język polski język angielski historia przyroda matematyka informatyka muzyka plastyka technika religia wychowanie fizyczne

klasa 4

technika

 

 

 

 

Wymagania edukacyjne z przedmiotu - Zajęcia techniczne (klasa4)

Podczas ustalania oceny z techniki szczególną uwagę zwraca się na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Oprócz wiedzy i umiejętności równie ważna jest pozytywna postawa wobec przedmiotu. Składają się na nią: aktywne uczestnictwo w zajęciach, przynoszenie na lekcje odpowiednich materiałów i przyborów, przestrzeganie zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami, efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na prace techniczne, a także zachowywanie porządku w swoim miejscu pracy – zarówno podczas zajęć, jak i po ich zakończeniu.

Uczeń ma prawo bez żadnych konsekwencji 1 raz w semestrze:

- być nieprzygotowanym do zajęć (brak zeszytu przedmiotowego, podręcznika lub wiedzy z trzech ostatnich tematów)

- nie mieć pracy domowej;

- nie posiadać materiałów plastycznych zapowiedzianych wcześniej przez nauczyciela, a potrzebnych do wykonania pracy plastycznej.

Oceniana jest aktywność ucznia na lekcji (za 5 tzw. ”+” otrzymuje ocenę bardzo dobrą) oraz wiedza ucznia z zakresu przerabianych treści edukacyjnych poprzez kartkówki (które mogą być niezapowiedziane) z trzech ostatnich tematów, a także odpowiedzi ustne. Uczeń zobowiązany jest do posiadania oraz prowadzenia zeszytu przedmiotowego.

 

Wymagania konieczne (K) na ocenę dopuszczającą

- Wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

- zna podstawowe terminy związane z częściami drogi: przejście dla pieszych, jezdnia, chodnik, droga dla rowerów

- zna ogólne pojęcie bezpiecznego poruszania się po drodze;

- wie co to jest drogowskaz

- orientuje się czym jest rozkład jazdy

- wie, jakie znaki drogowe są szczególnie ważne dla pieszych,

– zna rodzaje przejść przez jezdnie i ich oznakowania,

zna zasady przechodzenia przez jezdnie w miejscach wyznaczonych i nieoznakowanych,

wie, co to znaczy być widzianym,

zna elementy odblaskowe i umie je stosować,

rozpoznaje znaki drogowe występujące w pobliżu przystanków komunikacji publicznej

zna zasady właściwego wsiadania i wysiadania oraz bezpiecznego oddalania się z przystanku,

– zna zasady właściwego wsiadania i wysiadania z samochodu,

zna zasady bezpiecznego zachowania nad wodą i na wodzie,

zna ogólne zasady użytkowania roweru,

wykonuje proste czynności związane z obsługą roweru,

zna sygnały i znaki drogowe ważne dla pieszych i rowerzystów,

wie, kto ma pierwszeństwo na prostym odcinku drogi,

zna zasady postępowania w razie uczestnictwa w wypadku lub jego zauważenia,

 

 

Wymagania podstawowe (P) na ocenę dostateczną (K+P)

- Wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

zna zasady ruchu prawostronnego, szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania,

wymienia rodzaje dróg i rozpoznaje ich elementy,

rozumie potrzebę stosowania środków ostrożności podczas prowadzenia psów na drodze,

identyfikuje sygnały dawane przez policjanta kierującego ruchem,

rozumie hierarchię ważności norm, znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,

zna znaki i sygnały drogowe związane z bezpieczeństwem na przejazdach tramwajowych i kolejowych,

zna zasady przechodzenia przez skrzyżowania, przejazdy tramwajowe i kolejowe,

rozpoznaje pojazdy uprzywilejowane w ruchu drogowym,

zna zasady poruszania się po drogach przy złej widoczności,

odczytuje informacje z rozkładów jazdy na przystankach,

zna zasady bezpiecznego oczekiwania na przystanku,

wie o zagrożeniach mienia w środkach komunikacji publicznej,

–wie, jakie prawa i obowiązki ma pasażer komunikacji publicznej oraz uczeń korzystający z autobusu szkolnego,

zna obowiązki pasażera samochodu osobowego,

wymienia zachowania pasażera, które przeszkadzają kierującemu samochodem

zna przeznaczenie rozkładów jazdy,

identyfikuje znaki turystyczne,

czyta drogowskazy,

zna zasady bezpiecznego zachowania na szlakach turystycznych,

wie, w jaki sposób są oznaczone trasy narciarskie,

–zna telefony alarmowe i sposoby wzywania pomocy

rozpoznaje elementy obowiązkowego wyposażenia roweru,

zna warunki uzyskania karty rowerowej,

poprawnie wykonuje zadania praktyczne z techniki jazdy rowerem,

zna znaczenie używania kasku rowerowego, odpowiedniego ubrania i elementów odblaskowych,

wymienia miejsca na drogach publicznych, wydzielone do jazdy rowerem,

identyfikuje znaki i sygnały drogowe dla rowerzystów,

zna zasady poruszania się po drogach rowerowych,

wyjaśnia, na czym polegają poszczególne manewry,

odczytuje znaki drogowe związane z wykonywaniem manewrów,

zna znaki pionowe i poziome związane z udzielaniem pierwszeństwa przejazdu,

zna rodzaje skrzyżowań i obowiązujące na nich zasady pierwszeństwa przejazdu,

rozpoznaje sygnały i znaki drogowe na przejazdach kolejowych i tramwajowych,

zna przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez rowerzystów

wie, co to są czynności natychmiastowe,

wie, jak się zachować wobec osoby przytomnej lub nieprzytomnej,

wie, dlaczego stosuje się rękawiczki ochronne podczas udzielania pierwszej pomocy,

zna numery telefonów alarmowych,

umie wezwać pomoc i udzielić wyczerpujących informacji o zdarzeniu,

zna podstawowe wyposażenie apteczki pierwszej pomocy,

–zna sposoby ochrony młodszych dzieci przed nieszczęśliwymi wypadkami

 

 

 

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R)

- Poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie wykonuje, typowe zadania teoretyczne i praktyczne.  

uzasadnia potrzebę ustanowienia zasad w ruchu drogowym,

stosuje w życiu codziennym zasadę ruchu prawostronnego,

wskazuje miejsca i okoliczności, w których mają zastosowanie zasady szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania,

charakteryzuje drogę w mieście i na wsi,

rozumie kod graficzny znaków drogowych (kolor i kształt),

przewiduje skutki nieprzestrzegania hierarchii ważności norm, znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,

klasyfikuje przejścia przez jezdnię w odniesieniu do bezpieczeństwa pieszych,

rozpoznaje różne rodzaje skrzyżowań i ich oznakowania,

poprawnie interpretuje i stosuje się do znaków i sygnałów na przejazdach tramwajowych i kolejowych,

wyodrębnia elementy odróżniające pojazdy uprzywilejowane w ruchu od innych pojazdów,

stosuje zasady bezpiecznego zachowania na drodze przy złej widoczności,

wyjaśnia, gdzie, kiedy, jak i dlaczego należy nosić elementy odblaskowe,

posługuje się mapą komunikacyjną i planem miasta,

umie zabezpieczyć własne mienie przed kradzieżą w czasie podróży,

stosuje na co dzień zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania w miejscach publicznych,

przewiduje zagrożenia wynikające z niewłaściwego wsiadania lub wysiadania z samochodu,

wyjaśnia znaczenie stosowania w pojazdach pasów bezpieczeństwa oraz fotelików ochronnych,

stosuje zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania w samochodzie

  czyta rozkłady jazdy, rozumie oznaczenia i informacje podawane na szlakach turystycznych,

czyta mapy i przewodniki turystyczne,

stosuje zasady bezpieczeństwa związane z turystyką,

wyjaśnia skróty GOPR i WOPR,

planuje podstawowe wyposażenie apteczki turysty,

umie przedstawić algorytm postępowania w razie nieszczęśliwego wypadku

zna informacje zawarte w instrukcji obsługi roweru i umie z nich korzystać,

rozumie działanie przekładni łańcuchowej,

rozumie konieczność doskonalenia techniki jazdy rowerem,

jeździ rowerem w kasku ochronnym,

charakteryzuje drogi rowerowe, zgodnie z ich oznakowaniem,

stosuje wymaganą ostrożność na przejazdach dla rowerzystów,

prezentuje właściwy sposób wykonania poszczególnych manewrów,

rozróżnia rodzaje, kształty i barwy znaków drogowych,

przyporządkowuje treść znaku do danej sytuacji drogowej,

rozpatruje zasady pierwszeństwa przejazdu zgodnie z hierarchią postępowania w ruchu drogowym,

przewiduje zagrożenia wynikające z niestosowania się do znaków drogowych,

analizuje okoliczności i sytuacje mogące zagrażać bezpieczeństwu rowerzystów oraz innych uczestników ruchu drogowego

analizuje przyczyny wypadków i sposoby zapobiegania im,

potrafi ocenić sytuację na miejscu wypadku i swoje możliwości udzielenia pomocy,

umie zabezpieczyć miejsce wypadku,

umie udzielić pierwszej pomocy w drobnych urazach,

umie wskazać zagrożenia bezpieczeństwa młodszych dzieci

 

 

 

Wymagania dopełniające (D) na ocenę bardzo dobrą (P+R+D)

- Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, ujęte programem. Ma ciekawe pomysły techniczne, stosuje wiedzę w nowych sytuacjach do rozwiązywania problemów.

wyjaśnia, jak należy rozumieć zasadę ograniczonego zaufania w ruchu drogowym,

klasyfikuje niebezpieczne zachowania pieszych, mogące być przyczyną wypadków drogowych,

planuje sposoby poprawy bezpieczeństwa pieszych na drodze,

przewiduje zagrożenia i wybiera bezpieczne przejścia przez jezdnie,

wskazuje i omawia przykłady stosowania zasady szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania przy przechodzeniu przez jezdnie,

wyjaśnia konieczność ustępowania pierwszeństwa przejazdu pojazdom uprzywilejowanym w ruchu drogowym,

planuje sposoby poprawy bezpieczeństwa pieszych na drodze w trudnych warunkach atmosferycznych i przy złej widoczności,

planuje bezpieczną i najkrótszą trasę do wyznaczonego celu podróży,

stosuje środki ostrożności w kontaktach z obcymi w miejscach publicznych,

w czasie podróży środkami komunikacji publicznej i indywidualnej klasyfikuje zachowania pieszych i kierowców w odniesieniu do zagrożenia bezpieczeństwa

proponuje, jak zachęcać do dbania o przystanki komunikacji zbiorowej oraz środki transportu publicznego,

planuje bezpieczną trasę wycieczkową, dostosowaną do możliwości wszystkich jej uczestników,

wyjaśnia, na czym polega praca służb ratowniczych,

analizuje zachowania narciarzy mogące zagrażać bezpieczeństwu własnemu i innych miłośników tego sportu,

udziela pomocy w razie nieszczęśliwego wypadku

przewiduje zagrożenia wynikające z jazdy niesprawnym rowerem,

planuje dodatkowe wyposażenie roweru i rowerzysty, zwiększające jego bezpieczeństwo na drodze,

potrafi zaprojektować sposób doskonalenia jazdy rowerem i zachęca do tego innych,

formułuje problem wspólnego korzystania z dróg rowerowych przez pieszych i rowerzystów,

przewiduje zagrożenia wynikające z niewłaściwego wykonywania manewrów,

selekcjonuje zachowania pieszych i rowerzystów zagrażające ich bezpieczeństwu w pobliżu przejazdów kolejowych i tramwajowych

poprawnie interpretuje znaczenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego,

podejmuje działania związane z niesieniem pomocy poszkodowanym,

–projektuje rozwiązania poprawy bezpieczeństwa młodszych dzieci w domu i na podwórku

 

 

Celujący: otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności  znacznie wykraczające poza program nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia. Biegle posługuje się wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. Bardzo dokładnie i bezpiecznie wykonuje zadania techniczne. Wykonuje zadania o podwyższonych stopniu trudności lub jest laureatem konkursów międzyszkolnych – I, II, III miejsce lub powiatowych, rejonowych, wojewódzkich, ponda wojewódzkich – I, II, III miejsce lub wyróżnienie.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć