Nawigacja

Procedury przyznawania stypendium za wyniki w nauce Procedury przyznawania stypendium za wyniki sportowe Przyznane stypendia 2017/2018

Stypendia za wyniki

Procedury przyznawania stypendium za wyniki w nauce

PROCEDURY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ZA WYNIKI W NAUCE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W GLIWICACH

I.

1. Stypendium za wyniki w nauce może otrzymać uczeń, który:

- uzyskał na koniec semestru lub roku szkolnego średnią ocen powyżej 5,00 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania.

- brał udział i osiągnął udokumentowane sukcesy w konkursach na szczeblu co najmniej miejskim.

2. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce uczeń może się ubiegać po każdym semestrze danego           roku szkolnego.

II.

 1. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III oraz uczniom klas IV szkoły podstawowej do ukończeniu pierwszego okresu nauki.
 2. Uczeń może się ubiegać o stypendium na wniosek rodziców lub wychowawcy klasy złożony do komisji stypendialnej powołanej przez dyrektora szkoły.
 3. Termin składania wniosku upływa 10.IX lub 10 dni po zakończeniu ferii zimowych. A w przypadku uczniów klas VI do końca danego roku szkolnego.
 4. Decyzja w sprawie przyznawania stypendium zostaje wydana do 14 dni od daty przedłożenia protokołu przez komisję stypendialną.
 5. Decyzja o przyznaniu stypendium zostaje wywieszona na tablicy koło sekretariatu szkoły. Od decyzji o nieprzyznaniu stypendium, rodzic ma prawo odwołać się w ciągu 14 dni od daty przedłożenia protokołu przez komisję stypendialną.

III.

 1.  Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z komisją stypendialną oraz organem prowadzącym.
 2. Jego wysokość nie może być niższa niż kwota proponowana przez organ prowadzący w danym roku szkolnym.
 3. W przypadku zgłoszenia dużej ilości wniosków, stypendia zostaną przydzielone osobom, które miały najwyższą średnią.
 4. Stypendia nie będą przydzielane w momencie, kiedy organ prowadzący nie przyzna środków na ten cel.

IV.

1.    Powołuje się komisję stypendialną w składzie:

Pani Beata Śmietanka

Pani Joanna Piotrowska

Pani Justyna Lachowicz

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć