Klauzula informacyjna

Sposób Oceniania Wewnątrzszkolnego

Sposób Oceniania Wewnątrzszkolnego

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9  W GLIWICACH

IM. KRÓLA  JANA  III  SOBIESKIEGO


 

SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

                       SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

 

 

1.      Wewnątrzszkolny system oceniania jest zbiorem zasad dotyczących oceniania wiedzy, umiejętności i postaw ucznia obowiązujących w szkole, mający na celu wspieranie rozwoju ucznia.

2.      Ocenie podlegają:

1)osiągnięcia edukacyjne ucznia,

2)zachowanie ucznia.

3.      Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego  oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych  w  szkole programów nauczania. W przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych ocenianie polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu  i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.

4.      Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

5.      Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
1)bieżące

2)klasyfikacyjne

3) śródroczne i roczne

4) końcowe

6. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym co zrobił, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć,
c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

e) dostarczenie rodzicom  i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych  uzdolnieniach ucznia;
f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

7. Ocenianie wewnątrzszkolne jest zgodne z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi  zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz podstawą programową.

8. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ustalenie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole;

4)przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

5)ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w SOW.

6)ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz  zachowaniu i szczególnych uzdolnieniach ucznia.

9.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1)wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3)warunkach  i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnejz zajęć edukacyjnych.

10. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

11.Rok szkolny dzieli się na dwa  półrocza. Pierwsze półrocze trwa do końca stycznia (po uwzględnieniu terminu ferii zimowych). Uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej i rocznej oraz końcowej.

1)Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, na koniec I  półrocza. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

2)Klasyfikacja roczna polega na  podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z tym że w klasach I – III  w przypadku obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę  klasyfikacyjną z tych zajęć; w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę  klasyfikacyjną z tych zajęć.

12.Nauczyciel efektywnie realizuje program kształcenia, stale podnosi jakość kształcenia w obrębie prowadzonych zajęć edukacyjnych, zgodnie z przyjętym w placówce programem, tj. programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz SOW.

13.Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio  do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  psychofizycznych uczniów.

14.Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- na podstawie tego orzeczenia  oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania- na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej wskazującą na potrzebę takiego dostosowania- na podstawie tej opinii;

a) przez specyficzne trudności w uczeniu się, należy rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej
i  prawidłowo funkcjonujących w systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego.

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w punktach 1-3, który jest objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole na podstawie rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez uczniów określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

15.Nauczyciele przedmiotów w klasach 4-8 opracowują wymagania edukacyjne na poszczególne oceny oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

1)  Nauczyciele informują o nich uczniów i odnotowują ten fakt w  e- dzienniku (temat lekcji). Rodzice o wymaganiach edukacyjnych informowani są przez nauczycieli najpóźniej do końca września danego roku szkolnego.Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny ze wszystkich przedmiotów w klasach 4-8 znajdują się na stronie internetowej szkoły.

16. Pedagog szkolny przekazuje niezwłocznie opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Poradni Specjalistycznych uczniów wychowawcom, a ci zobowiązani są do przekazania tych informacji nauczycielom uczącym w terminie do 2 tygodni. Nauczyciele potwierdzają  podpisem zapoznanie się z w/w opinią.

17. W oddziale przedszkolnym dziecko nie podlega ocenie. Nauczyciel przeprowadza diagnozę przedszkolną, której celem  jest uzyskanie informacji związanych  z zakresem przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej.
1)diagnozy  dziecka  przeprowadza się na podstawie  Arkusza obserwacji do badania  dojrzałości szkolnej dziecka  (zgodnie ze wzorem obowiązującym w szkole). Arkusz zbudowany jest z zadań badających sfery rozwoju fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego.  Diagnozę przeprowadza  się po rozpoczęciu roku szkolnego. W terminie do końca kwietnia wydaje się rodzicom informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej  - zgodnie ze wzorem -  Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.  Nauczyciel prowadzi obserwację charakterystycznych cech rozwojowych dziecka 6 – letniego,  na podstawie  właściwego narzędzia diagnostycznego( zgodnie ze wzorem obowiązującym w szkole).

18 .  W klasach I-III w ocenie bieżącej stosuje się ocenę słowną (ustną i pisemną ), która powinna pełnić funkcje informacyjną, korekcyjną i motywującą. Nauczyciel informuje ucznia o jego osiągnięciach stosując skalę:

-          >Wspaniale< (co znaczy, że praca została wykonana bardzo dobrze, bezbłędnie, wzorowo pod każdym względem)

-          > Dobrze< (co znaczy, że praca została wykonana dobrze i starannie z małą ilością błędów)

-          >Słabo< ( co znaczy, że spora ilość błędów znajdująca się w pracy wskazuje, iż uczeń słabo utrwalił materiał)

-          >Popraw< (oznacza, że praca została wykonana źle, uczeń nie opanował materiału).

 

19. Nauczyciel prowadzi ocenę bieżącą w   e-dzienniku dokonując rejestru osiągnięć ucznia w skali: W- wspaniale, D- dobrze, S – słabo , P - popraw w zakresie umiejętności :

1)      edukacja polonistyczna- ćwiczenia w czytaniu, ćwiczenia w mówieniu (opowiadanie),prace pisemne,  sprawdziany (w tym dyktanda), zadania domowe, aktywność.

2)      edukacja matematyczna- liczenie, zadania z treścią, prace pisemne (sprawdziany), zadania domowe

3)      edukacja przyrodnicza- przygotowanie do lekcji, zadania domowe, aktywność, sprawdziany

4)                 edukacja plastyczna, techniczna, muzyczna i wychowanie fizyczne ocenia się pod względem przygotowania ucznia do zajęć i zaangażowania

5)                 edukacja językowa – rozumienia i tworzenia wypowiedzi, reagowania na polecenia, znajomość słownictwa, sprawdziany, zadania domowe

6)                 edukacja informatyczna – opanowania podstawowych umiejętności z zakresu: korzystania z komputera, programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera

7)      w ocenie bieżącej dopuszcza się stosowanie: „+”,  „ -” „nb.”, „np.”, „bz”,

dopuszcza się także stosowanie :

 „ +” za aktywność, przyniesienie dodatkowych materiałów na zajęcia,

 „ - ” za brak: stroju gimnastycznego, potrzebnych przyborów na zajęcia plastyczne i techniczne oraz zadania domowego.

Trzykrotny „ +” jest równoznaczny ocenie Wspaniale, trzykrotny „ –” jest równoznaczny ocenie Popraw.

W toku obserwacji nauczyciel odnotowuje osiągnięcia uczniów, które stanowią podstawę konstruowania oceny opisowej.

 

20. W klasie  III przy wpisywaniu oceny ustalonej w ocenianiu klas I – III ( w zeszytach, na sprawdzianach, kartach pracy)  nauczyciel wstawia w nawiasie ocenę obowiązującą w klasach IV – VIII według  następującej skali :

+ Wspaniale – 6 (celujący)

Wspaniale – 5 (bardzo dobry)

Dobrze- 4 (dobry)

Słabo- 3 (dostateczny)

-Słabo – 2 (dopuszczający)

Popraw – 1 (niedostateczny)

w celu przybliżenia uczniom i rodzicom systemu oceniania, który będzie obowiązywał od klasy IV.

 

21. O bieżących osiągnięciach swojego dziecka rodzice informowani są  w e-dzienniku. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

1) śródroczna ocena opisowa przekazywana rodzicom zawiera umiejętności edukacyjne na poszczególnych etapach nauczania oraz  śródroczną  ocenę zachowania zgodnie ze wzorami obowiązującymi w szkole.

 2) śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia  związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

22.  Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy      klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców   rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

23. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
1) w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia , rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy oddziału  po zasięgnięciu opinii rodziców  ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy.

24. O przewidywanej ocenie rocznej w klasach I-III nauczyciele informują rodziców na zebraniu, które musi się odbyć najpóźniej na 30 dni przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej. Roczna ocena opisowa przekazywana rodzicom zawiera umiejętności edukacyjne na poszczególnych etapach nauczania oraz  roczną  ocenę zachowania zgodnie ze wzorami obowiązującymi w szkole. Rodzic potwierdza zapoznanie się z przewidywaną oceną  czytelnym podpisem. W razie nieobecności na zebraniu, rodzic zobowiązany jest do indywidualnego skontaktowania się z wychowawcą.

25. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej  jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.
26. Zarówno w ocenianiu bieżącym  jak i śródrocznym i rocznym  obowiązuje następująca  skala ocen :

1)stopień celujący –6

2)stopień bardzo dobry –5

3)stopień dobry –4

4)stopień dostateczny –3

5)stopień dopuszczający –2

6)stopień niedostateczny –1

Jednakże w ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowania : „+”,  -”, „·”, „np”, „bz”, „nb”. Dopuszcza się zaznaczanie oceny poprawianej nawiasem.

1)pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach o  których mowa w ust.26
 pkt.1-5

2) negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu o  których mowa w ust.26 pkt.6.
27.Oceny ucznia są jawne i na bieżąco wpisywane do e- dziennika . Nauczyciel uzasadnia ocenę ustnie na wniosek ucznia lub jego rodziców.

28.Ocena bieżąca obejmuje następujące formy:

 1)odpowiedź ustna (dialog, rozmowa, opis, streszczenie, recytacja, opowiadanie)

1)      aktywność na lekcji (praca na lekcji)

2)      prace pisemne (praca klasowa, sprawdzian, klasówka, dyktando, testy różnego typu, referat, itd.)

3)      prace domowe

4)      prace dodatkowe (referat, własna twórczość, itp.)

29.W przypadku przedmiotów artystycznych ocenie bieżącej podlega: przygotowanie do lekcji, praca na lekcji, prace dodatkowe.

1) przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w  wywiązywanie się z  obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, przy czym w przypadku wychowania fizycznego dodatkowo należy brać pod uwagę systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

30.  O terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów nauczyciel powiadamia uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisuje jego termin w e-dzienniku. W ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian (odnotowany wcześniej w e-dzienniku),a w ciągu tygodnia dwa sprawdziany lub zadania klasowe.

1) Sprawdzian, czyli klasówka powinien trwać około 45 minut i dotyczyć więcej niż 3 ostatnio  omawianych tematów.

1)      Prace klasowe są to sprawdziany z języka polskiego lub matematyki trwające 45 -90 minut.

2)      Kartkówka może trwać od 10 do 15 minut i dotyczyć 3 ostatnio omawianych tematówz wyjątkiem kartkówek językowych.

31. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu, pracy klasowej lub kartkówki:

1) z przyczyn usprawiedliwionych- ma obowiązek napisać w/w w terminie 14 dni od daty powrotu do szkoły
( szczegóły ustala z nauczycielem).

2) z przyczyn nieusprawiedliwionych – ma obowiązek napisania w/w niezwłocznie po powrocie do szkoły (szczegóły ustala nauczyciel).

32.O ocenie  z prac klasowych, sprawdzianów, testów, itp. nauczyciel zobowiązany jest poinformować uczniów w ciągu 14 dni ( z wyjątkiem sytuacji losowych).

33.Ocenione prace kontrolne muszą być udostępnione zainteresowanym  rodzicom i przekazane przez uczniów do domu (po informacji od rodziców w e-dzienniku). Przekazane prace uczniowie zwracają do trzech następnych lekcji – w przeciwnym razie otrzymują punkty ujemne z zachowania.

34.Uczeń ma jednorazową możliwość poprawy oceny z pracy pisemnej ( sprawdzianu, pracy klasowej lub kartkówki) do dwóch tygodni od dnia otrzymania oceny ( szczegóły ustala nauczyciel).

1) z poprawy uczeń może otrzymać co najwyżej ocenę bardzo dobrą,

2) w przypadku, gdy uczeń otrzyma ocenę niższą od poprawianej nauczyciel wpisuje literę „p”

35. Wychowawcy klas i nauczyciele poszczególnych przedmiotów  na bieżąco (e-dziennik, zebrania, konsultacje) informują rodziców  o ocenach, postępach i  osiągnięciach edukacyjnych ich dzieci. Nauczyciele na bieżąco wpisują uzyskane przez uczniów oceny do e- dziennika. Rodzice mają obowiązek codziennego sprawdzania informacji, ocen i uwag w e-dzienniku.

36.W klasyfikacji śródrocznej i rocznej bierze się pod uwagę oceny bieżące ze wszystkich form wypowiedzi.

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

37. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

38. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowe wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej ( z zastrzeżeniem p.69,87).

1) uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

2) o promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.

3) uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

39. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim w szkole podstawowej  oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną  roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu  rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

40.Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen  co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania  otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

1)uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

41. Na klasyfikację końcową składają się:
1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone odpowiednio w klasie programowo najwyższej,
2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych,
3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej,

42. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne  końcowe oceny  klasyfikacyjne,
2)przystąpił do egzaminu ósmoklasisty

3) uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną  zachowania.

4) uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen  wlicza się także końcowe  oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

5)uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.

6)jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uczeń nie otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych powtarza ostatnią klasę i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę do egzaminu ósmoklasisty.

7) o ukończeniu szkoły przez ucznia  posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym

43. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania  określonych  ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego  na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

1)dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki  na podstawie opinii o braku możliwościach uczestniczenia  ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2) Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć  wykonywania ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego  lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

44. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego, nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej , z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.

1)W przypadku ucznia o którym mowa w/w posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania z którego wynika potrzeba zwolnienia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

2)W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

45.Jeżeli zaistnieje usprawiedliwiona ciągła absencja ucznia (minimum 1 miesiąc, ale poniżej 50% zajęć) klasyfikacji dokonuje się na podstawie wcześniej uzyskanych ocen niezależnie od tego, czy uczeń  uzyskał oceny z każdej formy wypowiedzi.

46.Na 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, nauczyciele są zobowiązany do poinformowania rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, a wychowawcy o przewidywanej rocznej ocenie  klasyfikacyjnej  zachowania. Nauczyciele  wpisują proponowaną ocenę roczną z zajęć edukacyjnych do e-dziennika  a wychowawcy przewidywaną roczną ocenę  klasyfikacyjną zachowania. Nauczyciele zobowiązani są do  zakończenia klasyfikacji na 7 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

47.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną  zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału  oraz ocenianego ucznia.

1) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia  integracyjnego, jeżeli taki jest zatrudniony;

2) śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną  z zajęć edukacyjnych  dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,  a w przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych  społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.

3)  nauczyciele zobowiązani są do ustalenia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych na 7 dni przed śródrocznym  klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

48. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

49. Jeśli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną oceną roczną, a frekwencja ucznia na zajęciach edukacyjnych wynosi co najmniej 80 % ( z wyjątkiem pobytu w szpitalu lub ciężkiej choroby) mogą ustalić z nauczycielem danego przedmiotu dodatkowe sprawdzenie wiadomości ( przeprowadza się je w obecności przedstawiciela samorządu klasowego).

1) Jeśli uczeń lub jego rodzice nie zgadzają się z przewidywaną roczną oceną zachowania  mogą zwrócić się do dyrektora szkoły  z pisemną prośbą uzasadniającą zastrzeżenia o ponowne rozpatrzenie. Dyrektor powołuje zespół składający się z nauczycieli uczących w danej klasie, pedagoga szkolnego i psychologa, który analizuje ocenę zachowania i ustala nową lub tę samą ocenę zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyzję podejmuje pedagog.

50.Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych , jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

51.Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

52. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego  z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na wniosek jego rodziców  rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wniosek o ustalenie egzaminu klasyfikacyjnego musi wpłynąć przed terminem konferencji klasyfikacyjnej.

53.Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

54.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych:technika, plastyka, muzyka,
 i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

55.Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkoła, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

56.Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

57.Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

58.Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

59.Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności, dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności oraz dla ucznia realizującego indywidualny tok nauki przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
1)nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;
2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

60. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą  oraz przechodzącego z jednego typu szkoły do drugiego typu szkoły przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:

1)Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora – jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin.

61 .Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem realizującym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą lub przechodzącym z jednego typu szkoły do drugiego typu szkoły oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.

62.W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów- rodzice ucznia.

63. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

64.Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,
2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o których mowa w ust.59,60

3)termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) imię i nazwisko ucznia;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
5) zadania egzaminacyjne

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informacją o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

65. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

66. Ocena ustalona  w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna ( z zastrzeżeniem pkt 69 i 79).

67.Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena klasyfikacyjna  z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego ( z zastrzeżeniem pkt.69).

 68.Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna  ( z zastrzeżeniem pkt. 69).

69.Uczeń lub jego rodzice  mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny rocznej, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia  zakończenia  rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

70.W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:

1)           w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)   w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji;

3)   sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

71. Sprawdzian, o którym mowa w pkt 70. przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń , o których mowa  w pkt 69. Termin sprawdzianu  uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

1) Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający w szczególności:
a)Nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
b) Imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
c) Termin  sprawdzianu;
d) Imię i nazwisko ucznia;
e) Zadania sprawdzające;
f) Ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

72. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne ,

c)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania :

a)dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

b)wychowawca oddziału,

c)nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

d)pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole;

e)psycholog,  jeżeli jest zatrudniony w szkole;
f)przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

g)przedstawiciel rady rodziców.

73.Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w  pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

74.Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania  nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

75.Z posiedzenia komisji w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)  imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

2)  termin posiedzenia komisji,

3) imię i nazwisko ucznia,

4)wynik głosowania,

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

76.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości

w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

 

77. Przepisy ( od punktu 69 do punktu 76) stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi do 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

78 .O grożących ocenach niedostatecznych i ocenie negatywnej z rocznych zajęć edukacyjnych oraz  grożących nieklasyfikowaniach z zajęć edukacyjnych  wychowawca zawiadamia pisemnie rodziców ucznia na 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej a potwierdzenie zawiadomienia dołącza do protokołu klasyfikacyjnego.

79. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w  wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną  z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

 

80. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

81. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia  zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

82.Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)  dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

3) nauczyciel  prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

83.Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.    

W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

84.Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający   w szczególności:

1)      nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin,

2)      imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

3)      termin egzaminu,

4)      imię i nazwisko ucznia;

5)      zadania  egzaminacyjne,

6)      ustaloną ocenę klasyfikacyjną

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia  zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

85.  Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

1) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę ( z zastrzeżeniem pkt.87.).

86.Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

87.Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej  rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu  poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są,  realizowane w klasie programowo wyższej.

88.Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

1) dyrektor szkoły w ciągu 7 dni od wpłynięcia wniosku, w wyznaczonym miejscu i czasie udostępnia w swojej obecności dokumentację  dotyczącą  egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania.

89. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż  przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

90. W klasach I-III ocena zachowania jest oceną opisową. Ustala ją nauczyciel - wychowawca, uwzględniając w tej sprawie opinię nauczycieli uczących w danym oddziale, innych pracowników szkoły oraz ocenę zespołu klasowego. Przy formułowaniu oceny zachowania nauczyciel bierze pod uwagę postawę ucznia ujawnioną tak podczas zajęć w klasie, jak i poza klasą.

1) W ocenie bieżącej wychowawca ocenia zachowanie ucznia według kryteriów podanych w „Karcie zachowania ucznia”(według wzoru obowiązującego w szkole). Imienną kartę zachowania posiada każdy uczeń. W niej odnotowuje się zachowania ucznia za pomocą pionowej kreski.  Za poszczególne zachowanie pozytywne bądź negatywne przyznaje się punkty dodatnie lub ujemne. Punkty dodatnie anulują punkty ujemne ( ta sama ilość punktów).  Nauczyciel wychowawca wpisuje szczegółowo komentarze odnośnie zachowania  ucznia w e- dzienniku /zeszycie korespondencji. Dopuszcza się również stosowanie plansz, tabel obrazujących zachowania ucznia. „Karta zachowania ucznia” stanowi podstawę przy ustalaniu oceny opisowej.

2) Raz w miesiącu ( w ostatni piątek miesiąca) wychowawca przyznaje tytuł „Wzorowego ucznia” tym, którzy uzyskali  dodatni bilans punktów. Uczeń zachowuje ten tytuł przez cały miesiąc.
W przypadku rażącego naruszenia norm zachowania przez ucznia wychowawca może odebrać tytuł „Wzorowego ucznia” w trakcie miesiąca.

3)  Uczeń otrzymuje „Srebrną odznakę wzorowego ucznia”, jeżeli w ciągu roku szkolnego zdobył co najmniej 80 punktów dodatnich w klasie 1.; 90 punktów dodatnich w klasie 2.; 100 punktów dodatnich w klasie 3. Jeżeli w ciągu roku szkolnego uczeń otrzymał 20 i więcej punktów ujemnych traci szansę na „Srebrną/ złotą odznakę wzorowego ucznia”.

4) Uczeń kończący klasę III otrzymuje „Złotą odznakę wzorowego ucznia” jeżeli w klasie I i II zdobył  „Srebrną odznakę wzorowego ucznia” i w klasie III uzyskał wymaganą liczbę punktów dodatnich na „Srebrną odznakę wzorowego ucznia”

5) W przypadku rażącego naruszania obowiązujących zasad uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy, jeżeli jego zachowanie nie uległo poprawie mimo wielokrotnego zwracania uwagi przez nauczycieli i pracowników szkoły. Uczeń, który nie poprawi swojego zachowania po otrzymaniu nagany wychowawcy klasy, otrzymuje naganę dyrektora szkoły.

 

91.Począwszy od klasy czwartej roczną ocenę zachowania, ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

92.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)   wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)   postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

3)   dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)   dbałość o piękno mowy ojczystej;

5)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)   godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)   okazywanie szacunku innym osobom,

8)   przestrzeganie postanowień statutu  szkoły dotyczących obowiązków ucznia.

93.Obowiązki ucznia określa statut szkoły.

94.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie może mieć wpływu na :

1) oceny z zajęć edukacyjnych,

2) promocje do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

95. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

96. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń i innych dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

97. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy na podstawie:

1)samooceny ucznia

2)oceny zespołu klasowego

3)oceny nauczycieli uczących w danej klasie

4) kultury osobistej i kultury języka

5) aktywności na rzecz klasy i szkoły

 

98. Wychowawca ocenia zachowanie ucznia według poniższych kryteriów, które znajdują się na stronie internetowej szkoły oraz są dostępne do wglądu w szkole u wychowawców.

  Za punkt wyjścia przyjmuje się kredyt 100 punktów , które otrzymuje każdy uczeń na początku okresu. Jest on równoważny ocenie poprawnej.

 Od ucznia zależy ocena końcowa, gdyż ma szansę podwyższenia oceny w każdej chwili. W systemie punktowym można bardziej świadomie kierować swoim zachowaniem, gwarantując sobie prawo do błędu.

 powyżej  -  201 pkt.  -  wzorowe

200  -  161 pkt.  - bardzo dobre

160  -  121 pkt.  - dobre

120  -    81 pkt.   - poprawne

  80  -    41 pkt.  - nieodpowiednie

  40  -      0 pkt. i nagana dyrektora szkoły -  naganne

 

Punkty dodatnie:

1. Działalność w samorządzie:

a)  klasowym (za cały okres)  …………………………………….…………………………………...1-10 pkt.

b)  szkolnym  (za cały okres)  ……………………………………….…………………………………1-20 pkt.

2. Pełnienie funkcji łącznika bibliotecznego  (za cały okres)  …..………………………………….....1-10 pkt.

3. Pozalekcyjna praca na rzecz szkoły: (zaangażowanie w akcje organizowane przez samorząd szkolny, pomoc nauczycielom w przygotowaniu szkolnych imprez, uroczystości, apeli, wyjazdów itp.) ……..1-15 pkt.

4. Pozalekcyjna praca na rzecz klasy (zaangażowanie w akcje organizowane przez samorząd klasowy, przygotowanie gazetki klasowej lub dekoracji klasowych, dbanie o porządek w klasie, dbanie o sprzęt klasowy i pomoce naukowe itp.) ………………………………………………………………………1-10 pkt.

5. Przygotowanie i przeprowadzenie lekcji wychowawczej ………..……………………….….……..1-15 pkt.

6. Współpraca w grupach zadaniowych na lekcjach i poza lekcjami …………………………….……1-10 pkt.

7. Zachowania prospołeczne, zapobieganie wykluczeniu i nietolerancji w klasie (zachowania sprzyjające integracji zespołu klasowego, dbałość o utrzymanie właściwych relacji z rówieśnikami itp.) (jednorazowo)  …………….………… ………………………………………………………………..1-10 pkt.

8. Efektywne pełnienie dyżuru klasowego …………………………..……………………………….. 1-10 pkt.

9. Koleżeńska pomoc w nauce – w ciągu okresu (udokumentowana) ……...........................................1-50 pkt.

10. Właściwe zachowanie podczas imprez szkolnych, uroczystości, apeli, pogadanek itp. …………  1-10 pkt.

11. Właściwe zachowanie podczas wyjść klasowych ze szkoły ……………………………………….1-10 pkt.

12. Właściwe zachowanie podczas szkolnych wyjazdów (wycieczki klasowe, obozy naukowe itp.) obligatoryjna ocena wychowawcy/ opiekuna dotycząca każdego uczestnika wycieczki ……………..1-10 pkt.

13. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz (udział w konkursach zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami ucznia, udział w przeglądach artystycznych, udział w zawodach sportowych) jednorazowo na semestr …………………………………………………………………………………………………………10-20 pkt.

14. Za przyniesione rzeczy na zbiórkę „elektro-śmieci” ……………………………………………....1-10 pkt.

15. Za przynoszenie zbieranych rzeczy na cele charytatywnych działań szkoły (w tym korki, makulatura itp.) nie przyznajemy punktów dodatnich.

16. Do dyspozycji wychowawcy (w tym m.in. kulturalne zachowanie wobec rówieśników i pracowników szkoły, właściwa postawa wobec obowiązków szkolnych, w tym właściwy strój podczas pobytu w szkole, punktualność itp.) ...................................................................................................................................0-20 pkt.

17. Samoocena ucznia ...........................................................................................................................1 – 6 pkt.

18. Ocena zespołu klasowego ................................................................................................................1 – 6 pkt.

19. Ocena nauczycieli uczących w danej klasie .....................................................................................1 – 6 pkt.

(stawiamy jedną ocenę)

Punkty z 17,18,19 należy zsumować i wyciągnąć średnią- kolumna A, której odpowiednik punktowy-kolumna B, mnożymy przez 12

 

Ocena: A                                B

1 naganna.........................-2pkt

2 nieodpowiednia.............-1pkt

3 poprawna........................0pkt

4 dobra..............................+1pkt

5 bardzo dobra..................+2pkt

6 wzorowa........................+3pkt

                                   

Punkty ujemne:

Za każde niewłaściwe zachowanie zapisane w dzienniku.

1. Każda uwaga za niewłaściwe zachowanie w czasie lekcji ...............................................................1-10 pkt.

2. Każde aroganckie zachowanie wobec pracownika szkoły ..............................................................10-20 pkt.

3 .Wulgarne słownictwo zapisane w dzienniku .....................................................................................5-10 pkt.

4. Dokuczanie, wyśmiewanie, ubliżanie, wyzywanie rodziców, prowokowanie kolegów do złych uczynków, oplucie, itp. ............................................................................................................................................5-20 pkt.

5. Uderzenie innego ucznia, kopnięcie, udział w bójce ………………………………………….….10-20 pkt.

6. Niebezpieczne zachowania podczas przerw na korytarzach i w szatni (bieganie, skakanie ze schodów, wieszanie się na rurach instalacyjnych na terenie szkoły, zamykanie innych uczniów w ubikacjach……………………………………………………………………….………………….…5-10 pkt.

7. Samowolne wychodzenie poza teren szkoły podczas lekcji i przerw (każdorazowo) ……………..20 pkt.

8. Celowe hałaśliwe zachowanie podczas przerw ...............................................................................5-10 pkt.

9. Nie wywiązywanie się z funkcji dyżurnego …………………………………………………….…..10 pkt.

10. Celowe niszczenie mienia szkolnego (uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły) ……………… 50 pkt.

11. Wagarowanie (każdy przypadek – każda godzina)……………………….……………………… 10 pkt.

12. Nieusprawiedliwione spóźnienia na lekcje………………………………………….………………. 5 pkt.

13. Nieusprawiedliwione nieobecności (po terminie 7 dni) ……………………………..………………5 pkt.

14. Niewłaściwy wygląd: farbowanie włosów, ekstrawaganckie fryzury, malowanie paznokci, makijaż, noszenie atrybutów kibica, skąpy lub wyzywający ubiór ………………….………….………………5-20 pkt.

15. Wyłudzanie pieniędzy, kradzież (uczeń otrzymuje naganę  dyrektora szkoły) ..................................50 pkt.

16. Znęcanie się, napaść i pobicie, pobicie z obrażeniami ciała, szkodą na zdrowiu (uczeń otrzymuje  naganę  dyrektora szkoły) ……………………………………………………………………50 pkt.

17. Naruszenie nietykalności cielesnej pracownika szkoły (uczeń otrzymuje naganę  dyrektora szkoły) .....................................................................................................................................................................50 pkt.

18. Palenie papierosów i e-papierosów (uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły) ……………………50 pkt.

19. Picie alkoholu w szkole, na imprezach szkolnych, zażywanie narkotyków, środków psychotropowych (uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły) ..............................................................................................50 pkt.

20. Celowe zaśmiecanie i zanieczyszczanie otoczenia  ..........................................................................5-10 pkt.

21. Niestosowne zachowanie podczas wyjść klasowych do różnych instytucji kulturalno-oświatowych oraz podczas imprez szkolnych……………………………………………………………………….…….1 - 10 pkt.

22. Niewłaściwe zachowanie podczas szkolnych wyjazdów (wycieczki klasowe, obozy naukowe itp.) obligatoryjna ocena wychowawcy/ opiekuna dotycząca każdego uczestnika wycieczki ……………1-10 pkt. W przypadku rażącego naruszenia zasad regulaminu stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników wycieczki – konsekwencje zgodne z odrębnymi przepisami.

23. Przetrzymywanie książek z biblioteki (za każdy tydzień po upływie 1 miesiąca) ...........................5 pkt.

24. Złamanie zakazu korzystania z telefonu komórkowego, MP3,MP4 (każdorazowo) …………….10 pkt.

25. Fotografowanie, nagrywanie i filmowanie telefonem komórkowym lub innym sprzętem (uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły) ……………………………………………………………………………..….50  pkt.

Zatrzymany sprzęt jest przekazany dyrektorowi szkoły wraz z protokołem.

26. Niezmienianie obuwia (każdorazowo) .................................................................................................5 pkt.  

27. Za notoryczne nieprzestrzeganie regulaminu szkolnego (nagana wychowawcy klasy)…………….30 pkt.

28. Celowe oszukiwanie nauczycieli, rodziców oraz fałszowanie informacji zawartych w korespondencji między szkołą a rodzicem, rodzicem a szkołą (podrabianie podpisu, wyrywanie kartek)………………30 pkt.

29. Cyberprzemoc – stosowanie przemocy przez prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych z wykorzystaniem Internetu i poprzez SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne, portale społecznościowe oraz sporządzanie witryn internetowych, wpisów na forach dyskusyjnych, dręczenie poprzez komunikatory sieciowe.  W zależności od kategorii szkodliwości czynu ilość punktów jest uzgadniana z osobami wyjaśniającymi zdarzenie …………………………………………………………………. do 50 pkt. 

Uczeń otrzymuje również naganę wychowawcy lub dyrektora szkoły.

30. Celowa nieobecność na zajęciach korekcyjno –kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych ( za każdą nieobecność na zajęciach) ………………………………………………………………………… 5 pkt.

31. Nieodpowiednie zachowanie w stołówce szkolnej ……………………………………..…………1-10 pkt.

32. Brak współpracy z innymi w grupach zadaniowych ……………………………………………….1-10 pkt.

33. Zachowanie wykluczające innych, nietolerancja ……………………………………….……………10 pkt.

34. Brak stroju galowego (wg wzoru) podczas imprez wskazanych w harmonogramie ……………….…5 pkt

35. Niestosowanie się do poleceń nauczycieli (nieterminowe wykonanie zadań, nieprzynoszenie zalecanych materiałów, zgód, prac pisemnych itp.) ……………………………………………………………..…5-10 pkt

36. Niereagowanie na niewłaściwe zachowania innych uczniów ……………………………………..1-10 pkt.

Oceny wzorowej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie (poza dodatnimi) 30 lub więcej punktów ujemnych.

Oceny bardzo dobrej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie (poza dodatnimi) 40 lub więcej punktów ujemnych.

Oceny dobrej nie może uzyskać uczeń, który posiada na koncie (poza dodatnimi) 60  lub więcej punktów ujemnych.

Jeżeli uczeń otrzyma naganę dyrektora szkoły, to bez względu na liczbę uzyskanych punktów dodatnich może otrzymać najwyżej ocenę nieodpowiednią z zachowania.

Jeżeli uczeń otrzyma naganę wychowawcy klasy, to bez względu na liczbę uzyskanych punktów dodatnich może otrzymać najwyżej ocenę poprawną z zachowania.

Ocenę naganną z zachowania otrzymuje uczeń, który notorycznie nie przestrzega regulaminu szkolnego, w związku z czym otrzymał naganę dyrektora szkoły, lub którego sprawa została skierowana do sądu albo na policję.

Oceny nagannej z zachowania ( wynikającej z punktacji), nie może otrzymać uczeń, który posiada orzeczenie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej o stwierdzonych zaburzeniach rozwojowych lub zaburzeniach zachowania (ADHD, nadpobudliwość, nadruchliwość, zaburzenia ze spektrum autyzmu itp.).

Naganę wychowawcy klasy otrzymuje uczeń, którego zachowanie nie uległo poprawie, mimo wielokrotnego zwracania uwagi przez nauczycieli i pracowników szkoły.

Uczeń, który nie poprawi swojego zachowania po otrzymaniu nagany wychowawcy klasy, otrzymuje naganę dyrektora szkoły.

 

99. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę może ulec zmianie na wniosek wychowawcy w przypadku popełnienia przez ucznia czynu nagannego lub szczególnie nieodpowiedniego , w okresie od jej wystawienia do zakończenia zajęć w semestrze na posiedzeniu Rady Pedagogicznej ( po uprzednim poinformowaniu rodziców ucznia).

 

100.  System oceniania ulega ciągłej ewaluacji.

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć