Klauzula informacyjna

Plan Pracy Szkoły 2018/19

Plan Pracy Szkoły 2018/2019

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9  W GLIWICACH

IM. KRÓLA  JANA  III  SOBIESKIEGO


 

PLAN PRACY SZKOŁY

NA ROK 2018/2019

 

 

 

 

 

 

Organizacja i przebieg procesu kształcenia

Zadanie

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Współodpowiedzialni

Termin realizacji

Dydaktyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Podnoszenie jakości kształcenia poprzez doskonalenie planowania   i realizacji procesu dydaktycznego

·         Stosowanie na lekcjach SOW.

·         Przestrzeganie rytmiczności  oraz jawności oceniania.

·         Stosowanie właściwej relacji między stopniami z odpowiedzi ustnych  i pisemnych.

·         Stosowanie podczas zajęć oceniania kształtującego

·         Stosowanie na zajęciach indywidualizacji pracy i metod aktywizujących z wykorzystaniem TIK, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w grupie.

·         Rozwijanie kompetencji kluczowych

·          Wzmocnienie działań dydakty-cznych szkoły poprzez:

- pisanie tekstów na różne tematy ze

   szczególnym uwzględnieniem

   kompozycji, poprawności ortogra-

  ficznej i gramatycznej;

-ćwiczenie czytania ze zrozumieniem;

-ćwiczenie wnioskowania;

 - doskonalenie uczniów do prakty-

    cznego wykorzystania wiedzy, w

    tym obliczeń zegarowych, pienię-

    żnych itp.

- ćwiczenie wypowiedzi ustnych

 - omawianie wyników  badania   wyników nauczania z rodzicami podczas indywidualnych spotkań;

 

2.  Kontynuowanie realizacji programu „Bezpieczeństwo w sieci”

     Organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu

 

 

 

3.  Wzbogacenie bazy materialnej szkoły poprzez doposażenie w po-moce dydaktyczne.

Nauczyciele

 

 

 

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

Wszyscy  nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog i psycholog , A.Floryan,B.Jaskółka

E.Stanisławska, N.Sherzai

 

 

Dyrekcja

Dyrektor

 

 

 

Przewodniczący komisji przedmiotowych,

wicedyrektor

 

Dyrekcja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg harmonogramu zebrań

 

 

 

 

Cały rok

 

 

II 2019

 

 

 

Na bieżąco w miarę możliwości finansowych

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

1.Organizowanie zajęć dodatkowych

  dla dzieci z trudnościami, dzieci

  zdolnych, niedostosowanych

  społecznie  zdiagnozowanych przez

  PPP w ramach pomocy

  psychologiczno-pedagogicznej,

  zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

2.Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub wczesnego wspomagania rozwoju tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych na posiedzeniu zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej

3.Spotkania zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Pedagog, psycholog,

 

 

 

 

 

 

 

Psycholog, pedagog, logopeda, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

psycholog, pedagog, wychowawcy

wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg  potrzeb

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb

Rozwijanie uzdolnień      i  zainteresowań uczniów

1.  Rozwijanie zainteresowań     

     uczniów i pielęgnowanie  

     uzdolnień i talentów w ramach

     kółek zainteresowań  organizowa-

     nych przez nauczycieli zgodnie

      z  możliwościami szkoły

     w tym zakresie.

2.      Opracowanie harmonogramu kółek  i umieszczenie go w widocznych miejscach   w szkole

3.      Prowadzenie  kółek dla klas 0-VIII 

4.      Stwarzanie możliwości wykorzy-

stania uzdolnień i zainteresowań uczniów poprzez udział w różno-rodnych konkursach szkolnych       i pozaszkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem konkursów kuratoryjnych.

5. Opracowanie harmonogramu imprez

    konkursów szkolnych i międzyszkol-

    nych  i eksponowanie tego harmo-

    nogramu w widocznym miejscu. 

      (gablota).  

6.Inspirowanie uczniów do twórczości

   własnej, umożliwienie prezentacji

   efektów owej twórczości poprzez

   organizowanie wystaw, występów,

   zawodów, galerii oraz

   prezentacje w galerii szkoły na

   parterze 

7.  Kształtowanie u uczniów zdolności do korzystania z różnych źródeł informacji i twórczego rozwiązywania problemów – możliwość korzystania       w szkole z sieci Internet.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów.

 

8.Organizacja konkursu Szkolny Mistrz

   Ortografii – Dyktando niepodległościowe

 

 

9. Dzień Nauki dla klas 0-III

 

 

 

 

 

10.  Zorganizowanie Dnia Talentów.

 

 

 

 

 

 

 

11. Udział w Narodowym Programie

    Rozwoju Czytelnictwa, w tym:

 

·         Wieczór z polskimi legendami

 

 

12. Dzień i noc z książką- Wieczór z legendami

 

 

 

 

13.Kontynuowanie pracy z uczniami w kierunku zachęcania ich do samo-doskonalenia  i rozwijania w nich twórczej ciekawości świata nauki i sztuki- wspólpraca z wyższymi uczelniami.

14. Realizacja projektów i innowacji pedagogicznych.

 

15. Organizacja SONA- Szkolnego obozu naukowo-artystycznego

 

16.Udział w programie Erasmus+

 

Nauczyciele, rodzice, uczniowie

 

 

 

 

I. Błach,I.Turczak

 

 

nauczyciele klas 0-VIII

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

p.M.Świerdza i przewo-dniczący zespołów przedmiotowych

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele przedmiotów

 

 

 

p.E.Zabuska, M.Bach-Cepok, E.Krasińska

 

A.Floryan, I.Błach, J.Piotrowska, A.Gorczewska A.Płaszczyk, I.Turczak

 

 

 

M.Ratecka, A.Kocyan,

B.Śmietanka, ,  N.Sherzai,  A.FloryanW.Blajer, A.Jarnutowska, .Zięba

J.Piotrowska

 

 

 

 

 

B.Wolak, M.Bach-Cepok

 

 

M.Bach-Cepok, E.Zabuska, B.Wolak

 

 

 

A.Floryan, J.Piotrowska

M.Świerdza A.Gorczewska

 

 

 

 

 B.Śmietanka, A.Jarnutowska

 

 

nauczyciele przedmiotowcy

 

A.Kocyan, B.Śmietanka, A.Jarnutowska, M.Raecka

 

Nauczyciele j.angielskiego

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele plastyki, techniki, informatyki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wszyscy nauczyciele klas 0-III, świetlica, nauczyciele przyrody

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chętni  nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

wych.klas  I-III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

.IX 2018

 

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 

 

 

30.IX

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

III/IV2019

 

 

 

IV 2019

 

 

 

 

 

21 III 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V 2019

 

 

 

XI 2018

 

 

 

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

II semestr

 

 

wg harmonogramu

Praca z uczniem mającym trudności  wychowawcze i dydakty-czne

1.   Zorganizowanie dla uczniów słabych  systematycznie

  prowadzonych zajęć dydaktyczno-

     wyrównawczych  .

2.Wzmocnienie współpracy nauczy-

    cieli prowadzących zajęcia z tym

   samym uczniem w celu uzyskania jak

   najlepszych efektów.

3.  Dokonywanie stałej kontroli nad

     realizacją obowiązku szkolnego 

      w celu zmniejszenia   ilości 

      uczniów wagarujących.

4.   Systematycznie współpracować    

      z kuratorami sądowymi uczniów

     naszej szkoły i pracownikami Domu

     Dziecka.

 

6.  Pedagogizacja rodziców w celu

przygotowania ich do pomocy dziecku zarówno w sferze dydaktycznej, jak i opiekuńczo-wychowawczej i zdrowotnej           ( informacja o instytucjach wspomagających)-informacje dla rodziców na zebraniach i na stronach  szkoły.

7.  Organizowanie spotkań Zespołu

      Wychowawczego do Spraw

      Profilaktyki

8.Organizowanie spotkań zespołu ds.interwencji  kryzysowej.

Nauczyciele wg przydziału

 

 

 

Nauczyciele

 

 

Wychowawca

 

 

 

Pedagog , wychowawca

 psycholog

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

Wicedyrektor, pedagog, psycholog

 

A.Floryan, A.Zięba, M.Ratecka,psycholog, pedagog

 

 

 

 

 

Pedagog, psycholog

 

 

Pedagog , Dyrekcja

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

 

Pedagog, psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół nauczycieli

 

 

Wychowawcy, Rzecznik praw ucznia

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Wg potrzeb – cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg harmonogramu

 

 

 

wg potrzeb

4.      Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Udział w konferencjach metody-

cznych wg harmonogramu spotkań

2.      Udział Rady Pedagogicznej           w zorganizowanych formach kształcenia.

3.      Zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli prowadzonych przez specjalistów z różnych dziedzin

4.      Opracowanie i wdrożenie planu szkoleń w zakresie WDN- przygo-towanie i prowadzenie konferencji szkoleniowych w ramach zespołów przedmiotowych  i dla całej Rady Pedagogicznej

5.      Sporządzenie harmonogramu spotkań zespołów przedmiotowych,

6.      Organizowanie lekcji koleżeńskich      i otwartych z uwzględnieniem metod audiowizualnych.

7.Przeprowadzanie zajęć edukacyjnych

   z wykorzystaniem techniki multime-

   dualnej.Opracowanie harmonogramu

   lekcji.

8. Realizacja programów rekomendowanych przez CEO

 

·         Ślady przeszłości- uczniowie adaptują zabytki

Przewodniczący komisji przedmiotowych

 

Dyrektor szkoły

 

 

Kierownictwo szkoły

Pedagog, liderzy WDN, psycholog

 

Przewodniczący komisji przedmiotowych

 

 

 

Przewodniczący zespołów przedmiot.

Przewodniczący zespołów przedmiotowych.

 

Nauczyciele informatyki

N.Sherzai nauczyciele

 

 

M.Bach-Cepok, A.Orlikowska, ,  B.Wolak, J.Lachowska

E.Krasińska

 Nauczyciele przedmiotów

 

 

Liderzy WDN

 

 

Przewodniczący grup wiekowych

 

 

Liderzy WDN

 

 

 

 

Nauczyciele

 

Jeden nauczyciele z zespołu  w roku

 

 

nauczyciele

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

Wg harmonogramu

 

 

Wg harmonogramu

 

 

Wg harmonogramu

 

 

 

IX 2016?

 

 

 

 

IX 2016

 

Wg harmonogramu

 

 

 

Cały rok, wg harmonogramu

 

 

 

 

 

wg harmonogramu

 

5.      Nadzór pedagogiczny

 

1.       Realizowanie  harmonogramu obserwacji ze szczególnym uwzględnieniem wdrożenia nowej podstawy programowej .

2.       Nadzorowanie realizacji  nowej podstawy programowej w oddziale przedszkolnym i w klasach I,II,  IV,V i VII, VIII

3.       Nadzorowanie realizacji przez dzieci z oddziału przedszkolnego rocznego obowiazkowego przygotowania przedszkolnego.

4.       Zapewnienie informacji o aktu-

alnych aktach prawnych doty-czących Oświaty oraz pełnej informacji nt. wymagań związanych z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego. Stwarzanie sytuacji sprzyjających spełnieniu wymagań na określony stopień (wspieranie innowacji, przydział zadań, pomoc w prezentacji osiągnięć itp)

Kierownictwo szkoły

 

 

 

Kierownictwo szkoły

 

 

 

Kierownictwo szkoły

 

 

 

 

 

Kierownictwo szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

6.      Współpraca  z  rodzi-

   cami   i środowiskiem.

1.      Udostępnienie rodzicom w  wido-cznym miejscu informacji na temat SOW, programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły oraz zasadami oceniania zewnętrznego (gabloty) , na str. internetowych   

2. Pedagogizacja rodziców prowadzo-

     na przez pedagoga, psychologa   

    poprzez opracowane materiały przekazywane rodzicom na zebraniach i na stronach szkoły, w zakładce „Ważne tematy dla mamy i taty”

3. Podejmowanie działań zmierzają-

cych do większego zaangażowania rodziców w funkcjonowanie szkoły poprzez:

-motywowanie i zachęcanie rodziców do systematycznego udziału w spotkaniach z wycho-wawcą (zebrania, konsultacje);

- zwiększenie zainteresowania rodziców podejmowanymi przez szkołę działaniami w zakresie realizacji programu wychowawczo-  profilaktycznego;

     -stwarzanie możliwości wycho-

    dzenia z inicjatywami dotyczącymi

     życia szkoły i jej działania (ankiety)

     -zachęcanie ich do aktywnego      

     uczestnictwa w imprezach  szkol-

     nych, zabawach, wycieczkach

- wzmacnianie współpracy z rodzicami

   i absolwentami naszej szkoły poprzez

   organizowanie z ich udziałem

    i pomocą imprez w szkole oraz

    wyjść na wyższe uczelnie, do

    instytucji użyteczności publicznej 

    i instytucji artystycznych.

     -mobilizowanie rodziców do

      wpłat deklarowanych kwot

      na Radę Rodziców oraz na

      pielęgniarkę.

- mobilizowanie rodziców do dopilnowania dzieci, aby uczestniczyły w zajęciach dodatkowych

 

4.Organizacja koncertu dla mamy i taty

 

 

5.Koncert noworoczny dla klas IV-VII

 

 

6.Umożliwienie udziału rodziców

w lekcjach otwartych.

7.Organizacja„Dnia Przedszkolaka”  

    i Dnia Otwartego dla Rodziców

    Przedszkolaków.

8.  Kontynuowanie współpracy                z przedszkolami poprzez organizowanie imprez. Opracowanie harmonogramu współpracy z przedszkolami.

 

9.Zorganizowanie  „Spartakiady Przedszkolaka”

 

10.  Modyfikacja strony internetowej

      szkoły .

 

11.Opieka nad Facebookiem

 

 

 

12.  Kontynuacja pracy świetlicy  opie-

kuńczo-wychowawczej  w naszej szkole.

 

 

13. Zaangażowanie rodziców i bliskich osób z różnych dziedzin nauki, kultury i sztuki we współpracę ze szkołą

 

14.Kontynuowanie współpracy z Po-

   licją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską,PTTK, biblioteka, w tym organizowanie wyjść do tych

    instytucji.

 

 

Dyrektor, p.A.Floryan, p.I.Turczak, p.M.Świerdza

 

 

 

Pedagog, psycholog

 

 

 

 

 

Wychowawcy , n-le świetlicy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Floryan, J.Piotrowska, N.Sherzai, M.Świerdza

 

B,Śmietanka, W.Pieszka,wychowawcy klas IV-VIII

 

Nauczyciele

 

 

 

Wychowawcy kl.III, , zerówka  świetlica

 

 

 

W.Blajer

 

 

 

E.Gołab, M.Koczur, T.Majka, wych.klas III

 

 

 p.A.Floryan, p.I.Turczak, p.E.Gołąb

 

 

E.Stanisławska, B.Jaskółka, A.Kocyan

 

A.Płaszczyk-Kucharska, ,

,p.M.Bach-Cepok, p.I.Poloczek, W.Tutka, A.Bulska

 

 

Dyrektor, wicedyrektor, koord.B.Śmietanka, opiekun samorządu

 

 

Pedagog, psycholog, B.Wolak, A.Jarnutowska

 

 

Opiekunowie pięter

 

 

 

 

 

Dyrekcja

 

 

 

 

 

Dyrekcja, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

Chętni nauczyciele

 

 

 

 

Dyrekcja

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele, wychowawcy

 

 

 

 

 

Chętni nauczyciele

Na początku roku szkolnego

 

 

 

 

 

Wg harmonogramu

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2019

 

 

 

I 2019

 

 

Wg harmonogramu

 

 

 

 

II/III 2019

 

 

 

 

Wg harmonogramu

 

 

 

II semestr

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

Wg harmonogramu

 

 

 

Uczeń w szkole i środowisku

Zadanie

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Współodpowiedzialni

Termin realizacji

1.Wychowanie

prozdrowotne

      i prorodzinne

1.      Realizowanie założeń programu  

profilaktyki  zdrowotnej . Akademia Zdrowia.

 

2.      Integracja rodzin i środowiska

poprzez włączenie uczniów             i rodziców do organizacji  i ucze-stnictwa w imprezach klasowych, szkolnych i środowiskowych.

 

 

3. Prowadzenie akcji – "Owoce i wa- 

rzywa w szkole

 

4.Organizacja Festiwalu Sportu dla klas 0-III

 

 

5. Organizacja Jasełek i wspólne

   kolędowanie

 

 

 

 

 

 

6.Akcja dla klas 0-III„Śniadanie daje moc”

 E.Gołąb, T.Majka, M.Koczur, B.Rajchel

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

p.E.Gołąb, M.Koczur,   T.Majka, B.Rajchel

 

E.Gołąb, M.Koczur, T.Majka, B.Rajchel

 

 

B.Hubrich, N.Sherzai, S.Madejczyk, A.Bulska ,    E.Zabuska, W.Pieszka, , M.Ratecka, B.Jaskółka, B.Kusz, A.Zięba, A.Domańska, W.Blajer

 

 

 

auczyciele i rodzice

 Nauczyciele

 

 

 

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele klas 0-V

 

 

Nauczyciele

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

X-V

 

 

V/VI.2019

 

 

 

21.XII 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

jeden raz w roku

 

2.      Wychowanie regionalne i ekologiczne

1.         Popularyzowanie treści regio-

nalnych i ekologicznych w trakcie

      realizowania programu nauczania

2.         Organizowanie wycieczek po

okolicy i regionie .

 

3.         Czynne uczestnictwo w zorga-

nizowanych formach edukacji

ekologicznej (Dzień Ziemi).

4.         Zachęcanie uczniów i ich rodzin

  do zbierania baterii ,  korków , elektrośmieci oraz   do segregowania odpadów.

 

5.Organizacja Dnia Regionalnego dla klas IV-VIII

 

 

 

 

 

6.Biesiada śląska dla klas 0-III

  

Nauczyciele przedmiotów

 

Wychowawcy, nauczyciele przedmiotów

Nauczyciele przyrody

 

 

 

nauczyciele przyrody i biologii

 

 

 

M.Bach-Cepok, A.Orlikowska,

E.Zabuska, B.Wolak, ,B.Śmietanka, p.J.Lachowska, E.Krasińska

 

mały samorząd, A.Floryan, J.Piotrowska, M.Swierdza, A.Domańska, A.Płaszczyk

 

 

 

 

Koordynator wycieczek

 

Wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

Wychowawcy

Samorząd

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 0-III

Cały rok

 

 

 

Cały rok

 

 

Kwiecień

 

 

 

Cały rok

 

 

 

I 2019

 

 

 

 

 

 

XII 2018

3.      Wychowanie społeczne i patriotyczne

1.         Uczestniczenie w imprezach

kultywujących tradycje szkoły

miasta, regionu, państwa.

Organizowanie  dni tematycznych, tj. Dzień Bezpiecznego Internetu ,

 

 

2.Wdrażanie uczniów do podejmo-       

wania działań i udziału w akcjach charytatywnych i innych dla środowiska (WOŚP,  schroniska)

 

3.Organizacja Dnia Praw Czlowieka

 

 

 

 

4.Kontynuowanie pracy szkolnego koła wolontariatu,  m.in. Dzień Dobrych uczynków

 

5.Przygotowanie uczniów do dalszych etapów edukacyjnych poprzez doradztwo zawodowe:

-spotkania z przedstawicielami różnych zawodów;

-udział w targach edukacyjnych

 

6 . Obchody święta Gliwic- Złota Rybka

 

7. Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw patriotycznych  poprzez uczenie uczniów:

- dbania o miejsca Pamięci Narodowej;

-kultywowania tradycji rodzinnych i świątecznych;

-dbania o odświętny wystrój sal z okazji świat narodowych;

-okazywania szacunku wobec symboli narodowych;

-dbania o odświętny strój w czasie ważnych uroczystości szkolnych i wyjść do instytucji kulturalnych ( teatr)

 

8.Zorganizowanie Tygodnia patriotycznego:

-wieczernica z udziałem uczniów i rodziców;

-akademia;

-koncert pieśni patriotycznych;

- konkursy plastyczne, m.in.konkurs fotograficzny „Droga do niepodległości”

- prezentacje multimedialne na temat Polski, patriotyzmu, niepodległości.

-prace plastyczne w klasach 0-III- „Polska w baśni i legendzie”

-plakaty o tematyce niepodległościowej(wystrój klas)

 

.

Nauczyciele, rodzice

 

 

 

wg przydziału czynności

 

 

 

Katecheci, pedagog, , chętni nauczyciele

 

 

pedagog, psycholog, logopeda,

 

 

 

A.Płaszczyk, M.Ratecka, samorząd

 

 

 

p.J.Chlęch

 

 

 

 

 

M.Bach-Cepok, A.Bulska,A.Płaszczyk, I.Poloczek

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

koordynatorzy

 

 

B.Śmietanka, E.Zabuska, J.Lachowska, E.Krasińska, A.Orlikowsksa, B.Wolak, W.Pieszka, E.Bryndal, nauczyciele klas 0-III

 

Dyrektor

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

Wychowawcy klas 0-VIII

 

 

 

 

 

Nauczyciele, uczniowie, rodzice

 

 

 

 

nauczyciele wszystkich przedmiotów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

Wg harmonogramu

 

 

 

Wg harmonogramu

 

 

 

 

Cały rok

 

 

XII 2018

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

IX2018

 

 

wg harmonogramu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X/XI 2018

4.Bezpieczeństwo

1.         Wspieranie rozwoju dziecka młodszego .Otoczenie szczególną opieką sześcioletnich uczniów klasy pierwszej.

2.         Wspólna praca nad bezpieczeń-

stwem dzieci ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania wszelkim przejawom agresji ,         hałasowi i wulgaryzmom:

 

·         organizowanie cyklicznych apeli na temat bieżących spraw                     i przestrzegania regulaminu               ( ubiór,zachowanie)

 

  • zajęcia wychowawcze dla uczniów rozwijające ich kompetencje społeczne
  • udział w akcji –Mamo, tato, dalej pójdę sam.

 

 

4.Współpraca z organizacjami

   wspomagającymi szkołę- Policja itp.

 

5. Uczenie bezpiecznego i odpowie-dzialnego korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

 

 

 

Dyrekcja

 

Nauczyciele klas I

 

 

 

koordynatorzy programu profilaktyki

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

wychowawcy, pracownicy PPP

 

 

Dyrektor

 

 

Wychowawcy, pedagog

Policja, Straż Miejska, PTTK i in.

Nauczyciele informatyki i koordynatorzy programu „Bezpieczeństwo w sieci”

 

 

Nauczyciele

 

 

 

Nauczyciele, Dyrekcja, rodzice

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

Cały rok

 

 

 

wg harmonogramu

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

IX 2017

 

 

Cały rok

 

 

Cały rok

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć