język polski język angielski historia przyroda matematyka informatyka muzyka plastyka technika religia wychowanie fizyczne

klasa 4

plastyka


WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI KLASA 4

Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę zwraca się na wysiłek wkładany przez ucznia
w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Oprócz wiedzy i umiejętności równie ważna jest pozytywna postawa wobec przedmiotu. Składają się na nią: aktywne uczestnictwo
w zajęciach, przynoszenie na lekcje odpowiednich materiałów i przyborów, przestrzeganie zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami, efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne, a także zachowywanie porządku w swoim miejscu pracy – zarówno podczas zajęć, jak i po ich zakończeniu.

Do zasadniczych kryteriów oceniania prac plastycznych należą: zgodność pracy z tematem lekcji / pracy, poprawność wykorzystanych układów kompozycyjnych, trafność doboru środków artystycznego wyrazu, umiejętność posługiwania się daną techniką plastyczną, pomysłowość w doborze materiałów
i narzędzi, stosowanie niekonwencjonalnych, twórczych rozwiązań, oryginalność realizacji danego tematu oraz estetyka pracy (także jej „wykończenie” – tzw. ramka).

Uczeń ma prawo bez żadnych konsekwencji 1 raz w semestrze:

- być nieprzygotowanym do zajęć (brak zeszytu przedmiotowego, podręcznika lub wiedzy z trzech ostatnich tematów)

- nie mieć pracy domowej;

- nie posiadać materiałów plastycznych zapowiedzianych wcześniej przez nauczyciela, a potrzebnych do wykonania pracy plastycznej.

 

Oceniana jest aktywność ucznia na lekcji (za 3 tzw. ”+” otrzymuje ocenę bardzo dobrą) oraz wiedza ucznia z zakresu przerabianych treści edukacyjnych poprzez kartkówki (które mogą być niezapowiedziane) z trzech ostatnich tematów, a także odpowiedzi ustne. Uczeń zobowiązany jest do posiadania oraz prowadzenia zeszytu przedmiotowego.

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE

Wymagania konieczne. Spełnienie wymagań pozwala postawić ocenę dopuszczającą

Z pomocą nauczyciela uczeń: wymienia placówki działające na rzecz kultury, tłumaczy zasady zachowania się
w muzeum, wskazuje zabytki znajdujące się w regionie, wyjaśnia, kogo możemy nazywać twórcą ludowym, opisuje tradycje i symbole związane ze świętami Bożego Narodzenia oraz z Wielkanocą, nazywa elementy dzieła plastycznego (kreska, kropka, plama walorowa, barwa, światłocień, technika, faktura, kształt, kompozycja, perspektywa),wskazuje podstawowe środki wyrazu plastycznego znajdujące się w najbliższym otoczeniu i je opisuje, wyjaśnia znaczenie niektórych z omówionych na lekcji terminów plastycznych, wymienia nazwy niektórych z poznanych dziedzin sztuki(np. rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, architektura, sztuka ludowa), rozróżnia dzieła należące do poszczególnych dziedzin twórczości artystycznej (rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba, sztuka ludowa, itd.), tłumaczy, czym zajmują się rysownik, malarz, grafik, rzeźbiarz i architekt, wskazuje różnice między rysunkiem a malarstwem, uzyskuje barwy pochodne, wykorzystując barwy podstawowe, wskazuje podstawowe narzędzia pracy plastyka i wykorzystuje je w minimalnym stopniu w swoich działaniach, podejmuje próby zastosowania elementów teorii w ćwiczeniach praktycznych, wykonuje zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności, utrzymuje w porządku swój warsztat pracy, stara się przestrzegać zasad BHP podczas działań na lekcji

 

Wymagania podstawowe. Spełnienie wymagań pozwala postawić ocenę dostateczną.

Uczeń: określa rolę elementów plastycznych w swoim najbliższym otoczeniu; wskazuje miejsca w swoim regionie, w których można obejrzeć dzieła plastyczne; wymienia najsłynniejsze polskie zabytki oraz zabytki znajdujące się w regionie; podaje przykłady dziedzin sztuki uprawianych przez twórców ludowych oraz wykorzystywanych przez tych artystów technik plastycznych; wyjaśnia znaczenie wybranych tradycji i symboli związanych ze świętami Bożego Narodzenia oraz z Wielkanocą; opisuje elementy dzieła plastycznego; tłumaczy znaczenie omówionych na lekcji terminów plastycznych; wymienia poznane podczas lekcji dziedziny sztuki; omawia poznane techniki malarskie, nazywając wykorzystywane w nich narzędzia i podłoża; wyjaśnia najważniejsze podziały barw; rozpoznaje narzędzia pomocne w pracy rysownika, malarza, rzeźbiarza; omawia funkcje typowych narzędzi stosowanych w poszczególnych technikach plastycznych; przedstawia obiekty na płaszczyźnie i w przestrzeni, posługując się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego; stosuje
w działaniach artystycznych różne narzędzia i podłoża; dostrzega wpływ faktury użytego podłoża na efekt końcowy działań plastycznych; prowadzi zeszyt przedmiotowy; uczestniczy w dyskusjach o prezentowanych obiektach po zachęcie ze strony nauczyciela; stosuje się do zasad organizacji pracy; przynosi na lekcję odpowiednie materiały i narzędzia; aktywnie pracuje w grupie; utrzymuje w porządku swój warsztat pracy; przestrzega zasad BHP podczas działań plastycznych;

Wymagania rozszerzające. Spełnienie wymagań pozwala postawić ocenę dobrą.

Uczeń: określa rolę elementów plastycznych w swoim najbliższym otoczeniu; podaje nazwiska najwybitniejszych malarzy polskich i zagranicznych; wymienia najsłynniejsze polskie zabytki i dzieła sztuki oraz zabytki znajdujące się w regionie; wskazuje najbliższy skansen; omawia wybrane tradycje i symbole związane ze świętami Bożego Narodzenia oraz z Wielkanocą; charakteryzuje poszczególne dziedziny sztuki; opisuje wybrane środki wyrazu plastycznego i przyporządkowuje je do określonej grupy elementów tworzących dzieło; rozpoznaje, jakimi narzędziami posłużył się twórca dzieła poznawanego w postaci reprodukcji; wyjaśnia, jak stosować sztalugi; tłumaczy znaczenie poznanych terminów plastycznych; omawia wpływ barw ciepłych i zimnych na samopoczucie człowieka; stosuje elementy wiedzy teoretycznej w ćwiczeniach praktycznych; posługuje się właściwie przyborami i narzędziami plastycznymi; tłumaczy, do jakiego rodzaju farb należą tempera i plakatówka; wykonuje prace plastyczne poprawne pod względem technicznym i estetycznym; prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy; zachowuje koncentrację podczas lekcji; uczestniczy aktywnie w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów; organizuje poprawnie swoje miejsce pracy oraz przynosi na lekcję odpowiednie materiały i narzędzia; efektywnie wykorzystuje czas przeznaczony na działalność twórczą; utrzymuje w porządku swój warsztat pracy; przestrzega zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami.

 

Wymagania dopełniające. Spełnienie wymagań pozwala postawić ocenę bardzo dobrą.

Uczeń: dyskutuje na temat roli sztuki w życiu człowieka; wymienia nazwiska najwybitniejszych artystów polskich i zagranicznych (malarzy, rzeźbiarzy); zdobywa z różnych źródeł (Internet, lokalna prasa, dostępne książki) informacje na temat artystów tworzących w regionie; wymienia placówki kultury znajdujące się
w rodzinnej miejscowości lub najbliższej okolicy oraz wyjaśnia, czym się one zajmują; omawia rolę muzeów
w procesie edukacji społeczeństwa; wykazuje się wiedzą na temat polskich zabytków; określa funkcje wybranych dzieł oraz wskazuje cechy wyróżniające je spośród innych tekstów kultury z danej epoki; bierze aktywny udział
w dyskusji dotyczącej podobieństw i różnic między poszczególnymi dziedzinami sztuki; porównuje wybrane dzieła plastyczne pod kątem użytych w nich środków wyrazu plastycznego; omawia wybrane przykłady wytworów sztuki ludowej pod względem ich formy i użytego materiału; opisuje (w oparciu o przekazy ludowe) tradycje podtrzymywane w swoim regionie; potrafi właściwie wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną we własnej twórczości; operuje sprawnie wybraną techniką plastyczną; wykonuje oryginalne i pomysłowe prace zgodne z podanym tematem; wybiera technikę odpowiednią dla najlepszego wyrażenia tematu i analizuje ją pod kątem uzyskanych efektów plastycznych; tworzy prace, ujawniając bogatą wyobraźnię i zręcznie wykorzystując możliwości wyrazu stwarzane przez różnorodne środki plastyczne oraz fakturę podłoża; prowadzi zeszyt przedmiotowy systematycznie i estetycznie; jest aktywny podczas lekcji, z zaangażowaniem dyskutuje o prezentowanych obiektach; organizuje swoje miejsce pracy, przynosi na lekcję odpowiednie materiały i narzędzia; efektywnie wykorzystuje czas przeznaczony na działalność twórczą; utrzymuje w porządku swój warsztat pracy zarówno podczas działań plastycznych, jak i po ich zakończeniu; przestrzega zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami.

 

Wymagania wykraczające. Spełnienie wymagań pozwala postawić ocenę celującą.

Otrzymuje ją uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności z zakresu oceny bardzo dobrej, a jednocześnie wykazuje się wiedzą merytoryczną odpowiadając na pytania lub wykonując prace plastyczne o podwyższonym stopniu trudności oraz/lub ma sukcesy w konkursach plastycznych (I-III miejsce zasięg miejski, lub wyróżnienie, I-III szczebel powiatowy, wojewódzki lub wyżej).

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć