zabudowanym i niezabudowanym

·        omawia znaczenie odblasków

·        uzasadnia konieczność noszenia odblasków

·        omawia zasady przechodzenia przez tory kolejowe z zaporami i bez zapór oraz przez torowisko tramwajowe z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji

·        określa, które elementy należą do dodatkowego wyposażenia roweru

·        wyjaśnia, jak regulować poszczególne układy konstrukcji roweru

·        wyjaśnia zasady pierwszeństwa obowiązujące na drogach dla rowerów

·        prezentuje, jak powinien się zachować rowerzysta w określonych sytuacjach na skrzyżowaniu

·        wylicza nazwy elementów wyposażenia rowerzysty zwiększających jego bezpieczeństwo na drodze

·        wymienia nazwy czynności będących najczęstszymi przyczynami wypadków z udziałem rowerzystów

·        wyjaśnia znaczenie symboli ekologicznych stosowanych na opakowaniach produktów

·        analizuje rozkład jazdy

·        podaje znaczenie piktogramów

·        wyznacza trasę pieszej wycieczki

·        odczytuje informacje przekazywane przez znaki spotykane na kąpieliskach

 

Wymagania dopełniające (D) na ocenę bardzo dobrą (P+R+D)

·        Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, ujęte programem. Ma ciekawe pomysły techniczne, stosuje wiedzę w nowych sytuacjach do rozwiązywania problemów.

·        analizuje przebieg drogi ewakuacyjnej w szkole

·        opisuje różne rodzaje dróg

·        formułuje i uzasadnia ocenę gotowej pracy

·        posługuje się narzędziami do obróbki papieru zgodnie z ich przeznaczeniem

·        przewiduje skutki związane z nieprawidłowym sposobem poruszania się pieszych

·        ocenia, z jakimi zagrożeniami na drodze mogą zetknąć się piesi w obszarze niezabudowanym

·        określa, na jakich częściach ubrania pieszego najlepiej umieścić odblaski, aby był on widoczny na drodze po zmroku

·        projektuje element odblaskowy dla swoich rówieśników

·        rozróżnia typy rowerów

·        wyjaśnia zasady działania i funkcje poszczególnych układów w rowerze

·        omawia zastosowanie przerzutek

·        wyjaśnia, jak załatać dziurawą dętkę

·        wymienia sytuacje, w których rowerzysta może korzystać z chodnika i jezdni

·        planuje działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów powstających w domu

·        omawia sposoby zagospodarowania odpadów

·        formułuje zasady właściwego zachowania się w środkach komunikacji publicznej

·        na podstawie rozkładu jazdy wybiera najdogodniejsze połączenia między miejscowościami

·        planuje cel wycieczki i dobiera najlepszy środek transportu, korzystając z rozkładu jazdy

·        wykonuje przewodnik turystyczny po swojej okolicy i prezentuje występujące na tym obszarze atrakcje turystyczne

samodzielnie i w racjonalny sposób pakuje plecak

Celujący: otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności  znacznie wykraczające poza program nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Biegle posługuje się wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. Bardzo dokładnie i bezpiecznie wykonuje zadania techniczne. Wykonuje zadania o podwyższonych stopniu trudności lub jest laureatem konkursów międzyszkolnych – I, II, III miejsce lub powiatowych, rejonowych, wojewódzkich, ponda wojewódzkich – I, II, III miejsce lub wyróżnienie.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć