Witamy! Regulamin Karty zgłoszenia Świetlicowa Bajkoterapia

Świetlica

Karty zgłoszenia

W celu pobrania karty kliknij na poniższy link 

Karta_zapisu_dziecka_do_swietlicy_szkolnej_2020-21.docx

 

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9

ROK SZKOLNY 2020-21

 

                                                                                                                   Data wpływu:

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 im.  Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach
na rok szkolny 2020/2021

Dane osobowe dziecka:

Imię:……………………………………………..Nazwisko:………………………………………………

Klasa:………………

Data urodzenia…………………………… Adres zamieszkania:……………………………………………..

 

Dane rodziców/opiekunów prawnych:

Matka ( Imię i Nazwisko): …………………………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………………………

 

Ojciec (Imię i Nazwisko): …………………………………………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………………………….

 

Telefon kontaktowy do rodziców/ opiekunów prawnych:

Matka –(numer kontaktowy):

……………………………………………………………………………………………………………

Ojciec – (numer kontaktowy):

……………………………………………………………………………………………………………

Dodatkowe numery kontaktowe :

(np.dziadkowie):…………………………………………………………………..……………………...

 

Oświadczam, iż wszystkie podane w niniejszym zgłoszeniu dane są zgodne ze stanem faktycznym.

 

(Podpis rodziców/ opiekunów prawnych):………………………………………………………………………………

Dodatkowe informacje o dziecku:

(jeżeli dziecko wymaga szczególnej opieki – np. alergie, przewlekłe choroby itp.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o sposobie opuszczania przez dziecko świetlicy:

 

1.Dziecko może opuścić świetlicę samodzielnie:

 

PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

 

GODZINY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność za samodzielne wyjście mojego dziecka  ze świetlicy szkolnej

 

 

……………………………………………                                                        …………………………………………………………

(Miejscowość, data)                                                                        (podpis rodziców/opiekunów prawnych)

 

 

 • Upoważniam niżej wymienionych do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej:

Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa

Numer dowodu osobistego

Numer kontaktowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadoma(my) odpowiedzialności karnej z art. 271 KK

…………………………………                                                                                         ………………………………..

podpis matki/opiekuna prawnego                                                                            podpis ojca/opiekuna prawnego


 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 9 w Gliwicach, ul. Sobieskiego 14,

w podanym niżej zakresie:

 • imię  i nazwisko
 • data urodzenia
 • adres zamieszkania
 • seria i numer dowodu osobistego
 • numer kontaktowy
 • stopień pokrewieństwa

                                                                                       

                                                                                    ………………………………………………………….   

                                                                                          (Miejscowość, data, podpis rodziców/opiekunów prawnych)                                                                                         

 

 

Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 9 w Gliwicach, ul. Sobieskiego 14, reprezentowana przez Dyrektora Placówki

 • Podanie powyższych danych jest obowiązkiem umownym, zaś cofnięcie przez Panią/Pana zgody będzie skutkowało brakiem możliwości odbierania dziecka ze szkoły / świetlicy.
 • Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 • Dane osobowe są zbierane celem zapewnienia dzieciom bezpiecznego powrotu ze szkoły do domu.
 • Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 • Zaprzestanie przetwarzania danych osobowych będzie miało miejsce po zakończeniu korzystania przez dziecko ze świetlicy szkolnej lub po cofnięciu Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w placówce jest pan Przemysław Śmiejek

 

                                                                                            

                                                                                          Potwierdzenie zapoznania się z informacją                                                                                          

                                                                                                                     …………………………………………………

                                                                                                                                      (Miejscowość, data, podpis rodziców/opiekunów prawnych)

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE

 

1. Świetlica  czynna jest w godzinach od 6.30 – 17:00 .

2. Świetlica jest miejscem przeznaczonym dla dzieci rodziców pracujących.

3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/opiekunami prawnymi, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednich służb (np. Policji ).

4. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy.

5.Obowiązkiem każdego dziecka jest zgłosić każdorazowe wejście i wyjście ze świetlicy szkolnej do wychowawcy świetlicy.

6. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

7. Za zniszczenie przez ucznia przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy, odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice/opiekunowie.

8. Opiekunowie świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów. Prosimy o nie przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów (np. telefonów komórkowych, urządzeń typu MP 3, PSP, elektronicznych zabawek).

9. Na terenie świetlicy obowiązuje zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych, tabletów, smartwatchy i innych przenośnych urządzeń multimedialnych.

10. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz aktualizacji danych.

11. Odbierać dziecko ze świetlicy szkolnej mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy oraz na prośbę wychowawcy - wylegitymować się.

Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy  są zobowiązani każdorazowo zgłosić swoje wyjście opiekunowi pełniącemu dyżur.

12. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nie upoważnioną lub samodzielne wyjście itp.) rodzice są zobowiązani powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie – np. w zeszycie korespondencji (z datą i podpisem). Bez takiego upoważnienia dziecko samodzielnie nie może opuścić świetlicy.

 

 

…………………………………………..                                ……………………………………………..

      (Miejscowość, data)                                                                         (podpis rodziców/opiekunów prawnych)

 

                                                                                                                         

 

 

 

                             

                                                                                                                                                                                         

 

     

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć