Klauzula informacyjna

edukacja wczesnoszkolna język angielski zajęcia komputerowe religia

klasa 3

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW Z KLASY TRZECIEJ

Edukacja polonistyczna

 

Uczeń:

- czyta poprawnie, płynnie i wyraziście,

- czyta cicho ze zrozumieniem,

- wypowiada się w uporządkowanej formie na określony temat,

- stosuje w wypowiedziach poprawne formy gramatyczne,

- pisze poprawnie pod względem ortograficznym w zakresie poznanych reguł,

- pisze czytelnie i estetycznie, zachowuje poprawną technikę pisania (kształt, łączenie liter),

- pisze poprawnie z pamięci i ze słuchu,

- potrafi zredagować w formie ustnej i pisemnej: kilkuzdaniową wypowiedź, opis, opowiadanie, list, życzenia, zawiadomienie, notatkę do kroniki, treść

   zaproszenia,

- czyta wskazane przez nauczyciela lektury, wypowiada się na ich temat,

- wyszukuje informacje w różnych źródłach i wykorzystuje je,

- odgrywa scenki dramowe,

- zna alfabet, ustala kolejność alfabetyczną wyrazów,

- dobiera właściwe formy komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,

- dba o kulturę wypowiadania się, stosuje formy grzecznościowe,

- uważnie słucha wypowiedzi innych, korzysta z przekazywanych informacji,

- rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji; odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne, zna wszystkie litery alfabetu; czyta i

   rozumie teksty przeznaczone dla dzieci i wyciąga z nich wnioski.

 

Edukacja matematyczna

Uczeń:

- umie dodawać i odejmować liczby: w zakresie 100,

- liczy (w przód i w tył) od danej liczby po 1, dziesiątkami od danej liczby w zakresie 100, setkami od danej liczby w zakresie 1000,

- odczytuje i zapisuje liczby w zakresie 1000,

- rozumie dziesiątkowy system pozycyjny,

- porównuje dowolne liczby w zakresie 1000,

- umie mnożyć i dzielić liczby w zakresie 100,

- umie zapisywać liczby w zakresie 1000,

- samodzielnie rozwiązuje i układa proste zadania  tekstowe,

- rozpoznaje i nazywa figury geometryczne, oblicza ich obwody,

- potrafi odczytać godziny oraz minuty na zegarze w systemie 24-godzinnym,

- odczytuje temperaturę,

- odczytuje  i zapisuje daty,  dokonuje obliczeń kalendarzowych, porządkuje daty chronologicznie,

- dokonuje  obliczeń pieniężnych (zł, gr),

- samodzielnie mierzy długość odcinków i rysuje je za pomocą linijki, zapisuje wyniki pomiarów stosując jednostki miary(mm, cm, m),

- dokonuje obliczeń użytecznych w życiu związanych z: długością, ilością płynów, masą, temperaturą, czasem,

- odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim od I do XII.

 

Edukacja przyrodnicza i społeczna

Uczeń:

- opisuje życie w poznanych ekosystemach (pole, łąka, las, jezioro),

- zna warstwową budowę lasu,

- dostrzega zagrożenia środowiska i zna sposoby jego ochrony,

- wie, jak chronić przyrodę, włącza się do działań na rzecz jej ochrony,

- rozumie konieczność ochrony Ziemi przed zniszczeniem,

- umie pokazać na mapie: kierunki świata, wskazane miasta i rzeki, granice Polski oraz państwa sąsiadujące,

- zna zasady zdrowego odżywiania się,

- nazywa podstawowe części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi,

- zna niektóre wydarzenia z historii Polski symbole narodowe,

- zna wybrane fakty z życia wielkich Polaków,

- zna charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski: nadmorskiego, nizinnego górskiego,

- orientuje się w zagrożeniach ze strony roślin i zwierząt, a także wie, jak trzeba zachować się w zagrożeniach typu: burza, huragan, śnieżyca, powódź,

- zna bogactwa naturalne ziemi,

- zna znaczenie wody w przyrodzie, stany skupienia wody oraz  krążenie wody,

- wykonuje proste doświadczenia i eksperymenty,

- zakłada i prowadzi hodowle,

- zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty, tradycje; potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości; wie w jakim regionie mieszka,

- zna zagrożenia ze strony ludzi, potrafi powiadomić dorosłych o wypadku zagrożeniu, niebezpieczeństwie; zna numery alarmowe,

- zna podstawowe relacje między najbliższymi, identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami, ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę,

- zna prawa i obowiązki ucznia,

- potrafi być empatyczny i tolerancyjny,

- przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, stosuje formy grzecznościowe.

 

Edukacja muzyczna

Uczeń:

- umie zaśpiewać poznane piosenki indywidualnie i zespołowo,

- potrafi recytować rytmicznie teksty,

- umie określić nastrój i charakter słuchanego utworu,

- tworzy proste ilustracje dźwiękowe do tekstów oraz improwizacje ruchowe do muzyki,

- rozpoznaje podstawowe instrumenty muzyczne,

- orientuje się w rodzajach głosów ludzkich,

- rozpoznaje brzmienie instrumentów oraz odgłosów przyrody,

- rozpoznaje nazwy solmizacyjne nut,

- potrafi odtworzyć proste rytmy i wzory rytmiczne,

- wyraża ruchowo czas trwania wartości nut i pauz ,

- reaguje ruchem na zmianę tempa, metrum i dynamiki.

 

Edukacja plastyczna

Uczeń:

- umie organizować sobie warsztat pracy,

- wykonuje prace zgodnie z tematem,

- potrafi wyrazić w różnorodnych formach plastycznych swoje przeżycia, obserwacje, nastroje,

- kończy rozpoczętą pracę,

- zna kolory podstawowe i pochodne, barwy ciepłe i zimne,

- estetycznie wykonuje prace plastyczne,

- w podejmowanej działalność twórczej posługuje się takimi środkami wyrazu jak kształt, barwa, faktura,

- dba o szczegóły w wykonanej pracy,

- umie posługiwać się narzędziami,

- współpracuje twórczo w grupie wykonując zadania plastyczne,

- korzysta z przekazów medialnych: stosuje ich wytwory w swojej działalności twórczej(Zgodnie z wiedzą o prawach autora);

- uczestniczy w życiu kulturalnym regionu,

- rozpoznaje wybrane dzieła architektury i sztuk plastycznych, należące do polskiego i europejskiego dziedzictwa.

 

Edukacja techniczna

Uczeń:

- dba o czystość i porządek na stanowisku pracy,

- zna zasady bezpiecznego posługiwania się  narzędziami,

- utrzymuje czystość i porządek w miejscu pracy,

- potrafi odmierzyć potrzebną ilości materiału,

- umie dobrać właściwe narzędzia i materiały do pracy,

- wycina, zagina, modeluje i klei karton, papier itp. korzystając z prostych instrukcji i schematów rysunkowych,

- dba o estetykę wykonywanej pracy,

- orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku („jak to zrobiono?”): meble, samochody, sprzęt gospodarstwa domowego,

- przedstawia pomysły rozwiązań technicznych: planuje kolejne czynności, dobiera odpowiednie materiały (papier, drewno, metal, tworzywo sztuczne, materiały

   włókiennicze) oraz narzędzia,

- wie, jak należy bezpiecznie poruszać się po drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji; wie, jak trzeba zachować się w sytuacji wypadku.

 

Edukacja zdrowotna i wychowanie fizyczne

Uczeń:

- poprawnie wykonuje ćwiczenia gimnastyczne,

- przyjmuje pozycje wyjściowe i ustawienia do ćwiczeń (przysiad podparty, siad prosty, skrzyżny, klęk, leżenie),

- posługuje się piłką: rzuca, chwyta, kozłuje, odbija,

- wykonuje ćwiczenia gimnastyczne z użyciem przyborów ( typowych i nietypowych),

- sprawnie pokonuje tor przeszkód,

- aktywnie uczestniczy w zabawach, minigrach, grach terenowych, zawodach respektując reguły,

- wie, jaki wpływ mają ćwiczenia ruchowe na rozwój sprawności fizycznej,

- zna zasady higieny osobistej, pracy i wypoczynku,

- stosuje się do zasad gier i zabaw ruchowych,

- zna stosuje zasady bezpieczeństwa w czasie zajęć ruchowych,

- jest przygotowany do zajęć,

- wie, jak należy zachować się w sytuacji zwycięstwa i radzi sobie z porażkami,

- dba o higienę osobistą i czystość odzieży,

- wie, jakie znaczenia dla zdrowia ma właściwe odżywianie się i aktywność fizyczna,

- dba o prawidłową postawę (np. siedząc w ławce, przy stole),

- wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych niezgodnie z przeznaczeniem.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa Nr 9 w Gliwicach
    ul. Sobieskiego 14
    44-100 Gliwice
  • 32 239 13 62

Galeria zdjęć