język polski język angielski historia przyroda matematyka informatyka muzyka plastyka technika religia wychowanie fizyczne

klasa 4

matematyka

 

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy czwartej

 

 

DOPUSZCZAJĄCY (2)

Uczeń:

• rozróżnia pojęcia: cyfra, liczba

• porównuje liczby naturalne – proste przypadki

• dodaje i odejmuje liczby naturalne w zakresie 100

• mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie tabliczki mnożenia

• mnoży i dzieli liczby przez: 10, 100, 1000

• rozróżnia pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz

• odczytuje wskazane liczby na osi liczbowej

• rozróżnia odcinki, proste, półproste

• wskazuje i nazywa jednostki długości

• kreśli odcinki o podanej długości

• mierzy odcinki – proste przykłady

• wskazuje ramiona i wierzchołek kąta

• odczytuje liczby do 10 000 – proste przykłady

• odczytuje cyfry we wskazanych rzędach liczby

• pisze liczby o danych cyfrach we wskazanych rzędach – proste przypadki

• dodaje i odejmuje liczby sposobem pisemnym – proste przykłady

• mnoży i dzieli przez liczby jednocyfrowe – proste przypadki

• zapisuje liczby znakami rzymskimi do 39

• rozróżnia podstawowe miary czasu

• rozpoznaje prostokąty

• wskazuje wierzchołki i boki prostokąta

• oblicza obwód prostokąta, którego długości boków wyrażone są tą samą jednostką

• kreśli okręgi o wskazanym promieniu

• rysuje odcinki, prostokąty w skali 1 : 1, 1 : 2, 2 : 1

•odróżnia zapis skali powiększającej od pomniejszającej

• odpowiada na proste pytania dotyczące diagramów

• podaje przykłady dzielników lub wielokrotności danej liczby – proste przypadki

• wymienia jednocyfrowe liczby pierwsze

• wskazuje przykłady liczb podzielnych przez: 2 , 5, 10, 100

• odczytuje, jaka część figury jest wyróżniona

• wskazuje licznik i mianownik ułamka zwykłego

• podaje przykłady ułamków właściwych i niewłaściwych

• porównuje ułamki, korzystając z ich ilustracji – proste przypadki

• dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach – proste przypadki; korzysta z ilustracji

• podaje przykłady ułamków dziesiętnych

• odczytuje i zapisuje ułamki w postaci dziesiętnej – proste przypadki

• zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego – proste przypadki

• dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym  i w pamięci – proste przykłady

 

DOSTATECZNY (3)

UCZEŃ UMIE WSZYSTKO, CO OBOWIĄZUJE DO OTRZYMANIA OCENY DOPUSZCZAJĄCEJ ORAZ:

• dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie 1000 – proste przykłady

• zmienia kolejność składników w dodawaniu i czynników w mnożeniu, by ułatwić obliczenia

• mnoży liczby w przypadkach typu 40 • 30

• dzieli liczby w przypadkach typu 1200 : 60

• rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego

• zaznacza liczby na osi liczbowej przy danej jednostce• zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi

• zapisuje potęgi w postaci iloczynu – proste przypadki

• oblicza wartości potęg o podstawie i wykładniku naturalnym – proste przykłady

• oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych (dwa, trzy działania)

• stosuje kalkulator w niektórych obliczeniach

• szacuje wyniki prostych obliczeń

• rozwiązuje proste zadania zamknięte i otwarte w zakresie czterech działań

• wyróżnia punkty należące i nienależące do prostej

• nazywa proste, półproste i odcinki

• rozpoznaje proste prostopadłe i równoległe

• kreśli odcinki, proste równoległe i prostopadłe na kratkowanym papierze

• mierzy i porównuje odcinki

• rozróżnia kąty ostre, proste i rozwarte

• rysuje kąty ostre, proste i rozwarte

• odczytuje i nazywa kąty

• mierzy kąty za pomocą kątomierza i rysuje kąty o danej mierze

• czyta liczby do 100 000 zapisane w dziesiątkowym systemie pozycyjnym i pisze je słowami

• odczytuje duże liczby zaznaczone na osi liczbowej

• zaznacza na osi liczbowej liczby naturalne

• wykonuje dzielenie z resztą i sprawdza je za pomocą mnożenia – proste przykłady

• stosuje algorytmy działań pisemnych

• rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych i pamięciowych

• rozwiązuje proste zadania dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego z zastosowaniem działań pisemnych

• zapisuje wieki, numery rozdziałów za pomocą znaków rzymskich

• posługuje się podstawowymi miarami czasu

• rysuje prostokąty i kwadraty o podanych wymiarach

• kreśli przekątne prostokąta

• opisuje własności kwadratu i prostokąta

• porównuje boki prostokąta za pomocą cyrkla

• wskazuje środek, promień, średnicę i cięciwę w kole oraz w okręgu

• wypełnia prostokąty kwadratami jednostkowymi

• podaje zależności między jednostkami pola – proste przypadki

• oblicza pole prostokąta, gdy dane są długości boków wyrażone jednakowymi jednostkami

• rysuje odcinki, kwadraty i prostokąty w skali

• rysuje w skali okręgi o danej długości promienia lub średnicy

• odczytuje z mapy lub planu rzeczywiste odległości między miastami lub obiektami – proste przypadki

• podaje przykłady skali powiększającej lub pomniejszającej

• odczytuje dane z prostych diagramów obrazkowych lub słupkowych

• przedstawia dane na diagramach obrazkowych – proste przypadki

• wybiera z dowolnego zbioru dzielniki lub wielokrotności danej liczby – proste przypadki

• podaje przykłady dzielników lub wielokrotności danej liczby

• podaje jednocyfrowe i dwucyfrowe przykłady liczb pierwszych

• rozróżnia liczby pierwsze i liczby złożone

• podaje przykłady liczb podzielnych przez: 2, 4, 5, 10, 100, 3, 9

• wybiera z dowolnego zbioru liczby podzielne przez 3 i 9 – proste przypadki

• zapisuje ułamek jako część całości

• wyznacza ułamek prostokąta, koła, odcinka – proste przypadki

• przedstawia iloraz liczb naturalnych w postaci ułamka zwykłego i odwrotnie

• wyszukuje ułamki właściwe i niewłaściwe w zbiorze ułamków zwykłych

• podaje przykłady ułamków właściwych i niewłaściwych

• porównuje ułamki o jednakowych licznikach lub mianownikach

• zapisuje skalę pomniejszającą w postaci ułamka i odwrotnie

• zamienia ułamki niewłaściwe na liczbę mieszaną i odwrotnie

• zapisuje skalę powiększającą w postaci ułamka niewłaściwego i odwrotnie

• skraca i rozszerza ułamki – proste przypadki

• odczytuje ułamki zaznaczone na osi liczbowej

• dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach

• mnoży ułamki przez liczbę naturalną

• rozwiązuje proste równania z zastosowaniem ułamków

• rozwiązuje proste zadania otwarte i zamknięte z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych

• zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej – proste przykłady

• wyszukuje ułamki dziesiętne w zbiorze danych liczb

• skraca i rozszerza ułamki dziesiętne

• dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci lub sposobem pisemnym

• mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez: 10, 100, 1000

• porównuje ułamki dziesiętne

• zapisuje wyrażenia dwumianowane za pomocą ułamków dziesiętnych i odwrotnie

• rozwiązuje proste równania, w których występują ułamki dziesiętne i trzeba obliczyć składnik lub odjemną, lub odjemnik

DOBRY (4)

UCZEŃ UMIE WSZYSTKO, CO OBOWIĄZUJE DO OTRZYMANIA OCENY DOSTATECZNEJ ORAZ:

• wyjaśnia na przykładach różne sposoby wykonywania działań

• wyjaśnia na przykładach własności liczby 0 w dodawaniu i odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu oraz liczby 1 w mnożeniu i dzieleniu

• rozwiązuje elementarne równania z zastosowaniem rachunku pamięciowego, stosując działania odwrotne, dopełnianie i zgadywanie

• oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występuje nawias okrągły

• wyznacza jednostkę na osi liczbowej, gdy dane są dwie liczby umieszczone w pewnej odległości

• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pamięciowych

• rozwiązuje proste zadania zamknięte i otwarte z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego

• rysuje odcinki (proste) równoległe i prostopadłe za pomocą linijki i ekierki

• mierzy odcinki rożnymi jednostkami długości i zapisuje te długości

• zamienia jednostki długości

• wykonuje obliczenia na jednostkach długości

• podaje zależności między jednostkami długości, przelicza jednostki – proste przypadki

• rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem miar i własności poznanych kątów

• wyjaśnia znaczenia terminów: system dziesiątkowy i pozycyjny, nazywa i wskazuje rzędy

• wyjaśnia sposoby pisemnego dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia

• podejmuje próby szacowania wyników

• mnoży i dzieli przez liczby dwucyfrowe

• wykonuje sprawdzenie przeprowadzonych działań

• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych

• rozwiązuje proste równania z zastosowaniem obliczeń pisemnych

• zapisuje liczby znakami rzymskimi, czyta liczby zapisane znakami rzymskimi

• wyjaśnia zasady zapisu liczb w systemie rzymskim

• zamienia jednostki miar czasu

• uzasadnia, że kwadrat jest prostokątem

• wyjaśnia pojęcie pola jako liczby jednostkowych kwadratów wypełniających daną figurę

• oblicza obwód i pole prostokąta, gdy długości boków są wyrażone różnymi jednostkami

• oblicza bok kwadratu o danym obwodzie

• zamienia jednostki pola z większych na mniejsze

• wskazuje punkty należące bądź nienależące do okręgu i koła

• podaje zależności między długością promienia i długością średnicy

• rysuje okrąg o danej średnicy

• przedstawia dane na diagramach obrazkowych lub słupkowych

• interpretuje dane z diagramów obrazkowych lub słupkowych

• oblicza rzeczywiste odległości z planu i mapy – proste przypadki

• wyznacza odległości na planie i mapie, znając rzeczywiste odległości – proste przypadki

• rozwiązuje zadania dotyczące dzielników i wielokrotności liczb

• wybiera liczby pierwsze i złożone ze zbioru liczb naturalnych

• uzasadnia, kiedy liczba jest podzielna przez: 2, 5, 10, 100, 25, 4, 3, 9

• przedstawia na rysunku ułamek jako część całości

• zaznacza ułamki na osi liczbowej, dobierając jednostkę

• porównuje ułamki, korzystając z odpowiednich reguł lub przedstawiając ułamek na osi liczbowej

• wyjaśnia zamianę ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną i odwrotnie

• wyjaśnia, co to znaczy skrócić lub rozszerzyć ułamek zwykły

• objaśnia sposób dodawania i odejmowania ułamków o jednakowych mianownikach

• objaśnia sposób mnożenia ułamka przez liczbę naturalną

• rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych

• oblicza wartości wyrażeń, w których występują ułamki zwykłe, zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej

• podaje zasady pisemnego dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych

• podaje zasady mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez: 10, 100, 1000

• rozwiązuje zadania otwarte i zamknięte, w których występują ułamki dziesiętne

• zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne poprzez rozszerzanie

• skraca lub rozszerza ułamki dziesiętne do wskazanych rzędów

 

BARDZO DOBRY (5)                      

 UCZEŃ UMIE WSZYSTKO, CO OBOWIĄZUJE DO OTRZYMANIA OCENY DOBREJ ORAZ:

• wyznacza jednostkę na osi liczbowej, gdy na osi zaznaczone są dwie niekolejne liczby naturalne

• wykrywa błędy w obliczeniach i szacuje wyniki

• wyjaśnia na przykładach związki między działaniami wzajemnie odwrotnymi

• stosuje szacowanie wyniku w zadaniach tekstowych otwartych i zamkniętych

• rozwiązuje zadania rozszerzonej odpowiedzi, dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego

• rysuje kąty ostre, proste, rozwarte, półpełne, pełne oraz zerowe i je porównuje

• rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności, z wykorzystaniem jednostek długości i miar kątów

• zapisuje daty, wieki za pomocą znaków rzymskich w sytuacjach praktycznych

• mnoży i dzieli przez liczby wielocyfrowe

• ocenia, jaka może być reszta z dzielenia przez liczbę naturalną jednocyfrową

• oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych z zastosowaniem obliczeń pisemnych

• układa i rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych

• uzupełnia brakujące cyfry w działaniach wykonanych sposobem pisemnym

• stosuje zamiany miar czasu w zadaniach otwartych i zamkniętych

• rysuje kwadrat lub prostokąt o danej przekątnej

• oblicza pole kwadratu, gdy dany jest obwód

• oblicza pole lub obwód prostokąta, mając dane zależności między długościami boków

• zamienia jednostki powierzchni z mniejszych na większe i odwrotnie

• oblicza długość boku prostokąta, mając dane pole i długość drugiego boku

• oblicza odległość między miastami w rzeczywistości, znając skalę i odległość na mapie

• zbiera dane i przedstawia je na diagramach obrazkowych lub słupkowych

• interpretuje diagramy, samodzielnie układa pytania do diagramów

• uzupełnia w zapisie liczby brakujące cyfry tak, aby otrzymana liczba była podzielna przez: 2, 5, 4 , 10, 100, 25, 3, 9

• ocenia, czy zdania dotyczące podzielności liczb są prawdziwe, czy fałszywe

• uzasadnia porównywanie ułamków za pomocą ilustracji lub na osi liczbowej

• stosuje poznane działania na ułamkach zwykłych do rozwiązywania zadań

• oblicza w zadaniach ułamek danej liczby naturalnej, korzystając z rysunku

• porządkuje rosnąco lub malejąco ułamki dziesiętne

• oblicza wartości wyrażeń, zawierających kilka działań, nawias okrągły oraz ułamki dziesiętne

 

CELUJĄCY (6)

UCZEŃ UMIE WSZYSTKO, CO OBOWIĄZUJE DO OTRZYMANIA OCENY BARDZO DOBREJ ORAZ:

• oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują potęgi

• układa i rozwiązuje zadania dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego

• ocenia treść zadań, w których brak pewnych danych, występuje ich nadmiar lub dane są sprzeczne

• rozwiązuje zadania problemowe

• rysuje okrąg o danej cięciwie

• symbolicznie oznacza okręgi i koła

• porównuje własności prostokąta i kwadratu

• wyznacza skalę dla danej pary: figury i jej obrazu w skali

• rozwiązuje zadania złożone, w których wykorzystuje wiedzę o skali i planie

• interpretuje diagramy o podwyższonym stopniu trudności, układa do nich pytania

• wyróżnia liczby o złożonych warunkach podzielności, np. przez 6, 15

• przy zdaniach fałszywych podaje kontrprzykład

• wyznacza odpowiednią jednostkę na osi liczbowej i zaznacza na niej ułamki dziesiętne o mianownikach 100 i 1000

Ocenę celującą z przedmiotu otrzymuje uczeń , który rozwiązuje zadania złożone, problemowe , o podwyższonym stopniu trudności lub jest laureatem konkursów międzyszkolnych ( I, II, III miejsce ) lub rejonowych , wojewódzkich i ponadwojewódzkich (I, II, III miejsce lub wyróżnienie)

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
    mail: sekretariat@sp9.gliwice.eu
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć