Nawigacja

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9  W GLIWICACH

IM. KRÓLA  JANA  III  SOBIESKIEGO


SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

na rok szkolny 2016/2017

 

I.                   Podstawy prawne programu.

 

1.      Konwencja o prawach dziecka.

2.      Konstytucja Rzeczpospolitej. Art. 72.

3.      Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.,  Nr 256, poz. 2572; obowiązuje od 17 grudnia 2004 r.).

4.      Rozporządzenie z 17 czerwca 2016  r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 895).

5.      Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity - Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1356).

6.      Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity - Dz. U. 2014 nr 0 poz. 382

7.      Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55; z późn. zm. Ostatnia nowelizacja z dnia 8 kwietnia 2010 r. - o zmianie ustawy
o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 529).

8.      Rozporządzenie MEN z 2015 roku w sprawie zakresu i formy prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

9.      Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
z późn. zm.

10.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013, poz. 532).

11.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

12.  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw.

13.  Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1493).

14.  Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 23 lipca 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1108).

15.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów
w szkołach publicznych.

 

 

Programy narodowe i krajowe:

·         Narodowy Program Zdrowia (2016 - 2020).

·         Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2016.

·         Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016.

·         Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (2006 - 2016).

·         Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata 2012-2016.

·         Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020.

·         Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce (2014-2018).

·         Rządowy Program "Bezpieczna i przyjazna szkoła" na lata 2014-2016.

·         Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży.

·         Program „Wychowanie do wartości i kształtowanie postaw”.

II.     Wstęp.

 

Szkolny Program Profilaktyki przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 9 w Gliwicach. Założeniem tego programu jest wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę na temat zdrowego rozwoju, kształtowania wartości i postaw, stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły i monitorowanie skuteczności podjętych działań. Realizacja programu to działania edukacyjne, informacyjne, procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych, programy alternatyw oraz wspomaganie procesu adaptacji uczniów oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym i z rodzicami/opiekunami prawnymi.

Ochrona dzieci i młodzieży przed destrukcyjnym wpływem środowiska może stanowić jeszcze jedno wyzwanie dla współczesnej szkoły – to ona powinna im pomóc w odnalezieniu się we współczesnym świecie, a także przygotować do stawienia czoła niekorzystnym czynnikom, które stanowią dla nich zagrożenie w ich najbliższym otoczeniu. Jest naturalnym dążeniem człowieka czynić świat wokół siebie bezpiecznym
i uporządkowanym. Tak samo naturalnym dążeniem każdego nauczyciela jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim wychowankom, w środowisku w którym przebywają, czyli szkoły, gdzie czują się pewnie i nic im nie zagraża. Tym celom służy niniejszy Szkolny Program Profilaktyki.

Szkolny Program Profilaktyki tworzy spójną całość ze Szkolnym Programem Wychowawczym i został sporządzony w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego.

Opracowany został na podstawie diagnozy sytuacji dydaktyczno – wychowawczej w szkole dokonanej przy użyciu następujących narzędzi:

 • analizy ankiety skierowanej do rodziców, uczniów i nauczycieli,
 • analizy ankiety dotyczącej zagrożenia związanego z korzystaniem z Internetu,
 • obserwacji uczniów na zajęciach dydaktycznych, wycieczkach, uroczystościach szkolnych, na korytarzach w czasie przerw, w drodze do  i ze szkoły.

Pozostała dokumentacja wykorzystana w konstruowaniu Szkolnego Programu Profilaktyki:

 • dokumentacja pedagoga i psychologa szkolnego – analiza problemów szkolnych, działań interwencyjnych,
 • protokoły z posiedzenia Zespołu Wychowawczego ds. Profilaktyki i Zespołu ds. Interwencji Kryzysowej,
 • protokoły z posiedzenia zespołów przedmiotowych,
 • dokumentacja wychowawców, wpisy do dzienników szkolnych dotyczące kontaktów z rodzicami,
 • wyniki klasyfikacji, w tym ilości zachowań nieodpowiednich i nagannych,
 • analiza frekwencji oraz dokumentacji związanej z kontrolą realizacji obowiązku szkolnego,

·          analiza uwag dotyczących niewłaściwego zachowania uczniów znajdujących się w dziennikach,

·         analiza protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej,

·         rozmowy z nauczycielami, uczniami, rodzicami, kuratorami zawodowymi i społecznymi, pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny, koordynatorami pieczy zastępczej.

 

Obserwacje te pozwoliły na dokonanie diagnozy początkowej sytuacji wychowawczej w szkole oraz określenie oczekiwań uczniów, nauczycieli i rodziców odnośnie sytuacji problemowych, które należy szczególnie uwzględnić w programie profilaktyki szkoły, aby wzmocnić czynniki ochraniające i osłabić czynniki ryzyka występujące na jej terenie oraz wzmocnić działalność mającą na celu wszechstronny rozwój uczniów.

Analiza wyników przeprowadzonych badań diagnostycznych pozwoliła na opracowanie takiego programu profilaktyki, którego realizacja przyniesie ograniczenie występowania niepożądanych zjawisk na terenie szkoły, a także przygotuje uczniów do obrony przed wpływem zagrożeń z zewnątrz.

            Z analizy ilościowej i jakościowej zebranego materiału wynika, że w naszej szkole istnieje potrzeba podjęcia działań w następujących obszarach profilaktyki:

1. Bezpieczne korzystanie z mediów.

2. Propagowanie zdrowego i kulturalnego stylu życia oraz kształtowanie wartości i postaw.

3. Profilaktyka uzależnień, w tym nowe substancje uzależniające.

4. Przeciwdziałanie przemocy i agresji.

5. Wzmacnianie wychowawczej funkcji rodziny.

 

Analiza wyników badań.

 

Identyfikacja niepokojących objawów:

1.      Wskaźniki naruszania norm i zasad w szkole:

·         agresja fizyczna i słowna,

·         niebezpieczne zachowania w Internecie,

·         brak dyscypliny i stwarzanie sytuacji niebezpiecznych w szkole,

·         niskie kompetencje społeczne uczniów,

·         niska kultura zachowania uczniów na co dzień,

·         niewywiązywanie się z obowiązków uczniowskich.

2.      Wskaźniki niskiej motywacji do nauki:

·         słabe wyniki klasyfikacji poszczególnych uczniów, w tym uczniów drugorocznych.

3.      Wskaźniki braku dbałości o własne bezpieczeństwo i zdrowie:

·         spędzanie przez uczniów zbyt dużo czasu przed komputerem,

·         brak efektywnego sposobu spędzania czasu wolnego,

·         eksperymentowanie uczniów z paleniem papierosów, w tym  e-papierosów.

 

III.             Określenie czynników ryzyka oraz czynników chroniących.

 

W działaniach profilaktycznych będziemy minimalizować wpływ czynników ryzyka:

·         niewłaściwy wpływ środowiska rówieśniczego,

·         niewłaściwy wzorzec wychowania u wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,

·         dysfunkcje rodziny: niewydolność wychowawcza, rodziny z problemem alkoholowym, rodziny preferujące styl „bezstresowego wychowania”, itp.,

·         rodziny niepełne, rozbite, zrekonstruowane,

·         predyspozycje osobowościowe, intelektualne uczniów,

·         brak zainteresowań lub brak możliwości ich rozwijania,

·         niewłaściwie zorganizowany czas wolny.

 

Profilaktyka w naszej szkole będzie koncentrować się na wzmacnianiu czynników chroniących. W związku z tym będziemy:

·         wspomagać rodzinę w pełnieniu funkcji wychowawczych i opiekuńczych,

·         rozwijać zainteresowania,

·         kształtować umiejętności społeczne uczniów,

·         zapobiegać niepowodzeniom szkolnym,

·         umożliwiać uczniom przynależenie do pozytywnych grup rówieśniczych,

·         określać czytelne wartości, normy i zasady,

·         zapewniać osiąganie sukcesów na miarę możliwości,

·         zapewniać warunki motywujące uczniów do nauki i pracy nad sobą.

 

IV.             CELE PROGRAMU

 

1.      CEL OGÓLNY: 

Kształtowanie osobowości młodego człowieka, który ma poczucie własnej wartości, jest odpowiedzialny za własne zachowanie, życie
i zdrowie oraz potrafi poradzić sobie z zagrożeniami.

 

2.      CELE SZCZEGÓŁOWE:

·         kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń,

·         rozwijanie kompetencji pozwalających na umiejętne radzenie sobie z problemami,

·         kształtowanie u uczniów postawy gotowości do poszukiwania rozwiązań sytuacji trudnych,

·         rozwijanie poczucia własnej wartości,

·         kształtowanie kompetencji społecznych,

·         kształtowanie wartości i postaw,

·         rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,

·         rozwijanie zainteresowań.

 

 

 

V.                STRATEGIE PROFILAKTYCZNE

 

W celu opracowania struktury i treści Szkolnego Programu Profilaktyki wykorzystano następujące strategie profilaktyczne skierowane do uczniów – nauczycieli  i rodziców:

 

1.      Strategia informacyjno – edukacyjna:

 

a.       Realizacja treści profilaktycznych podczas zajęć edukacyjnych.

b.      Organizowanie szkolnych akcji promujących zdrowy styl życia. 

c.       Organizowanie imprez, akcji, realizacja programów traktujących o uzależnieniach i innych zagrożeniach cywilizacyjnych.

d.      Propagowanie poprzez działalność artystyczną uczniów pozytywnych postaw, zachowań.  

e.       Integracja zespołów klasowych.

f.       Zajęcia wychowawczo – profilaktyczne – dostarczanie informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i uczenie dokonywania racjonalnych wyborów. 

g.      Zajęcia wychowawczo – profilaktyczne – rozwijanie ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych, w tym umiejętności: budowania kontaktów z innymi ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się presji grupy. 

h.      Edukacja prawna dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

i.        Uświadamianie uczniów o konieczności dzielenia się swoimi problemami i traumatycznymi przeżyciami z wybraną i zaufaną przez nich osobą.

j.        Materiały profilaktyczno – edukacyjne dla rodziców na temat zagrożeń i problemów dzieci i młodzieży.

k.      Spotkania informacyjno – edukacyjne dla rodziców mające na celu zapoznanie ich z problemami dzieci i młodzieży.

l.        Realizacja programów profilaktycznych.

m.    Promowanie sukcesów uczniów.

n.      Badanie losów absolwentów.

o.      Doskonalenie nauczycieli.

 

2.      Strategia alternatyw:

1.      Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, w tym kółek zainteresowań.

2.      Wdrażanie uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez ich udział w różnych zajęciach pozalekcyjnych oferowanych przez szkołę.

3.      Organizacja zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

4.      Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych.

5.      Udział w zawodach sportowych i artystycznych.

6.      Praca w organizacjach działających na terenie szkoły, w środowisku lokalnym – samorząd uczniowski, harcerstwo.

7.      Organizowanie wyjść i wycieczek szkolnych.

8.      Udział uczniów w imprezach kulturalnych.

9.      Udział uczniów w imprezach szkolnych i pozaszkolnych.

10.  Organizowanie zajęć dla uczniów w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.

 

3.      Strategia interwencyjna:

1.      Identyfikacja niepokojących zachowań i objawów.

2.      Stosowanie procedur interwencyjnych w przypadku naruszenia przez uczniów zasad regulaminu szkolnego.

3.      Konsultacje pedagoga i psychologa szkolnego dla rodziców.

4.      Pedagogizacja rodziców.

5.      Współpraca z instytucjami:

a.       Komenda Miejska Policji w Gliwicach,

b.      Sąd Rejonowy w Gliwicach – Wydział IV i V Rodzinny i Nieletnich,

c.       Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach,

d.      Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gliwicach,

e.       Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gliwicach,

f.       Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Partner”,

g.      Poradnie Specjalistyczne, w tym leczenia uzależnień,

h.      Wydział Edukacji  UM Gliwice,

i.        Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM Gliwice,

j.        GOM Gliwice,

k.      Metis Katowice,

l.        WOM Katowice,

m.    Stowarzyszenia i Fundacje działające na rzecz pomocy dziecka i rodziny.

 

VI.             Działania profilaktyczne.

1.      Działania profilaktyczne skierowane do uczniów:

a.       diagnoza środowiska uczniowskiego,

b.      zajęcia wychowawczo- profilaktyczne,

c.       zajęcia integracyjne,

d.      programy profilaktyczne,

e.       akcje, konkursy,

f.       działalność alternatywna (koła zainteresowań, harcerstwo, działalność samorządu uczniowskiego, wycieczki, wyjścia, imprezy szkolne),

g.      działalność artystyczna i kulturalna,

h.      pomoc w nauce,

i.        pomoc psychologiczno- pedagogiczna.

 

2.      Działania profilaktyczne skierowane do rodziców:

a.       angażowanie rodziców w pracę szkoły:

·         rozpoznawanie oczekiwań rodziców wobec szkoły,

·         udział rodziców w uroczystościach i imprezach szkolnych,

b.      zapoznanie rodziców z obowiązującymi prawami i regulaminami: Statut, Szkolny Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki, Zestaw Procedur Szkolnych,

c.       organizowanie dziecku i rodzinie pomocy materialnej: obiady sponsorowane, wyprawka szkolna, pomoc rzeczowa, „Szlachetna paczka”,

d.      poradnictwo dla rodziców:

·         cotygodniowe konsultacje pedagoga i psychologa z rodzicami,

·         spotkania wychowawców i specjalistów z rodzicami – poradnictwo podczas zebrań, indywidualne konsultacje,

·         organizowanie spotkań dla rodziców z przedstawicielami instytucji wspomagających rodzinę oraz pracę wychowawczą, opiekuńczą i dydaktyczną szkoły,

·         realizowanie programów dla rodziców rozwijających ich kompetencje wychowawcze,

·         realizowanie programu „Szkoła dla Rodziców”.

 

3.      Działania profilaktyczne skierowane do nauczycieli.

a.       stałe doskonalenie umiejętności wychowawczych:

·         szkoleniowe posiedzenia Rady Pedagogicznej,

·         szkolenia zewnętrzne dla Rady Pedagogicznej,

·         udział nauczycieli w doskonaleniu zawodowym,

b.      korzystanie z księgozbioru i zbiorów multimedialnych biblioteki szkolnej,

c.       wspieranie nauczycieli w zakresie pracy wychowawczej i profilaktycznej,

d.      spotkania – konsultacje pedagoga i psychologa szkolnego z wychowawcami i pozostałymi nauczycielami,

e.       praca Szkolnego Zespołu Wychowawczego ds. Profilaktyki, Zespołu ds. Interwencji Kryzysowej, Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej,

f.       przekazywanie wychowawcom pomocy i materiałów do pracy profilaktycznej z uczniami i rodzicami.

 

VII.          Procedury szkolne  (dostępne w Zestawie Procedur Szkolnych):

·         W zakresie naruszanie zasad regulaminu szkolnego:

1. PROCEDURA REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO PRZEZ UCZNIÓW W SZKOLE

2.PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA SPRAWIAJĄCEGO PROBLEMY WYCHOWAWCZE

3. PROCEDURY POSTĘPOWANIA WOBEC PRZEJAWÓW AGRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE

4. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA, KTÓRY DOKONAŁ KRADZIEŻY NA TERENIE SZKOŁY

5. PROCEDURY POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

6. PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL ZNAJDUJE NA TERENIE SZKOŁY SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ WYGLĄDEM NARKOTYK

7. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL PODEJRZEWA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE SUBSTANCJĘ PRZYPOMINAJĄCĄ WYGLĄDEM NARKOTYK

8. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL (INNY PRACOWNIK SZKOŁY) ZAUWAŻY, ŻE UCZEŃ PALI PAPIEROSY

9. PROCEDURA POSTEPOWANIA WOBEC UCZNIA, KTÓRY PRZEDSTAWIA NIEPOKOJĄCE ZACHOWANIA O CHARAKTERZE SEKSUALNYM

10. PROCEDURA REAGOWANIA W SYTUACJI CYBERPRZEMOCY W SZKOLE, W TYM PROCEDURA POSTEPOWANIA WOBEC SPRAWCY I OFIARY CYBERPRZEMOCY

11. PROCEDURA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA NARUSZENIA GODNOŚCI NAUCZYCIELA LUB INNEGO PRACOWANIKA SZKOŁY PRZEZ UCZNIA

12. PROCEDURA POSTEPOWANIA WOBEC UCZNIA W PRZYPADKU DEWASTACJI MIENIA SPOŁECZNEGO (SZKOLNEGO)

13. PROCEDURA POSTEPOWANIA WOBEC UCZNIA W SYTUACJI POSIADANIA PRZEZ NIEGO PRZEDMIOTÓW NIEDOZWOLONYCH NA TERENIE SZKOŁY (ostre narzędzia, np. nóż, żyletka, kastet, i inne)

14. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZNALEZIENIA NA TERENIE SZKOŁY MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH
I INNYCH  NIEBEZPIECZNYCH PRZEDMIOTÓW

15. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA ZAGROŻONEGO DEMORALIZACJĄ

16. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU, GDY NAUCZYCIEL (INNY PRACOWNIK) WYKRYJE NA TERENIE SZKOŁY FAŁSZERSTWO

17. PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA – PRÓBA SAMOBÓJCZA

 

VIII.       Ewaluacja

Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki ma odpowiedzieć na pytanie „Czy w efekcie podejmowanych w naszej szkole działań profilaktycznych uległy osłabieniu czynniki wpływające na występowanie zachowań ryzykownych oraz czy nastąpiło wzmocnienie czynników chroniących przed tymi zachowaniami?”. Natomiast wyniki ewaluacji będą służyć nam do oceny rezultatów i efektywności prowadzonych działań. Pozwolą także systematycznie i na bieżąco ulepszać Szkolny Program Profilaktyki uwzględniając aktualne potrzeby uczniów naszej szkoły.

Okresowego podsumowania efektywności działań profilaktycznych w formie sprawozdania dokonuje wychowawca w obrębie zespołu klasowego.

Ponadto zespoły opracowujące działania profilaktyczne w obrębie obszarów są odpowiedzialne za ich ewaluację. Natomiast oceny całokształtu działań profilaktycznych realizowanych w szkole dokonuje Zespół ds. Ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki na podstawie sprawozdań przygotowanych przez wychowawców, wyników ewaluacji z poszczególnych obszarów oraz pracy własnej, z której wnioski przedstawia Radzie Pedagogicznej.

Kryteria ewaluacji:

1. Poprawność doboru zadań do realizacji założonych celów.

2. Poziom realizacji zadań skierowanych na uczniów, nauczycieli i rodziców.

3. Zaangażowanie nauczycieli w realizację SPP.

4. Dostosowanie programu do wyników diagnozy wstępnej.

Formy ewaluacji:

- zapisy w dzienniku elektronicznym, ankiety, obserwacje, rozmowy z uczniami, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, dyrektorem
i innymi pracownikami, protokoły z posiedzeń Szkolnego Zespołu Wychowawczego do Spraw Profilaktyki, protokoły z posiedzeń Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, protokoły z posiedzeń Zespołu ds. Interwencji Kryzysowej, protokoły z Rad Pedagogicznych, sprawozdania.

Na początku roku szkolnego koordynator Szkolnego Programu Profilaktyki powołuje Zespół ds. Ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki. Zespół odpowiada za: opracowanie dokumentacji dot. ewaluacji (ankiet, rozmów, dyskusji, wywiadów, itp.), informowanie społeczności szkolnej o realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki oraz proponowanie zmian w tym programie na kolejny okres nauki. Zespół jest odnawiany na początku każdego nowego roku szkolnego, swoją analizę przedstawia członkom Rady Pedagogicznej.

 

W szkole powołuje się na rok szkolny 2016/2017 Zespół ds. Ewaluacji Szkolnego Programu Profilaktyki w składzie:

1.      Koordynator SPP: Iwona Błach.

2.      Członkowie zespołu:  Aleksandra Stachowska-Bielak, Marzena Mazgaj, Beata Jaskółka.

3.      Pedagog szkolny: Joanna Troll.

4.      Psycholog szkolny: Marta Połomska.

5.      Logopeda szkolny: Teresa Uchman.

 

Cel główny zespołu do spraw ewaluacji SPP:

Diagnozowanie i monitorowanie realizacji celów zawartych w Szkolnym Programie Profilaktyki w Szkole Podstawowej Nr 9 w Gliwicach.

Zadania:

- koordynacja działań związanych z procesem tworzenia i realizacji programu profilaktyki,

- sporządzanie narzędzi diagnozujących,

- analiza i interpretacja wyników ewaluacji,

- opracowanie wniosków,  które są wdrażane do realizacji w następnym roku szkolnym,

- systematyczne przekazywanie informacji o wynikach ewaluacji członkom Rady Pedagogicznej oraz uczniom i rodzicom.

 

IX.             POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Szkolny Program Profilaktyki jest częścią Planu Pracy Szkoły.

2.      Z treścią Szkolnego Programu Profilaktyki zapoznają uczniów i ich rodziców wychowawcy klas.

3.      Szkolny Program Profilaktyki wchodzi w życie szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

4.      Zmian w programie dokonuje Zespół do Spraw Monitoringu Szkolnego Programu Profilaktyki przy aprobacie Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Zmiany muszą być zgodne z prawem oświatowym i Statutem Szkoły.

5.      Szczegółowym uzupełnieniem Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki jest opracowany szkolny Plan Działań Profilaktyczno-Wychowawczych na rok szkolny 2016/2017.

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej Nr 9 w Gliwicach został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30.08.2016r.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
  ul. Sobieskiego 14
  44-100 Gliwice
 • 32 239 13 62

Galeria zdjęć