Klauzula informacyjna

Program Wychowawczo Profilaktyczny

Program Wychowawczo Profilaktyczny

Program Wychowawczo Profilaktyczny

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9  W GLIWICACH

IM. KRÓLA  JANA  III  SOBIESKIEGO


SZKOLNY PROGRAM

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

na rok szkolny 2018/2019

 

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 967).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1457).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn : Dz.U. z 2018 r. poz. 1290).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1030).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1446).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249 ze zm.).
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz.U.poz.356)
 • Statut Szkoły Podstawowej nr 9 w Gliwicach.

 

 1. Wstęp.

           

Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany przez zespół powołany decyzją Rady Pedagogicznej. Szkolny program wychowawczo – profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 w Gliwicach opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Program wychowawczo – profilaktyczny obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
Diagnozę potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym opracowano z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej),
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji programu wychowawczo – profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2017/2018,
 • wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.),
 • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, specjalistów, uczniów, rodziców).

 

 1. Diagnoza potrzeb.

 

Szkoła podstawowa nr 9 w Gliwicach liczy 573 uczniów, w szkole jest 25 oddziałów klasowych. W oparciu analizę informacji uzyskanych w przeprowadzonej diagnozie potrzeb wyodrębniono następujące potrzeby w obszarze wychowawczo – profilaktycznym dotyczące uczniów szkoły:

- objęcie pomocą i wsparciem uczniów sprawiających trudności wychowawcze, w tym głownie zaburzenia zachowania przejawiające się w agresywnych zachowaniach wobec rówieśników i osób dorosłych (agresja słowna i fizyczna, aroganckie zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły), ze szczególnym zwróceniem uwagi na zastępowanie niewłaściwych zachowań zachowaniami akceptowanymi społecznie,

- objęcie pomocą i wsparciem uczniów przejawiających trudności emocjonalno-społeczne, w tym problemy w relacjach z rówieśnikami, brak akceptacji lub odrzucenie przez zespół klasowy, nieśmiałość, wycofanie, lękliwość, obniżona samoocena, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz kształtowanie realistycznego obrazu własnej osoby i wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów,

- objęcie pomocą i wsparciem uczniów przeżywających trudności rodzinne, w tym uczniów z rodzin zagrożonych alkoholizmem lub przemocą, z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, z rodzin rozbitych, niepełnych, zrekonstruowanych, w tym dodatkowo wspieranie rodziców w pełnieniu roli wychowawczej, udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem oraz kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z dzieckiem,

- objęcie pomocą uczniów mających problemy dydaktyczne, w tym uczeń słaby oraz uczeń ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami szkolnymi, ze zwróceniem szczególnej uwagi na uczniów powtarzających klasę,

- objęcie pomocą i wsparciem uczniów szczególnie uzdolnionych, w tym kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz umożliwienie rozwijania zdolności i zainteresowań uczniów,

- objęcie oddziaływaniami profilaktycznymi uczniów będących w grupie ryzyka występowania uzależnień, w tym uzależnienie od komputera i sieci społecznościowych,

- w dalszym stopniu: obserwacja w kierunku wychwytywania uczniów zagrożonych demoralizacją, ze zwróceniem szczególnej uwagi na uczniów nierealizujących obowiązku szkolnego, wsparcie dla uczniów z poważnymi schorzeniami somatycznymi.

 

Uzyskane wyniki diagnozy pozwoliły wyodrębnić czynniki ryzyka i czynniki chroniące.

 

Do czynników ryzyka należą: zaburzenia rozwojowe przejawiające się w występowaniu zaburzeń zachowania i emocji u dzieci, niedostateczne kierowanie własnym zachowaniem (brak kontroli), niska samoocena, nadmierna wrażliwość, brak odporności na stres, brak umiejętności rozwiązywania problemów, niewydolność środowiska wychowawczego, w tym wynikający z niskich kompetencji rodzicielskich brak wyraźnego i konsekwentnego systemu wychowawczego, brak umiejętności stawiania granic przez rodziców, nadopiekuńczość rodziców, nieprawidłowości w relacjach rodzinnych, w tym wysoki poziom konfliktów w rodzinie, zaburzenia w pełnieniu ról rodzicielskich, nieobecność jednego z rodziców w domu, duża liczba rodzin rozbitych, niepełnych, zrekonstruowanych, odrzucenie przez środowisko rówieśnicze, agresja
w relacjach rówieśniczych, niepowodzenia szkolne, środowisko społeczne i rówieśnicze promujące negatywne wzorce zachowań.

 

Do czynników chroniących należą: pozytywny klimat szkoły, wysoki poziom bezpieczeństwa w szkole, wysoka jakość edukacji szkolnej, prospołecznie nastawiona grupa rówieśnicza, wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy, stwarzanie uczniom okazji do przeżywania sukcesów i rozpoznawania własnych osiągnięć, zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla przemocy, możliwość budowania przyjaznych relacji z rówieśnikami, wsparcie okazywane przez nauczycieli i specjalistów uczniom i ich rodzicom, wsparcie uczniów przez członków rodziny i inne bliskie osoby, współpraca opiekunów uczniów ze specjalistami pracującymi w szkole i poza nią, dobry potencjał intelektualny uczniów, aktywność sportowa, szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych i kółek zainteresowań, udział uczniów
w zajęciach pozaszkolnych.

 

 1. Misja  i wizja szkoły.

 

Jesteśmy po to, aby uczniowie kierowali się entuzjazmem w swoich działaniach, ich rodzice darzyli nas zaufaniem, a nauczyciele mieli satysfakcje z wykonywanej pracy.

Celem wszelkich działań Szkoły Podstawowej nr 9 im. Króla Jana III Sobieskiego w Gliwicach jest:

a)      Zapewnienie uczniom wysokiej jakości nauczania, wychowania i opieki,

b)      Solidne przygotowanie uczniów do dalszej nauki,    

c)      Uczenie wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania,

d)     Wyrabianie chęci do działania i kreatywnego myślenia. 

Tworzymy szkołę bezpieczną i przyjazną dziecku, ściśle współpracującą z rodzicami i środowiskiem. Dbamy o wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze intelektualnym , psychicznym i społecznym. Posiadamy jasne zasady postępowania i oceniania oraz dobre warunki bazowe.

 

 1.  Sylwetka absolwenta.

 

Nasz absolwent:

 • jest odpowiedzialnym, otwartym na drugiego człowieka, prawym i uczciwym obywatelem;
 • kieruje się w życiu codziennym zasadami etyki i moralności;
 • odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości;
 • dysponuje znacznym zasobem wiedzy i umiejętności umożliwiającym kontynuowanie nauki w szkole ponadpodstawowej;
 • jest kreatywny;
 • jest ambitny;
 • jest samodzielny;
 • ma poczucie własnej godności i wartości oraz szanuje siebie i innych;
 • potrafi zgodnie pracować w grupie przyjmując różne role i zadania;
 • zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia;
 • jest świadomy tożsamości narodowej, szanuje tradycje, symbole oraz wartości narodowe;
 • zna i rozumie zasady współżycia społecznego;
 • jest tolerancyjny, szczery i życzliwy;
 • w świadomy sposób korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne;
 • propaguje zdrowy styl życia i aktywny wypoczynek.
 1. Cele ogólne.

 

Działalność wychowawcza naszej szkoły jest jednolitym, zintegrowanym z nauczaniem procesem dydaktyczno – wychowawczym realizowanym przez wszystkich nauczycieli, za pośrednictwem wszystkich zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Odbywa się on w ścisłej współpracy z rodzicami oraz ze środowiskiem lokalnym. Celem głównym jest wszechstronny rozwój młodego człowieka wspierany przez współpracujące ze sobą ogniwa społeczności szkolnej – nauczycieli, rodziców, rówieśników oraz samego ucznia tak, by stawał się on samodzielny, odpowiedzialny i dążący do sukcesu.

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 • stworzenie w szkole środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego, intelektualnego, społecznego, moralnego, zdrowotnego i estetycznego,
 • inspirowanie i budzenie w uczniach dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
 • uświadamianie i wdrażanie uczniów do stosowania zdobytej wiedzy w praktyce,                      
 • wdrażanie do samodzielności w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego 
  z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych,                                  
 • kształtowanie nawyków organizacji pracy własnej,        
 • przygotowanie młodych ludzi do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i w państwie przez odwoływanie się do dziedzictwa kulturowego  i kształtowanie postaw patriotycznych oraz tradycji regionalnych,  
 • wskazywanie dróg ku rozpoznawaniu i świadomemu wyborowi wartości moralnych,     
 • uczenie zasad tolerancji,                                                                                                     
 • kształtowanie postawy dialogu i współpracy, umiejętności słuchania innych  i rozumienia ich poglądów, współtworzenia klimatu zaufania i zdrowych relacji między wszystkimi uczestnikami życia szkolnego,
 • tworzenie warunków sprzyjających bezpieczeństwu ucznia oraz kształtowanie właściwych postaw w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 • poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 • prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej.

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów,
a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 • przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

 

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 • kształtowanie osobowości młodego człowieka, który ma poczucie własnej wartości, jest odpowiedzialny za własne zachowanie, życie i zdrowie oraz potrafi poradzić sobie z zagrożeniami.
 •  kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń,
 •  rozwijanie kompetencji pozwalających na umiejętne radzenie sobie z problemami,
 •  kształtowanie u uczniów postawy gotowości do poszukiwania rozwiązań sytuacji trudnych,
 • rozwijanie poczucia własnej wartości,
 • kształtowanie kompetencji społecznych,
 • kształtowanie wartości i postaw,
 • rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
 • rozwijanie zainteresowań.

 

Działania te obejmują w szczególności:

 

 1. Strategia informacyjno – edukacyjna:

 

 • Realizacja treści profilaktycznych podczas zajęć edukacyjnych.
 • Organizowanie szkolnych akcji promujących zdrowy styl życia. 
 • Organizowanie imprez, akcji, realizacja programów traktujących o uzależnieniach i innych zagrożeniach cywilizacyjnych.
 • Propagowanie poprzez działalność artystyczną uczniów pozytywnych postaw, zachowań.  
 • Integracja zespołów klasowych.
 • Zajęcia wychowawczo – profilaktyczne – dostarczanie informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i uczenie dokonywania racjonalnych wyborów.
 • Zajęcia wychowawczo – profilaktyczne – rozwijanie ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych, w tym umiejętności: budowania kontaktów z innymi ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się presji grupy. 
 • Edukacja prawna dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Uświadamianie uczniów o konieczności dzielenia się swoimi problemami i traumatycznymi przeżyciami z wybraną i zaufaną przez nich osobą.
 • Materiały profilaktyczno – edukacyjne dla rodziców na temat zagrożeń i problemów dzieci i młodzieży.
 • Spotkania informacyjno – edukacyjne dla rodziców mające na celu zapoznanie ich z problemami dzieci i młodzieży.
 • Realizacja programów profilaktycznych.
 • Promowanie sukcesów uczniów.
 • Badanie losów absolwentów.
 • Doskonalenie nauczycieli.

 

 1. Strategia alternatyw:

 

 • Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, w tym kółek zainteresowań.
 • Wdrażanie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez ich udział w różnych zajęciach pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę.
 • Organizacja zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
 • Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.
 • Udział w zawodach sportowych i artystycznych.
 • Praca w organizacjach działających na terenie szkoły, w środowisku lokalnym – samorząd uczniowski, harcerstwo.
 • Organizowanie wyjść i wycieczek szkolnych.
 • Udział uczniów w imprezach kulturalnych.
 • Udział uczniów w imprezach szkolnych i pozaszkolnych.
 • Organizowanie zajęć dla uczniów w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.

 

 1. Strategia interwencyjna:

 

 • Identyfikacja niepokojących zachowań i objawów.
 • Stosowanie procedur interwencyjnych w przypadku naruszenia przez uczniów zasad regulaminu szkolnego.
 • Konsultacje pedagoga i psychologa szkolnego dla rodziców.
 • Pedagogizacja rodziców.
 • Współpraca z instytucjami wspierającymi dzieci i rodzinę.

 

 W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczo-profilaktycznej są ukierunkowane na:

 • systematyczność rozwiązywania problemów uczniów,
 • aktywne uczestnictwo uczniów w konstruowaniu zagadnień omawianych na lekcjach wychowawczych,
 • aktywizację uczniów mającą na celu wprowadzanie zmian do: Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,  Sposobu Oceniania Wewnątrzszkolnego, aby poszerzyć zakres działań dydaktyczno-wychowawczych,
 • pedagogizację rodziców, zachęcanie do korzystania z zakładki „Ważne tematy dla mamy i taty”,
 • zachęcanie rodziców do wspierania działań podejmowanych w szkole na rzecz ucznia,
 • zachęcanie rodziców do uczestnictwa w zebraniach z rodzicami i konsultacjach,
 • zachęcanie rodziców do systematycznej współpracy z wychowawcami klas w celu wspólnego realizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • dalsze prowadzenie zajęć wychowawczych dla uczniów wszystkich klas adekwatne do potrzeb i oczekiwań ich odbiorców,
 • udzielanie wsparcia uczniom,
 • monitorowanie całego grona pedagogicznego pod kątem konsekwentnego przestrzegania zasad SOW, systematycznego wyciągania konsekwencji, wpisywania uwag oraz punktów ujemnych i dodatnich.

 

 1.  Struktura oddziaływań wychowawczych.

 

1.      Dyrektor szkoły:

 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

2.      Rada pedagogiczna:

 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą rodziców,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

 1. Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia.

 

 1. Wychowawcy klas:
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
 • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
 • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
 • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
 • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
 • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
 • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
 • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
 • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
 • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
 • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
 • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych.

 

 1. Zespół wychowawców:
 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.

 

 1. Pedagog szkolny/psycholog:
 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

 

 1. Rodzice:
 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

 

 1. Samorząd uczniowski:
 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

 1. Kalendarz uroczystości i imprez szkolnych.

 

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • Obchody „Święta Gliwic” – Złota Rybka
 • Obchody Dnia Patrona Szkoły
 • Tydzień Języków Obcych
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień chłopca
 • Dzień Papieski
 • Dzień Regionalny
 • Narodowe Święto Niepodległości
 • Wieczór z legendami
 • Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
 • Andrzejki
 • Biesiada Śląska
 • Wigilia szkolna
 • Dzień Przedszkolaka – Dzień Otwarty Szkoły
 • Koncert Noworoczny
 • Dzień Bezpiecznego Internetu
 • Dzień Kobiet
 • Dzień Talentów
 • Dzień Nauki (klasy 0-III)
 • Międzynarodowy Dzień Ziemi
 • Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja
 • Popołudnie z…
 • Dzień Matki
 • Koncert dla mamy i taty
 • Festiwal sportu
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

 1. Szczegółowe cele wychowawczo-profilaktyczne.

 

 1. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.
 2. Rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości i szacunku do innych osób.
 3. Przygotowanie do życia w społeczeństwie i aktywnego udziału w nim.
 4. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele).
 5. Rozwijanie kompetencji społecznych m.in. kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości.
 6. Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze oraz kompetencji czytelniczych.
 7. Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji zawodowych i określaniu drogi dalszej edukacji.
 8. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły.
 9. Wyposażenie uczniów w umiejętności: komunikacji interpersonalnej, kontroli emocjonalnej i radzenia sobie ze stresem.
 10. Promowanie zdrowego stylu życia.
 11. Zapobieganie zachowaniom problemowym dzieci i młodzie

 

 1. Harmonogram działań.

KLASY I-III

SFERA

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

INTELEKTUALNA

Rozwijanie sprawności intelektualnej

oraz aktywności uczniów w procesie uczenia się

 • rozwijanie świadomości uczniów w procesie uczenia się
 • przeprowadzanie w klasie diagnoz i ankiet  wstępnych, obserwacje podczas bieżącej pracy,
 • indywidualizowanie pracy uczniów na lekcji,
  - organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów,
  - uczenie prawidłowej organizacji czasu,
  - aktywny udział w zajęciach edukacyjnych,
  - praca własna ucznia – uczenie planowania
 • rozwijanie u uczniów umiejętności porozumiewania się w języku ojczystym oraz w językach obcych,
 • rozbudzanie inicjatywności i przedsiębiorczości,

 

wychowawcy klas I-III, rodzice

Wspomaganie rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości

- dostosowanie wymagań, organizacja zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć wyrównawczych, rewalidacji,

- spotkania zespołów,

- indywidualizacja pracy na lekcji,

- organizowanie pomocy pp dla uczniów zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi, i wskazaniami nauczycieli,  na podstawie opinii,

- opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych, i Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia  dla uczniów z orzeczeniami

 

wychowawcy klas I-III, pedagog, psycholog

 

Odkrywanie własnych zainteresowań i uzdolnień

 

 

- organizacja konkursów artystycznych i przedmiotowych.

- organizacja Dnia Talentów.

- zachęcanie uczniów do prezentacja własnych dokonań podczas imprez szkolnych, klasowych.

- prowadzenie kółek zainteresowań
- umożliwienie korzystania z biblioteki i Internetu -lekcje biblioteczne oraz w sali multimedialnej

- wyjścia do teatru,  muzeum, zajęcia w MDK, wystawy;

- uczestniczenie w życiu kulturalnym miasta

 

nauczyciele, koordynatorzy Dnia Talentów

 

 

nauczyciele,

 

B.Wolak

nauczyciele

Propagowanie czytelnictwa

- biesiada z książką - Lektury naszych rodziców i dziadków;

 • organizacja Wieczoru z legendą;
 • organizowanie konkursów przez bibliotekę szkolną

- zorganizowanie kącików czytania w klasach

wychowawcy klas I-III,   rodzice

A.Floryan, J.Piotrowska, M.Świerdza,

B.Wolak

wychowawcy klas I-III  

SPOŁECZNA

 

Poznanie prawidłowych zasad współdziałania w grupie i komunikowania się,

- omówienie obowiązujących w szkole i klasie zasad, regulaminów, systemu oceniania
- organizacja zajęć integrujących zespoły klasowe: gry i zabawy integrujące zespół, zawarcie kontraktu klasowego,

-wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów (przydziały funkcji w klasie, szkole, zachęcanie do udziału w kołach zainteresowań, konkursach, zawodach sportowych).

- współdziałanie w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych: Biesiada Śląska, Wieczór z bajkami,  Dzień Talentów

- wdrożenie przez wychowawców systemu motywacyjnego

wychowawcy klas I-III  

 

wychowawcy klas I-III  

 

organizatorzy wg przydziału czynności

 

wychowawcy klas I-III  

Dbanie o właściwą atmosferę w klasie i integrację zespołu klasowego.

- organizacja imprez klasowych, szkolnych i międzyszkolnych
(Dzień Rodziny, Śniadanie daje moc, Wigilia klasowa, Dzień Chłopca, Dzień Kobiet).

 • organizowanie i udział w akcjach charytatywnych,
 • uczestnictwo w działaniach Szkolnego Kółka Wolontariatu,

-organizacja wyjść i wycieczek klasowych

wychowawcy klas I-III  

koordynatorzy wolontariatu,

wychowawcy klas I-III  

Kształtowanie umiejętności interpersonalnych, w tym umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

- powadzenie zajęć mających na celu kształcenie u uczniów umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami

- bieżące omawianie przyczyn niewłaściwych zachowań,

- uczenie komunikatu „ja”- wdrażanie postawy asertywnej

- odgrywanie scenek dramowych ukazujących właściwe zachowania

- nabywanie umiejętności pomocy koleżeńskiej

- uczenie empatii i świadomej postawy w reagowaniu na agresję i przemoc

wychowawcy klas I-III, pedagog, psycholog

 

 

 

 

 

Stosowanie zasady kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.

 

- prowadzenie na zajęciach lekcyjnych pogadanek na temat savior-vivre,

- pogadanki i zajęcia  na temat kulturalnego zachowania w domu i w miejscach publicznych.

- organizowanie apeli tematycznych

M.Ratecka, pedagog,

wychowawcy klas I-III,

A.Zięba

Dokonywanie oceny własnych zachowań.

 

- prowadzenie zajęć kształtujących u uczniów poczucie własnej wartości,

- prowadzenie rozmów i pogadanek nt. analizy  własnych zachowań w różnych sytuacjach,

- określanie słabych i mocnych stron charakteru,

- uczenie się panowania nad własnymi emocjami

wychowawcy klas I-III   

 

 

Poszanowanie mienia prywatnego, szkolnego, publicznego.

 

- dbałość o podręczniki i przybory szkolne,

 - troska o salę lekcyjną (dyżury klasowe, kąciki zainteresowań)

- kształtowanie nawyku porządkowania sali po zajęciach,

- przestrzeganie regulaminu  korzystania z pracowni szkolnych i stołówki szkolnej,

- dbanie o czystość w najbliższym otoczeniu (korytarze szkolne, boisko, stołówka)

wychowawcy klas I-III  

 

 

Ponoszenie konsekwencji nieprzestrzegania regulaminów (SOW) i procedur szkolnych.

 

- przypominanie zasad oceniania zachowania podczas zebrań klasowych.

- zapoznanie, przypomnienie i egzekwowanie znajomości regulaminu zachowania się na terenie szkoły , podczas wyjść i wycieczek  (SOW, Procedury)

wychowawcy klas I-III  

 

 

Poznanie zasad działania samorządu klasowego.

 

- działalność Samorządu Uczniowskiego,

- przeprowadzenie wyborów do klasowych samorządów uczniowskich oraz  Małego Samorządu Uczniowskiego

- organizowanie imprez przez  „mały samorząd”

wychowawcy klas I-III   

 

opiekun „Małego Samorządu”

Uczenie odpowiedzialności za podejmowane zadania.

 

- tworzenie warunków do działania na rzecz społeczności klasowej i szkolnej,

- uczestnictwo w realizacji zadań na rzecz klasy i szkoły

- wdrażanie do rzetelnej pracy i świadomego podejmowania obowiązków

- współodpowiedzialność za podjęte działania,

wychowawcy klas I-III  

 

 

Udział w realizacji zadań na rzecz klasy i szkoły.

- wyzwalanie zdolności organizacyjnych

-  udział w akcjach charytatywnych i wolontariat

wychowawcy klas I-III  

koordynatorzy akcji

Poznanie i stosowanie w działaniu zasad demokracji.

- zapoznanie uczniów  z wartościami i postępowanie zgodnie z zasadami demokracji.

- uczenie się zasad demokracji,

wychowawcy klas I-III  

 

 

FIZYCZNA

Wdrażanie do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych.

 

 

 

- poznanie podstawowych zasad dbania o swoje zdrowie,

- poznanie sposobów właściwego wykorzystania przerw między zajęciami,- rozumienie potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego,

- dbanie o higienę miejsca pracy i wypoczynku,

- niwelowanie wad postawy, dostosowanie wielkości ławek i krzeseł do wzrostu ucznia,

- przeprowadzenie pogadanek nt. bezpiecznej drogi do i ze szkoły, bezpiecznego zachowania na przerwach na korytarzach szkolnych, boisku, placu zabaw, podczas zajęć w-f,

- organizowanie apeli dotyczących bezpieczeństwa -  bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje,

- trening zachowania w sytuacji zagrożenia – próbny alarm ppoż,

- obchody Dnia Bezpiecznego Internetu,

- nauka udzielania pierwszej pomocy.

wychowawcy klas I-III  

 

wychowawcy klas I-III  

 

pielęgniarka, Straż Miejska

wychowawcy klas I-III  

 

 

 

 

 

organizatorzy

wychowawcy klas I-III  

Rozwijanie tężyzny fizycznej i doskonalenie umiejętności ruchowych.

- zajęcia  z wychowania fizycznego, gimnastyka korekcyjna, zajęcia na basenie, imprezy sportowe, gry i zabawy w terenie, wyjścia, wycieczki, pogadanki,

- prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów, w tym zajęć  z gimnastyki korekcyjnej,

- zachęcanie do udziału w konkursach i zawodach sportowych

E. Gołąb,  wychowawcy klas I-III  

 

nauczyciele wf

Popularyzowanie zdrowego stylu życia.

- realizacja wymagań z podstawy programowej dotyczących edukacji zdrowotnej,
- poznawanie zasad racjonalnego odżywiania ,

- Realizacji kampanii Akademia Zdrowia,

- wyrabianie nawyku spożywania drugiego śniadania w szkole

- udział w akcji „Śniadanie daje moc”,

- kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych

- udział w akcji fluoryzacji zębów.

wychowawcy klas I-III  

 

koordynatorzy

 

 

wychowawcy

klas I-III  

rodzice

Zdobywanie podstawowych wiadomości i umiejętności na temat środowiska przyrodniczego i wykorzystanie ich w praktyce.

- realizacja zagadnień z zakresu edukacji przyrodniczej,

- rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,

- organizacja konkursów szkolnych i międzyszkolnych,

-organizacja konkursów wiedzy ekologicznej.

 

 

wychowawcy klas I-III  

 

nauczyciele przyrody, geografii i biologii

Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego w mieście.

 

Dbanie o estetykę otoczenia wokół siebie,

- akcja charytatywna na rzecz schroniska

- dokarmianie ptaków,

- podejmowanie działań na rzecz środowiska i zainteresowanie ekologią

- udział w akcjach  zbiórki surowców wtórnych, w tym: plastikowych zakrętek, baterii,

- udział w  wycieczkach ekologicznych,

wychowawcy klas I-III  

 

nauczyciele przyrody , geografii i biologii

EMOCJONALNO-DUCHOWA

Umiejętność oceny zachowań własnych i innych

Poznanie praw i obowiązków dziecka,

- uczenie prawidłowej relacji między dorosłymi, a dziećmi i miedzy rówieśnikami,

- uczenie właściwego stosunku do osób starszych, niepełnosprawnych, chorych, (tolerancja i empatia),

- podejmowanie działań mających na celu zapobieganiu dyskryminacji.

- uczenie się wyrażania własnego zdania,

- rozwijanie sfery poznawczej ukierunkowanej na dobro i zło,

- poznanie procesu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
- poznanie technik ułatwiających aktywne słuchanie,
- nazywanie i wyrażanie własnych uczuć  i emocji,
- uczenie się panowania nad własnymi emocjami,

wychowawcy klas I-III

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas I-III

psycholog, pedagog

 

Kształtowanie postawy patriotycznej względem tradycji oraz miejsc pamięci narodowej.

 

- poznawanie tradycji szkolnych, rodzinnych oraz zwyczajów związanych z polskimi świętami,
- kultywowanie tradycji i obyczajów,
- udział w wystawach, apelach szkolnych, rekolekcjach,

 -przybliżenie sylwetki patrona szkoły,
- zapoznawanie uczniów z historią, kulturą i tradycjami naszego regionu, narodu i krajów europejskich ( m.in. Biesiada Śląska),

- organizowanie zajęć, apeli dotyczących praw i obowiązków dziecka,
- organizowanie imprez szkolnych: pasowanie na ucznia, spartakiada przedszkolaka, dni otwarte szkoły, itp.
- organizowanie wyjść do muzeum oraz innych instytucji kulturalnych prezentujących historię, tradycję i kulturę regionu  i narodu - Spotkania z kulturą ludową,

 - organizacja i udział uczniów w akademiach z okazji Świąt Narodowych. - zwracanie uwagi na odpowiedni strój,

- organizacja imprez klasowych i szkolnych służących budowaniu właściwej atmosfery.

wychowawcy klas I-III

 

 

 

 

wychowawcy klas I-III, organizatorzy biesiady

 

 

 

wychowawcy klas I-III

 

 

wychowawcy klas I-III

 

Kształtowanie prawidłowych więzi i poczucia tożsamości z rodziną.

- zajęcia z pedagogizacji rodziców,

 • wykorzystanie zasobów zawodowych rodziców,
 • organizacja imprez klasowych we współpracy z rodzicami

 

wychowawcy klas I-III

 

KLASY IV-VIII

SFERA

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

INTELEKTUALNA

Wspomaganie rozwoju każdego dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Organizacja różnorodnych zajęć dodatkowych dla uczniów zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi.

wychowawcy, nauczyciele,

Wspieranie rozwoju ucznia, umożliwianie realizowania drogi optymalnego rozwoju.

 

Motywowanie uczniów do nauki  poprzez:

 • organizowanie i prowadzenie kółek zainteresowań  i zajęć pozalekcyjnych,
 • uczestnictwo w projekcie ERASMUS +

- wczesną interwencję,

- stałą współpracę z rodzicami,

 • systematyczną informację o postępach szkolnych.
 • budowanie adekwatnej oferty edukacyjnej dla uczniów w oparciu o rozpoznany u nich zakres zainteresowań, poziom możliwości i umiejętności w ramach edukacji szkolnej (zajęcia edukacyjne, dodatkowe, specjalistyczne).
 • prezentacja zainteresowań i pasji uczniów – udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

wychowawcy, nauczyciele,

pedagog, psycholog,

Wspieranie uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

- rozpoznawanie potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów.

- indywidualizowanie pracy uczniów na lekcji.

- uaktualnianie oferty zajęć specjalistycznych dla uczniów.

- organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów.

- organizowanie cyklicznych spotkań Zespołu Profilktyczno-Wychowawczego

- organizowanie Spotkań Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej dla uczniów z orzeczeniami.

dyrektor, szkolni specjaliści, wychowawcy, nauczyciele,

członkowie zespołu,

 

Rozwijanie umiejętności poznawania siebie, określania własnych umiejętności

- korzystanie ze stworzonego na stronie internetowej szkoły działu prezentującego osiągnięcia twórcze uczniów.

- organizacja konkursów artystycznych i przedmiotowych.

- organizacja Dnia Talentów.

- zachęcanie uczniów do prezentacja własnych dokonań podczas imprez szkolnych, klasowych.

 

koordynatorzy programu, nauczyciele,

odpowiedzialni, wychowawcy

 

Rozwijanie umiejętności oceny własnych działań, zaangażowania oraz oceny innych.

- prowadzenie zajęć z uczniami dotyczących samopoznania i większej samoświadomości na godzinach wychowawczych,

- aktywny udział uczniów w ocenie zachowania własnego i kolegów- prowadzenie samooceny zachowania,

- prowadzenie rozmów i pogadanek nt. analizy  własnych zachowań w różnych sytuacjach,

- aktualizacja i wdrażanie SOW oraz kryteriów oceniania przedmiotowego.

 

wychowawcy, szkolni specjaliści, specjaliści z PPP, nauczyciele

Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom.

- opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych i ich realizacja,

- realizacja opracowanych programów zajęć terapeutycznych dla uczniów zgodnie z ich potrzebami.

- spotkania Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,

- organizowanie zajęć wyrównawczych i specjalistycznych.

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog, Dyrektor

 

Korygowanie deficytów rozwojowych.

- prowadzenie zajęć wyrównawczych i specjalistycznych, w tym: zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, zajęć terapeutycznych, zajęć logopedycznych, zajęć socjoterapeutycznych,

- prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów,

- prowadzenie dla rodziców spotkań ze specjalistami,

- kierowanie uczniów na diagnozę do PPP i innych poradni specjalistycznych.

nauczyciele, pedagog, psycholog, Dyrektor

SPOŁECZNA

 

Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej, a także o społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły

- omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych w tym SOW

- lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

- zawarcie kontraktów klasowych.

wychowawcy

Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Uczenie zasad samorządności i demokracji

 

- warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.

- kurs mediacji dla uczniów chętnych, prowadzony przez pedagoga szkolnego.

- wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekuna samorządu uczniowskiego.

- zajęcia wychowawcze z zakresu praw i wolności dziecka

opiekun samorządu,

pedagog szkolny,

wychowawcy

 

 

Kształtowanie postaw: empatia, tolerancja, przyjaźń, współpraca,

 • lekcje wychowawcze, apele
 • udział w projekcie ERASMUS +

nauczyciele

Kształtowanie postawy patriotycznej. Poszanowanie dla symboli narodowych, regionalnych, szkolnych.

 • lekcje wychowawcze,
 • udział w uroczystościach państwowych

nauczyciele

Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu

- wycieczki, tematyczne lekcje wychowawcze,

nauczyciele, wychowawcy

Kształtowanie wyborów dobrych i złych postaw

- lekcje wychowawcze

wychowawcy

 

 

Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego

 • Dzień bez samochodu
 • udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt,
 • wycieczki krajoznawcze.

nauczyciele przyrody

wychowawcy

Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy. Współpraca z Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami w celu uzyskania informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy

- warsztaty dla klas prowadzone przez pedagoga szkolnego, nauka poszukiwania pracy, analizy ofert, nauka wypełniania dokumentów związanych z podjęciem pracy zawodowej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej przed podjęciem pracy

 

pedagog szkolny, nauczyciel doradztwa zawodowego

Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.

Zwiększenie współpracy z rodzicami w zakresie kontroli obowiązku szkolnego

 

- analiza frekwencji uczniów

- systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów, wywiadówki, dni otwarte, indywidualne spotkania z rodzicami,

 

wicedyrektor,

wychowawcy

Kształtowanie umiejętności interpersonalnych , w tym umiejętności konstruktywnego rozwiązywanie konfliktów

- warsztaty dla uczniów, lekcje wychowawcze

psycholog, pedagog, wychowawcy

 

Kształtowanie postaw asertywnych

 • poznawanie technik asertywności
 • nabywanie przez uczniów umiejętności mówienia „NIE”

pedagog, psycholog, wychowawcy

                     FIZYCZNA

Wyrobienie nawyków i umiejętności sprzyjających zachowaniu zdrowia                  

- realizowanie założeń programu   profilaktyki  zdrowotnej - Akademia Zdrowia.

- rozwijanie sprawności fizycznej: na lekcjach wychowania fizycznego, zajęciach pozalekcyjnych SKS, udział w zawodach sportowych.

- prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej

- zachęcanie do aktywnego wypoczynku w czasie wolnym: udział w akcjach Zima/lato w mieście, wycieczki turystyczno-krajoznawcze , rowerowe.

- organizacja Festiwalu Sportu dla klas 0-III

- organizacja imprez  szkolnych, pozaszkolnych i zajęć terenowych.

- pogadanki na godzinach wychowawczych i zajęciach  edukacyjnych

- spotkania z pielęgniarką

koordynatorzy, nauczyciele, wychowawcy

nauczyciele wf

przyrody, geografii, biologii, wdż

 

Wzbogacanie wiedzy dotyczącej zdrowego, higienicznego trybu życia oraz zagrożeń dla zdrowia

Pogadanki na tematy zdrowia i zdrowego trybu życia na godzinach wychowawczych i zajęciach edukacyjnych:        

- higiena pracy, nauki i odpoczynku, odżywiania się, profilaktyka chorób,                                                                          

- skutki zagrożeń cywilizacyjnych,                                 

Propagowanie czytelnictwa - czasopisma propagujące zdrowy styl życia.   

Projekcja filmów edukacyjnych.   

Realizacja treści programowych w ramach WDŻ. 

wychowawcy, nauczyciele wf, przyrody, biologii, wdż

Bibliotekarz szkolny, wychowawcy

 

Promowanie racjonalnego odżywiania się                       

- prowadzenie akcji – „Owoce i warzywa w szkole”,

- przekazywanie wiedzy dotyczącej racjonalnego żywienia: analiza piramidy pokarmowej, układanie jadłospisu, liczenie kalorii - pogadanki na godzinach wychowawczych i zajęciach edukacyjnych,

- korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej,

- pozyskiwanie środków na dofinansowanie obiadów dla uczniów z najbiedniejszych rodzin                                                                            

nauczyciele wf, wychowawcy

przyrody, biologii, pedagog szkolny

Poszerzanie świadomości uczniów na temat szkodliwości używek i ich nowych form uzależnień (dopalacze, napoje energetyzujące, leki bez recepty).

- zajęcia wychowawcze, edukacyjne na temat uzależnień,

- organizowanie prelekcji na temat zagrożeń wynikających ze szkodliwości zażywania narkotyków, dopalaczy, alkoholu oraz papierosów,

- opracowanie materiałów profilaktycznych dla rodziców na temat nowych substancji uzależniających. Umieszczanie materiałów na temat profilaktyki uzależnień w zakładce „Ważne tematy dla mamy i taty”.

- projekcja filmów edukacyjnych,

- organizacja zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla rodziców przy współpracy z UM Gliwice.

Propagowanie zdrowego stylu życia:                                             

- wyjazdy na basen, rajdy rowerowe,  wycieczki piesze,                                                                zajęcia pozalekcyjne sportowe i rekreacyjne

wychowawcy, nauczyciele, pedagog, psycholog, nauczyciele w-f, nauczyciele przyrody,

 

Zapobieganie występowaniu zachowań ryzykownych.

- zapoznanie z organizacjami i instytucjami zajmującymi się profilaktyką uzależnień.

- zgromadzenie w bibliotece szkolnej materiałów na temat profilaktyki uzależnień.

- prowadzenie dla uczniów i rodziców zajęć, prelekcji, pogadanek na temat uzależnień.

 

psycholog, pedagog

dyrektor, nauczyciel bibliotekarz

specjaliści z PPP

Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska naturalnego. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne.

- popularyzowanie treści ekologicznych w trakcie realizowania programu nauczania,

- uczestnictwo w zorganizowanych formach edukacji ekologicznej

- uczestnictwo w konkursach ekologicznych,                                                                       - prezentacjach, apelach; przygotowywanie gazetek, referatów

- zachęcanie uczniów i ich rodzin do zbierania baterii, korków, elektro śmieci oraz do segregowania odpadów,

- udział w wycieczkach ekologicznych,

- zdobywanie wiedzy i umiejętności na temat ochrony środowiska naturalnego i zdrowia człowieka,

- zachęcanie innych do działania na rzecz ochrony środowiska.

nauczyciele przedmiotów, nauczyciele przyrody i biologii, wychowawcy

 

 

EMOCJONALNO- DUCHOWA

Nauka nabywania świadomości własnych uczuć, słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości.

- warsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów z PPP, zajęcia z doradztwa zawodowego.

 

 

 

 

 

wychowawcy, pracownicy PPP

Poznawanie sposobów rozwiązywania konfliktów, tworzenie  właściwych relacji z otoczeniem,

 • lekcje wychowawcze poświęcone tematyce rozwiązywania konfliktów oraz tworzenia pozytywnych relacji z otoczeniem

- zajęcia z pedagogiem, pracownikami PPP.

- warsztaty organizowane przez Wydział Prewencji Policji w Gliwicach i Strażą Miejską

wychowawcy, pedagog

Zachęcanie do nazywania, wyrażania własnych uczuć  i emocji,

 

Lekcje wychowawcze integrujące grupę.

Pomoc uczniom z trudnościami w nauce. Rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych.

wychowawcy, nauczyciele  poszczególnych przedmiotów.

 

Swobodne wyrażanie myśli i przekonań z poszanowaniem poglądów innych osób,

 

Rozbudzenie szacunku dla osób starszych. Umocnienie więzi rodzinnych. Integracja społeczności szkolnej.

wychowawcy,

„Ja i konstruktywna krytyka” – sposoby poznawania siebie

 

Komunikacja interpersonalna na lekcjach wychowawczych, języka polskiego i na innych przedmiotach.

nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Rozpoznawanie wartości moralnych poprzez obserwację  zachowań własnych i innych osób.

 

 • wyrobienie nawyku kulturalnego spędzania czasu wolnego.
 • wyrobienie wrażliwości na potrzeby innych,
 • pomoc koleżeńska, pomoc psychologiczna,
 • rozbudzenie szacunku dla osób starszych,
 • umocnienie więzi rodzinnych udział w koncercie dla mamy i taty,
 • integracja społeczności szkolnej akcje charytatywne, kiermasze szkolne,
 • zajęcia poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy,
 • działalność Szkolnego Kółka Wolontariatu

wychowawcy, psycholog pedagog szkolny, dyrekcja.

 

 

 

Rozwijanie postawy nawiązującej do obowiązujących praw i obowiązków.

 • motywowanie uczniów do nauki,
 • rozwijanie tolerancji wobec innych narodowości.
 • udział w zorganizowanym wyjeździe SONA

nauczyciele, dyrekcja

Zachęcenie uczniów do realizacji własnych potrzeb z uwzględnieniem potrzeb innych ludzi.

 • zajęcia wychowawcze zachęcające do  prezentowania własnych zainteresowań, pokazy, prezentacje,
 • spotkania z osobami o wyjątkowych zainteresowaniach,
 • wystawienie Jasełek z udziałem uczniów,
 • spotkania z osobami niepełnosprawnymi.

nauczyciele, wychowawcy.

Kształtowanie przekonania o odpowiedzialności za swoje postępowanie i konieczności przestrzegania norm i zasad życia społecznego. Świadome ponoszenie konsekwencji za nieprzestrzeganie regulaminów (WSO), statut

- omówienie zasad Statutu szkoły , SOW i regulaminów szkolnych z rodzicami oraz uczniami na lekcjach wychowawczych a szczególnie zapoznanie z konsekwencjami zachowania niezgodnego z SOW szkoły.

- pogadanki, apele o bezpieczeństwie promujące również wzorową postawę uczniowską.

 

wychowawcy, dyrekcja

Wyrobienie wrażliwości na piękno kształcenie rozwijanie  kreatywności i wyobraźni.

Przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, szanowanie dorobku narodowego, rozwijanie tolerancji wobec innych kultur.

 

- zorganizowane wyjścia do muzeum, kina, teatru, do filharmonii, udział w lekcjach bibliotecznych.

- aktywny udział w przygotowaniu akademii szkolnych z okazji świąt państwowych

- zorganizowanie tygodnia patriotyzmu

nauczyciele, B. Wolak

 

 

 

 

 1. Ewaluacja programu.

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji
o podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego.

Każdy wychowawca, w każdym roku szkolnym, podczas zebrań z Rodzicami diagnozuje ich oczekiwania, obawy, propozycje dotyczące dotychczasowej oraz dalszej pracy wychowawczo-profilaktycznej.

Każdy wychowawca dokonuje ewaluacji swoich klasowych planów wychowawczych i przedstawia jej wyniki 2 razy w roku podczas zebrania Rady Pedagogicznej.

Zespół ds. ewaluacji, w zależności od potrzeb,  dokonuje ewaluacji programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły na koniec roku szkolnego.

Sposoby ewaluacji:

 1. obserwacja zachowań uczniów w różnych sytuacjach;
 2. przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli;
 3. analiza dokumentacji;
 4. wymiana spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć