Witamy! Regulamin Karty zgłoszenia Świetlicowa Bajkoterapia

Świetlica

Regulamin

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9

W GLIWICACH

 

I. Założenia  ogólne

1. Świetlica jest integralną częścią szkoły – w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły. W świetlicy realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o plan pracy szkoły.

2. Regulamin świetlicy opracowany jest przez wychowawców świetlicy i zatwierdzany przez dyrektora szkoły.

 

II. Cel zadania świetlicy

         Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnianie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej rozwój osobowości .

 

1. Zapewnianie uczniom opieki i bezpieczeństwa w godzinach przed lekcjami lub po lekcjach. 

2. Organizowanie odpowiednich warunków do nauki własnej, rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań.

3. Kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie .

4. Rozwijanie zainteresowań oraz zdolności dzieci.

5. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.

6. Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

7. Organizowane właściwego i kulturalnego wypoczynku.

8. Współpraca i współdziałanie ze szkołą domem oraz środowiskiem lokalnym.

 

III. Założenia organizacyjne

 

1. Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-17.00.

2. Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice.

Karta zgłoszenia do świetlicy zawiera podstawowe dane dotyczące dziecka :

 • imiona i nazwisko dziecka,
 • datę urodzenia, klasa,
 • adres zamieszkania;
 • czasu przebywania ucznia w świetlicy w ciągu tygodnia;
 • informację, o odbiorze ucznia ze świetlicy(imiona i nazwiska osób, które oprócz rodziców ewentualnie będą przyprowadzać i odbierać dziecko);
 • dokładny dzień i godzina, o której dziecko samodzielnie może wyjść do domu (pisemna zgoda rodzica dziecka, które ukończyło 7 rok życia, o samodzielnym powrocie do domu);
 • kontaktu z rodzicami (tel. Do zakładu pracy rodziców/opiekunów).

3. W przypadku zmiany wcześniejszych ustaleń rodzic jest zobowiązany do jak najszybszego poinformowania o tym wychowawców świetlicy i założenia stosownego oświadczenia.

4. Wychowawca nie zastosuje się do ustnych informacji przekazanych przez dziecko.

5. Dzieci przebywające w świetlicy spożywają obiad pod opieką nauczyciela – wychowawcy świetlicy.

 

IV. Wychowankowie świetlicy

1. Świetlica szkolna zapewnia opiekę głównie uczniom klas I-III, a także w miarę potrzeb starszym.

2. Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:

 • wyboru zajęć zgodnie z zainteresowaniami;
 • korzystania z pomocy wychowawców w odrabianiu zadań;
 • wpływa na planowanie pracy w świetlicy;
 • korzystania z organizowanych form pracy, wypoczynku i zabaw.

3. Obowiązki uczestnika świetlicy.

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązany jest do:

 • systematycznego udziału w zajęciach,
 • nie opuszczania świetlicy szkolnej bez uprzedniego zgłoszenia wychowawcy, (osoby, które zwolnić się z zajęć świetlicowych muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców),
 • dbania o porządek i wystrój świetlicy,
 • poszanowania sprzętu i wyposażenia świetlicy,
 • kulturalnego zachowania się w trakcie zająć świetlicowych jak i w trakcie pobytu na stołówce, respektowania poleceń nauczyciela- wychowawcy,
 • przestrzegania regulaminu świetlicy.

4. W przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci oraz gdy zostały wyczerpane wszystkie środki zapobiegawcze (współpraca z rodzicami, pedagogiem i psychologiem szkolnym),a zachowanie dziecka nie uległo zmianie-możliwości  uczęszczania na świetlicę może zostać zawieszona.

5. Możliwość uczęszczania do świetlicy może zostać zawieszona także w przypadku, gdy rodzice/ opiekunowie dziecka nie przestrzegają regulaminu świetlicy.

6. W świetlicy szkolnej mogą przebywać uczniowie  nie zapisani do niej, nie uczestniczący w lekcji religii.

7. Wychowawcy świetlicy otaczają szczególną opieką dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce i zachowaniu.

 

V. Nagrody i kary

 1. Nagrody i wyróżnienia
 • Wyróżnienie wobec wszystkich dzieci przez wychowawcę świetlicy.
 • Pochwała przekazana rodzicom / opiekunom.
 • Przekazanie pochwały wychowawcy klasy.
 • Nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego.
 1. Kary
 • Upomnienie, nagana udzielona przez wychowawcę w obecności wszystkich uczniów.
 • Poinformowanie rodziców o złym zachowaniu ( w kontakcie bezpośrednim, pisemnie lub telefonicznie )
 • Uwaga pisemna  odnotowana w zeszycie uwag i pochwał.
 • Nagana udzielona w obecności wychowawcy klasy.
 • Nagana udzielona przez Dyrektora szkoły.
 • Skreślenie z listy uczestników świetlicy.

 

VI. Współpraca z rodzicami

 1. Bezpośrednia (codzienny kontakt i rozmowy w przypadku, kiedy rodzice odbierają dzieci ze świetlicy osobiście).
 1. Korespondencja z rodzicami w zeszytach korespondencyjnych.
 1. Rozmowy telefoniczne.
 1. Zebrania.
 1. Kącik dla rodziców-tablica informacyjna.
 1. Zachęcanie rodziców do przekazywania na potrzeby świetlicy różnych materiałów papierniczych, plastycznych, itp. 
 1. Systematyczne przekazywanie informacji o działalności świetlicy na szkolnej stronie internetowej.

 

VII. Dokumentacja świetlicy

 1. Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej zatwierdzony przez dyrektora szkoły na początku roku szkolnego.
 1. Plan pracy świetlicy szkolnej.
 1. Ramowy rozkład dnia.
 1. Tygodniowy rozkład zajęć – tematyczny.
 1. Dziennik zajęć.
 1. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 1. Semestralne i roczne sprawozdanie z działalności świetlicy szkolnej.
 1. Kontrakt zawierany między wychowawcami świetlicy a uczniami.
 1. Wewnętrzny Regulamin Świetlicy.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć