język polski język angielski historia przyroda matematyka informatyka muzyka plastyka technika religia wychowanie fizyczne

klasa 4

muzyka

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA

 

W KLASIE IV

 

Uczeń jest oceniany za: śpiewanie piosenek solo i w grupie, grę na instrumentach szkolnych, słuchanie muzyki na lekcji, pewne formy ruchowe, zaangażowanie w ćwiczeniach twórczych, wiadomości z zakresu programu oraz za zeszyt przedmiotowy.

Uczeń jest przygotowany do lekcji gdy posiada: podręcznik, zeszyt przedmiotowy oraz odrobioną pracę domową.

 

I półrocze

 

Ocena dopuszczająca

 

Uczeń w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci i niekoniecznie poprawnie pod względem muzycznym dwa utwory obowiązkowe: „Mazurek Dąbrowskiego” i „Przybyli ułani”; zna wartości nut i pauz, posiada podstawową wiedzę o instrumentach perkusyjnych, jest w stanie wykonać proste ćwiczenie przy pomocy nauczyciela, potrafi zagrać na dzwonkach chromatycznych gamę, odrabia proste prace domowe, nie przeszkadza innym słuchaczom podczas słuchania utworów muzycznych.

 

Ocena dostateczna

 

Uczeń opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci i niekoniecznie poprawnie pod względem muzycznym trzy utwory, w tym dwa obowiązkowe: „Mazurek Dąbrowskiego” i „Przybyli ułani”;  zna podstawy zapisu nutowego, posiada podstawową wiedzę o instrumentach perkusyjnych, potrafi wyjaśnić znaczenie kilku terminów muzycznych poznanych w I półroczu, jest w stanie zrozumieć najważniejsze zagadnienia przy pomocy nauczyciela, potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na dzwonkach chromatycznych, odrabia prace domowe, potrafi się skupić podczas słuchania utworów muzycznych.

 

Ocena dobra

 

Uczeń opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci, poprawnie pod względem muzycznym cztery utwory, w tym dwa obowiązkowe: „Mazurek Dąbrowskiego” i „Przybyli ułani”; potrafi posługiwać się zapisem nutowym, posiada podstawową wiedzę o instrumentach perkusyjnych, formach muzycznych, rodzajach głosów; potrafi wyjaśnić znaczenie większości terminów muzycznych poznanych w I półroczu, korzysta z różnych źródeł informacji, potrafi zagrać kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na dzwonkach chromatycznych, na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany, odrabia prace domowe, jest uważnym słuchaczem utworów muzycznych.

 

Ocena bardzo dobra

 

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidziany w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci, poprawnie pod względem muzycznym cztery utwory, w tym dwa obowiązkowe: „Mazurek Dąbrowskiego” i „Przybyli ułani”; potrafi sprawnie posługiwać się zapisem nutowym, posiada wiedzę o instrumentach perkusyjnych, formach muzycznych, rodzajach głosów; potrafi wyjaśnić znaczenie wszystkich terminów muzycznych poznanych w I półroczu, bierze czynny udział w ćwiczeniach twórczych, korzysta z różnych źródeł informacji, potrafi zagrać większość melodii oraz akompaniamentów do piosenek przewidzianych w programie nauczania na dzwonkach chromatycznych, na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, odrabia prace domowe, jest wzorowym słuchaczem utworów muzycznych.

 

Ocena celująca

 

Ocenę celującą z przedmiotu otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb, a ponadto spełnia przynajmniej jeden z warunków:

 

1) rozwiązuje zadania złożone, problemowe, o podwyższonym stopniu trudności:

 

-       poszerza swoje umiejętności muzyczne poza szkołą (szkoła muzyczna, ognisko muzyczne, lekcje gry na instrumencie, lekcje śpiewu) i chętnie prezentuje je przed klasą, nauczycielem oraz na forum szkoły

-       bierze udział w próbach i występach szkolnego zespołu muzycznego

 

2) jest laureatem konkursów międzyszkolnych (I, II, III miejsce) lub rejonowych, wojewódzkich i ponad wojewódzkich (I, II, III miejsce lub wyróżnienie).

 

 

 

II półrocze

 

Ocena dopuszczająca

 

Uczeń w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci i niekoniecznie poprawnie pod względem muzycznym  dwa utwory obowiązkowe: „Krakowiacy zawadiacy” i „Witaj, majowa jutrzenko”; posiada podstawową wiedzę na temat polskich tańców narodowych oraz życia i twórczości Fryderyka Chopina, potrafi wymienić nazwy kilku instrumentów strunowych, jest w stanie wykonać proste ćwiczenie przy pomocy nauczyciela, potrafi powtórzyć prosty motyw muzyczny na dzwonkach chromatycznych, odrabia proste prace domowe, nie przeszkadza innym słuchaczom podczas słuchania utworów muzycznych.

 

Ocena dostateczna

 

Uczeń opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci i niekoniecznie poprawnie pod względem muzycznym trzy utwory obowiązkowe: „Krakowiacy zawadiacy”, „Witaj, majowa jutrzenko” i „Hulanka”; posiada wiedzę na temat polskich tańców narodowych i zna kilka podstawowych faktów z życia Fryderyka Chopina, potrafi wyjaśnić znaczenie kilku terminów muzycznych poznanych w II półroczu, wymienia instrumenty strunowe, potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na dzwonkach chromatycznych, odrabia prace domowe, potrafi się skupić podczas słuchania utworów muzycznych.

 

Ocena dobra

 

Uczeń opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci, poprawnie pod względem muzycznym cztery utwory, w tym trzy obowiązkowe: „Krakowiacy zawadiacy”, „Witaj, majowa jutrzenko” i „Hulanka”; posiada wiedzę na temat polskich tańców narodowych, instrumentów strunowych oraz życia i twórczości Fryderyka Chopina, potrafi wyjaśnić znaczenie większości terminów muzycznych poznanych w II półroczu, potrafi zagrać kilka melodii na dzwonkach chromatycznych, na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany, odrabia prace domowe, jest uważnym słuchaczem utworów muzycznych.

 

Ocena bardzo dobra

 

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidziany w realizowanym programie nauczania.

Uczeń potrafi zaśpiewać z pamięci, poprawnie pod względem muzycznym cztery utwory, w tym trzy obowiązkowe: „Krakowiacy zawadiacy”, „Witaj, majowa jutrzenko” i „Hulanka”; posiada wiedzę na temat polskich tańców narodowych, instrumentów strunowych, muzyki ludowej oraz życia i twórczości Fryderyka Chopina, potrafi wyjaśnić znaczenie wszystkich terminów muzycznych poznanych w II półroczu, bierze czynny udział w ćwiczeniach twórczych, potrafi zagrać większość melodii oraz akompaniamentów do piosenek przewidzianych w programie nauczania na dzwonkach chromatycznych, na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, odrabia prace domowe, jest wzorowym słuchaczem utworów muzycznych.

 

Ocena celująca

 

Ocenę celującą z przedmiotu otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bdb, a ponadto spełnia przynajmniej jeden z warunków:

 

1) rozwiązuje zadania złożone, problemowe, o podwyższonym stopniu trudności:

 

-       poszerza swoje umiejętności muzyczne poza szkołą (szkoła muzyczna, ognisko muzyczne, lekcje gry na instrumencie, lekcje śpiewu) i chętnie prezentuje je przed klasą, nauczycielem oraz na forum szkoły

-       bierze udział w próbach i występach szkolnego zespołu muzycznego

 

2) jest laureatem konkursów międzyszkolnych (I, II, III miejsce) lub rejonowych, wojewódzkich i ponad wojewódzkich (I, II, III miejsce lub wyróżnienie).

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć