język polski język angielski historia przyroda matematyka informatyka muzyka plastyka technika religia wychowanie fizyczne

klasa 4

język polski

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

 

 

 

 

dopuszczający

·  poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej umożliwia osiąganie celów polonistycznych

·  uczeń potra wykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności

 

dostateczny

·  poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w programie i wynikających
z podstawy programowej

·  uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie trudności ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej

 

dobry

·   uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczania i wynikające
z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne

 

bardzo dobry

·  uczeń sprawnie s pouguje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania i wynikające z podstawy programowej, potra zastosować pozna wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

 

celucy

·     uczeń biegle s pouguje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych objętych programem nauczania i wynikających
z podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe; jest twórczy, rozwija własne uzdolnienia

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

 

 

 

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 

 

I. Kształcenie literackie i kulturowe

 

SŁUCHANIE

 

·         skupia uwagę na krótkich wypowiedziach innych osób

·         reaguje na wypowiedzi innych werbalnie i niewerbalnie (mimi, gestem, postawą)

·         rozumie polecenia nauczyciela, wypowiedzi innych uczniów

·         rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, przeprosiny

·         wskazuje najważniejsze informacje w wyuchanym niedługim tekście, zwłaszcza w jego warstwie doownej

·         rozumie ogólny sens słuchanych utworów

 

CZYTANIE

 

·         identykuje nadaw i odbiorcę wypowiedzi w prostych tekstach literackich oraz typowych sytuacjach znanych uczniowi z doświadczenia i obserwacji

·         rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę, przeprosiny

·         wskazuje najważniejsze informacje w odpowiednich akapitach przeczytanego tekstu, zwłaszcza w dosłownej warstwie tekstu i wyrażone wprost

·         rozumie doowne znaczenie wyrazów w wypowiedzi

·         rozumie ogólny sens czytanych utworów

·         stara się czytać teksty płynnie i poprawnie pod względem artykulacyjnym

 

DOCIERANIE DO INFORMACJI – SAMOKSZTAŁCENIE

 

·         sprawdza pisown wyrazu w owniku ortogracznym

 

 

ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY

 

·         mówi o swoich reakcjach czytelniczych

·         dostrzega zabiegi stylistyczne w utworach literackich, w tym funkcję obrazowania poetyckiego w liryce, z pomocą nauczyciela wskazuje epitet, porównanie, przenośnię, rymy

·         wie, co tworzy rytm

·         wskazuje wers, strofę, refren

·         odróżnia kcję od rzeczywistości

·         odróżnia elementy fantastyczne od realistycznych

·         określa wybrane elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia

·         rozumie rolę osoby mówiącej w tekście (narrator)

·         zna cechy baśni i legendy

·         wyodrębnia komiks, lm i spektakl spośród innych przekazów i tekstów kultury

 

 

 

 

II. Tworzenie wypowiedzi

 

MÓWIENIE

 

·         nawiązuje i podtrzymuje kontakt werbalny z innymi uczniami i nauczycielem

·         formułuje pytania i udziela prostych odpowiedzi pod względem konstrukcyjnym

·         wypowiada komunikaty zawierające proste informacje

·         wyraża wprost swoje intencje

·         odróżnia sytuację ocjal od nieocjalnej i potra odpowiednio do sytuacji komunikacyjnej skierować prośbę, pytanie, odmowę, wyjaśnienie,

·         stosuje zwroty grzecznościowe podczas rozmowy z osobą dorosłą i wieśnikiem

·         mówi na temat, opowiada o obserwowanych zdarzeniach, akcji książki, lmu

·         za pomocą kilku zdań opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę

·         za pomocą kilku prostych zdań opisuje obraz, ilustrację, plakat

·         stosuje wyrazy o znaczeniu doownym

·         wygłasza tekst utworu z pamięci

 

PISANIE

 

·         stosuje wielką lite na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na jego końcu

·         zna podstawowe zasady dotyczące pisowni wielką lite oraz pisowni ó u, rz ż, ch h

·         dzieli wyrazy na sylaby, przenosi wyraz do następnego wersu

·         uzupnia prosty schemat, tabelę

·         zna podstawowe zasady układu gracznego listu prywatnego, dialogu, ramowego planu wypowiedzi i z pomocą nauczyciela zapisuje list, dialog, układa plan ramowy wypowiedzi,

·         zapisuje kilkuzdaniowe opowiadanie odtwórcze

·         za pomocą kilku prostych zdań tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci, zwierzęcia

·         za pomocą kilku prostych zdań tworzy opis obrazu, ilustracji, plakatu

·         stara s o estetykę zapisu wypowiedzi

 

III. Kształcenie językowe

Stosuje wiedzę językową w zakresie:

·         słownictwa (np. dobiera wyrazy bliskoznaczne oraz wyrazy pokrewne w rodzinę wyrazów)

·         składni (konstruuje poprawne zdania pojedyncze, stosuje wielkie litery na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na końcu, rozróżnia zdania pojedyncze, złożone i równoważnik zdania, wskazuje orzeczenie w zdaniu, zna wypowiedzenia oznajmujące, rozkazujące i pytające)

·         eksji (wskazuje czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki i przyówki w zdaniu, przy pomocy nauczyciela okrla formę odmiennych części mowy, odróżnia części mowy odmienne od nieodmiennych

·         fonetyki (zna alfabet, dzieli wyrazy na litery,oski i sylaby)

 

 

 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spnia wymagania kryterialne na ocenę dopuszczają oraz:

 

 

I. Kształcenie literackie i kulturowe

 

SŁUCHANIE

 

·         ucha innych i uczestniczy w rozmowie, zadaje pytania, odpowiada

·         wybiera najważniejsze informacje z wyuchanego tekstu, tworzy pros notatkę w formie tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi

·         powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada fabułę uyszanej historii

·         rozpoznaje nastrój uchanych komunikatów

 

CZYTANIE

 

·         identykuje nadaw i odbiorcę wypowiedzi

·         określa temat i ówną myśl tekstu

·         oddziela informacje ważne od drugorzędnych

·         wybiera potrzebne informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu

·         wskazuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi

·         rozpoznaje cechy życzeń, ooszenia, instrukcji, przepisu

·         wskazuje części składowe wypowiedzi: tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, posługuje się akapitami

·         poprawnie artykułuje i akcentuje wyrazy, stosuje intonację zdaniową podczas głośnego czytania utworów

 

DOCIERANIE DO INFORMACJI – SAMOKSZTAŁCENIE

 

·         wybiera odpowiednie informacje ze ownika ortogracznego, encyklopedii, czasopisma, stron internetowych

 

 

ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY

 

 

·          nazywa swoje reakcje czytelnicze

·         nazywa zabiegi stylistyczne w utworach literackich (epitet, porównanie, przenośnia, rym), rozumie funkcję obrazowania poetyckiego w liryce

·         dostrzega cechy wyróżniające teksty artystyczne (poetyckie i prozatorskie) oraz

użytkowe

·         odróżnia autora od osoby mówiącej w utworze

·          określa i nazywa elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia

·         wskazuje cechy baśni i legendy w utworze

·         rozpoznaje elementy rytmu: wers, zwrotka, rym, refren

·          zna pojęcia: gra aktorska, dekoracja, kostiumy, rekwizyty, inscenizacja, scena, widownia, próba

·         przypisuje cechy bohaterom oraz ocenia ich postawy w odniesieniu do takich wartości, jak np. miłość nienawiść, przyjaźń wrogość

·         odczytuje sens utworów na poziomie semantycznym (dosłownym)

·         odczytuje morał baśni

 

 

 

 

II. Tworzenie wypowiedzi

 

MÓWIENIE

 

·         świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej

·         dostosowuje wypowie do adresata i sytuacji, świadomie dobiera żne typy wypowiedzeń prostych i rozwiniętych, wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące

·         formułuje pytania otwarte

·         udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych

·          wypowiada się w kilku logicznie ze sobą połączonych zdaniach na tematy związane
z codziennością, otaczającą rzeczywistością, lekturą

·         stosuje zwroty grzecznościowe i odpowiednie konstrukcje składniowe (np. tryb przypuszczający) podczas rozmowy z osobą dorosłą i wieśnikiem

·         wskazuje wyrazy o znaczeniu doownym i metaforycznym

·         składa życzenia, tworzy wypowiedź o cechach instrukcji, np. zasady gry

·         wypowiada się w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku

chronologicznym, streszcza utwory fabularne

·         opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, obraz, ilustrację, plakat, stosując słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni

·         dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne

·         recytuje utwór poetycki, oddając jego ogólny nastrój i sens

·         stosuje zasady poprawnej wymowy i akcentowania wyrazów rodzimych

·         pouguje s pozawerbalnymi środkami wypowiedzi (mimi, gestem)

 

PISANIE

 

·         stosuje podstawowe zasady ortograi dotyczące pisowni ó u, rz ż, ch h i interpunkcji

·         odróżnia nazwy własne od pospolitych i potra zastosować odpowiednie zasady dotyczące pisowni wielką lite

·         dzieli wyrazy na oski i litery, rozróżnia funkcję zmiękczają i sylabotwórczą i

w typowych przykładach

·         konstruuje i zapisuje kilkuzdaniowe wypowiedzi poprawne pod względem logiczno-składniowym

·         używa wypowiedzeń pojedynczych i złożonych

·         w zależności do adresata i sytuacji świadomie dobiera wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące

·         zapisuje pytania otwarte

·         udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych

·         samodzielnie zapisuje dialog

·         dzieli wypowiedzi na części kompozycyjne

·         tworzy ramowy plan wypowiedzi

·         układa opowiadanie odtwórcze

·         redaguje notatkę w formie prostego schematu, tabeli, planu

·         zapisuje prostą instrukcję, np. przepis kulinarny, zasady gry

·         tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci, zwierzęcia, obrazu,

·         ilustracji, plakatu, stosując ownictwo okrlające umiejscowienie w przestrzeni

·         w liście prywatnym, dialogu, zaproszeniu stosuje odpowiedni układ graczny

 

 

III. Kształcenie językowe

 

·         Stosuje wiedzę językową w zakresie:

*         ownictwa (wykorzystuje wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne w tworzonym tekście, tworzy rodzinę wyrazów)

*         składni (konstruuje zdania pojedyncze proste i rozwinięte oraz wypowiedzenia złożone i równoważniki zdań, używa żnych typów wypowiedzeń: oznajmujących, rozkazucych, pytających, wykrzyknikowych)

*         eksji (okrla formę gramatycz czasowników, rzeczowników, przymiotników; łączy wypowiedzenia składowe za pomocą spójnika w wypowiedzenie złożone; poprawnie zapisuje formy bezokoliczników oraz formy rodzaju męskoosobo- wego i niemęskoosobowego czasowników w czasie przyszłym i przeszłym)

*         fonetyki (wykorzystuje umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby przy przeno- szeniu wyrazów do następnej linijki)

·         stosuje zasady estetycznego zapisu tekstu

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spnia wymagania kryterialne na ocenę dostateczną oraz:

 

 

I. Kształcenie literackie i kulturowe

 

SŁUCHANIE

 

·            koncentruje uwa podczas słuchania dłuższych wypowiedzi innych, a zwłaszcza odtwarzanych utworów

·            odróżnia informacje ważne od mniej ważnych 

·            na podstawie uchanego tekstu tworzy samodzielną notat: rysuje plan, ilustracje do tekstu, formułuje pytania

·            właściwie odbiera intencje nadawcy komunikatu

·            odczytuje przenośny sens wyuchanych utworów poetyckich i prozatorskich

 

CZYTANIE

 

·         wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio

·         rozumie funkcję akapitu

·         oddziela informacje ważne od drugorzędnych

·         wybiera i wykorzystuje informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu

·         wskazuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi oraz samodzielnie tłumaczy przenośne znaczenie wybranych wyrazów, związków wyrazów w wypowiedzi

·         wskazuje typowe elementy konstrukcyjne i stylistyczne w zaproszeniach, życzeniach, ooszeniach, instrukcjach, przepisach

·         rozumie funkcje części składowych wypowiedzi: tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie

·         głośno czyta utwory, uwzględniając zasady poprawnej artykulacji i intonacji

 

DOCIERANIE DO INFORMACJI – SAMOKSZTAŁCENIE

 

·         wybiera informacje niewyrażone wprost z żnych źród, np. czasopism, stron internetowych

 

 

ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY

 

 

·         uzasadnia swoje reakcje czytelnicze

·         analizuje elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas,

miejsce, bohaterowie, zdarzenia

·         identykuje baśń i legendę

·         rozumie podstawową funkcję wersu, zwrotki, rymu

·         rozumie funkcję akapitu jako logicznie wyodrębnionej całości w tekście

·         objaśnia znaczenia porównań i przenośni w tekście

·         wyodrębnia elementy dzieła lmowego, odróżnia lm animowany i aktorski

·         charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące s do takich wartości, jak np. miłość nienawiść, przyjaźń wrogość

·         odczytuje przesłanie utworu

 

 

II. Tworzenie wypowiedzi

 

MÓWIENIE

 

·         przedstawia własne zdanie w rozmowie

·         świadomie dobiera intonację zdaniową

·         udziela odpowiedzi w formie krótkiej wypowiedzi

·         uczestniczy w rozmowie związanej z lekturą, lmem czy codziennymi sytuacjami

·          łączy za pomocą odpowiednich spójników współrzędne związki wyrazowe w zdaniu

·         wypowiada s w roli świadka i uczestnika zdarzeń

·         stosuje poprawne formy gramatyczne rzeczownika, przymiotnika, czasownika

·          gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie zachowań

i postaw

·         wypowiada s logicznie i w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku chronologicznym, streszcza utwory fabularne, świadomie wykorzystuje

wyrazy okrlające następstwo czasowe, zwłaszcza przyówki

·          w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, obraz, ilustrację, plakat, stosując słownictwo służące do formułowania ocen, opinii, emocji i uczuć

·         objaśnia znaczenia dosłowne i metaforyczne wyrazów

·         odróżnia wyrazy pokrewne od synonimówwygłasza tekst poetycki z pamięci, pougując się pauzą, barwą osu

·          stosuje s do zasad właściwego akcentowania wyrazów i intonowania wypowiedzeń

 

PISANIE

 

·         stosuje poznane zasady ortograi dotyczące pisowni ó – u, rz – ż, ch – h i interpunkcji oraz potra je zastosować w sytuacjach nietypowych (np. wykorzystać wiedzę o wyrazach pochodnych i rodzinie wyrazów)

·         w kilkuzdaniowych wypowiedziach związanych z lekturą, lmem czy codziennymi sytuacjami łączy za pomocą odpowiednich spójników współrzędne związki wyrazowe

i stosuje s do zasad interpunkcji

·         w wypowiedziach stosuje poprawne formy gramatyczne rzeczownika, przymiotnika, czasownika

·        w tekstach świadomie stosuje wyrazy bliskoznaczne

·         w wypowiedziach gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie zachowań i postaw

·         układa życzenia, zapisuje przepis, instrukcję, ooszenie

·         stosuje akapit jako znak logicznego wyodrębnienia fragmentów wypowiedzi

·         pisze logiczne i uporządkowane pod względem chronologicznym opowiadanie, streszcza utwory fabularne, świadomie wykorzystuje wyrazy określające następstwo czasowe, zwłaszcza przysłówki; opowiada z perspektywy świadka i uczestnika zdarz

·         zapisuje dialog w opowiadaniu

·         w sposób uporządkowany opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę,

obraz, ilustrację, plakat, stosując słownictwo ące do formułowania ocen i opinii, emocji i ucz

·         dostrzega błędy ortograczne i interpunkcyjne w tworzonej wypowiedzi i je poprawia

 

 

III. Kształcenie językowe

 

·    Umiejętnie stosuje wiedzę zykową w zakresie:

*         słownictwa (wzbogaca tworzony tekst wyrazami bliskoznacznymi i przeciwstawnymi)

*         składni (stosuje różnorodne typy zdań: pojedyncze i złożone oraz równoważniki; celowo używa żnych typów wypowiedzeń: pytających, oznajmujących, wykrzyknikowych, rozkazujących w zależności od sytuacji komunikacyjnej; stosuje s do zasad poprawnej interpunkcji)

*         eksji (używa odmiennych części mowy w poprawnych formach)

*         fonetyki (stosuje wiadomości z zakresu podziału wyrazów na litery, głoski i sylaby

w poprawnym ich zapisie)

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spnia wymagania kryterialne na ocenę dobrą oraz:

 

I. Kształcenie literackie i kulturowe

 

SŁUCHANIE

 

·         przekazuje trć wyuchanych wypowiedzi

·         odczytuje przenośny sens wyuchanych utworów prozatorskich i poetyckich

·         wyraża swoje zdanie na temat wysłuchanego komunikatu

·         nazywa intencje nadawcy komunikatu

 

CZYTANIE

 

·         wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio i wykorzystuje je

w wypowiedzi np. opisującej lub oceniającej postać kcyjną lub rzeczywistą

·         oddziela informacje ważne od drugorzędnych i wykorzystuje je w odczytywaniu

znaczeń doownych i przenośnych

·         odczytuje i wykorzystuje trci zawarte w artykule, instrukcji, przepisie, tabeli, schemacie
i notatce

·         wskazuje i odczytuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi

·          wskazuje typowe elementy konstrukcyjne i stylistyczne w życzeniach, ogłoszeniach, instrukcjach, przepisach

·         ma świadomość konstrukcji wypowiedzi i rozumie funkcje takich części składowych wypowiedzi, jak tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie

·         ośno czyta utwory, wykorzystując umiejętność poprawnej artykulacji i intonacji, aby oddać sens odczytywanego tekstu

 

DOCIERANIE DO INFORMACJI – SAMOKSZTAŁCENIE

 

·                wybiera informacje wyrażone pośrednio w żnych źródłach, np. czasopismach, stronach internetowych; konfrontuje je z innymi źródłami

 

 

ALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY

 

·                konfrontuje swoje reakcje czytelnicze z innymi odbiorcami

·                objnia funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w utworze

epickim

·                wykorzystuje wiedzę na temat wersu, zwrotki, rymu do interpretacji utworu

·                objaśnia funkcję epitetów, porównań i przenośni w tekście

·                wyróżnia wśród przekazów audiowizualnych programy informacyjne, rozrywkowe, reklamy

·                charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące s do takich wartości, jak np. miłość nienawiść, przyjaźń wrogość; konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami

 

 

II. Tworzenie wypowiedzi

 

MÓWIENIE

 

·         uzasadnia własne zdanie w rozmowie, podaje odpowiednie przykłady, stosuje się do reguł grzecznościowych

·         rozpoczyna i podtrzymuje rozmowę na temat lektury czy dzia lmowego

·         udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym

i stylistycznym

·         w rozmowie związanej z lekturą, lmem czy codziennymi sytuacjami stosuje frazeologizmy związane z omawianą tematyką

·         poprawnie stosuje formy czasu teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego

i niemęskoosobowego w czasie przeszłym i przyszłym

·         w opisie dzia kultury stosuje ownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła

·         interpretuje przenne treści utworów poetyckich przewidzianych w programie nauczania

·         zaznacza akcenty logiczne, stosuje pauzy, dostosowuje tempo recytacji do trci utworu

·         wzbogaca komunikat pozawerbalnymi środkami wypowiedzi

·         dokonuje samokrytyki wypowiedzi i doskonali pod względem konstrukcji i języka

 

PISANIE

 

·         komponuje poprawne pod względem ortogracznym, interpunkcyjnym, eksyjnym, składniowym wypowiedzi o przejrzystej, logicznej kompozycji z uwzględnieniem akapitów

·         uzasadnia własne zdanie, podaje odpowiednie przykłady, np. z lektury

·         udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym
i stylistycznym

·         w wypowiedziach zwzanych z lekturą, lmem czy codziennymi sytuacjami stosuje frazeologizmy związane z omawia tematyką

·         komponuje i przeksztca plan wypowiedzi

·         pisze opowiadanie twórcze, list z perspektywy bohatera, baśń 

·         w opisie dzia kultury stosuje ownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła

dokonuje samodzielnej autokorekty napisanego tekstu

 

III. Kształcenie językowe

·         Sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie:

*         słownictwa (dba o poprawność ownikową tworzonych wypowiedzi, odpowiednio dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne, wzbogacając tekst w zależności od formy wypowiedzi i sytuacji komunikacyjnej)

*         składni (tworzy ciekawe pod względem składniowym wypowiedzi, stosuje się do zasad poprawności logiczno-składniowej, dba o popraw interpunkcję wypowiedzeń złożonych)

*         eksji (w wypowiedziach stosuje w poprawnych formach odmienne i nieodmienne części mowy przewidziane w programie nauczania, w tym poprawnie stosuje formy czasu teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego w czasie przeszłym i przyszłym)

*         fonetyki (biegle stosuje wiadomości z zakresu fonetyki i wykorzystuje je w poprawnym zapisie wyrazów)

 

Ocenę celucą otrzymuje uczeń, który spnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą oraz:

 

 

I. Kształcenie literackie i kulturowe

 

SŁUCHANIE

 

 odczytuje i wyjaśnia przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich

 

CZYTANIE

 

·         czyta ze zrozumieniem na poziomie semantycznym i krytycznym, również teksty spoza listy lektur

·         wykorzystuje trci zawarte w artykułach, instrukcjach, przepisach, tabelach, schematach i notatkach w tworzeniu własnych wypowiedzi

·         odczytuje ośno utwory poetyckie i prozatorskie i je interpretuje

 

DOCIERANIE DO INFORMACJI- SAMOKSZTAŁCENIE

 

·         wybiera i wykorzystuje informacje z żnych źródeł (np. czasopism, stron internetowych) we własnych wypowiedziach o charakterze informacyjnym lub oceniającym

 

 

ANALIZOWANIE I INTERPRETOWANIE TEKSTÓW KULTURY

 

·         porównuje funkcję analizowanych elementów świata przedstawionego w żnych utworach epickich

·         wskazuje elementy baśni i legendy w innych tekstach kultury

·         dostrzega żnice między celem programów informacyjnych, rozrywkowych, reklam

·         odnosi się do postaw bohaterów kcyjnych i opisuje otaczają ich rzeczywistość

 

II. Tworzenie wypowiedzi

 

MÓWIENIE

·         przedstawia własne stanowisko w związku ze sposobem rozwiązania problemu, wykonania zadania

·         podejmuje rozmowę na temat przeczytanej lektury/dzieła także spoza kanonu lektur przewidzianych programem nauczania w klasie czwartej; omawia je w odniesieniu do innych dzieł także spoza kanonu lektur

·            interpretuje metaforyczne i symboliczne trci utworów literackich i plastycznych

 

PISANIE

 

·         tworzy samodzielne wypowiedzi cechujące się ciekawym ujęciem tematu, popraw konstrukcją oraz właściwym doborem środków zykowych

·         wykazuje się szczelną dbałością o poprawność ortograczną, interpunkcyjną,

·         eksyjną i składniową oraz estetykę zapisu wypowiedzi

 

III. Kształcenie językowe

 

·           świadomie stosuje wiedzę zykową w zakresie treści materiałowych przewidzianych programem nauczania ownictwa, składni, eksji i fonetyki

 

Ocenę celującą z przedmiotu otrzymuje uczeń, który rozwiązuje zadania złożone, problemowe, o podwyższonym stopniu trudności lub jest laureatem konkursów międzyszkolnych ( I, II, III miejsce), rejonowych, wojewódzkich i ponad wojewódzkich ( I, II, III miejsce i wyróżnienia).

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć